TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Müfettiş Yardımcılığına Giriş

Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetmeliğindeki  Müfettiş Yardımcılığına giriş sınavı ve atanma ile ilgili hükümler şunlardır:


Müfettiş yardımcılığına giriş sınavı ve atanma

MADDE 14 – (1) Kurula müfettiş yardımcısı olarak girilir. Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı yazılı ve sözlü olarak yapılır. Sözlü sınava yazılı sınavı kazananlar girebilir.

Sınavlara katılacaklarda aranan şartlar

MADDE 15 – (1) Giriş sınavına, aşağıdaki şartları taşıyanlar katılabilir:

a) 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerine göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince yapılacak sınavda Bakanlıkça sınav ilanında belirtilen puan türünden belirlenen taban puanı almış olduğunu sınav sonuç belgesi ile belgelendirmek.

b) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yazılı genel şartları taşımak.

c) Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden ya da bunlara denkliği yetkili makamlar tarafından kabul edilen yurt dışındaki fakülte veya yüksekokullardan birisini bitirmiş olmak.

ç) Sağlık durumu her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli olmak.

d) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

e) Yapılacak inceleme sonunda, hakkında resmi kurumlardan elde edilecek bilgiler ile tutum ve davranışları yönünden müfettiş yardımcılığına engel bir durumu bulunmamak.

f) Müfettiş yardımcılığı sınavına daha önce birden fazla katılmamış olmak.

Giriş sınavının duyurulması

MADDE 16 – (1) Atama yapılacak müfettiş yardımcısı kadrolarının sayısı ve derecesi, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerine göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince yapılacak merkezi sınava göre Bakanlıkça belirlenen taban puanı, alınacak personelde aranacak şartlar ile giriş sınavının tarihi, yapılacağı yer, içeriği, değerlendirme yöntemi, başvuru merci ve son başvuru tarihi Resmî Gazete ile Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet sitesi ve kendi internet sitesinde ilan verilmek suretiyle adaylara duyurulur. İlan, ilk başvuru tarihinden en az on beş gün önce yapılır.

(2) Adayların başvuru ve kayıt süresi, sınavın başlama tarihinden en geç on beş gün önce bitecek şekilde tespit edilir.

(3) Sözlü sınavın tarihi ve yapılacağı yer, sözlü sınavdan on beş gün önce, sınava girmeye hak kazanan adaylara yazılı olarak bildirilir.

Başvuru şekli, istenecek bilgi ve belgeler

MADDE 17 – (1) 15 inci maddede yazılı koşulları taşıyanlar Teftiş Kurulu Başkanlığına;

a) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da Kurumca onaylı sureti,

b) İki fotoğraf,

c) Aday formu,

ile bizzat veya posta yoluyla başvururlar. Ancak posta yoluyla yapılan başvurularda istenilen belgelerin son başvuru tarihine kadar Başkanlığa ulaşmış olması gerekir. Postadaki gecikme nedeniyle son başvuru tarihinden sonra Başkanlığa ulaşan başvurular işleme konmaz.

(2) Aday formunda kimlik bilgileri ile adayın kendi el yazısıyla hazırlanmış anne ve babasının adları, meslekleri ve halen ne işle meşgul oldukları, adayın bitirdiği ilk, orta, lise ve yüksekokulun adı ve bulunduğu yer ve bitirilme yılları, bildiği yabancı dil ve derecesi, yüksekokulu bitirdikten sonra ne gibi işler yaptığı, kendisi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin adı ve bu kişilerin açık haberleşme adresleri ve telefon numaraları gibi bilgilerin yer aldığı özgeçmiş ve gerekli diğer bilgiler bulunur.

(3) Yapılacak incelemede, aday formlarında yer alan bilgilerde tereddüt hasıl olduğu takdirde aday kaydından önce söz konusu bilgilerin belgelendirilmesi istenir.

Gerçeğe aykırı beyan

MADDE 18 – (1) Aday formlarında yer alan bilgilerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanlar tüm haklarını kaybederler ve haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu yönünden işlem yapılmak üzere yetkili mercilere suç duyurusunda bulunulur.

Sınava çağrılma ve sınav giriş belgesi

MADDE 19 – (1) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince yapılan sınavda alınan başarı puan sıralaması esas alınarak, açıktan atama izni alınmış kadro sayısının en fazla yirmi katı aday ve puanı en son sıradaki adayla aynı olan adaylar Bakanlığın internet sitesinde yapılacak ilanla duyurulur.

(2) Ayrıca, sınava katılacak olanların başvuru formunda belirtmiş oldukları iletişim adreslerine, içeriğinde sınavın yapılacağı yer ve tarihin de belirtildiği fotoğraflı sınav giriş belgesi gönderilir. Sınava katılabilmek için bu belgenin ibrazı şarttır.

Sınavın yapılacağı yer

MADDE 20 – (1) Müfettiş yardımcılığı giriş sınavının yazılı ve sözlü kısmı Ankara'da yapılır.

Giriş sınavı kurulu

MADDE 21 – (1) Müfettiş yardımcılığı giriş sınavını yapacak kurul, Kurul Başkanının başkanlığında, Başkanın önerisi ve Bakanın onayıyla belirlenen dört müfettişten oluşur. Ayrıca müfettişler arasından aynı usulle dört yedek üye belirlenir.

Yazılı sınav konuları

MADDE 22 – (1) Yazılı sınav aşağıdaki konulardan yapılır:

a) Ekonomi (İktisat Teorisi, Mikro Ekonomi, Makro Ekonomi, Uluslararası Ekonomi, Güncel Ekonomik Sorunlar ve Türkiye Ekonomisi).

b) Hukuk (Anayasa Hukuku Genel Esaslar, İdare Hukuku Genel Esaslar ve İdari Yargı, Medeni Hukuk Genel Esaslar ve Ayni Haklar, Ceza Hukuku Genel Esaslar, Ticaret Hukuku Genel Esaslar ve Kıymetli Evrak, Borçlar Hukuku Genel Esaslar).

c) Maliye (Genel Maliye Teorisi, Maliye Politikası, Kamu Gelir ve Giderleri, Bütçe, Kamu Borçları).

ç) Muhasebe (Genel Muhasebe).

d) Kompozisyon (kültür ve turizm konularına dair kompozisyon).

e) Yabancı dil (İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birisi).

Sınav sorularının hazırlanması

MADDE 23 – (1) Sınav soruları ve her soruya verilecek puanlar ile sınav süreleri sınav kurulunca tespit edilir. Soru kağıtlarında, sınav süresi ve her soruya verilecek puan gösterilir. Soru kağıtları sınav kurulu üyeleri tarafından imzalandıktan sonra her konunun sorusu ayrı bir zarfa konulur, kapatılır ve mühürlenir. Bu zarf, sınav sırasında adaylar huzurunda açılıncaya kadar sınav kurulu başkanınca muhafaza edilir. Cevap anahtarları da yine aynı şekilde bir zarfa konularak mühürlendikten sonra Başkanlıkta muhafaza edilir.

Yazılı sınavın yapılma şekli

MADDE 24 – (1) Sınav duyurulan saatte başlar. Sınava giren adaylar yanlarında sınav giriş belgeleriyle birlikte resmi makamlarca verilmiş geçerli bir kimlik belgesi, nüfus cüzdanı, sürücü belgesi ve benzeri belgeleri bulundurmak zorunda olup istendiğinde bunları sınav görevlilerine ibraz etmekle yükümlüdürler.

(2) Sınava, içinde sınav soruları bulunan mühürlü zarfın sınava katılanların huzurunda açılarak adaylara dağıtılması veya yazdırılması suretiyle başlanır. Sınava, Kurul Başkanlığınca görevlendirilen müfettiş ve müfettiş yardımcıları ile gerekirse diğer Bakanlık personeli gözcülük eder.

(3) Sınav başladıktan sonra sınav salonuna gelen adaylar sınava kabul edilmezler.

(4) Adaylar, sınav sorularının cevaplarını mühürlü sınav kağıtlarına yazarlar. Sınav kağıtlarına, kapatılacak yer dışında, adayların kimliğini belirtecek herhangi bir yazı yazılamaz ve işaret konulamaz. Kağıdına bu şekilde yazı yazan veya işaret koyan adaylarla, sınavda kopya çektiği, sınav disiplinini bozucu davranışlar sergilediği tespit edilen adaylar sınav salonundan çıkarılır ve bu kişiler hakkında bir tutanak düzenlenerek sınavları geçersiz sayılır.

(5) Sınav sonunda sınav kağıdı adaylarca sınav salonu görevlilerine teslim edilir. Adayın kaç adet sınav kağıdı verdiği listedeki adı karşısına yazılır ve adaya imzalatılır. Sınav kağıtlarındaki ad soyad ve aday numarası aday belgesiyle karşılaştırıldıktan ve ad bölümü adaya kapattırıldıktan sonra teslim alınır.

(6) Soruların sınav başlama saatinde sağlam, kapalı ve mühürlü zarfın içinden çıkarılarak kurul üyelerince açıldığını, sınavın başlama ve bitiş saatini, sınava girenlerin sayısını ve sınavın akışını gösteren bir tutanak düzenlenerek sınav kurulu üyelerince imzalanır. Toplanan sınav kağıtları ve tutanaklar bir zarf içine konulur, zarf kapatılarak sınav kurulu üyelerince imzalanıp mühürlendikten sonra Kurul Başkanlığına gönderilir.

Yazılı sınav kağıtlarının değerlendirilmesi

MADDE 25 – (1) Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için her konudan yüz tam puan üzerinden en az elli olmak üzere ortalama yetmiş puan almak gerekir.

(2) Yazılı sınav sonuçları tutanağa bağlanır.

Yazılı sınav sonuçlarının duyurulması

MADDE 26 – (1) Kurul Başkanlığınca, yazılı sınavı kazanan adayların soyadı sırasına göre listesi hazırlanarak duyurulur ve kazananlara yazılı olarak bildirilir.

Sözlü sınav

MADDE 27 – (1) Yazılı sınavda başarı gösteren adaylar sözlü sınava tabi tutulur. Sözlü sınavda adayların; ekonomi, maliye, hukuk bilgileriyle birlikte genel kültür, zeka, kavrama, muhakeme ve konuşma yetenekleri ile sözlü sınav öncesi Kurul Başkanlığınca aday hakkında resmi kurumlardan elde edilecek bilgiler ile tutum ve davranış yönünden yapılacak inceleme sonuçları dikkate alınır.

(2) Sözlü sınavda adaylara, sınav kurulu üyelerinin her biri tarafından yüz tam puan üzerinden puan verilir. Verilen bu puanların ortalaması sözlü sınav puanını teşkil eder. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için bu puanın en az yetmiş olması şarttır.

(3) Sınav kurulu, sözlü sınav sonuçlarını bir tutanağa bağlar.

Giriş sınavı notu ve sonucunun duyurulması

MADDE 28 – (1) Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı notu yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasıdır.

(2) Giriş sınavını kazananların durumu, sınav kurulu tarafından en yüksek puandan başlamak üzere sıralanarak bir tutanağa bağlanır. Puan eşitliği olması halinde sıralamada başvuru sırasındaki Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince yapılan sınav puanı esas alınır.

(3) Giriş sınavını kazanan adayların başarı sırasına göre listesi hazırlanarak Başkanlık tarafından ilan edilir ve kazanan adaylara yazılı olarak bildirilir.

Atamadan önce istenecek belgeler

MADDE 29 – (1) Müfettiş yardımcılığı giriş sınavını kazanan adaylardan atamaları yapılmadan önce aşağıdaki belgeler istenir:

a) T.C. kimlik numarası yazılı beyanı.

b) Yükseköğrenim kurumu diploma veya bitirme belgesinin aslı veya Kurulca onaylı sureti.

c) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyanı.

ç) Erkek adaylardan, askerlikle ilişkisinin bulunmadığına dair beyan.

d) Sabıka kaydının bulunmadığına dair beyan.

Müfettiş yardımcılığına atanma

MADDE 30 – (1) Sınavda başarı gösterenler, boş olan müfettiş yardımcısı kadrolarına başarı sırasına göre atanırlar. Sınav ilanında belirtilen sayıdan fazla kazanan olması halinde bu durumda olanlar yedekten kazanmış sayılır. Atamaya hak kazananlardan göreve başlamayan olduğu takdirde başarı sırasına göre yedek adaylardan atama yapılabilir.