TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Teftiş Kurulu Başkanlığının Görev ve Yetkileri

4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ilgili maddelerinde Teftiş Kurulu Başkanlığının görevleri şöyle sayılmıştır:

Danışma ve denetim birimleri
Madde 17-
Kültür ve Turizm Bakanlığı merkez teşkilâtındaki danışma ve denetim birimleri şunlardır:

a) Teftiş Kurulu Başkanlığı,

Teftiş Kurulu Başkanlığı
Madde 18-
Teftiş Kurulu Başkanlığı, Bakanın emri ve onayı üzerine Bakan adına aşağıdaki görevleri yapar:

a) Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilâtları ile bağlı kuruluşların her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak denetim, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek,

b) Denetim, inceleme ve soruşturma sonucunda tespit ettikleri hususlarda Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plân ve programa uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak,

c) Kanunlarla ve Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Teftiş Kurulunun çalışma usul ve esasları, müfettiş ve müfettiş yardımcılarının seçilmesi ve yetiştirilmesi ile diğer hususlar tüzükle düzenlenir.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Tüzüğündeki Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Kurul Başkanının görev ve yetkileri ile ilgili hükümler şunlardır.

Kurul Başkanlığının görevleri
MADDE 5 – (1)
Kurul Başkanlığının görevleri aşağıda gösterilmiştir:X

a) Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatıyla bağlı kuruluşların ve Bakanlık denetimi altındaki kurum ve kuruluşların her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek,

b) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını sağlamak amacıyla gerekli önerileri hazırlayıp Bakana sunmak,

c) Bakan tarafından ve mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Kurul Başkanının görev ve yetkileri
MADDE 6 – (1)
Kurul Başkanının görev ve yetkileri aşağıda göstermiştir:

a) Kurulun, 5 inci maddede belirtilen görevlerini Bakanın emir veya onayı üzerine Bakan adına yürütmek,

b) Kurulu yönetmek, çalışmalarını düzenlemek, denetlemek ve gelecek yıl giderlerinin tahmini tutarını bildirmek,

c) Gerektiğinde bizzat teftiş, inceleme, soruşturma ve araştırma yaprak,

ç) Yıllık teftiş ve çalışma programlarını hazırlamak, Bakanın onayından sonra bunların uygulanmasını sağlamak,

d) Müfettişlerden gelen raporları incelemek, yanlışlık ve eksiklerinin giderilmesini sağlamak, ilgili mercilere göndermek, yapılan işlemlerin sonuçlarını izlemek ve alınması gereken önlemlere ilişkin önerilerde bulunmak,

e) Müfettişlerce düzenlenen ve doğrudan yetkili mercilere verilen soruşturma raporlarının Kurul Başkanlığına sunulan örneğini incelemek, usul ve esas yönünden göreceği eksiklikleri tamamlattırmak ve mercilerine ek soruşturma raporu gönderilmek için müfettişlere yazılı emir vermek,

f) Gerektiğinde Kurulun yıllık çalışmalarının sonuçlarına göre, Bakanlıkça uygulanan politikaların ve yürütülen hizmetlerin genel durumu, idarede gözlenen yetersizlikler, mevzuat yetersizliği ve bunların giderilmesi için alınacak yasal ve idarî önlemlere ilişkin görüş ve önerileri içeren rapor düzenlemek ve Bakana sunmak,

g) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarıyla şube müdürlüğü personelinin sicillerini düzenlemek, atanma ve yükselmeleri için önerilerde bulunmak,

ğ) Müfettiş yardımcılığı giriş ve yeterlik sınavlarının yapılmasını sağlamak, müfettiş yardımcılarının yetiştirilmelerine ilişkin programlar düzenlemek ve uygulanmasını denetlemek,

h) Müfettişleri mesleki ve bilimsel çalışmalar yapmaya özendirmek, bu çalışmaları düzenlemek,

ı) Mevzuatın, müfettişler arasında değişik yorumlandığı hallerde görüş ve uygulama birliğinin sağlanması için gerekli önlemleri almak,

i) Kurula intikal eden ve teftiş, inceleme, soruşturma ve araştırma yapılmasını gerektiren konuları Bakanın onayına sunmak ve sonuçlarını izlemek,

j) Kurulun uygulamaları ile çalışma esas ve usulleri hakkında yönergeler çıkarmak.

Kurul Başkanına yardım
MADDE 7 – (1)
Kurul Başkanı, kendisine yardımcı olmak üzere yeter sayıda müfettişi Bakan onayıyla görevlendirebilir.