TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Belgeli Konaklama İşletmelerinin Ihracatçı Sayılması için Sağlamaları Gereken Döviz Miktarına İlişkin 2009/15299 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

*18/08/2009 tarih ve 27323 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

           Amaç

          MADDE 1 – (1) Bu Kararın amacı, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca ihracatçı sayılacak Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli işletmelerin sağlamaları gereken asgari döviz miktarının belirlenmesidir.
 

          Döviz miktarı

          MADDE 2 – (1) Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli asli fonksiyonu konaklama olan işletmelerin ihracatçı sayılabilmeleri için yurt dışından 1.000.000 (birmilyon) Amerikan Doları ve üzeri döviz miktarını sağlamaları gerekir. Bakanlar Kurulunca yeni bir miktar belirlenmedikçe mevcut miktar takip eden yıllar için de geçerlidir.

        (2) Vergi kanunlarında yer alan ihracata ilişkin hükümler saklıdır.
 

          Uygulama usul ve esasları

          MADDE 3 – (1) Bu Karar kapsamında Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunca belirlenecek devlet yardımlarının uygulanması ve takibi Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülür.
 

          Yürürlük

          MADDE 4 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 

        Yürütme

          MADDE 5 – (1) Bu Karar hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.