TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Ankara Yenileme Alanı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü kurulması

*19/07/2006 tarih ve  26233 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Karar Sayısı : 2006/10688

             Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne bağlı olarak Ankara Yenileme Alanı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü kurulması; Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ile Devlet Personel Başkanlığının görüşüne dayanan Kültür ve Turizm Bakanlığının 2/5/2006 tarihli ve 68549 sayılı yazısı üzerine, 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendine göre, Bakanlar Kurulu’nca 29/6/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.