TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Kültür Müdürlüklerinin Görev Yetki Sorumluluk ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik

* Mülga (11/10/2011 tarih ve 28081 saylı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.)

Resmi Gazete Tarihi: 13.07.1990 Resmi Gazete Sayısı: 20573

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
Madde 1-
Bu Yönetmeliğin amacı kültür Bakanlığı Kültür Müdürlüklerinin görev, yetki, sorumluluk ve çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2-
Bu Yönetmelik Kültür Müdürlükleri ile İl sınırları içinde bu Müdürlüklere bağlı Müzeler, Kütüphaneler, Devlet resim Heykel Müzeleri, Devlet Güzel Sanat Galerileri, Devlet Resim Heykel Müze ve Galerileri, Basma Yazı ve Resimleri Derleme Müdürlüğü ve Kültür Merkezi Müdürlüklerinin faaliyetlerinin düzenle yürütülmesi için uygulanacak esasları kapsar.

Dayanak
Madde 3-
Bu Yönetmelik, 24/01/1989 tarihli ve 354 sayılı Kültür Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 31 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4-
Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık :
Kültür Bakanlığını,
b) Bakanlık Taşra Teşkilatı : Kültür Müdürlükleri ve bu Müdürlüklere bağlı birimleri,
c) Müdürlük : Kültür Müdürlüğünü, İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş
Madde 5-
Kültür Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri hakkındaki 354 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 31 inci maddesine göre kurulan Kültür Müdürlükleri, kendilerine bağlı Müzeler, Kütüphaneler, Devlet Resim Heykel Müzeleri, Devlet Güzel Sanatlar Galerileri, Devlet Resim Heykel Müze ve Galerileri, Basma Yazı ve Resimleri Derleme Müdürlüğü ile Kültür Merkezi Müdürlüklerinin faaliyetlerinin amacına uygun ve verimli şekilde yürütülmesini sağlayan yönetim ve denetim mercileridir.

Madde 6-
Kültür Müdürlükleri, hizmetin özellikleri göz önünde bulundurularak şubeler ve şubelere bağlı ihtisas şefliklerinden meydana gelir.

Kültür Müdürlükleri esas olarak;

a) Kültür İşleri Şube Müdürlüğü,
b) İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü,
İle bu şubelere bağlı Kısım Şefliklerinden teşekkül eder.

Madde 7- Kültür Müdürleri 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun Hükümlerine göre İl içinde; Kültür konularında İl İdare Şube Başkanıdırlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Sorumluluk

Kültür Müdürlüğünün Görevleri
Madde 8-
A. Kültür Faaliyetleriyle ilgili görevleri;

a) Kültür hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesiyle ilgili araştırma ve planlama yapmak, konferans, sergi ve paneller düzenlemek, Valiliğe ve Bakanlığa sunmak,

b) İl içinde yapılacak her türlü tören ve kutlama haftalarıyla ilgili olarak Müdürlüğe düşen görevleri yerine getirmek,

c) İl'deki folklor değerlerini araştırmak, kültür faaliyetlerini yakından takip etmek denetlemek, teşvik etmek ve gerektiğinde bu faaliyetlere rehber olacak çalışmaları yürütmek,

d) Kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, plan, program ve emirlerle tespit edilen kültür faaliyetlerinin İl' deki Bakanlık kuruluşlarında gerçekleşmesini sağlamak,

e) Tarihi ve arkeolojik değerlerin güvenliği ile taşınır ve taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının korunması, eski eser kaçakçılığının önlenmesi ve kaçak kazı ve define aranması yapılmaması hususunda gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak,

f) Kültür anlaşmaları çerçevesinde memleketimize gelen yabancıların Bakanlık hizmet alanına giren konularda bir programa bağlı olarak İl içinde yapacakları gezi ve incelemelerine yardımcı olmak,

g) 2527 sayılı Basma Yazı ve Resimleri Derleme Kanuna göre gerekli işlemleri yaptırmak ve yapmak,

h) Bulunduğu İlin her alandaki kültürel meselelerini incelemek, gerektiğinde İlde kültür faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlarla da işbirliği yaparak yetkisi dahilinde olanları sonuçlandırmak, olmayanları ilgili makama bildirmek,

i) İl ve İlçelerde Bakanlıkça gönderilen genelgeler çerçevesinde, denetleme komisyonları oluşturularak; işletmelerde gösterime sunulan, kiraya verilen ve satılan video filmi, ses kaseti ve sinema filmi eserlerinin kontrollerini yaptırmak,

j) Bakanlık ve Valilikçe verilecek diğer görevleri yapmak,

B. İdari ve Mali İşlere İlişkin Görevleri;

a) Kültür Bakanlığını İl düzeyinde temsil etmek,

b) İl içerisinde Müdürlüğe bağlı kuruluşların kendi aralarında yapacakları yazışmaların dışında resmi yazışmaların Valilik kanalı ile yapılmasını sağlamak, yetki verildiği takdirde Vali adına yazışma yapmak,

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili Yönetmelik hükümlerine göre, münhal bulunan kadrolara elaman alınması için Bakanlığın iznini alarak sınav açmak, sınavda başarı gösterenlerin atamalarının yapılmasını sağlamak,

d) Müdürlük ve Müdürlüğe bağlı birimlerde görevli personelin disiplin ve sicil amirliğini, izin, görevlendirme ve her türlü özlük işlemlerine zamanında yapmak ve yapılmasını sağlamak,

e) Müdürlük ve Müdürlüğe bağlı birimlerin yangından, her türlü sabotaj, tabii afet, tahrip gibi felaketlerden korunması için ilgili Yönetmelik ve Bakanlık emirleri uyarınca gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak, Sivil Savunma hizmetleri ile ilgili çalışmaları yapmak ve yapılmasını sağlamak,

f) Yıllık faaliyet programları yapmak ve bu faaliyetlerin gerçekleşme durumlarını periyodik devre raporları halinde Bakanlığa bildirmek,

g) Müdürlüğün tahakkuk memurluğunu yapmak, bütçe ve her türlü mali işlemlerini yapmak ve yaptırmak, Bakanlıkça uygun görülmesi halinde Müdürlük ve İl içerisinde Müdürlüğe bağlı birimlerin ita Amirliği görevini yürütmek,

h) Atanması Valiliğe ait olan personelin sicil dosyalarını tutmak, açıktan veya naklen atanacakları usulüne uygun olarak Valilik Makamına teklif etmek, başarısı tespit edilenleri ödüllendirmek üzere Valiliğe ve Bakanlığa bildirmek,

i) Gerekli görüldüğü takdirde sicil dosyası Bakanlıkta tutulan personelin başka bir birime atanmasını Bakanlığa teklif etmek,

j) Personel yetiştirilmesi için işbaşı kursları açılmasını teklif etmek, hizmet içi eğitimi amacıyla personelin seminer ve kurslara katılmasını sağlamak,

k) Müdürlük ve Müdürlüğe bağlı birimlerde yazışma ve işlemlerin çabuk, düzgün ve doğru bir şekilde yürütülmesini, gerekli kayıt, defter ve dosyalarının düzenli tutulmasını sağlamak,

l) Bakanlıkça görevlendirilen personele çalışmalarında her türlü yardım ve kolaylığı sağlamak,

m) Hukuki ihtilaflarda Bakanlıkça yetki verilmesi halinde davanın takibini yapmak,

n) Müdürlük ve Müdürlüğe bağlı birimlerin hizmet yapıları ile ilgili satın alma, kamulaştırma ve kiralama işlemlerini yürütmek,

o) Müdürlük ve Müdürlüğe bağlı birimlerin ayniyat işlemlerini ayniyat talimatnamesi hükümlerine göre yapmak ve yaptırmak,

ö) Müdürlük ve Müdürlüğe bağlı birimlere ait binaların bakım, restorasyon ve diğer inşaat işlerinde Devlet İhale Kanunu gereğince kurulacak komisyonların çalışmalarını takip etmek, ita Amiri görevini yürütmemek kaydıyla komisyonlara başkanlık etmek,

p) İl ve İlçelerde Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünün görev alanına giren konularda Bakanlıkça verilecek talimatları yerine getirmek,

r) Müdürlüğe bağlı birimlerde Müdürlükçe yapılacak denetlemelerin veya incelemelerin sonucunu bir raporla Bakanlığa bildirmek İlde sonuçlandırılamayan ihbar ve şikayetleri Valilik görüşüyle birlikte Bakanlığa intikal ettirmek,

s) Kültür faaliyetlerini teşvik ve tanıtmak maksadıyla kurulmuş bulunan veya kurulacak derneklerin iyi hizmet vermelerinde yardımcı olmak, Bakanlık mensupları için sosyal tesislerin yaptırılması hususunda gerekli çalışmaları yapmak ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak,

t) Hizmet alanlarına giren konularda istatistiki bilgi toplamak,

u) Kanun Tüzük,Yönetmelik, talimat ve emirlerle verilen görevleri yapmak,

(Değişik : R. G. 19/04/1993-21557) C. Koordinasyona İlişkin Görevleri;

a) Bakanlığın İl Valisine bağlı İl kuruluşları ile kaymakama bağlı ilçe kuruluşlarının her türlü faaliyetleri ile ilgili koordinasyonu sağlamak, faaliyetleri ile ilgili bilgi toplamak,

b) Bakanlığın,
1- Müdürlüğün bulunduğu İl'de teşkilatlanmış olan doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarla taşra teşkilatlarının faaliyetleri ile ilgili bilgi toplamak, gerektiğinde koordinasyonu sağlamak,

2- Müdürlüğün bulunduğu İl dışında teşkilatlanmış olan, ancak görev alanı itibarıyla Müdürlüğün bulunduğu İl'de de faaliyet gösteren doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatından bu faaliyetleri ile ilgili bilgi toplamak gerektiğinde koordinasyonu sağlamak,

c) Sözkonusu bilgileri aylık ve yıllık olarak Valiliğe ve Bakanlığa bildirmek.

Kültür Müdür yardımcılıklarının görevleri ;
Madde 9-
Kültür Müdürünün Yardımcısı olup, iş bölümüne göre verilecek işleri yürütmek,

Şube Müdürlüklerinin Görevleri
Madde 10-
Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinden sayılan Kültür, İdari ve mali işlerle ilgili görevlerden, Kültür Müdürünce yapılacak iş bölümü esasına göre şubesine düşen görevler ile Müdürlükçe verilen diğer görevleri yapmak.

Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları
Madde 11-
Kültür Müdürleri bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen görevlerle, Kanun Tüzük, Yönetmelik, talimat ve emirlerle verilen diğer görevleri zamanında, etkili ve verimli bir şekilde yapmak ve yaptırmak için gerekli yetkiye sahiptir.

Kültür Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri de yapılacak iş bölümü esasına göre kendilerine verilen görevleri yapmak ve yaptırmak için gerekli yetkiye sahiptir.

Kültür müdürleri kendilerine verilen görevleri yapmamak, yanlış, geç veya eksik yapmaktan Valiliğe ve Bakanlığa karşı sorumludur. Müdürlük bünyesindeki diğer yöneticiler ve personel ise yapmakla yükümlü bulundukları hizmet ve görevleri zamanında ve eksiksiz yürütmekten üst yönetici kademelere karşı sorumludurlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Diğer Hükümler

Bu Yönetmelikte Yer almayan Hususlar
Madde 12-
Bu Yönetmelikte yer almayan diğer hususlar hakkında Bakanlıkça verilecek talimat ve emirlere göre hareket edilir.

Kültür Müdürü Olarak Atanacaklarda Aranacak Şartlar
Madde 13-
Kültür müdürü olarak atanacaklarda ; 657 sayılı Devlet memurları Kanunu'nun atamaya ilişkin şartları yanında, Atanmış olmak kaydıyla Şube Müdürü veya daha üst görevleri veya orta öğretimde Müdür Yardımcılığı görevini en az bir yıl süreyle yürütmüş yada müfettiş unvanını kazanmış olmak şartı aranır.

Kültür müdürlüğünde Tutulacak Defterler
Madde 14-
Kültür Müdürlüğünde;

a) Demirbaş eşya esas defteri,
b) Kitap kayıt defteri,
c) Gelen evrak kayıt defteri,
d) Giden evrak kayıt defteri,
e) Evrak hizmet defteri,
f) Posta zimmet defteri,
g) Bütçe giderleri ve ödeme emir defteri,
h) Mutemet avans defteri,
i) Memur kütüğü,
j) Tüketim maddeleri için ambar defteri,
k) Kadro maaş defteri,
Bulundurulur.

Yürürlük
Madde 15-
Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 16-
Bu Yönetmelik hükümlerini kültür Bakanı yürütür.