TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Devlet Sanatçıları ve Sanatçıların Sözleşmeli Olarak Çalıştırılmalarına Dair Esaslar

*07/06/1987 tarih ve 19480 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Bakanlar Kurulu Kararı tarihi: 07/05/1987

Bakanlar Kurulu Kararı sayısı: 87/11782

 

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

Amaç, Kapsam, Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Esasların amacı 2 nci madde kapsamına giren personelin sözleşmeli ola­rak çalışma esaslarını, bunlara ödenebilecek sözleşme ücretlerinin üst sınırlarını, sağlanacak sosyal yardımlar ile benzeri diğer hususları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Esaslar, teknik bünyeye dahil olmayan ve haklarında Devlet Memurları Kanunu hükümlerinin uygulanması gerekenler hariç, 657 sayılı Devlet Memurları Kanu­nunun Ek Geçici 12, 13 ve 14 üncü maddeleri kapsamına dahil personel ile Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Devlet Klasik Türk Müziği koroları, Devlet Türk Halk Müziği Koroları, Devlet Çok Sesli Müzik Korosu, Devlet Halk Dansları Topluluğu, Devlet Türk Müziği Toplulukları, Oda Orkestraları, Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu, diğer sanat kuruluşları sanatçıları, sanatkârları ile Devlet sanatçılarını kapsar.

Tanımlar

Madde 3—Bu Esaslarda geçen;

“Bakanlık” sözünden, Kültür ve Turizm Bakanlığı,

"Bakan" sözünden, Kültür ve Turizm Bakanı,

“Kurum”, "Kurumlar" sözünden, bu Esaslar kapsamına giren kurumlar.

"Orkestra" sözünden, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Devlet Senfoni Orkestra­ları, Oda Orkestraları ile şehir ve belediye orkestraları,

"Koro" sözünden, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Devlet Klasik Türk Müziği Koro­ları, Devlet Türk Halk Müziği Koroları ve Devlet Çok Sesli Müzik Korosu,

"Topluluk" sözünden Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Devlet Halk Dansları
Topluluğu, Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu, Devlet Türk Müziği Toplulukları, Tarihi Türk Müziği Topluluğu, Devlet Geleneksel Türk Tiyatrosu Topluluğu,

"Sanatçı" sözünden, 1309 ve 1310 sayılı kanunlardaki sanatçı tanımına giren personel, 6940 sayılı Kanuna göre Cumhurbaşkanlığı ve Devlet senfoni orkestraları teknik kuruluşuna dahil personel, 657 sayılı Kanunun Değişik Ek Geçici 16 ncı maddesinde belirtilen Devlet Klasik Türk Müziği koroları, Devlet Türk Halk Müziği Koroları, Devlet Çoksesli Müzik Korosu, Devlet Halk Dansları Topluluğu, Oda Orkestraları, Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu, Devlet Türk Müziği toplulukları, Tarihi Türk Müziği Topluluğu, Devlet Geleneksel Türk Tiyatrosu Topluluğu sanatçı ve sanatkârları, belediye, opera, tiyatro ve orkestra­larında 657 sayılı Kanunun Ek Geçici 13 üncü maddesinde sayılan sanatçılar,

"Sanat Uygulatıcıları (Uygulatıcı Uzman Memurlar)" sözünden, 1309 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (b) fıkrası ve 1310 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (b) fıkrasında belirti­len personel, belediye, opera ve tiyatrolarında teknik bünyeye dahil uygulatıcı uzman memur­lar ile diğer kurumlardaki repetitör, korrepetitör ve bale piyanistleri,

"Sahne Uygulatıcıları (Uzman Memurlar)" sözünden, 1309 sayılı Kanunun 4 üncü mad-desinin (c) fıkrası ve 1310 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (c) fıkrasında belirtilen personel, belediye, opera ve tiyatrolarında teknik bünyeye dahil uzman memurlar ile diğer kurumlardaki lüthiye, akordör ve notistler,

“Stajyer" sözünden, 1309 ve 1310 sayılı kanunlar ile belediye, opera ve tiyatrolarında 37 sayılı Kanuna göre bu ünvanda bulunanlar ve 657 sayılı Kanunun değişik Ek Geçici 12 ve 14 üncü maddelerinde sayılan stajyerler,

"Atama Amiri'" sözünden, Kültür ve Turizm Bakanı, Devlet Opera ve Balesi Genel Mü­dürü, Devlet Opera ve Balesi Müdürü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü ve Belediye Başkanı,

"Yetkili Kurul" sözünden, 1309, 1310, 6940 ve 37 sayılı kanunlarda belirtilen kurullar ile Devlet Klasik Türk Müziği koroları, Devlet Türk Halk Müziği koroları, Devlet Çoksesli Müzik Korosu, Devlet Halk Dansları Topluluğu, Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu, Devlet Türk Müziği toplulukları, Tarihi Türk Müziği Topluluğu, Devlet Geleneksel Türk Tiyatrosu Topluluğu sanat kurulları ile Oda Orkestrası Teknik Kurulu

anlaşılır.

İKİNCİ BÖLÜM

Sözleşme Ücretlerinin Tespiti

Madde 4—Bu Esaslara göre çalıştırılacak personele ödenebilecek aylık brüt sözleşme ücretlerinin gruplarına göre alt ve üst sınırları;

A — Sanatçılar için,

224.000 – 630.000 TL.

B — "Sanat Uygulatıcıları (Uygulatıcı Uzman Memurlar)" için,

154.000 – 420.000 TL.

C — Sahne Uygulatıcıları (Uzman Memurlar) İçin,

126.000 - 280.000 TL.

Ç — Stajyerler için,

182.000 TL. dir.

Madde 5 — Aylık brüt sözleşme ücretlerinin tespitinde esas alınmak üzere kurumlar­daki benzer personel arasında 4 üncü maddedeki ücret sınırlarını aşmamak üzere dengeli bir şekilde Bakanlıkça ve belediye başkanlığınca puan gruplaştırılması yapılır.

Madde 6 — Aylık brüt sözleşme ücretinin tavanı için 100 (Yüz) puan esas alınır. Her puan grubu için uygulanacak taban ve tavan puanı 4 üncü maddedeki ücret sınırlarını aşmamak üzere Bakanlıkça ve belediye başkanlığınca tespit edilir.

Madde 7 — Personelin aylık brüt sözleşme ücretlerine esas olacak puanlar, 6 ncı madde hükümlerine göre belirlenecek puan grupları içinde her kurumca hazırlanan başarı, disiplin, görevine ve kurumuna bağlılık, hizmet yılları, öğrenim vb. nitelikleri kapsayan değerlendirme formları dikkate alınarak kurumların yetkili kurullarınca tespit edilir ve Bakanlık ile ilgili kuruluşların atamaya yetkili amirlerinin tasvibine sunulur.

Bu değerlendirme ile ilgili puanlama esasları ilgili Bakanlık ve belediye başkanlıklarınca her yıl yeniden tespit edilir.

Ancak, Bakanlığa bağlı orkestralara, korolar ve topluluklara açıktan veya bu Esaslar kapsamı dışındaki kurumlardan naklen atamalarda aylık ücret tespiti 4 üncü maddedeki ücret sınırlarına uygun olarak Bakanlıkça tespit edilir.

Madde 8 — Bu Esaslar kapsamına giren personelin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 89 uncu maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilmiş "Esaslar" hükümlerine göre hakları saklıdır.

Madde 9 —  (Değ: 24/10/2018-30575-RG) Bu Esaslar kapsamına giren personel, Devlet Memurları Kanununda öngörülen doğum, ölüm, evlenme, tedavi ve yakacak yardımlarından; ayrıca özel kanun ve yö­netmeliklere göre sağlanan giyecek yardımlarından aynen yararlandırılırlar.

(Değişik: 27/07/1993 tarih ve 93/4664 sayılı B.K.K) Sözleşmeli olarak çalışanlara, çalıştıkları günlerle orantılı olarak ( hastalık ve senelik izin süreleri dahil) Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında ödenmek üzere mali yıl içinde dört aylık ücret ikramiye olarak verilir.Ayrıca, olağanüstü gayret ve çalışmaları sonucunda emsallerine göre başarılı görev yaptıkları tespit edilenlere ilgili Bakanın onayı ile iki aylığa kadar (iki aylık dahil) ücret teşvik ikramiyesi olarak verileblir.

Ancak, ikinci fıkra hükmü, personelin bu Esaslar kapsamına giren kurumlardan alabilecekleri ikinci görev karşılıkları hakkında uygulanmaz.

Madde 10 — Görev yeri dışında geçici olarak görevlendirilenlerin gündelik ve yol gi­derleri 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerinde tespit edilen süreyi ve 1 inci derece Devlet memurlarına ödenen harcırah miktarını aşamaz. (Özel kanun ve mevzuatı bulunan kurumlar için uygulanan hükümler saklıdır).

Madde 11—Sözleşmeli olarak çalıştırılacakların, ilgili kurumun tespit edeceği özel şartların yanı sıra, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 4, 5, 6 ve 7 nci bentlerinde belirtilen şartları da taşımaları gereklidir.

Madde 12 — Bu Esaslara göre çalıştırılan personelden 657 sayılı Kanunun Ek Geçici 12, 13, 14 ve 16 ncı maddeleri kapsamına dahil elemanların emekli keseneklerine esas ücret dereceleri söz konusu maddelerde belirlendiği biçimde; diğerleri ise aynı Kanunun 36 ncı maddesinde öngörülen genel hükümlere göre uygulanır.

Madde 13 — Bu Esaslarda geçmeyen diğer hususlar hakkında, kurumların özel kanun ve mevzuat hükümleri; özel kanunu ve mevzuatı bulunmayan kurumlar için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri ve "Hizmet Sözleşmesi'' hükümleri uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler, İşlemler

Madde 14 — (Değişik: 12/06/2008 tarih ve 26904 sayılı R.G.) Kurumların norm pozisyonları ile bu pozisyonlara ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Bakanlıkça belirlenir.

Madde 15 — Sözleşme süreleri bütçe yılı İle sınırlıdır. Bu Esaslara göre çalıştırılacak elemanların kurum, unvan, sayı ve ücretlerini belirten cetveller ve tip sözleşme örneklerinin malî yılın birinci ayı sonuna kadar Maliye ve Gümrük Bakanlığına bildirilerek vize ettirilmesi şarttır. Bütçe yılı içinde görevlendirilecek yeni sözleşmeli personel için de ilgili Bakanlıkça ayrıca düzenlenecek ek cetvellerin Maliye ve Gümrük Bakanlığına vize ettirilmesi gereklidir.

Söz konusu vize işlemleri yapılmadan sözleşme yapılamaz ve herhangi bir ödemede bulunulamaz.

(Ek: 12/06/2008 tarih ve 26904 sayılı R.G.)Maliye Bakanlığınca vize edilen pozisyonlarda çalıştırılan personelin kurum içi birim değişiklikleri, norm pozisyonlarında aynı unvanlı boş pozisyon bulunması kaydıyla, belirlenen norm pozisyon usul ve esaslarına göre Bakanlıkça karara bağlanır. Karara bağlanarak gerçekleştirilen kurum içi birim değişiklikleri, onbeş gün içerisinde Maliye Bakanlığına bildirilir.

Madde 16 — Hizmet sözleşmelerinde, bu Esaslarda yer alan hükümlere aykırı düzenleme yapılamaz.

Madde 17 — Sözleşme işlemleri atamaya yetkili amirin onayı ile birim amirlerince yapılır ve birim amirlerince tasdik edilerek sonuçlandırılır.

Geçici Madde 1 — Bu Esaslar yürürlüğe girmeden önce düzenlenmiş olan sözleşmeler 31/12/1987 tarihine kadar geçerlidir.

Madde 18 — 17/5/1982 tarihli ve 8/4715 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 19 — Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 20 —  (Değ: 24/10/2018-30575-RG) Bu Esasları Cumhurbaşkanı yürütür.