TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Turizm Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği

(Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.)

02/06/2006 tarih ve 26186 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Turizm Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılmıştır.BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler

Amaç
Madde 1 -
Bu Yönetmelik, Turizm Bakanlığı personelinin yetiştirilmelerini sağlamak, verimliliğini artırmak ve daha üst seviyedeki görevlere hazırlanmaları için uygulanacak hizmet içi eğitimin ilkelerini, planlama esaslarını ve değerlendirme usullerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam
Madde 2 -
Bu Yönetmelik, Devlet memurları eğitimi genel planı çerçevesinde, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında görevli her kademedeki personelin hizmet içi eğitimine ilişkin konuları kapsar.

Dayanak
Madde 3 -
Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 214 üncü Maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Hizmet içi Eğitimin Hedefleri
Madde 4 -
Hizmet içi eğitimin hedefi; Devlet memurları eğitimi genel planında ve kalkınma planlarında ojitim için öngörülen amaçlar doğrultusunda;

a) Personelin bilgisini, verimliliğini artırmak ve daha üst seviyedeki görevlere hazırlanmasını sağlamak, hizmete ilgisini en yüksek düzeye çıkarmak,

b) Personeli; görev, yetki ve sorumluluktan konusunda yetiştirmek,

c) Personel planlamasının uygulamasında hizmet içi eğitimden en etkin biçimde yararlanmaktır .

Hizmet içi Eğitimin ilkeleri
Madde 5 -
4 üncü Maddide belirtilen hedeflere ulanabilmek için uygulanacak ilkeler şunlardır;

a) Eğitimin sürekli olması.

b) Eğitimin milli kalkınma hedeflerine uygun bir yapıda düzenlenmesi ve Bakanlığın ihtiyaçları dikkate alınarak, geliştirilecek plan ve programlara dayandırılması.

c) Eğitim yapılacak yerlerin, eğitim şartlarına uygun olması ve eğitimin şartlarına uygun olması ve eğitimin gereklerine göre düzenlenmesi ve donatılması.

d) Hizmet İçi Eğitimden yararlanmada öncelikler esas alınarak, tüm personele imkan sağlanması

e) Hizmet İçi Eğitimden beklenen sonuçlara ulaşılıp, ulaşılmadığının belirlenmesinde eğitim çalışmalarının devamı sırasında ve bitiminde değerlendirmeler ile sınav usullerinin uygulanması.

f) Eğitimin etkinlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi.

g) Eğitime tabi tutulan personelin, eğitiminde kazandırılan niteliklere ve eğitime gönderilme amaçlarına uygun görevlerde istihdam edilmesi.

İKİNCİ KISIM
Kuruluş ve Görevler

Kuruluş
Madde 6 -
Bakanlığın hizmet içi faaliyetleri;

a) Eğitim Kurulu

b) Turizm Eğitimi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür.

Eğitim Kurulu
Madde 7
- Bakanlığın hizmet içi eğitim faaliyetlerine ilişkin genel politikasını tespit ve izlemek amacıyla kurulan Eğitim Kurulu , Müsteşarın veya görevlendireceği bir Müsteşar Yardımcısı başkanlığında; Teftiş Kurulu Başkanı, 1. Hukuk Müşaviri, Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanı, Turizm Eğitimi Genel Müdürü, Tanıtma Genel Müdürü, iletmeler Genel Müdürü, Yatırımlar Genel Müdürü, Personel Dairesi Başkanı ve Hizmet içi Eğitim Dairesi Başkanından oluşur. Eğitim Kurulunun kararlan Bakanlık makamının onayı ile kesinleşir.
 
Bu üyelerin özürleri halinde yardımcıları toplantılara katılırlar.

Eğitim Kurulu her yıl Bakanlığın bütçe çalışmaları tamamlanmadan önce toplanır. Ayrıca gerekli görüldüğü hallerde de olağanüstü toplanır.

Eğitim Kurulunun Görevleri
Madde 8 -
Eğitim Kurulu, hizmet içi eğitim konularına ilişkin aşağıdaki görevleri yapar:

a) Bakanlığın hizmet içi eğitimine ilişkin genel politikasını belirler.
b) Bakanlığın hizmet içi eğitim plan ve programlarını inceler, gerekli gördüğü düzenleme ve değişiklikleri yapar.
c) Bir önceki yılda uygulanan hizmet içi eğitim faaliyetlerinin sonuçlarını değerlendirir.

Turizm Eğitimi Genel Müdürlüğü
Madde 9 -
Turizm Bakanlığını doğrudan ve dolaylı olarak ilgilendiren bu Yönetmeliğin ve diğer mevzuat hükümlerinin öngördüğü hizmet içi eğitim çalışmaları ile . Bu konuda gerekli koordinasyonun sağlanmasına ilişkin hizmetler Turizm Eğitimi Genel Müdürlüğü bünyesindeki Hizmet içi Eğitim Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

Personel Dairesi Başkanlığı ve diğer birimler, hizmet içi eğitim çalışmaları ile ilgili olarak yapılacak değerlendirmeye esas olmak üzere personelin özlük durumları ile ilgili olarak Turizm Eğitimi Genel Müdürlüğünce istenecek bilgiyi bu Genel Müdürlüğe verirler.

Bakanlık birimleri, yerli ve yabancı diğer kurum ve kuruluşlarca Bakanlığa gönderilen ve herhangi bir şekilde kendilerine iletilen hizmet içi eğitime ilişkin her türlü yazı ve belgeyi bekletmeksizin Turizm Eğitimi Genel Müdürlüğüne gönderirler.

Hizmet içi Eğitim Daire Başkanlığı
Madde 10 -
Hizmet içi Eğitim Daire Başkanlığı, Bakanlık merkez, yurtiçi ve yurtdışı birimlerinin eğitimine ihtiyaç duydukları konulan belirleyerek, bir sonraki yılın hizmet içi eğitim plan ve programlarını hazırlar.

Eğitim planlarında; kalkınma planı ve yıllık programlarda belirtilen ilkeler ve öngörülen hedefler ile Devlet memurları eğitimi genel planı ve Bakanlığın ana politikaları doğrultusunda yapılacak olan hizmet içi eğilimin ana amaçları ve uygulama esasları; Eğitim programlarında ise, uygulanacak hizmet içi eğitimin konuları, eğitilecek Bakanlık personeli, eğitim görevlileri, eğitim yerleri, eğitim tarihleri ve süreleri (başlangıç ve bitiş tarihleri), araç ve gereçlerin neler olduğu, eğitim tip ve metodları ile gerekli görülecek diğer konular belirtilir

Hizmet içi eğitim plan ve programlan Eğitim Kurulunda görüşüldükten ve Bakanlık makamınca onaylandıktan sonra uygulanır.

Hizmet içi eğitim programlarının uygulama devresinde yapılacak gerekli ve zorunlu görülen değişiklikler için de Bakanlık makamıma onayı alınır. Ancak, yapılan eğitim ve öğretimin amacında değişiklik yapılmaksızın ve ek ödenek kullanılmasını gerektirmeyen hallerde de Bakanlık makamı onayını beklemeden Turizm Eğitimi Genel Müdürlüğünün onayı ile program değişikliği yapılabilir.

Hizmet içi eğitim plan ve programlan onaylanmalarından sonra, hizmet içi eğitim faaliyetleri de başlamasından en az bir hafta önce Turizm Eğitimi Genel Müdürlüğünce ilgililere iletilmek üzere birimlere duyurulur.

Hizmet İçi Eğitim Daire Başkanlığı her yıl hazırlanan yıllık eğitim programının iki örneğin mali yıl başından önce, yapılan eğitim faaliyetlerini de altı aylık dönemler halinde, Temmuz ve Ocak ayları içinde rapor halinde Devlet Personel Başkanlığına gönderir.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Eğitim Görevlileri, Program Yöneticisi


Eğitim Görevlilerinin Seçimi
Madde 11 -
Her düzeydeki hizmet içi eğitim programlarının uygulanmasında öncelikle Bakanlık bünyesindeki personel görevlendirilir, ilgili program konusunda Bakanlık bünyesinde görevlendirilecek personel bulunmaması veya konunun Bakanlık dışından uzman kişiler tarafından işlenmesinde fayda görülmesi halinde, Turizm Eğitimi Genel Müdürlüğünün önerisi ve Bakanlık makamının onayı ile kurum dışından eğitim görevlisi 'sağlanır.

Eğitim Görevlilerinin Nitelikleri
Madde 12 -
Hizmet içi eğitim faaliyetlerinde görevlendirileceklerde aşağıdaki şartlar aranır:

a) Bakanlık içerisinden seçilen eğitim görevlilerinin, eğitimde yer alan konularda gerekli bilgi, beceri ve öğretme yeteneğine sahip yüksek öğrenimli olması,

b) Bakanlık dışından seçilenlerin ise, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışında bir kadroda çalışmakla beraber, eğitim programında yer alan konularda gerekli bilgi ve beceriye ve bunları eğitim göreceklere anlatma yeteneğine sahip yüksek öğrenimli olması,

c) Üniversitelerden isteneceklerin, öğretim üyesi veya öğretim görevlisi olması,

d) Üzerinde resmi görevi bulunmayan eğitim görevlilerinin ise, konularında uzman kişiler olması.

Eğitim Görevlilerinin Yetki ve Sorumlulukları
Madde 13 -
Hizmet içi eğitimde görev verilenler;

a) Üstlendiği eğitim konulan ile ilgili ders planı yapmakla, (ders planının içinde konu baslıkları, anlatım süreleri, konularla ilgili sorular, anlatılan konularda kullanılan araçlar ve yararlanılan eserler yer alır.)

b) Yaptıkları planla ilgili eğitini notlarını hazırlayıp, programın balamasından en az beş gün önce program yöneticisine vermekle,

c) Programda belirtilen konuları işlemek ve konuların personel tarafından dikkatle izlenmesini sağlayacak önlemleri almakla,

d) Eğitim süresi içinde sözlü, yazılı sınav yapmak ve değerlendirmekle,

e) Eğitim konularını işlerken modern eğitim tekniklerini uygulamakla,

f) Eğitini süresince program yöneticisi ile işbirliği yapmakla,

g) Zaruri sebeplerle görevlerine devam edem temelleri halinde durumu derhal program yöneticisine bildirmekle yükümlüdürler.
 
Eğitim görevlileri hizmet içi eğitim süresince yıllık izin kullanamazlar

Program Yöneticisi Görevleri
Madde 14-
Program yöneticisi, eğitim programının gerçekleştirilmesi için gereken hazırlığı yapmak, eğitim görevlileri tarafından kendisine teslim edilen ders konularına ait notları çoğalttırarak eğitime katılanlara dağıtılmasını sağlamak, lüzumlu araç ve gereçleri eğitimde hazır bulundurmak, eğitim görevlileri ile devamlı iş birliği yapmak ve eğitime katılanların devam durumları, varsa disipline aykırı davranışlarını tespit etmek, gerekli görüldüğünde çalışmaların değerlendirilmesi ile ilgili anketleri uygulamak, hizmet içi eğitimi olumlu ve olumsuz yönde etkileyen faktörler ve alınması gereken tedbirlere ilişkin teklifleri kapsayan bir rapor hazırlamak ve verilen diğer görevleri yapmakla yükümlüdür.

DÖRDÜNCÜ KISIM
Hizmet İçi Eğitimin Planlanması ve Uygulanması

Yıllık Plan ve Programlar
Madde 15-
Hizmet İçi Eğitim Daire Başkanlığı, merkez birimleri ve taşra teşkilatından temin edeceği bilgilerle en geç Haziran ayının sonuna kadar bir sonraki yılın hizmet içi eğitim plan ve programını hazırlayarak Eğitim Kuruluna sunar.

Plan ve programlarda yapılan değişiklikler Bakanlık makamının onayı ile yapılır.

Kesinleşen plan ve programlar Hizmet İçi Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından ilgili birimlere bildirilir ve uygulamaya konulur.

Hizmet İçi Eğitim
Madde 16- Hizmet içi eğitim;
a)
Adaylık süresi içinde; Temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj şeklinde "Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik" esaslarına göre,

b) Asli memurluk süresi içinde; yetenek ve verimliliği geliştirme eğitimi ile üst görev kadrolarına hazırlama eğitimi olarak,
bu Yönetmelik esaslarına göre yapılır.

Eğitim Programları ve Türleri:
Madde 17-
Hizmet içi eğitim programları ve türleri:

a) İntibak Eğitimi; Bakanlığa yeni giren memurların görev alanların da göz önünde bulundurularak, memuriyet hak ve yükümlülükleriyle, Bakanlığın işlevi, örgütü ve mevzuatı konularında eğitilerek, Bakanlık bünyesinde uyumlarını sağlamak.

b) Yetiştirme ve Geliştirme Eğitimi; Personelin görevi ile ilgili yeteneklerini geliştirmek ve hizmetin verimliliğini yükseltmek.

c) Bilgi Tazeleme Eğitimi; İdari, mali, hukuki ve diğer hizmet konularında uygulamada ortaya çıkan yeni durumları ve ihtiyaçları da gözönünde bulundurarak, personelin görev alanındaki bilgilerini tazelemek.

d) Üst Göreve Hazırlama Eğitimi; Personeli daha yukarı görev ve kadrolara hazırlamak.

e) Yöneticilerin Eğitimi; Bakanlığın yönetici kadrolarındaki personelin çağdaş yönetim teknikleri konusunda bilgilerini arttırmak.
başlıkları altında düzenlenir.

Bu programlar; Kurs,seminer, konferans, staj, araştırma ve yurtiçi inceleme gezileri gibi metodlardan bir veya birkaçı birlikte uygulanmak sureti ile yapılır.

Eğitim Konuları:
Madde 18-
Bu yönetmeliğe göre yapılacak hizmet içi eğitimde yer alacak konular, personelin hizmet ve çalışmalarına göre ihtiyaç duyulan nitelikte olanlardan seçilir. Bunlardan başka Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, halkla ilişkiler, davranış kuralları, Türk dili, imla kuralları, noktalama işaretleri, araştırma teknik ve yöntemleri gibi konulara da yer verilir.

Program Süreleri
Madde 19 -
Programların süreleri, varılmak istenen amaca uygun olarak ve programı oluşturacak unsurların (Programın yeri, tahsis olunacak para, eğitim görevlileri, eğitime katılanlar) her biri dikkate alınarak tespit edilir.

Eğitim Yeri ve Yönetimi
Madde 20 -
Hizmet içi eğitimin Bakanlık merkezinde uygulanması esastır. Ancak, zorunlu görülen hallerdi veya bir aylık süreyi aşmayan programlar için programların özelliği ve yer şartlan da dikkate alınarak tespit edilir.

Programların uygulanması, sonuçlandırılması ve değerlendirilmesine ilişkin görevler programın türüne göre Turizm Eğitimi Genel Müdürlüğünce görevlendirilecek program yöneticisi tarafından yürütülür.

Diğer Kurum ve Kuruluşlarda Eğitime Katılma
Madde 21 -
Diğer kurum ve kuruluşlardaki eğitime uygun nitelikteki personelin katılmaları, o kurum ve kuruluşların mevzuatı ve Bakanlığın uygun göreceği esaslar içinde Turizm Eğitimi Genel Müdürlüğünce tespit olunur ve Bakanlık makamı onayı ile uygulamaya konulur.

Yurtdışında Eğitim
Madde 22 -
Personelin bilgi ve ihtisaslarını artırmak maksadıyla Bakanlık bütçesi veya yabana ülkelerin teknik yardım kaynaklarından yararlanılarak yaptırılan eğitimdir. Dış ülkelere gönderilecek personel hakkında 21/1/1974 tarih ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kara¬ rıyla yürürlüğe giren "Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik" hükümleri uygulanır.

Yabancı Dil Eğitimi
Madde 23 -
Yabancı dil öğrenmeleri uygun görülen personelin yabancı dil öğrenimleri esas olarak 24/12/1973 tarih ve 7/7648 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren "Devlet Memurları Yabancı Diller Eğitim Merkezi Yönetmeliği" hükümlerine göre yapılır. Bu eğitim de hizmet içi eğitimden sayılır.

Rapor Verme
Madde 24 -
Diğer kurum ve kuruluşların yurtiçi ve yurtdışı eğitim olanaklarından yararlanan Bakanlık personeli, gördükleri eğitim ile ilgili olarak, düzenleyecekleri bir raporu, eğitimin tamamlanmasından başlayarak bir ay içinde Turizm Eğitimi Genel Müdürlüğüne vermekle yükümlüdür.

BEŞİNCİ KISIM
Eğitime Katılma, Sınavlar, Değerlendirme, izinler ve Disiplin


Eğitime Katılma
Madde 25 -
Personelin düzenlenecek hikmet içi eğitime katılması zorunludur. Eğitime katılacakların sayı ve nitelikleri programlarda belirlenir. Duna güre Turizm Eğitimi Genel Müdürlüğünce tespit edilen kontenjana uygun olarak merkezde birim amirleri, taşrada ise İl Turizm Müdürleri eğitime katılacakları işmarı tespit ederek, Turizm Eğitimi Genel Müdürlüğüne bildirirler. Haklarında adli ve idari kovuşturma yapılanlar, kovuşturma sonuçlanıncaya kadar eğitime katılamazlar.

Merkezde birim amirleri ve taşrada İl Turizm Müdürleri tarafından özürleri uygun görülenler O programa katılamazlar. Bunların aynı düzeydeki diğer eğitim programlarına katılmaları sağlanır.

Özürsüz olarak eğitime katılmayanlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun disiplin hükümleri uygulanır.

Eğitim süresi içinde hastalık veya diğer geçerli bir özüre dayansa bile eğitim süresinin 1/8 oranında devamsızlığı olanların programla ilgileri kesilir ve aynı düzeydeki diğer programlara katılmaları sağlanır.

Başka kurum ve kuruluşlarda eğitime katılan personel o kurum ve kuruluşların eğitim¬le ilgili mevzuat hükümlerine tabidirler. Ancak bu Yönetmeliğin disipline ilişkin hükümleri saklıdır.

Sınavlar
Madde 26 -
Eğilime katılın personelin başarılan eğitimin özelliğine göre eğitim süre¬ si içinde veya sonunda, yarılı, sözlü veya uygulamalı ayrı veya birlikte olmak üzere yapılacak sınavlarla tespit olunur.

Sınavlarda köşesi kapalı sınav kâğıdı kullanmak zorunludur.

Sınavlarda test usulü uygulanabilir.

Eğitim süresi içindeki sınavları eğitim görevlileri yaparlar, istedikleri takdirde program yöneticisi tarafından kendilerine yeteri kadar gözlemci verilir.

Eğitim sonu sınavlarda ise, program yöneticisi tarafından eğitim görevlisi de dahil bir başkan ve iki üyeden kurulu bir sınav komisyonu teşekkül ettirilir. Yazılı sınavların suresi, sorular ve cevap anahtarları, sınavdan en çok iki saat önce sınav komisyonunca belirlenir.

Sınav komisyonu tarafından sınavın başladığı saat, sınava girenlerin sayısı, teslim alınan kâğıt sayısı ve sınavın biti; saatini belgeleyen tutanak düzenlenir.
Sınavlarda kopya çekenler veya sınav disiplinini bozanlar, düzenlenecek bir tutanaktan sonra sınav yerinden çıkarılır ve bunlar o eğitim programında başarısız sayılır. Haklarında ayrıca idari işlem yapılır..

Eğitim sonunda sınavlardan herhangi birine mazeretsiz olarak katılmayanlar başarısız sayılırlar. Ayrıca haklarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun disiplin hükümleri uygulanır.

Yazılı sınav kâğıtları sınav komisyonu tarafından değerlendirilerek sonuçlar her sınav için bir liste düzenlenerek, en kısa sürede ilgililere duyurulur. Sınav komisyonunca bütün ders puanlarının aritmetik ortalaması tespit edilerek, başarı listesi bir tutanakla program yöneticisine teslim edilir.

İtirazlar sınav sonuçlarının ilgililere duyurulmasından başlayarak, on gün içinde bir dilekçe ile sınav komisyonu başkanına yapılır. Bu itirazlar komisyonca incelenir ve sonuç en geç on gün içinde ilgiliye bildirilir. Bu incelemeden sonra verilen puan kesindir. Sınav kâğıtları eğitim birim! tarafından üç yıl süre ile saklanır. Bu surenin sonunda bîr tutanakla "Turizm Bakanlığı Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği" hükümlerine göre imha edilir.

Değerlendirme ve Basarı
Madde 27 -
Sınavlarda değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır. Eğitim prog¬ ramlarında özel bir sınav ve değerlendirme seklinin öngörülmediği hallerde başarı notu 60 puandır.

Sınavlarda;

0-59 Başarısız

60-70 Orta

71-89 iyi

90-100 Pekiyi

olarak değerlendirilir. Buçuklu puanlar tama iblağ edilir

Yazılı, sözlü ve uygulamalı sınav şekillerinin birlikte uygulanması halinde puanları aritmetik ortalaması alınır.

Sınav sonunda gerekli başarı puanını almamış olan personel, aynı düzeydeki eğitim programına bir kere daha çağrılabilir.

Başarılı olanlara Turizm Eğitimi Genel Müdürlüğünce "Basarı Belgesi" veya "Katılma Belgesi" verilir. Belgenin bir örneği ilgilinin özlük dosyasına konulur."

Değerlendirme
Madde 28 -
.Eğitim programının genel değerlendirmesine yardımcı olmak üzere, eğitim sırasında ve sonunda, eğitim faaliyetine katılanlar ile görev alanların görüş ve düşüncelerini tespit etmek üzere anketler düzenlenebilir.

Disiplin
Madde 29 -
Eğitim ve staj süresince, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun disiplin hükümlerine aykırı davrananlar ile izinsiz ve özürsüz derslere devam etmeyenler yetkili amire bildirilir. Gerekirse programla ilişiği kesilir.

İzinler
Madde 30 -
Hizmet içi eğitime katılanlar, eğitim süresince "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun" 104 üncü maddesinin A, B» C fıkraları dışında izin kullanamazlar. Başka kurum ve kuruluşlarda eğitime katılanlar, o kuruluşların izinle ilgili mevzuat hükümlerine tabi olurlar.

ALTINCI KISIM
Mali Hükümler

Eğitim Giderleri
Madde 31 -
Hizmet içi eğitim çalışmalarının yürütülmesi ile ilgili bütün giderler Bakanlık bütçesinden karşılanır.

Eğitim Görevlilerinin Giderleri
Madde 32 -
Eğitim görevlilerine eğitime katıldıkları süreler dikkate alınarak, "6245 sayılı Harcırah Kanunu" ve "Bütçe Kanunları" hükümlerine göre ödeme yapılır.

Eğitime Katılanların Giderleri
Madde 33 -
Hizmet içi eğitime katılanlara "6245 sayılı Harcırah Kanunu"nun ilgili hükümlerine istinaden yevmiye ve yol masrafı ödenir.

YEDİNCİ KISIM
Çeşitli Hükümler


Yürürlükten Kaldırma
Madde 34 -
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 6/10/1983 gün ve'2669 sayılı onayı ile yürürlüğe giren Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
Madde 35 -
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 36 -
Bu Yönetmelik hükümlerini Turizm Bakanı, yürütür.