TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 63) (e-Teminat Mektuplarının Muhasebe Birimlerine İletilmesi)

11 Mayıs 2019 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30771

TEBLİĞ

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

MUHASEBAT VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 63)

(e-TEMİNAT MEKTUPLARININ MUHASEBE BİRİMLERİNE İLETİLMESİ)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 –(1) Bu Tebliğin amacı, bankalarca ilgili mevzuatına göre kapsam dahilindeki kamu idarelerine verilmek üzere elektronik belge olarak oluşturulan teminat mektuplarının doğrulanması, iletilmesi, muhafaza edilmesi, tazmin edilmesi, iadesi ile vade uzatımı işlemlerinin elektronik ortamda yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar ile teknik kuralları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 –(1) Bu Tebliğ, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda sayılan merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine verilmek üzere ilgili mevzuatına göre düzenlenen teminat mektuplarına ilişkin süreçlerin elektronik ortamda yürütülmesi işlemlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 –(1) Bu Tebliğ, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kanunun ek 4 üncü maddesi ile 26/6/2018 tarihli ve 30460 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 –(1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Hazine ve Maliye Bakanlığını,

b) Banka: Teminat mektubunu düzenleyen 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununda tanımlanan bankayı,

c) BKMYBS: Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemini,

ç) e-Teminat Mektubu: Bakanlık tarafından belirlenen standartlara ve kurallara uygun olarak güvenli elektronik imza ile elektronik ortamda oluşturulan ve muhataba yine elektronik ortamda iletilen banka teminat mektubunu,

d) e-Teminat Mektubu formatı: Bakanlık tarafından teminat mektuplarının elektronik ortamda oluşturulması sırasında evrensel iş dili esas alınarak belirlenmiş teminat mektubu formatını,

e) e-Teminat Mektubu Platformu (ETMP): Banka veya KKB tarafından işletilen ve bu Tebliğ kapsamında belirlenen standartlara uygun şekilde SBR üzerinden e-Teminat Mektubuna ilişkin tüm mesaj, işlem ve talimatların ilgili birimlere iletildiği elektronik platformu,

f) e-Teminat Uygulaması: BKMYBS kapsamında Bakanlıkça e-Teminat Mektubuna ilişkin mali süreçlerin yönetildiği uygulamayı,

g) Evrensel iş dili: Evrensel ölçekte birlikte iş yapabilirlik ihtiyacını gidermek amacı ile OASIS tarafından geliştirilen standart elektronik iş doküman formatlarını,

ğ) Kamu idaresi: Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden her birini,

h) KKB: Kredi Kayıt Bürosu A.Ş.’yi,

ı) Lehdar: Lehine teminat mektubu düzenlenen tarafı,

i) Muhatap: Kendisine hitaben teminat mektubu düzenlenen kamu idaresini,

j) OASIS: Bilgi Toplumu İçin Açık Standartlar Geliştirme Konsorsiyumunu,

k) SBR: Standart Belge ve Raporlamayı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

e-Teminat Mektubu

MADDE 5 –(1) e-Teminat Mektubu, kağıt ortamında düzenlenen teminat mektubu ile aynı hukuki niteliği haizdir.

(2) Teminat mektuplarının elektronik belge olarak oluşturulması ve iletilmesinde uyulması gereken format ve standartlar ile uygulamaya ilişkin diğer hususlar http://www.sbr.gov.tr internet adresinde duyurulur.

e-Teminat Mektubunun düzenlenmesi, doğrulanması ve iletilmesi işlemleri

MADDE 6 –(1) Bu Tebliğ kapsamındaki e-Teminat Mektubu, belirlenen usul ve esaslara uygun olarak bankalarca kendi sistemlerinde oluşturulur.

(2) Banka, düzenlemiş olduğu e-Teminat Mektubunu doğrudan kendi sistemi üzerinden veya ETMP aracılığıyla e-Teminat Uygulamasına iletir.

(3) e-Teminat Mektubunun doğrulanması ve muhatabına iletilmesi işlemlerinin Bakanlık tarafından oluşturulan SBR servisleri üzerinden gerçekleştirilmesi zorunludur.

(4) Belirlenen usul ve esaslar ile söz konusu format ve standartlara uygun olarak düzenlenmeyen, düzenlense dahi SBR servisleri aracılığı ile gönderilmeyen veya alınmayan herhangi bir elektronik belge, bu Tebliğ kapsamında e-Teminat Mektubu olarak kabul edilemez.

e-Teminat Mektubunun muhafaza işlemleri

MADDE 7 –(1) Mali süreçte kullanılan e-Teminat Mektupları, e-Teminat Uygulamasında elektronik ortamda muhafaza edilir. e-Teminat Mektuplarının e-Teminat Uygulamasında muhafaza edilmesi ilgililerin kendi mevzuatlarından doğan muhafaza ile ilgili yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.

(2) e-Teminat Mektubunun kağıt ortamında muhafazası herhangi bir hüküm ifade etmez.

e-Teminat Mektubunun iade, tazmin ve vade uzatımı işlemleri

MADDE 8 –(1) İade ve tazmin işlemleri SBR servisi aracılığıyla gerçekleştirilir.

(2) İade ve tazmin işlemleri, ilgili kamu idaresince başlatılır.

(3) Muhasebe birimi, ilgili kamu idaresinin iade talebi doğrultusunda, e-Teminat Mektubunu düzenleyen bankaya doğrudan veya ETMP aracılığıyla iade eder.

(4) İlgili kamu idaresi tazmin talebini e-Teminat Mektubunu düzenleyen bankaya doğrudan veya ETMP aracılığıyla iletir.

(5) Banka, ilgili kamu idaresinin tazmin talebi üzerine e-Teminat Mektubu tutarını ilgili kamu idaresine hizmet veren muhasebe biriminin banka hesabına aktarır.

(6) Muhasebe birimi, banka hesabına yatan teminat mektubu tazminine ilişkin tutarı kontrol eder ve ilgili e-Teminat Mektubunu bankaya iade eder.

(7) Vade uzatımı işlemleri, yeni bir e-Teminat Mektubu düzenlenmesi ve önceki e-Teminat Mektubunun iade edilmesi suretiyle gerçekleştirilir.

(8) e-Teminat Mektubu olmayan teminat mektuplarının vade uzatılması işlemleri de yedinci fıkra hükmüne göre yapılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sorumluluk ve Uygulamanın Yürütülmesi

Sorumluluklar

MADDE 9 –(1) Bu Tebliğ kapsamında e-Teminat Mektubu düzenlemek isteyen bankalar, Bakanlık tarafından sunulan SBR servislerini doğrudan kendi sistemleri veya KKB aracılığı ile kullanabilir.

(2) e-Teminat Mektubunun düzenlenmesi ve geçerliliği hususunda banka, banka tarafından düzenlenen e-Teminat Mektubunun içeriğinin değişmeksizin SBR’ye aktarımından banka ve KKB müştereken ve müteselsilen sorumlu sayılır.

(3) e-Teminat Mektubu uygulamasının KKB aracılığı ile kullanılması, gerçekleştirilen işlemlerle ilgili banka sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

(4) Kağıt ortamında düzenlenen teminat mektubuna ilişkin ilgililerin sorumluluğu, e-Teminat Mektubu uygulaması bakımından da aynen geçerlidir.

Uygulamanın yürütülmesi

MADDE 10 –(1) Bu Tebliğ kapsamında e-Teminat Mektubuna ilişkin uygulama, kullanıcı rol ve yetkileri ile diğer hususlar Bakanlıkça çıkarılacak teknik ve uygulama kılavuzlarında belirtilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Zorunluluk getirme

MADDE 11 –(1) Bakanlık, bu Tebliğ kapsamındaki e-Teminat Mektubu uygulamasına ilişkin olarak işlem ve/veya kamu idareleri bazında tamamen veya kısmen uygulama zorunluluğu getirebilir. Bu kapsamda getirilecek zorunluluklar SBR’ye ilişkin olarak her türlü teknik açıklama ve duyuruların yer aldığı http://www.sbr.gov.tr internet sitesi aracılığı ile yapılır.

Olağanüstü durumlar

MADDE 12 –(1) Bilişim sistemlerinden kaynaklanan sorunlar nedeniyle e-Teminat Mektubunun oluşturulamaması, doğrulanamaması ve iletilememesi durumu, tarafların ilgili mevzuattan kaynaklanan sorumluluklarına engel teşkil etmez. Bu durumda, teminat mektubunun kağıt ortamında oluşturulması sağlanır.

(2) Elektronik ortamda oluşturulan e-Teminat Mektubunun herhangi bir nedenle iade ve tazmin süreçlerinin gerçekleştirilememesi durumu, tarafların ilgili mevzuattan kaynaklanan sorumluluklarına engel teşkil etmez. İade ve tazmine ilişkin talepler yazılı ortamda gerçekleştirilir. Bu durum, elektronik sürecin tamamlanmasına engel değildir.

Tereddütlerin giderilmesi

MADDE 13 –(1) Bu Tebliğin uygulanması sırasında ortaya çıkacak tereddütleri gidermeye Bakanlık yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 14 –(1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 –(1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.