TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Müfettişlerin Görev ve Yetkileri


17/04/2019 tarih ve 30748 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine göre Müfettişler, Bakanın emri ya da onayı üzerine, Bakan adına aşağıdaki görevleri yaparlar:


a) Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatıyla bağlı kuruluşların ve Bakanlık denetimi altındaki kurum ve kuruluşların her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak teftiş, inceleme ve soruşturma yapmak.

b) Görevlerini yaparken öğrenmiş oldukları yolsuzluklar için sorumlular hakkında tâbi oldukları soruşturma usulüne uygun olarak gecikmeden soruşturmaya başlamak ve durumu derhal Başkanlığa bildirmek.

c) Mevzuatın uygulanmasından doğan sonuçlar üzerinde inceleme yaparak, görülecek yanlışlık ve eksikliklerin giderilmesi ve düzeltilmesi yollarını araştırmak ve işlerin istenen düzeyde yürümesini sağlamak için alınması gereken önlemleri ve düşüncelerini raporla Başkanlığa bildirmek.

ç) Bakanlığı ilgilendiren konularda araştırmalar yapmak, görevlendirildikleri komisyon, kurs, seminer, toplantı ve eğitim programlarına katılmak.

d) Refakatlerine verilen müfettiş yardımcılarının meslekte yetişmelerini sağlamak.

e) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.