TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TÜRK KÜLTÜR, SANAT VE EDEBİYAT ESERLERİNİN DIŞA AÇILIMINI DESTEKLEME PROJESİ (TEDA) YÖNERGESİ

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TÜRK KÜLTÜR, SANAT VE EDEBİYAT ESERLERİNİN DIŞA AÇILIMINI DESTEKLEME PROJESİ (TEDA) YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç ve kapsam 

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Türk kültür, sanat ve edebiyatıyla ilgili Türkçede veya başka bir dilde yayımlanmış eserlerin, çeviri ve yayım marifetiyle yurt dışında tanıtılmasını sağlamak, Türkçenin ve Türk kültür, sanat ve edebiyat birikimini dünya ülkelerine tanıtmak, Türkçe eserlerin yurt içinde veya yurt dışında Türkçe dışındaki dillere çevrilmesini, basılmasını ve tanıtılmasını temin etmek veya bu eserlerin Türkçenin konuşulduğu Türkiye dışındaki ülkelerde Türkçe olarak yayımlanması için yurt dışında veya yurt içinde faaliyet gösteren kurum, kuruluş, şirket, vakıf ve dernek gibi tüzel kişiliğe sahip yayıncılara verilecek şarta bağlı mali desteğe ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Dayanak

MADDE 2 - (1)Bu Yönerge, 29/04/2003 tarihli ve 25093 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun  “Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü” başlıklı 10 uncu maddesinin (ı) bendine ve 11/12/2007 tarihli ve 26727 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayın Yönetmeliği’nin ‘‘Yayın kurulları oluşturulması’’ başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönergede geçen;

 1. Bakanlık: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığını,
 2. Baskı desteği: Yayıncının çevirip yayımlayacağı eser için; ayrıca KKTC’de veya Türkçe konuşan insanların bulunduğu ülkelerde faaliyet gösteren yayıncılar tarafından Türkçe olarak basılacak eserler için istenen ve başvuru formunda belirtilen baskı destek türünü,
 3. Çeviri desteği: Yayıncının başvuru formunda belirttiği ve yayıncı tarafından baskı süreciyle sonuçlanacak çeviri/redaksiyon için istenen destek türünü,

  ç)    Destek: TEDA Projesi kapsamında sağlanan çeviri, baskı ve tanıtım desteğinin Türk Lirası veya Türk Lirası karşılığı dövizi,

 4. Eser: TEDA desteğine konu olan ve Türkçede veya başvuru kapsamına giren Türkçe dışında bir dilde yazılmış bir eseri Türkçeden başka bir dile çevirmek ve basmak için; Türk kültür, sanat ve edebiyatıyla ilgili yurt dışında telif bir eser yayımlamak için; Türkçe konuşulan ülkelerde Türkçe veya başvuru kapsamına giren Türkçe dışında bir dilde yazılmış bir eseri Türkçe olarak yayımlamak için ve basımı sonrasında yurt dışında tanıtılmasında özel bir fayda görülen eserler için yapılacak tanıtım faaliyeti için Yayıncının TEDA kapsamında başvurduğu projeyi,
 5. Genel Müdürlük: Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünü
 6. Kurul: TEDA Projesi Danışma ve Değerlendirme Kurulunu,
 7. Proje: Yayıncının destek başvurusuna konu olan eserin çeviri, baskı ve tanıtım sürecinin tamamını,

ğ)    Sözleşme: Bakanlık adına Genel Müdürlük ile yayıncı arasında imzalanan sözleşmeyi,

h)   Tanıtım desteği: Yayıncıya, Kurul kararıyla daha önce desteklenmiş eserlerin basım sonrasında yurt dışında tanıtılmasında özel bir fayda görülen eserlerin yazar okuması, imza günü, panel ve sempozyum gibi tanıtım etkinlikleri için verilen destek türünü,

ı)     TEDA: Türk Kültür, Sanat ve Edebiyat Eserlerinin Dışa Açılımını Destekleme Projesini,

i)     Yayım: Eserin çeviri, baskı ve tanıtım sürecinin tamamlanması sonucu halka ulaştırılması, neşir sürecini

j)     Yayımlamak: Yayıncının destek aldığı eseri, başvuru formunda belirtilen baskı adediyle yayımlayarak satış ve dağıtıma sunması işleminin tamamını,

 1. Yayıncı: Eseri yayımlayan ve şarta bağlı mali destek verilecek tüzel kişileri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Desteğe ve Başvuruya İlişkin Usûl ve Esaslar

Desteğin türü

MADDE 4- (1) Türk kültür, sanat ve edebiyatıyla ilgili eserlerin, yayımlanması amacıyla Bakanlık bütçesinin ilgili tertibinden şarta bağlı olarak mali destek verilir. Destek çeviri desteği veya baskı desteği amacıyla verilir. Yayıncı destek türlerinden sadece birisi için başvurabilir. Ancak, Kurul kararıyla daha önce desteklenmiş eserlerin basımı sonrasında yurt dışında tanıtılmasında özel bir fayda görülen başvurular için tanıtım desteği de sağlanabilir.

Desteğin miktarı ve ödeme

MADDE 5- (1) Desteğin miktarı eser, çevrilecek dil ve yayımlanacak ülke özellikleri dikkate alınarak Türk Lirası veya Türk Lirası karşılığı döviz olarak belirlenir. Destek, Kurul kararlarının Bakan tarafından onaylanmasından ve sözleşmenin imzalanmasından sonra kesinleşir. Ödeme, taraflarca imzalanmış sözleşmenin Bakanlığa ibrazından sonra ilgili saymanlıkça yapılır.

Desteğin süresi

MADDE 6- (1) Yayıncıya eseri yayımlaması için iki yıl süre verilir. İki yıllık süre, sözleşmenin Bakanlığa ibrazı ile başlar. Zorunlu hallerde süre Kurul kararıyla en fazla bir yıla kadar uzatılabilir.

Başvuru

MADDE 7- (1) Başvurular yayıncı tarafından başvuru formu ve ekindeki başvuru belgelerinin Genel Müdürlüğe posta ile veya elden teslim edilmesi suretiyle yapılır.

(2) Başvuru formunda ve başvuru belgelerindeki eksiklikler, Genel Müdürlüğün yayıncıya tanıdığı süre içerisinde giderilmeden, başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(3) Genel Müdürlük, başvuru yapılan ülkenin, yayıncının ve eserin özelliğine göre ilave belge isteyebilir.

Başvuru belgeleri

MADDE 8- (1) Başvuru için gerekli belgeler aşağıda belirtilmektedir:

 1. İmzalı/kaşeli başvuru formunun aslı.
 2. Başvuru sahibinin ülkesinden sağlayacağı yayımcılık faaliyeti gösterdiğine ilişkin belgenin aslı veya bir kopyası,

c)   Telif hakkı sahibinin izin verdiğini gösterir sözleşmenin aslı veya bir kopyası,

ç)   Çevirmen ile yapılan sözleşmenin aslı veya bir kopyası,

d)  Çeviriye/baskıya esas kitap veya kopyası,

 1. Başvuru sahibi yayıncıya ait yayın kataloğu veya elektronik katalog.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yayıncılara İlişkin Özellikler ve Yayıncının Sorumlulukları

Başvurabilecek yayıncılar

MADDE 9- (1) Bir eserin, çevirisini, baskısını veya tanıtımını yaptırmak isteyen yurt içinde veya yurt dışında faaliyet gösteren yayıncılar, bu desteğe başvurabilir.

Yayıncının sorumlulukları

MADDE 10- (1) Yayıncının sorumlulukları aşağıda belirtilmektedir:

 1. Yayıncı, sağlanan desteği amacına uygun kullanmakla yükümlüdür.
 2. Yayıncı, projeyi Bakanlığın onayı olmaksızın kısmen veya tamamen değiştiremez, başkalarına devredemez.
 3. Yayıncı, başvuru tarihinden sonra olabilecek çevirmen, adres ve iletişim bilgilerindeki değişiklikleri Bakanlığa yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür; çevirmen değişikliğine gidildiği takdirde yeni çeviri sözleşmesinin bir örneğini Bakanlığa gönderir.

  ç)  Bakanlık, projenin aşamalarına ilişkin yayıncıdan bilgi ve belge isteyebilir. Yayıncı istenen bilgi ve belgeleri Bakanlıkça kendisine tanınan süre içinde göndermekle yükümlüdür.

 4. Yayıncı, destek aldığı eserle ilgili sorumluluklarını, sözleşmede belirtilen hükümlere göre yerine getirmekle yükümlüdür. Destek sağlanan eserin, sözleşmeye uygun olarak yayımlanmasının mümkün olmadığının tespiti ve sözleşmede yer alan yükümlülüklerden herhangi birinin yerine getirilememesi durumunda taahhüt yerine getirilmemiş sayılır.
 5. Sözleşmenin geçerliliğini yitirdiğinin, Bakanlıkça yayıncıya bildirilmesinden itibaren otuz gün içinde, Bakanlığın yaptığı toplam ödeme hiçbir şarta bağlı kalmaksızın, hiçbir kesinti yapılmadan ve sözleşme ile tanınan sürenin bitimi beklenmeden yasal faiziyle birlikte, yayıncı tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü banka hesabına yatırılır.
 6. Yayıncı projenin tamamlanmasını müteakip otuz gün içinde, yayımlanan eserden yüz adedinin otuzunu Bakanlığa; yetmişini ise Bakanlığın bildireceği misyon şefliğine teslim etmekle veya göndermekle yükümlüdür.
 7. Yayıncı, başvuru aşamasında ve destek sonrasında, eserin çeviri ve baskı aşaması hakkında; yayımlanan eserin baskı adedi ve tanıtım faaliyeti hakkında istenen bilgi ve belgeyi,Genel Müdürlüğün kendisine tanıdığı süre içinde vermekle yükümlüdür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kurul, Çalışma Esas ve Usûlleri

Kurul

MADDE 11- (1) TEDA başvurularını değerlendirmek, destek verilecek eserleri belirlemek ve destek miktarını tayin etmek üzere, Genel Müdürlüğün teklifi ve Bakan Olur’u ile TEDA Projesi Danışma ve Değerlendirme Kurulu oluşturulur.

Kurul üyeleri

MADDE 12- (1) TEDA Projesi Danışma ve Değerlendirme Kurulu, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü başkanlığında, Yayımlar Dairesi Başkanı ile birlikte sanat ve edebiyat camiasından Makam Onayı ile belirlenecek beş kişi olmak üzere yedi kişiden oluşur. Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü ile Genel Müdürlüğün yayımlardan sorumlu Daire Başkanı Kurul’un daimi üyesidir. Daimi üyeler görevlerinden ayrıldıklarında bu görevleri de sona erer.

Kurulun görev süresi

MADE 13- (1) Kurul’un görev süresi bir yıldır. Bir yıldan önce Kurul üyeliğinden ayrılan üyenin yerine yeni üye diğer üyelerin belirlenmesindeki usulle belirlenir. Yeni üye, önceki üyeden geriye kalan süreyi tamamlar.

Kurulun çalışma esasları

MADDE 14- (1) Kurulun çalışma esasları aşağıda belirtilmektedir:

 1. Kurul yılda iki kez toplanır. Ancak Genel Müdürlüğün gerekli gördüğü hallerde de Kurul toplantısı yapılabilir.
 2. Toplantılar Genel Müdürün başkanlığında yapılır.
 3. Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını katılan üye sayısının salt çoğunluğu ile alır. Oyların eşitliği durumunda Başkan’ın oyu yönünde karar alınmış sayılır.

  ç)   Toplantılar, Genel Müdürlükçe hazırlanan gündemle yapılır.

 4. Alınan kararlar tutanağa geçirilir ve Kurul üyelerince imzalanır.
 5. Kurul, gerekli gördüğü durumlarda başvurulan eserle ilgili uzman görüşüne başvurabilir. Görüş alınacak uzmanlar Genel Müdürlükçe belirlenir.
 6. Kurul üyeleri de başvuruya esas eseri inceleyebilir.
 7. Kurul kararları, Bakan Onayına sunulur ve onaydan sonra kesinlik kazanır. Kararlar onay tarihini izleyen on beş gün içinde yayıncıya bildirilir.

  ğ)   Toplantılara Bakanlık dışından katılan üyelere 18/02/1954 tarihli ve 8637 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre yol masrafı ve gündelik ödenir.

 8. Destek verilecek eserlerle ilgili inceleme yaptırılan uzmanlara ve Kurul üyelerine, 23/01/2007 tarih ve 26412 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ödeme yapılır.

ı)    Kurul’un sekretarya ve raportörlük görevi Genel Müdürlüğün yayımlardan sorumlu Daire Başkanlığı tarafından yerine getirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Denetim

MADDE 15- (1) Projenin sağlıklı yürümesi konusunda her türlü denetim yetkisi Genel Müdürlüğe aittir. Yayıncı, proje aşamalarında ve sonrasında Genel Müdürlüğün istediği bilgiyi ve belgeleri, kendisine tanınan süre içinde vermekle yükümlüdür.

Yetkili mahkeme

MADDE 16-(1) Sözleşme hükümleriyle ilgili doğabilecek her türlü anlaşmazlıkta Türkiye Cumhuriyeti Ankara Mahkemeleri yetkilidir. Anlaşmazlıklarda Türkçe sözleşme metni esas alınır.

Yürürlük

MADDE 17- (1) 06/07/2009 tarihli ve 128447 sayılı Onay ile yürürlüğe giren Türk Kültür, Sanat ve Edebiyat Eserlerinin Türkçe Dışındaki Dillerde Yayımlanmasına Destek Projesi Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.             

(2)  Bu Yönerge Bakan Onayı ile yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18- (1) Bu Yönerge hükümlerini Genel Müdür yürütür.