TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Kültür ve Turizm Bakanlığı Ödüller Yönetmeliği     24/08/2016 tarih ve 29811 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ÖDÜLLER YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kültür, sanat ve turizmin gelişmesine katkıda bulunan, söz konusu alanlarda eseri ve hizmeti bulunan ve sektöre doğrudan ve dolaylı olarak başarılı hizmet veren kişi, topluluk, kurum, kuruluş, tesis ve işletmelere Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilecek ödüllerin miktarı ile verilme esas ve usullerini belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 16/4/2003 tarihli ve 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunun 30 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Kültür ve Turizm Bakanını,

b) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,

c) Başarı Ödülü: Kültür ve Turizm Bakanlığı Başarı Ödülünü,

ç) Değerlendirme Kurulu: Ödüllerin verilmesinde seçim çalışmaları ile karar verme işlemini yapacak kurulları,

d) (Değişik:RG-16/10/2018-30567) Bakan Yardımcısı: Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısını,

e) (Mülga :RG-16/10/2018-30567)

f) Özel Ödül: Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülünü,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ve Başarı Ödülleri

Ödüller

MADDE 4 – (l) Bakanlıkça verilecek ödüller şunlardır:

a) Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri.

b) Kültür ve Turizm Bakanlığı Başarı Ödülleri.

c) Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilecek ulusal ve uluslararası çeşitli ödüller.

(2) Ödüllerin miktarı, her yıl Maliye Bakanlığı ile Bakanlıkça birlikte tespit edilir.

Özel Ödüllerin verileceği alanlar

MADDE 5 – (1) Bakanlıkça her yıl;

a) Türk tarihi, edebiyatı, dili, plastik, fonetik ve sahne sanatları, sanat tarihi, mimarlık, arkeoloji, halkbilim, geleneksek Türk süsleme ve el sanatları, sinema, kütüphanecilik, müzecilik gibi kültür ve sanat dallarında eser, uygulama, yorum, sergileme, yayın, araştırma, inceleme alanlarındaki hizmet çalışmaları,

b) Türk kültür ve sanatını tanıtıcı örnek çalışmaları,

yapan ve T.C. vatandaşı olan yaşayan kişilere veya topluluk ya da kurum ve kuruluşlara Özel Ödüller verilir.

(2) Bakanlıkça her yıl;

a) Turizm imkan ve değerleri ile Türkiye imajının yurt içi ve yurt dışında tanıtımını yapan, bu amaçla yurt içi ve yurt dışında düzenlenen seminer, sempozyum, kongre, fuar, sergi, festival ve turizm çeşitlendirilmesi kapsamına giren yarışma, gösteri gibi benzeri çalışmaları,

b) Türk turizm değerlerinin gelişmesine veya tanıtılmasına katkıda bulunan araştırma, inceleme, etkin hizmet veya örnek çalışmaları,

c) Çevre ve doğanın güzelleştirilmesine yardımcı olan altyapı dahil tüm hizmetleri,

ç) Çağdaş turizm anlayışının yerleşmesine ve turizm değerlerinin tanıtılmasına sebep olan eğitim enformasyon ve turist rehberliği çalışmaları,

yapan kişilere, işletmelere, topluluk ya da kurum ve kuruluşlara ayrıca Türk turizmine katkıda bulunan Bakanlıktan belgeli tesis ve işletmelere Özel Ödüller verilir.

(3) Bu çalışmalardan hangilerine ve hangi sayıda ödül verileceği Bakanlıkça belirlenir.

(4) Özel Ödüller; bu maddede belirtilen alanlarda ortaya koyduğu üstün nitelikteki çalışmalardan dolayı Bakanlıkça bu Yönetmeliğe göre yapılacak değerlendirme sonucunda karşılıksız verilir. Özel Ödüller daha önce ödül almış olanlara aynı dalda ikinci defa verilemez.

 (5) Özel Ödüllerle birlikte bir onur belgesi verilir ve bu belge Bakan tarafından imzalanır.

Ödül bütçesi

MADDE 6 – (1) Bakanlık tarafından verilecek Özel Ödüller, Başarı Ödülleri ile ulusal ve uluslararası çeşitli ödüller için Bakanlık bütçesinden yeterli ödenek öngörülür.

(2) Ödüller, her bir ödül miktarı için ayrılan bütçe ödenekleri dikkate alınarak amacı doğrultusunda kullandırılır.

Özel Ödüller Değerlendirme Kurulu

MADDE 7 – (1) Bakanlıkça Özel Ödüller için ödül verilecek alanlara göre yeteri sayıda en az yedi kişiden oluşan Değerlendirme Kurulları, yedekleriyle birlikte belirlenir.

(2) (Değişik:RG-16/10/2018-30567) İlgili Bakan Yardımcısı, Değerlendirme Kurullarının tabii başkanıdır.

(3) Değerlendirme Kurulunda ödül verilecek alanla ilgili birimlerin genel müdür veya başkanları ile Güzel Sanatlar Genel Müdürü yer alır.

(4) Diğer üyeler ödül verilecek alanda tanınmış kişi veya kuruluş temsilcileri arasından Bakan tarafından belirlenecek kişilerden oluşur.

Toplantı usulü

MADDE 8 – (1) Değerlendirme Kurulu, Bakanlığın uygun göreceği tarihte ve yerde toplanır.

(2) Mazereti olan üyelerden (Değişik ibare:RG-16/10/2018-30567) Bakan Yardımcısı ve ilgili genel müdür veya başkan yerine vekilleri, diğer üyeler yerine de yedekleri toplantıya katılır.

(3) Değerlendirme Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar katılanların salt çoğunluğuyla alınır.

(4) Değerlendirme Kurulu, ödül verilecek alanla ilgili birimin ya da kurul üyelerinin önereceği adaylar arasından ödül verilecekleri belirler ve Bakan onayına sunar ve kararlar Bakanın onayı ile geçerlilik kazanır.

(5) Özel Ödülü kazanamayan adayların isimleri açıklanmaz.

Başarı Ödülleri

MADDE 9 – (1) Başarı Ödülleri, Bakanlıkça uygun görülen dallarda ve sayıda yarışmalı ya da yarışmasız değerlendirme yolu ile karşılıksız verilir.

(2) Bakanlıkça verilecek her bir Başarı Ödülünün miktarı her yıl, o yıl için belirlenen Özel Ödül miktarını geçmemek üzere Maliye Bakanlığı ve Bakanlıkça birlikte belirlenir.

(3) Başarı Ödülleri yarışmalı olduğu takdirde özel şartnameleri Bakanlıkça düzenlenir ve açıklanır. Özel şartnamelerde, ödül konuları, tutarları, değerlendirme kuralları, müracaat usul ve süreleri, tarafların karşılıklı hakları belirlenir ve kamuoyuna duyurulur.

(4) Yarışmalar için müracaat edenler bu Yönetmelik ve ilgili şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.

(5) Özel  şartnameler yalnızca ait oldukları yıl için geçerlidir.

(6) Ödüllendirmenin yarışmasız değerlendirme yöntemi ile yapılması durumunda Bakanlık birimleri, kurum ve kişiler ile Değerlendirme Kurulu üyeleri tarafından önerilecek adaylar arasından ödül verilecekler belirlenir.

(7) Ödülle birlikte bir başarı belgesi verilir.

Başarı Ödülleri Değerlendirme Kurulları

MADDE 10 – (1) Başarı Ödülleri Değerlendirme Kurulları aşağıdaki üyelerden oluşur:

a) İlgili genel müdür veya yardımcısı.

b) Ödül verilecek alanda tanınmış kişiler arasından (Değişik ibare:RG-16/10/2018-30567) ilgili Bakan Yardımcısı tarafından belirlenecek yeteri sayıda üyeden oluşur.

(2) Kurul özel şartnamelerde belirtilen ya da üyelere bildirilen tarihlerde üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.

Ulusal ve uluslararası çeşitli ödüller

MADDE 11 – (1) Bakanlıkça 5 inci maddede belirtilen alanlarda uygun görülen dallarda ve gerekli görülen sayıda, özendirmek ve desteklemek amacı ile ulusal ya da uluslararası yarışmalar ve etkinlikler düzenlenebilir. Ayrıca özel günler, yıldönümleri, ulusal ve uluslararası anma yılı ve günleri, çeşitli kültür, sanat şenlikleri nedeniyle de yarışmalar açılabilir.

(2) Yarışmaların düzenlenme biçimleri, ödül sayı ve tutarları ile Değerlendirme Kurulları, Bakanlıkça her yarışma için hazırlanacak özel şartnamelerle belirlenir.

(3) Ancak, bu maddeye göre verilecek en büyük ödül tutarı o yıl için belirlenen Başarı Ödül tutarını, yarışmalarda tüm derecelere verilen toplam ödül tutarı ise o yıl için belirlenen Özel Ödül tutarının iki katını aşamaz. Ulusal ve uluslararası yarışmalarla verilecek Başarı Ödüllerine ilişkin ödül miktarı, bütçe imkânları da göz önünde bulundurularak Maliye Bakanlığı ve Bakanlıkça birlikte belirlenir.

Ödüllerin ilanı

MADDE 12 – (1) Ödüllerin sonuçları, Değerlendirme Kurullarının, belirlenen tarihlerde yapacakları değerlendirme ve karar toplantısında tespit edilir. Sonuçlar Bakanlıkça açıklanır.

(2) Bakanlık, ödül kazananları duyurmak için özel törenler düzenleyebileceği gibi, ödül konusunun niteliğine göre, temsil, konser, sergi, toplantı, yayın ve benzeri araçlar kullanabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Sekretarya hizmetleri

MADDE 13 – (1) Ödüllerin şartname hazırlıkları ile sekretarya hizmetleri ödül verilecek alanla ilgili birim tarafından yerine getirilir.

Telif hakları

MADDE 14 – (1) Ödül kazananların telif hakları saklıdır. Ancak Bakanlık, eseri satın almada veya mali haklarını devralmada eser sahibi ile anlaşma sağlandığı takdirde öncelik hakkına sahiptir.

(2) Bakanlık, bu Yönetmelik kapsamında düzenlenen yarışmalara katılan eserlere ilişkin olarak 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda sayılan işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve umuma iletim haklarını ticari olmayan amaçlarla kullanma yetkisine sahiptir.

(3) Ödüllerin açıklanması amacıyla yapılacak tanıtıcı nitelikteki gösteri, toplantı, sergi, tören, konser, afiş, katalog ve diğer faaliyetlerden ödül sahipleri ve iştirakçiler hak isteyemez.

Süre uzatımı

MADDE 15 – (1) Değerlendirme Kurulları özel şartnamelerde belirtilen görevlerini herhangi bir sebeple, belirlenen tarih ve sürede tamamlayamazlarsa, Bakanlık süre uzatımına gidebilir ve mazereti sebebiyle toplantıya katılamayan Değerlendirme Kurulu üyelerini değiştirebilir.

Görev süresi

MADDE 16 – (1) Değerlendirme Kurulları üyelerinin görev süreleri, Değerlendirme Kurulu toplantısı sonuçlanıncaya kadar sürer. Görev süresi biten üye başka bir yarışma ya da ödül Değerlendirme Kuruluna yeniden seçilebilir.

(2) Değerlendirme Kurulları üyeleri, üyesi bulundukları kurul ile ilgili bir ödüle aday gösterilemezler, yarışmaya giremezler.

Başarıların desteklenmesi

MADDE 17 – (1) Bakanlık uygun gördüğü durumlarda yarışma düzenlemeksizin; kişi, topluluk, kuruluş ya da sanat ve kültür dernekleri ile birliklerinin düzenlediği yarışma ve faaliyetlerde plaket, başarı belgesi ve çeşitli armağanlar verebilir. Ayrıca, Bakanlık dışı kamu kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerin sanat faaliyetlerini de plaket, başarı belgesi ve çeşitli armağanlarla destekleyebilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler

MADDE 18 – (1) 21/3/1995 tarihli ve 22234 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kültür ve Turizm Bakanlığı Ödüller Yönetmeliği ile 21/11/1992 tarihli ve 21412 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Turizm Bakanlığı Ödüller Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.


            Yönetmelik metnine ulaşmak için tıklayınız.