TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


5632 Sayılı Milli Kütüphane Kuruluşu Hakkında Kanun (MÜLGA)

09/07/2018 tarih ve 30473 sayılı 3.Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan  Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK/703) ile yürürlükten kaldırılmıştır. 

Kanun Numarası : 5632

Kabul Tarihi :
23/3/1950

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 29/3/1950 Sayı : 7469

Madde 1 –
(Değişik: 16/4/2003-4848/37 md.)

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olarak Ankara'da Millî Kütüphane kurulmuştur.

Madde 2 – Milli Kütüphane; milli kültür araştırmalarına mümkün kılmak, bu maksada elverişli bütün eserleri ve vesikaları bir araya toplıyarak esaslı bir merkez vücuda getirmek ve aynı zamanda her türlü ilim ve sanat çalışma ve araştırmalarını kolaylaştırmakla görevlidir. Bu görevlerini yerine getirmek üzere Milli Kütüphane lüzumlu göreceği eserleri ve vesikaları satın almaya veya başka yollarla sağlamaya ve bunların tasnifi, muhafazası ve genel istifadeye arzı için gerekli her türlü tesisleri ve vasıtaları satın almaya veya yaptırmaya yetkilidir.

Madde 3 – Milli Kütüphane hizmetlerinin ne suretle yerine getirileceği Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanacak bir tüzükle tesbit olunur.

Madde 4 – Kültür ve Turizm Bakanlığı Milli Kütüphaneye şahıslar ve kurumlar tarafından, bağış suretiyle yapılacak kitap ve eşya yardımlarını kabul eder. Bunların ne şekilde kullanılacağı tüzükle tesbit olunur. Para bağışları hakkında 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun hükümleri uygulanır.

Madde 5 – 10/6/1946 tarihli ve 4926 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvelden ilişik (1) sayılı cetvelde derece, görev ve aylıkları yazılı kadrolar çıkarılmış ve yerine, ilişik (2) sayılı cetvelde derece, görev ve aylıkları yazılı kadrolar konulmuştur.

Ek Madde 1 – (18/5/1955 - 6568 sayılı ek kanunun 1 inci maddesi hükmü olup, ek madde haline getirilmiştir.)

Milli Kütüphanenin bünyesi içersinde bir Bibliyografya Merkezi kurulmuştur. Bibliyografya Merkezinin vazifeleri :

Başta Türkiye Bibliyografyası ve Türkiye Makaleler Bibliyografyası olmak üzere, her türlü ilmi araştırmaları mümkün kılacak ve kolaylaştıracak mahiyette muhtelif sahalara ait çeşitli bibliyografyalarla memleket kütüphanelerindeki basma eserlerin toplu kataloglarını hazırlayıp neşretmek ve bu çeşit araştırmalara ve çalışmalara yardım etmektir.Bibliyografya Merkezi, aynı zamanda, ilim adamlarının yerli ve yabancı neşriyata müteallik olarak karşılaşacakları güçlükleri halledecek bir istihbarat merkezi vazifesini de görecek,memleket kütüphaneleriyle yabancı memleketler kütüphaneleri arasında matbu kitaplarla periyodik eserlerin mübadelesi,mikrofilim ve sair dökümanlar iraesi ve icabında bu dökümanların mübadelesi işlerine tavassut ve yardımda bulunacaktır.

Geçici Madde 1 – 1950 yılı Bütçe Kanununa bağlı (D) işaretli cetvelin Milli Eğitim Bakanlığı kısmından bağlı (3) sayılı cetvelde yazılı kadrolar çıkarılmış ve yerine, ilişik (4) sayılı cetvelde yazılı kadrolar konulmuştur.

Geçici Madde 2 – 1950 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin ilişik (5) sayılı cetvelde yazılı tertipleri arasında (64 200) liralık aktarma yapılmıştır.

Madde 6 – Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 7 – Bu kanun hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.