TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Türk Uyruklu Temsil/Gün Başına Çalışma Grubunda Opera Sanatçısı (Korist), Bale Sanatçısı, Orkestra Sanatçısı, Piyanist, Sanatsal Yardımcı Eleman ve Atölye Elemanlarının Çalıştırılmasına Dair Usul ve Esaslar

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü

Türk Uyruklu Temsil/Gün Başına Çalışma Grubunda Opera Sanatçısı (Korist), Bale Sanatçısı, Orkestra Sanatçısı, Piyanist, Sanatsal Yardımcı Eleman ve Atölye Elemanlarının Çalıştırılmasına Dair Usul ve Esaslar
 
*** 04/04/2016 tarih ve 242 sayılı Makam Onayı ile düzenlenerek yürürlüğe girmiştir.
 
 

1)      Sanatsal Yardımcı Elemanlar

1.1. Sanatla ilgili büro ve sahne hizmetlerinde Sanatsal Yardımcı Eleman olarak çalıştırılacak personel seçiminde;                                       

a) Yüksek okul mezunu olması,

b) Bir yabancı dili (tercihen İngilizce) İyi derecede bilmesi veya bilgisayar programlarını yeterli düzeyde kullanabiliyor olmasının yanı sıra Opera, Bale ve Tiyatro konularında iyi derecede genel kültür ve bilgi sahibi olması nitelikleri aranır.

1.2. Sanatla ilgili alanda bilgi işlem sistemlerinde çalıştırılmak üzere alınacak sanatsal yardımcı elemanların seçiminde ise;

a) En az lise mezunu olması,

b) Genel olarak bilgisayar donanımı, yazılımı veya işletimi konularında belge sahibi olması ve iş deneyimi şartı aranır.

Genel Müdürlük ve Müdürlüklerce, yukarıda belirtilenler dışında ayrıca sadece ihtiyaç duyulan yabancı dil ya da diller ile kullanılması istenilen bilgisayar programı ya da programları ve bunların seviyesine ilişkin özel şartlar aranabilir.

Sanatsal Yardımcı Eleman sözleşmesine bağlı olarak çalıştırılacak kişiler;

Genel Müdürlükte Genel Müdür veya Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında, Genel Müdür tarafından belirlenecek iki kişi olmak üzere en az üç kişilik komisyon tarafından; Müdürlüklerde ise Müdür veya Yardımcısının başkanlığında ve Müdür tarafından belirlenecek iki kişi olmak üzere en az üç kişilik komisyon tarafından değerlendirmeye tabi tutularak belirlenir.

           

2)      Türk Uyruklu MisafirSanatçı Temsil Başına Çalışma Grubunda Opera Sanatçısı (Korist), Bale Sanatçısı, Orkestra Sanatçısı ve Piyanist  

Türk Uyruklu Temsil Başına Çalışma Grubunda Opera Sanatçısı (Korist), Bale Sanatçısı, Orkestra Sanatçısı ve Piyanist olarak çalıştırılacak sanatçılar, Müdürlükler tarafından belirlenecek değerlendirme yapılan branşla ilgili en az 3 kişilik komisyon tarafından dinleme ve denemeye tabi tutularak başarılı olanlar ile kadro ihtiyaç durumuna göre sözleşme yapılacaktır. Göreve alınanlardan gerekli görülenler tekrar deneme ve dinlemeye tabi tutulabilirler. Dinleme vedenemede başarılı olamayanlarla sözleşme yenilenmez. (Ek-1 Müfredatı uygulanacaktır)

 Bu şekilde çalıştırılmak üzere yapılacak başvuruda; Bale Sanatçısı olarak çalıştırılacakların Yükseköğrenim Kurumu bünyesinde müzik ve sahne sanatları eğitimi veren veren fakülte, akademi veya konservatuvarların bale bölümünden en az lise düzeyinde mezun olmaları ya da lisans düzeyinde öğrenimine devam ediyor olmaları, Opera Sanatçısı (Korist), Orkestra Sanatçısı ve Piyanist olarak çalıştırılacakların ise Yükseköğrenim Kurumu bünyesinde müzik ve sahne sanatları eğitimi veren fakülte, akademi ve konservatuvardan lisans düzeyinde mezun olmaları ya da son sınıfta öğrenimlerine devam ediyor olmaları şartı aranır.

3)      Atölye Elemanları

Her türlü Atölye elemanı olarak görevlendirilecek personel seçiminde;

a)      İlkokul veya ilköğretim mezunu olmak,

b)      İlgili meslek örgütlerinden alınmış en az üç yıl deneyim sahibi olduğuna dair belge veya eğitim veya meslek kursları gibi yerlerden alınmış belge veya iş tecrübesini gösteren önceki işyerinden alınmış deneyim belgesi olması şartları aranır. Ancak, orkestra düzenleyicisi, sahne makinisti gibi belge ibrazı mümkün olmayan alanlarda ise komisyonun belirleyeceği kriterlere göre değerlendirme de yapılabilir.

Atölye Elemanı sözleşmesine bağlı olarak çalıştırılacak kişiler;

Genel Müdürlükte Genel Müdür veya Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında, Sanat Teknik Müdürü ve Genel Müdür tarafından branşlarıyla ilgili belirlenecek en az bir kişiden oluşan en az üç kişilik komisyon tarafından; Müdürlüklerde ise Müdür veya Yardımcısı başkanlığında, Sanat Teknik Müdürü ve Müdür tarafından branşlarıyla ilgili belirlenecek en az bir kişiden oluşan en az üç kişilik komisyon tarafından değerlendirmeye tabi tutularak belirlenir.

Atölye Elemanlarının alımları, Sanat Teknik Müdürlüklerinin ihtiyacı üzerine branşlara göre Temsil Sezonu sonuna kadar gerçekleştirilecek olup, göreve alınanlardan gerekli görülenler, Genel Müdürlüğün veya Müdürlüğün uygun gördüğü zamanlarda ve belirleyeceği kriterler doğrultusunda yeniden değerlendirilmeye tabi tutulabilirler. Bu değerlendirmelerde başarılı olamayanların sözleşmeleri sona erdirilir.

4)                 Genel Müdürlükçe; gerekli görüldüğünde Müdürlüklerce yapılacak değerlendirme, dinleme ve denemelere Müdürlükte görev yapan komisyona ilaveten komisyon üyesi olarak görev yapmak üzere bir veya birden çok personel görevlendirilebilir.

5)                 Genel Müdürlükte ve Müdürlüklerde 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 7 nci maddesi gereğince her yıl Maliye Bakanlığı’nca vize edilen Aylıklı ve Temsil/Gün başına çalışma gruplarında yer alan bütün unvan ve pozisyonlar için Türk Uyruklu Misafir Sanatçı sözleşmesine bağlı olarak görev yapacak personelin belirlenmesi için gerçekleştirilecek değerlendirmelerde; değerlendirmeye alınan adayla birinci ve ikinci derecede akrabalık bağı bulunanlar komisyonda yer alamaz, eksiklik Genel Müdür ya da Müdür tarafından belirlenecek kişi ya da kişilerce tamamlanarak değerlendirme yapılır.

6)                 Bu esaslarda yer alan pozisyonlara ilk kez alınacaklar ilk 3 (üç) ay deneme süresine tabi tutulurlar. Bu sürenin sonunda ilgili komisyonun olumlu görüşü üzerine deneme süresini başarı ile tamamladıkları idarece tespit edilenlerle sözleşme yenilenir.   

7)                 Genel Müdürlük ve Müdürlüklerce gerek görüldüğünde bu usul ve esaslar kapsamında görev yapan tüm çalışanlar; her zaman için değerlendirme, dinleme ve denemeye tabi tutularak bunlardan yeterli görülmeyenlerin sözleşmeleri, sözleşmede ön görülen fesih süresi dikkate alınarak bu sürenin sonunda feshedilerek veya sözleşme süresinin sona ermesinin ardından yenilenmeyerek kurumla ilişikleri kesilir.

8)                 Bu Usul ve Esaslara göre alınacak elemanlarla ilgili olarak; alınacak personel unvanı, sayısı, aranacak şartlar, başvuru yerine ilişkin bilgiler, yapılacak denem, dinleme ve değerlendirme tarihinden en geç bir hafta önce Genel Müdürlüğün veya alımı yapacak Müdürlüğün ilan panolarında ve web sayfasında duyurulur.

9)                 25/06/2015 tarih ve 548 sayılı onayla yürürlüğe konulan “Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Türk Uyruklu Temsil Başına Çalışma Grubunda Opera Sanatçısı (Korist), Bale Sanatçısı, Orkestra Sanatçısı, Piyanist, Figüran ve Sanatsal Yardımcı Eleman ve Atölye Elemanlarının Çalıştırılmasına Dair Usul ve Esaslar” yürürlükten kaldırılmıştır.

Ek- 1

DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRK UYRUKLU  TEMSİL BAŞINA ÇALIŞMA GRUBUNDA OPERA SANATÇISI (KORİST), BALE SANATÇISI, ORKESTRA SANATÇISI, PİYANİST İLE YABANCI UYRUKLU MİSAFİR ORKESTRA SANATÇISI UYGULAMA MÜFREDATI

KEMAN:

a)   W. A. Mozart Keman Konçertosu No.3, No.4 veya No.5’ ten biri, sadece 1 ve 2 nci bölüm, kadansıyla (Piyano eşlikli).

b)   Deşifraj; Komisyonca sınav sırasında belirlenecek önemli orkestra eserlerinden seçmeler.

VİYOLA:

a)   C.Stamitz veya F.A.Hoffmesiter Viyola Konçertosu, sadece 1 ve 2 nci bölüm, kadansıyla (Piyano eşlikli).

b)   Deşifraj; Komisyonca sınav sırasında belirlenecek önemli orkestra eserlerinden seçmeler.

VİYOLONSEL:

    a)   J. Haydn Do Majör veya Re Majör Viyolonsel Konçertosu, sadece 1 ve 2 nci                          bölüm kadansıyla (Piyano eşlikli).

b)   Deşifraj; Komisyonca sınav sırasında belirlenecek önemli orkestra eserlerinden seçmeler.

KONTRABAS:

a)   C. D. V. Dittersdorf veya G. Bottessini Kontrabas Konçertosu, sadece 1 ve 2 nci bölüm, kadansıyla (Piyano eşlikli).

b)   Deşifraj; Komisyonca sınav sırasında belirlenecek önemli orkestra eserlerinden seçmeler.

FLÜT:

a)   W. A. Mozart Re Majör Flüt Konçertosu, sadece 1 ve 2 nci bölüm, kadansıyla (Piyano eşlikli).

b)   Deşifraj; Komisyonca sınav sırasında belirlenecek önemli orkestra eserlerinden seçmeler. (Komisyon tarafından gerekli görüldüğü takdirde Deşifre parçalar Piccolo çalmayı da içerebilecektir.)

OBUA:

a)   W. A. Mozart Do Majör Obua Konçertosu, sadece 1 ve 2 nci bölüm, kadansıyla (Piyano eşlikli).

b)   Deşifraj; Komisyonca sınav sırasında belirlenecek önemli orkestra eserlerinden seçmeler. (Komisyon tarafından gerekli görüldüğü takdirde Deşifre parçalar Korangle çalmayı da içerebilecektir.)

KLARİNET:

a)   W. A. Mozart Klarinet Konçertosu, sadece 1 ve 2 nci bölüm, kadansıyla (Piyano eşlikli).

b)   Deşifraj; Komisyonca sınav sırasında belirlenecek önemli orkestra eserlerinden seçmeler. (Komisyon tarafından gerekli görüldüğü takdirde Deşifre parçalar Basklarinet çalmayı da içerebilecektir.)

FAGOT:

a)   W. A. Mozart Fagot Konçertosu, sadece 1 ve 2 nci bölüm, kadansıyla (Piyano eşlikli).

b)   Deşifraj; Komisyonca sınav sırasında belirlenecek önemli orkestra eserlerinden seçmeler. (Komisyon tarafından gerekli görüldüğü takdirde Deşifre parçalar Kontrafagot çalmayı da içerebilecektir.)

KORNO:

a)   W. A. Mozart Korno Konçertosu No.2, No.3 veya No.4’ ten biri, sadece 1 ve 2 nci bölüm, kadansıyla (Piyano eşlikli).

b)   Deşifraj; Komisyonca sınav sırasında belirlenecek önemli orkestra eserlerinden seçmeler. (Çalgının her tür transpozesi dahil!)

TROMPET:

a)   J. Haydn Trompet Konçertosu, sadece 1 ve 2 nci bölüm, kadansıyla (Piyano eşlikli).

b)   Deşifraj; Komisyonca sınav sırasında belirlenecek önemli orkestra eserlerinden seçmeler. (Çalgının her tür transpozesi dahil!)

TROMBON:

a)   F. David Trombon Konçertosu, sadece 1 ve 2 nci bölüm, kadansıyla (Piyano eşlikli).

b)   Deşifraj; Komisyonca sınav sırasında belirlenecek önemli orkestra eserlerinden seçmeler.

TUBA:

a)   W.Williams Tuba Konçertosu, sadece 1 ve 2 nci bölüm, kadansıyla (Piyano eşlikli).

b)   Deşifraj; Komisyonca sınav sırasında belirlenecek önemli orkestra eserlerinden seçmeler.

PİYANO:

a)   W. A. Mozart veya J. S. Bach Piyano Konçertolarından birisi, sadece 1 ve 2 nci bölüm, kadansıyla (Piyano eşlikli).

b)   Deşifraj; Komisyonca sınav sırasında belirlenecek önemli orkestra, opera, piyano eserlerinden seçmeler. (Önemli Opera eserlerinin piyano-şan indirgemelerinden komisyon tarafından belirlenecek seçmeler. Adaydan piyano partisini çalarken şan partisini söylemesi, komisyon tarafından belirlenecek bir eseri başka bir tona transpoze ederek çalması ve bir orkestra partisyonundan eseri deşifre etmesi beklenecektir.)

ARP:

a)   G. F. Haendel Arp Konçertosu, sadece 1 ve 2 nci bölüm, kadansıyla (Piyano eşlikli).

b)   Deşifraj; Komisyonca sınav sırasında belirlenecek önemli orkestra eserlerinden seçmeler. (Piyano eşliği zorunluluğu aranmaz)

TİMPANİ / VURMALI ÇALGILAR:

a) Adayın kendi seçeceği Timpani,Marimba,Ksilofon,Trampet ve diğer vurmalı çalgıları kapsayan bir konçertonun tümü (Piyano eşlikli).

b)   Deşifraj; Komisyonca sınav sırasında belirlenecek önemli orkestra eserlerinden seçmeler. (Timpani ve tüm vurmalı çalgıları içerecektir!).

                       

KORO SINAVLARI:

a)   Ses egzersizi

b)   Adayın belirleyeceği bir Mozart arya ve ya bir opera aryası

c)   Komisyonca belirlenecek bir deşifraj.

BALE SINAVLARI:

a)   Klasik Bale dersi (Bar ve orta egzersizleri)

              b) Adayın kendi seçeceği klasik eserlerden 1 varıatıon.