TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Televizyon Programlarının Yayınlanmasından Önce Yayın Kuruluşlarınca Uyulması Gereken Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

(Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.)

08.06.2004 tarih ve 25486 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan “Eser, İcra, Yapım Ve Yayınların Kullanılması Ve/Veya İletilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” madde:17 hükmü uyarınca yürürlükten kaldırılmıştır.

Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü
Televizyon Programlarının


Resmi Gazete:
16 Eylül 1997-Sayı:23112

3527 sayılı Sinema, Video ve Müzik Eserleri Kanunu'nda hüküm altına alınmamış olmasına rağmen 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda koruma altına alınmış olan eserlere ilişkin olarak Resmi ve Özel Televizyon kanallarında gösterime sunulan yerli eserler ile ithal edilerek gösterime arz edilen yabancı eserlerin hak sahiplerinin haklarının korunması ve uygulanacak yöntemlerin açıklığa kavuşturulması için aşağıdaki uygulamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Bu sebeple, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun 13, 24, 25, 41, 43, 44, 80 ve 84'üncü maddeleri ile koruma altına alınan eserlere ilişkin yöntemler doğrultusunda Televizyon kuruluşlarına (Uydu, Kablolu yayın vb.) yayın öncesinde hakların sahipliğinin tesbiti bakımından "Televizyon Gösterim Belgesi" almak zorunluluğu getirilmiştir.

Televizyon kuruluşları Haber, Reklam filmleri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca kamuoyunun eğitilmesi ve bilgilendirilmesi amacı ile hazırlanan prodüksiyonlar ve belirli konularda faaliyetlerin duyurulmasına ilişkin olmak kaydıyla Vakıf ve Derneklerin Televizyon Spotları ile naklen yayınlanan spor müsabakaları ve yayın merkezi yurtdışında bulunan televizyonların kablolu yayınları bu kapsam dışındadır.

3257 sayılı yasanın 5. maddesine göre üretim ve ithalata konu olan eserlerin, toptan dağıtım ve gösterime sunulmadan önce Bakanlığımızca denetlenerek kayıt ve tescil edilmesi ve kayıt tescili yapılan eserlerin her kopyasına Bakanlığımız bandrolünün yapıştırılması gerekmektedir.

Ancak Televizyon yayınlarının muhteva alanında denetim yetkisi Radyo Televizyon Üst Kuruluna verildiğinden Televizyonlarda gösterime sunulacak eserlerin denetlenmesine gerek olmadan beyanları esas alınmak suretiyle yapımcı konumundaki Televizyon kuruluşları ile ithalatçı durumundaki Televizyon kuruluşları, eserlerin herbiri, dizi halinde yayınlanan programlarda hakları alınan bölümleri gösterecek şekilde, canlı olarak yayınlanan müzik programlarında kullanılacak eserlerin telif haklarının hak sahipleri veya ilgili meslek birliğine ödeneceğine dair taahhütname düzenlenerek Televizyon Gösterim Belgesi alacaklardır. Bu belgenin alınması sırasında her eser için Kültür Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü hesabına yatırılacak Bakanlıkça belirlenen belge ücreti ve ekte bir örneği bulunan Televizyon gösterim belgesinin hazırlanarak Bakanlığa dastik ettirilmesi gerekmektedir. Sözü edilen eserlere ait gösterim belgesine ilişkin işlemler Ankara'da Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğünce, İstanbul'da Telif Hakları ve Sinema Müdürlüğünce yapılacaktır.

Televizyon kuruluşları kendilerine ait olup daha önce Eser İşletme Belgesi aldıkları eserler hakkında Televizyon gösterim belgesini almayacaklar ancak, gösterim haklarının devri halinde devralan kuruluş tarafından bu belge alınacaktır.

Televizyon kuruluşlarının Yurtdışından; gösterim hakları ile ithal ettikleri eserler için alacakları Televizyon Gösterim Belgesini Gümrük Müdürlüklerine ibrazları halinde yurda sokmaları mümkün olacaktır.

Yayın kuruluşlarınca; 3984 sayılı RTÜK yasasına göre gönderilen anten çıkış kayıtları ile birlikte programların gösterim belge suretleri de gönderilecektir.

Türkiye'deki tüm hakları daha önce üçüncü kişi veya kuruluşlarca alınmış bulunan yabancı eserlere ait eser işletme belgelerinin suretlerini ve Televizyon gösterim haklarının veya eserle ilgili her türlü tasarrufun firmalarında olduğunu belirtir sözleşmeyi ve/veya faturayı aşağıda sayılı belgeler ile birlikte ibraz etmeleri gerekmektedir.

Televizyon Gösterim Belgesi alabilmek için gösterim hakkı sahipleri veya yetkili kıldıkları kişi veya kuruluşlar başvuruda bulunabileceklerdir.

Belgesiz gösterimde bulunan TV kuruluşları için 5846 sayılı kanunun ceza hükümleri uygulanacaktır.

Bu tebliğ yayımını takip eden 30. gün uygulamaya girer.

İSTENİLEN BELGELER :
1- Yerli Eserler İçin Düzenlenecek Tv Gösterim Belgesi Almak İçin;

a)
Dilekçe

b) Gösterim Belgesi (3 Nüsha)

c) Sözleşme ve/veya fatura (Tv. kuruluşu kendi yapımcı değilse)

d) Yapımcı Belgesi Sureti

e) Beyanname

f) Â Eser İşletme Belgesi (Daha önce düzenlenmişse)

2-
Yabancı Eserler İçin Düzenlenecek Tv. Gösterim Belgesi Almak İçin;

a)
Dilekçe

b)
Gösterim Belgesi (3 Nüsha)

c) Sözleşme (Orjinal ve Türkçe Tercümesi)

d) Yapımcı Belgesi Sureti

e) Beyanname

f) Eser İşletme Belgesi (Daha önce düzenlenmişse)

Tüm Gösterim Belgesi taleplerinde imza sirküsü veya vekaletname.

EKLER
- Yerli ve yabancı gösterim Belgesi Örneği
- Beyanname Örneği
- Dilekçe Örneği