TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Bakım, Onarım, Restorasyon, Değerlendirme, Muhafaza ve Nakil İşleri İle Bu Maksatla Hazırlanacak Projelerin Yapılması ve Arkelojik Kazılarda Kullanılacak Aletlerin Alımı Hakkında Yönetmelik

P> (Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.)

18.06.2005 tarih ve 25849 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan “Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri, Sokak Sağlıklaştırma, Çevre Düzenleme Projeleri Ve Bunların Uygulamaları İle Değerlendirme, Muhafaza, Nakil İşleri Ve Kazı Çalışmalarına İlişkin Mal Ve Hizmet Alımlarına Dair Yönetmelik” madde:43 uyarınca yürürlükten kaldırılmıştır.

(Resmi Gazetenin Tarihi : 14.2.1993 Sayısı : 21496)

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler
Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin yürütülmesinde taşınmaz varlıkların korunmasına yönelik ihtiyaçların özellik ve niteliklerine uygun olarak gerçekleştirilebilmesi için işin uzman isteklilere ihalede açıklık ve rekabeti de sağlayarak zamanında yaptırılması esastır.
Kapsam

Medde 2- Taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının bakım, onarım, restorasyon, değerlendirme, muhafaza ve nakil işleri ile bu maksatla hazırlanacak projelerin yapılması ve arkeolojik kazılarda kullanılacak aletlerin alımı bu Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre gerçekleştirilir.

Dayanak
Madde 3-
Bu Yönetmelik 21.7.1983 tarih ve 2863 sayılı "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu"nun 3386 sayılı Kanunla değişik 21 inci maddesine göre hazırlanmıştır.

Kısaltmalar ve Tanımlar
Madde 4-
Bu Yönetmelikte geçen;"Bakanlık"; Kültür Bakanlığını,"İta Amiri"; Bu Yönetmelikte yazılı işlerin ve ihalelerin yapılmasına izin veren görevliyi,"Genel Müdürlük"; Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğünü,"Müdürlük"; Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğüne bağlı Rölöve ve Anıtlar Müdürlüklerini,"İdare"; İhaleyi yapan birimi,"Taşınmaz Varlık"; Tarih öncesi ve tarihi devirlere ait bilim, kültür, din ve güzel sanatlarla ilgili bulunan yer üstünde, yer altında ve su altındaki bütün taşınmaz varlıkları,"Bakım"; Taşınmaz varlığın korunmasına yönelik alınacak tedbirler,

"Onarım"; Taşınmaz varlığın aslına uygun olarak tamir edilmesine,"Restorasyon"; Taşınmaz varlığın belirlenen ilke ve kararlara göre onarılmasını,

"Değerlendirme"; Taşınmaz varlığın teşhiri, tanzimi, kullanılması ve bilimsel yöntemlerle tanıtılması,"Muhafaza"; Taşınmaz varlığın bulunduğu veya nakledileceği yerde korunmasını, "Nakil"; Taşınmaz varlığın zorunlu nedenlerle sökülerek korunacağı yere naklini,"Proje"; Taşınmaz varlığın rölöve, rökonstrüksiyon, restitüsyon, restorasyon, değerlendirme, tarihi çevre düzenlemesi, koruma amaçlı imar planı ve bu konularla ilgili inşaat, makine ve elektrik mühendisliği dallarındaki çizim hesapların ve tümünü,"Alım"; Arkeolojik kazılarda kullanılacak aletlerin alımını,"İhale"; İşin istekliler arasında seçilecek biri üzerine bırakıldığını gösteren ve yetkili makamların onayı ile tamamlanan sözleşmeden önceki işlemleri,"Tahmin Edilen Bedel"; İhale konusu olan işlerin keşif bedelini,"İstekli"; İhaleye katılan gerçek veya tüzel kişi ve kişileri,"Müteahhit"; Üzerine ihale yapılan istekli veya isteklileri,"Taşeron"; İşin bir kısmını veya tamamını idareye bedeli karşılığında gerçekleştirmeyi üstlenen gerçek veya tüzel kişi veya kişileri,

"Şartname"; Yapılacak işlerin genel, özel, teknik, idari, esas ve usullerini gösteren belgeleri,"Sözleşme"; İdare ile müteahhit veya taşeron arasında yapılan yazılı anlaşmayı, ifade eder.

İta Amiri ve Yetkisi
Madde 5-
İta Amiri Bakandır. Yönetmelikte yazılı işlerin ve ihalelerin yapılmasına izin vermeye yetkili olup, gerektiğinde bu yetkilerini devredebilir.

İhaleye Katılabilme Şartları
Madde 6-
Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelere katılabilmek için; kanuni ikametgah sahibi olmak, gerekli nitelik ve yeterliğe haiz bulunmak, istenilen teminat ve belgeleri vermek zorunludur.

İhaleye Katılamayacak Olanlar
Madde 7-
Aşağıda şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak kendileri veya başkaları adına ihalelere katılamazlar.

A- İhaleyi yapan idarenin;

a) İta Amirleri

b) İhale İşlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar .

c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) ve sıhri hısımları,

d) (a),(b),(c), bentlerinde belirtilen şahısların ortakları, bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortakları hariç,

B- Bu Yönetmelik ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar.

Şartnameler
Madde 8-
İhale konusu işlerin özelliklerini belirten şartname ve varsa ekleri Bakanlıkça hazırlanır.

Bu şartnamelerde işin özelliğine göre konulacak özel ve teknik şartlardan başka genel olarak aşağıdaki hususların da gösterilmesi zorunludur.

a) İşin niteliği, nev'i ve miktarı,

b) İhale yöntemi,

c) Tahmin edilen bedeli, geçici teminat ve kesin teminata ait şartlar,

d) İşin yapılma yeri, teslim etme - teslim alma şekli ve şartları,

e) İhaleye girebilme şartları ve ihaleye giremeyecek olanlar,

f) İsteklilerde aranacak şartlar ve belgeler,

g) İşe başlama ve bitirme tarihi, gecikme halinde alınacak cezalar,

h) Ödeme yeri ve şartları,

i) İhaleye yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta en uygun bedeli tespitte idarenin serbest olduğu,

j) Sözleşmenin yapılması ve uygulanması sırasında ödenmesi icap eden vergi, resim harçlarla, sözleşme giderlerinin kimin tarafından ödeneceği,

k) Sözleşmenin konusu işlerin malzeme veya birim fiyatlarındaki değişiklikler nedeniyle eğer ödenecekse fiyat farklarının ne şekilde ödeneceği,

l) İhale kararının yetkili makam tarafından tasdik veya red edildiğinin kaç gün içinde müteahhide bildirileceği,

m) Taahhüdün bir kısmını veya tamamını yapmayanların teminatı üzerinde idarenin haiz olduğu haklar,

n) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları,

o) Verilen süre içinde geçici teminatın kesin teminata çevrilmesi ve sözleşmenin akdedilmemesi halinde geçici teminatın gelir kaydedileceği,

ö) Taahhüt konusu işin; keşif bedelinin yüzde ellisi kadar artma veya eksilmesi halinde, müteahhit tarafından sözleşme fiyatı ve hükümleri çerçevesinde yapılacağının mecburiyeti,

p) Avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları, miktarı ve geri alma şekli,

r) İhzarat bedelinin verilip verilmeyeceğinin belirtilmesi, verilecekse şartları,

s) Geçici ve kesin kabul şartları,

ş) İhtilafların çözüm şekli ve yerleri, u) Şartname eklerinin neler olduğu,

t) İhalelerde 2886 ve 1050 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmayıp, bu Yönetmelik esaslarının uygulanacağı.

u) Şartnameye eklenmesine gerek görülen diğer hususlar, belirtilir.

Şartname Esaslarının Tespiti
Madde 9-
Tip şartnamelerin genel ve ortak esaslarını belirlemeye, şartnamelere konulmak üzere 8 inci maddede sayılan hususlarla ilgili ve bunlar dışındaki konularda genel esasları tespit etmeye Bakanlık yetkilidir.

İKİNCİ BÖLÜM

İhale İşlemleri
Tahmin Edilen Bedelin Tespiti

Madde 10- Tahmini bedelin tespitinde kanunların verdiği yetkiye dayanılarak ilgili dairelerce tespit edilmiş birim fiyatlar, rayiçler ve genel tarifler uygulanabileceği gibi gerektiğinde konu ile ilgili birim fiyatlar, rayiçler ve genel tarifler Genel Müdürlükçe hazırlanır ve onaylanır. Tahmin edilen bedelin tespit şekli dayanaklarının da eklendiği bir hesap tutanağında gösterilir ve ihale dosyasında saklanır.

Bedelin Tahmin Edilmemesi
Madde 11-
Sanayi ile ilgili teknolojik zorunlulukların gerektirdiği durumlarda Bakanın onayı alınmak suretiyle bedel tahmini yapılmadan tapalı teklif usulüyle ihale yapılabilir.

Onay Belgesi
Madde 12 -
İhale yapılacak her işi için Bakanlıkça gönderilen ihale talimatına göre idarelerce bir onay belgesi hazırlanır. Bu onay belgesinde ihale konusu işin nev'i, niteliği, miktarı, tahmin edilen bedeli, varsa proje numarası kullanılabilir ödenek tutarı, avans ve fiyat farkı verilecekse şartları, ihalede uygulanacak usul, yapılacaksa ilanın şekli ve adedi, alınacaksa geçici teminat miktarı, ihale komisyonu ile gerektiğinde yeterlilik belge komisyonu belirtilir.
Onay belgesinde ayrıca, şartname ve eklerinin bir bedel karşılığında verilip verilmeyeceği, bedel karşılığı verilecekse bedelin ne olacağı gösterilir.
Onay belgesi ita amirinin onayı ile kesinleşir.
 
İhale Komisyonları
Madde 13-
Bu Yönetmelikte ihale usulleriyle yaptırılacak işlerde aşağıdaki ihale komisyonları görevlendirilir.

a) Merkezde; Genel Müdürlüğün teklif edeceği bir memur başkanlığında, Genel Müdürlüğün Mali İşler Daire Başkanlığında çalışan ve konusunda uzman bir personel ile ihale edilecek iş konusunda uzman en az iki elemandan,

b) Müdürlüğün görev alanına giren illerdeki ihaleler, Müdürlüğün görevlendireceği bir memur başkanlığında, müdürlüğün tahakkuk memuru veya tahakkuk memurunun bulunmadığı zamanlarda müdürlükçe görevlendirilecek bir memur ile en az iki teknik elemandan,
İta Amirinin onayı ile oluşur.

Komisyonların Çalışması
Madde 14- İ
hale Komisyonları eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Oylarının eşit olması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunlukla kabul edilir. Kararlarda çekimser kalınamaz. Muhalif kalan üye, karşı oy gerekçesine karar altına yazarak imzalamak zorundadır. Komisyon başkan ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludurlar.

İhale İşlem Dosyasının Düzenlenmesi
Madde 15-
Bu Yönetmelikte ihale usulleriyle yapılacak işler için bir işlem dosyası düzenlenir.

Bu dosyada onay belgesi, varsa tahmin edilen bedele ilişkin hesap tutanağı, şartname ve ekleri, projeler, ilana ilişkin belgeler, sözleşme tasarısı ile gerekli görülen diğer belgeler bulunur. Eksik belgelerle ihale yapılmasından ihale komisyonları sorumludur.

İsteklilerde Aranacak Nitelikler ve İstenecek Belgeler
Madde 16-
İdarece ihalelerin uygun koşullarla sonuçlandırılmasını sağlamak amacıyla, isteklilerde belirli mali ve teknik yeterlilik ve nitelikler aranabilir. Bunları tespite yarayan belgelerin neler olduğu, şartnamelerde gösterilir. Bakım, onarım, restorasyon, değerlendirme işleriyle her türlü etüt, proje, müşavirlik, kontrolluk hizmetlerine ait ihalelerde, isteklilerde aranacak nitelikler ve istenecek belgeler Genel Müdürlükçe belirlenir. İstekliler, şartnamede yazılı belgeleri eksiksiz vermek ve Türkiye'de tebligat için adres göstermek zorundadır.

İhalenin İlanı
Madde 17-
İdarelerce ilana çıkarılması gerekli görülen işlerin özellik ve niteliklerine göre ihalenin hangi şekil ve yerlerde ilan edileceği tespit edilir ve onay belgesinde belirtilir. İdare belli istekliler arasında kapalı teklif ve pazarlık usulü ile yapılacak ihalelerde ilan yapıp yapmamakta serbesttir.

İlanlarda Bulunması Zorunlu Hususlar
Madde 18 -
İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.

a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı,

b) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte hangi usulde yapılacağı,

c) Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı,

d) İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu,

e) İhalelerde tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verilebileceği,

f) Şartname ve eklerinin nerede görüleceği,

g) Posta ile yapılacak müracaatların gözönüne alınmayacağı,

h) İhaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte idarenin serbest olduğu,

ı) 2886 ve 1050 sayılı Kanun'a tabi olmadığı,

Şartname ve Eklerinde Değişiklik Halinde İlan
Madde 19 -
İlan yapıldıktan sonra şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz. Değişiklik yapılması zorunlu olursa bunu gerektiren sebepler bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur. İhale yapıldıktan sonra ilanda yanlışlık yapıldığı anlaşılırsa, işte ivedilik ve ihalede Devletin yararı varsa, İhale Bakan onayı ile geçerli sayılabilir.

İhalenin Uygun Şekilde Yapılmaması
Madde 20 -
18. ve 31 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersiz sayılır. Bu durumda ilan yenilenmedikçe ihale yapılamaz. İlanın geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılması halinde ihale veya sözleşme feshedilir. İşte ivedilik ve ihalede Devletin yararı varsa ihale ve sözleşme Bakan onayı ile geçerli sayılabilir. İhalenin veya sözleşmenin bozulması halinde müteahhite fesih tarihine kadar yapmış olduğu gerçek masrafları ile varsa, tahakkuk etmiş hakedişleri verilir.

İhalenin Tatil Gününe Rastlaması
Madde 21 - İ
hale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk iş gününde ayrı yer ve saatte yapılır. İlandan sonra çalışma saati değişse de ihale ilan edilen saatte yapılır.

Tekliflerin Açılma Zamanı
Madde 22 -
Tekliflerin açılma zamanı idarelerin çalışma saati içinde olmak üzere tespit edilir. Açılma zamanı için, posta, telgraf, telefon (PTT) veya Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idarelerinin saat ayarı esas alınır. Teklifler açılmaya başladıktan sonra çalışma saatine bağlı kalmaksızın işleme devam olunur.

Geçici Teminat
Madde 23 -
İsteklilerden ihale konusu olan işin tahmin edilen bedeli üzerinden yüzde beş oranında geçici teminat alınır.

Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler
Madde 24 -
Geçici veya kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir.

a) Tedavüldeki Türk Parası,

b) Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirtilecek bankaların verecekleri süresiz teminat mektupları,

c) Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca belirlenecek bankaların (3182 sayılı Bankalar Kanununun 96'ncı maddesine tabi özel finans kurumları dahil) verecekleri süresiz teminat mektupları,

d) Devlet tahvilleri, hazine kefaletine haiz tahviller, hazine bonoları,

e) 2983 sayılı Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanuna göre çıkartılan menkul kıymetler,
Tahviller, bonolar ve menkul kıymetlerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

Yabancı banka ve benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisine dayanılarak verilecek teminat mektupları süreli olabilir. Ancak kontrgarantili kesin teminat mektubu üzerinde idarece süre sonunda teminat iade edilmediği takdirde sürenin kendiliğinden üçer aylık dönemler halinde uzayacağına dair hüküm bulunması gereklidir.

Bankalarca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından mal sandıklarına yatırılması mecburi olup, bunlar ihale komisyonlarınca teslim alınamazlar. Üzerine ihale yapılanların teminat mektupları ihaleden sonra mal sandıklarına teslim edilir ve üzerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları hemen geri verilir.

Her ne suretle olursa olsun idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Teminat Mektupları
Madde 25 -
Bankalarda özel finans kurumlarının bu Yönetmelik kapsamındaki işler için verecekleri geçici, kesin ve avans teminat mektuplarının,

a)Sermaye ve yedek akçe durumlarına göre miktarlarını tespite Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlık;

b)Kapsam ve şeklini tespite ise Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir.

Her teminat mektubunda, ilgili şubece daha önce verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi mecburidir. Yabancı bankalarla benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisine dayanılarak verilecek teminat mektupları (a) bendindeki tespite tabi değildir.
Mevzuata aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez. Üzerinde suç unsuru tespit edilen teminat mektupları gerekli kovuşturmanın yapılması için Maliye ve Gümrük Bakanlığına intikal ettirilir.

Uygun Bedel
Madde 26 -
Uygun bedel, tahmin edilen bedeli geçmemek üzere teklif edilen bedellerin tercihe layık görülenidir. Bedel tahmini yapılmamış ihalelerde, uygun bedel, teklif edilen bedellerin tercihe layık görüleni olup, ihalenin geçerli sayılması, Bakan onayına bağladır. Uygun bedelin tercihinde kullanılacak kriterler işlerin özellik ve niteliklerine göre Bakanlıkça tespit edilir.

Komisyonların İhaleyi Yapıp Yapmamakta Serbest Olması
Madde 27 -
Komisyonlar kararlarında gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.

İhale Kararlarının Onayı ve İptal Edilmesi
Madde 28 -
İdare ihale komisyonlarının aldığı ihale kararlarını en geç iki iş günü içerisinde İta Amirliğine sunmak zorundadır. İhale kararları en geç on iş günü içinde onaylanır veya iptal edilir.

İhaleden Sonra Yapılacak İndirim Teklifleri
Madde 29 -
Teklifler verildikten sonda indirim teklifleri kabul edilemez.

İhale Usullerinin Neler Olduğu
Madde 30 -
Bu Yönetmeliğin 2'nci maddesinde yazılı işlerin ihalelerinde aşağıdaki usuller uygulanır.

a) Kapalı teklif usulü,

b) Belli istekliler arasında kapalı teklif usulü,

c) Pazarlık usulü,

d) Yarışma usulü İşin özelliğine ve niteliğine göre yukarıdaki usullerden hangisinin uygulanacağı bu Yönetmelik hükümlerine uyularak Bakanlıkça tespit edilir.

Kapalı Teklif Usulü
Madde 31 -
Kapalı teklif usulünde aşağıdaki esaslar uygulanır.

a) İlana verilmesi,

Günlük Gazete Çıkan Yerlerde İlan:

Bu maddeye göre ihaleye çıkarılacak işlerde ilan zorunludur. İlanlar işin ihale edileceği günden en az on gün önce Basın İlan Kurumu kanalıyla, işin yapılacağı il ile ihalenin yapılacağı il ayrı ise her iki ilde de günlük gazetelerden birinde birer defa; işin yapılacağı il ile ihalenin yapılacağı il aynı ise, o ilde çıkan günlük gazetelerden birinde bir defa yayınlanır.

Günlük Gazete Çıkmayan Yerlerde İlan:

İlanlar işin ihale edileceği günden en az on gün önce ihaleyi yapacak idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtasına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır.

Yabancı Ülkelerde İlan:

İdareler, işin önem ve özelliğine göre bu ilanları yurtdışında çıkan başka gazeteler veya öteki yayın araçları ile de ayrıca yayınlatabilirler.

b)Tekliflerin Hazırlanması

Bu usulde teklifler, yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu bir zarfa konulur, kapatıldıktan sonra isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Bu zarf geçici teminat alındı makbuzu veya teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı, adresi, işin adı yazılır ve zarf kapatılarak imzalanır ve mühürlenir.

c)Tekliflerin Verilmesi

Teklifler ilanda belirtilen saate kadar sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına verilir. Postayla gönderilecek teklifler kabul edilmez. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir nedenle geri alınamaz.

d)Dış Zarfların Açılması

Tekliflerin açılma saati gelince, kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla belirtildikten sonra dış zarflar hazır bulunan istekliler önünde veriliş sırasına göre açılarak, dış zarfın üzerindeki alındı sıra numarası iç zarfa geçirilip istenilen belgeler incelenir. Belgeleri tam ve usulüne uygun olanlar ihaleye alınır. Belgeleri tam ve uygun olmayanlar ise ihale dışı bırakılır.

e)İç Zarfın Açılması
İç zarflar sıra numarasına göre açılarak komisyon başkanı tarafından okunup, liste yapılıp, başkan ve üyeler tarafından imzalanır. Teklif mektuplarında, teklifin silinmiş, kazınmış ve yeniden yazılmış olması, tekliflerin hem rakam hem de yazı ile yazılmamış olması veya farklı olması teklif sahibinin adının, soyadının, imzasının ve tarihinin bulunmaması ile şartname ve eklerinin tamamen okunup, kabul edildiğinin belirtilmemiş olması halinde teklif mektupları kabul edilmez.

f)Tekliflerin Aynı Olması
Birkaç istekli tarafından aynı fiyat teklif edildiği takdirde esas puanı en yüksek olana ihale yapılır. Esas puanların da eşit olması halinde ad çekme suretiyle ihale sonuçlandırılır.

g)İhalenin Yapılamaması
İhaleye istekli çıkmadığı ve teklif olunan bedel komisyonunca uygun görülmediği takdirde, idare İta Amirinin onayı ile işi yeniden aynı usul ile ihaleye çıkarmaya veya idare yararının görülmesi halinde kararda ayrıca belirtilmek suretiyle, karar tarihinden itibaren 15 gün içinde pazarlığa bırakmaya yetkilidir.İşin pazarlığa bırakılması halinde şartnamede belirtilen nitelik ve şartların aynen muhafazası zorunludur.

h)İhale Sonucunun Karara Bağlanması
Kabul edilen teklifler incelenerek; ihalenin yapılıp, yapılmadığı gerekçeli bir şekilde karara bağlanarak, başkan ve üyeler tarafından imzalanarak durum isteklilere bildirilir.

Belli İstekliler Arasında Teklif usulü
Madde 32 -
Özellik ve nitelikler bakımından, ihale konusu işlerden önem arzedenlerin ihalesi, teknik yeterlilikleri ve güçleri önceden bilinen en az üç istekli arasında ilan yapılmaksızın bu usulle yapılır.

Bu madde hükümlerine göne yapılacak ihalelere katılacak istekliler Genel Müdürlükçe veya yetkili kılınan müdürlükçe önerilir ve Bakan onayı ile kesinleşir.

İhaleye iştirak etmeleri kararlaştırılan isteklilere davet mektubu ile ihaleye katılabilmesi şartlarını açıklayan bilgileri göndermek suretiyle duyuruda bulunulur.

Bu usulle yapılan ihalede, 31 inci maddedeki esaslara uyularak işlemler tamamlanır.

Pazarlık Usulü
Madde 33 -
Bakanlıkça ve bu Yönetmeliğin 31 (g) maddesine göre ihalenin yapılamaması halinde idarelerce belirlenen işlerde, teklif alınması belli bir şekle bağlı değildir. Bu usulde yapılacak işler, işlerin nitelik ve özelliğine göre ilgili komisyonlar tarafından bir veya birden fazla istekliden yazılı veya sözlü teklif almak ve bedel üzerinde anlaşmak suretiyle yapılır.

Pazarlığın ne suretle yapıldığı ve ne gibi tekliflerde bulunulduğu ve üzerine ihale yapılanların neden dolayı tercih edildiği pazarlık kararında gösterilir.
Fiyatları resmi kurumlarca tespit veya tasdik edilmiş malzemelerin alım işlerinde pazarlık yapılmasına lüzum yoktur. Tanzim edilecek fatura karşılığında bedelleri aynen ödenir.

Yarışma Usulü
Madde 34 -
İdarece uygun görüldüğünde, her türlü etüt, plan, proje ve güzel sanatlara ilişkin işler yarışma usulü ile yaptırılabilir. Yarışmada, diğer ihale usulleri için uygulanması öngörülen hususlar aranmaz. Yarışma projesinin her türlü tatbikat projesi ile mesleki kontrollük hizmetleri, projesi uygulanacak yarışmacıya pazarlıkla ihale edilebilir.

Bu usulle yapılacak ihalelerde aranacak şartlar ilanda ve özel şartnamede gösterilir.

İhalenin Sözleşmeye Bağlanması
Madde 35 -
Bütün ihaleler yazılı bir sözleşmeye bağlanır. Sözleşme Bakan'ın yetki vereceği ita amiri tarafından imzalanır.

Kesin Teminat
Madde 36 -
Taahhüdün, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşme yapılmasından önce müteahhitten ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle yüzde on oranında kesin teminat alınır.

Alınmış bulunan geçici teminat kesin teminata çevrilir. Kesin teminatın geri kalanı müteahhidin hakedişlerinden yüzde on kesilerek kesin teminat tutarına tamamlanabilir.

Müteahhit isterse teminat olarak kabul edilecek kıymetler üzerinden kesin teminatta verebilir. Müteahhit kesin teminatı süresi içerisinde getirmediği takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve varsa geçici teminatı gelir kaydedilir.

Keşfin ve sözleşmenin dışında kalmış fakat yapılması ihaleden sonra kararlaştırılmış işlerle, değişken fiyat esasına göre ihale edilmiş işlerde kesin teminat artan iş veya fiyat farkı olarak ödenecek bedeli oranında artırılır.

Hiç Teminat İstenmeyecek Haller
Madde 37 - İ
dare ile kamu tüzel kişileri, Devlet, İl, Belediye ve köyler, kamu kurumları kamu tüzel kişilerine bağlı kamu hizmeti gören kurumlar ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi İktisadi Devlet Teşekkülleri ve bunların müştereken veya Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türkiye Kızılay Derneği, Türk Hava Kurumu ve Sosyal Hizmetler ve Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu ile birlikte sermaye hissesi yüzde elli birden az olmamak üzere kurdukları şirket ve iştirakleri arasında yapılacak protokoldeki işler için geçici ve kesin teminat alınmaz.

Kesin Teminatın Geri Verilmesi
Madde 38 -
Taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun biçimde yerine getirildiği, usulüne göre anlaşıldıktan ve müteahhidin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra, Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesinin getirilmesi halinde kesin teminatın tümü geri verilir.

Sözleşme Yapılmasında Müteahhidin Görev ve Sorumluluğu
Madde 39 -
Müteahhidin ihale kararının onaylanmasının kendisine bildirilmesinden itibaren on gün içinde geçici teminatı kesin teminata çevirerek noterlikçe tescil edilmiş sözleşmeyi idareye vermek zorundadır.

Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve varsa geçici teminat gelir kaydedilir.
Ayrıca müteahhidin yukarıda belirtilen süre içinde sözleşmeye yanaşmaması halinde, ihaleye yetkili makam ihaleyi yenilemeye veya en uygun fiyat veren ikinci teklif sahibine tebligat yaparak on günlük bir süre içinde birinci teklif sahibinin şartlarını kabul edip etmeyeceğini sormaya karar verebilir. Bu tebligat bu maddede yazılı konuları içerir ve aynı sonuçları doğurur. İkinci teklif sahibinin de olumsuz cevap vermesi, hiçbir cevap vermemesi, zamanında gerekli teminatı vermemesi veya sözleşmeyi imzalaması halinde ihale yenilenir.

İdarenin Görev ve Sorumluluğu
Madde 40 -
İdare 28 inci maddeye göre kesinleşen ihale kararını müteahhide beş iş günü içinde bildirmek zorundadır.

Müteahhidin Sebep Olduğu Fesih Hali
Madde 41 -
Sözleşme yapıldıktan sonra 43 üncü maddede yazılı hükümler dışında müteahhidin taahhüdünden vazgeçmesi veya sözleşme ve eklerinde belirtilen vecibelerden herhangi birisine uymadığı takdirde idarece kendisine ihtarname yazılarak on günlük bir süre verilir. Bu süre içinde müteahhit ihtarnameye rağmen vecibelerini yerine getirmezse başka bir ihtar ve hüküm almaya gerek kalmaksızın idare sözleşmeyi fesetmeğe ve hesap kesme hakedişi yapmaya yetkilidir. Bu takdirde müteahhidin kesin teminatı idarece gelir kaydolunur.

Gerek doğrudan gerek bir aracı ile ihaleye giremeyeceği bu Yönetmeliğin 7 inci maddesinde belirtilen kişilerden bir kişi bilerek veya bilmeyerek eksiltmeye girdiği durumda üzerine ihale yapılmış bulunursa bu ihale bozularak, geçici teminatı irad kaydedilir. Sözleşme yapılmış ise aynı yoldan sözleşme bozularak kesin teminatı irad kaydolunur.

İş Miktarının Artma veya Eksilmesi
Madde 42 -
Sözleşmenin uygulanması sırasında taahhüt edilen işte değişiklik gerektiği veya keşif dışında kalmış ve ihaleden sonra kararlaştırılmış işler çıktığı, bu yüzden işin bedelinin artma veya eksilme hasıl olduğu takdirde müteahhit keşif bedelinin yüzde ellisi içinde kalan fazlasını veya eksiğini aynı sözleşme hükümleri çerçevesinde yapmaya mecburdur. Müteahhit bu suretle işin gerek artmış ve gerekse eksilmiş olmasından dolayı süre hariç hiçbir istek ve iddiada bulunamaz. Değiştirilen veya ilave edilen iş keşif bedelinin yüzde ellisinden fazla bir artmayı gerektirdiği takdirde, Bakanlık işin aynı müteahhide yaptırılmasından fayda ve zaruret görürse müteahhidin muvafakatını almak, sözleşmesindeki şartlara göre yeniden ek sözleşme yapmak ve gerekli et teminatı almak kaydıyla arttırılacak işe gerekli süre verilerek aynı müteahhide yaptırılabilir.

Ancak, artan iş verilen süreye göre sözleşme yılı içinde gerçekleşmediği takdirde, ertesi yıllara sarkan miktara ödenecek yıllık fiyat farkı, sözleşmesindeki fiyat farkı ödeme esaslarına göre hesaplanır.

Aynı şekilde yaptırılacak işin bedeli keşif bedelinin yüzde ellisinden az olması halinde müteahhit itiraz ve hak talep etmeksizin bitirmeye mecburdur.

Müteahhidin Sebep Olmadığı Sözleşmenin Bozulma Şekli
Madde 43
- 42 inci maddede belirtilen nedenlerden ihale ve sözleşmenin bozulması halinde Bakanlık onayı ile bu durum kesinleşir ve hesap kesme hakedişi yapılır. İdare isterse bedelini ödemek kaydıyla müteahhidin şantiyedeki tesislerini, araç, gereç ve makineler ile hazır malzemelerini alabilir.

Kullanılmayan Ödenek
Madde 44 -
Yabancı ülkelerden yapılacak satın almalarda Bakanlığın uygun görüşüyle Milli Bankalar nezdinde akreditif karşılığı kredi açtırılır.
Açılmış akreditiflere ilişkin kredi artıkları ertesi yıla devredilmekle birlikte ödenekleri iptal olunur. Devreliden kredi artıklarının karşılığı yeni yılda Bakanlık bütçesinde açılacak özel bir tertibe ödenek kaydolunur.

Sözleşmenin Devri
Madde 45 -
Sözleşme ilgili müdürlüğün uygun görüşü ve Bakanlığın yazılı izni ile başkasına devredilebilir.

Ancak; işi devir alacaklarda da ilk ihaledeki şartlar aranır. Kısmen veya tamamen izinsiz devir yapılması halinde sözleşme bozulur ve kesin teminatı gelir kaydolunarak 41 inci madde hükümlerine göre işlem yapılır.

Müteahhidin ölümü halinde, yapılmış olan işler tasfiye edilerek kesin teminatı ve varsa sair alacakları varislerine verilir. Ancak, idare varislerinden istekli olanlara, ölüm tarihinden itibaren otuz gün içinde kesin teminat verilmesi şartıyla sözleşmeyi devredebilir.

Birden fazla gerçek ve tüzel kişi tarafından birlikte yapılan taahhütlerde, müteahhitlerden birinin ölümü, iflası, tutuklu veya mahkum olması gibi haller sözleşmenin devamına engel olamaz.

Birlikte yapılan taahhütlerde müteahhitlerden biri idareye pilot Firma olarak bildirilmiş ise, Pilot Firmanın şahıs veya şirket oluşmasına göre ölüm, iflas veya dağılma hallerinde sözleşme kendiliğinden sona erer. Ancak diğer müteahhitlerin teklifi ve idarenin uygun görmesi halinde sözleşme yenilenerek işe devam edilir. Birlikte yapılan taahhütlerde gruba dahil pilot firmadan başka herhangi bir ortak şahsın ölümü veya ortak şirketin herhangi bir sebeple dağılması halinde, pilot firma ve grubundan diğer ortakları, teminat dahil işin o ortağa yüklediği sorumlulukları da üzerlerine alarak işi bitirirler.

Müteahhidin İflas Hali
Madde 46 -
Müteahhidin iflas etmesi halinde sözleşme bozulur. Bundan bir zarar doğarsa 41 inci madde hükümlerine göre işlem yapılır.

Müteahhidin Ağır Hastalığı - Tutukluluk veya Mahkumiyet Hali
Madde 47 -
Müteahhit sözleşmenin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır hastalık, tutukluluk veya hürriyet bağlayıcı bir ceza nedeni ile taahhüdünü yapmayacak duruma girerse, bu hallerin oluşundan itibaren onbeş gün içinde ilgili idarenin kabul edeceği birini vekil tayin etmek şartıyla taahhüdüne devam edebilir.

Eğer müteahhit kendi serbest iradesi ile vekil tayin etmek imkanından mahrum ise, bir kayyum tayin edilmesi istenebilir.

Yukarıdaki hükümlerin uygulanmaması halinde sözleşme bozulur. Bundan bir zarar doğarsa 41 inci maddeye göre işlem yapılır.

Emanet Suretiyle Yapılacak İşler
Madde 48 -
Tahmin edilen bedeli her yıl Bakanlıkça tespit edilen miktarı geçmeyen ve bu Yönetmeliğin 2 inci maddesinde yazılı işlerin tamamının veya nev'i itibariyle bölünen kısımlarının, idarenin kendi imkanlarıyla emanet komisyonu aracılığıyla taşeron, sanatkar veya uzmanlardan teklif almak suretiyle yaptırılmasıdır.

Emanet Komisyonu

a) İşçilik ve malzemeli olarak tahmin edilen bedeli her yıl Bakanlıkça tespit edilen miktarı geçmeyecek işleri,

b) Malzeme, makine ve donanımı idarece yapılacak işleri,

c) İşçiliği kısmen veya tamamen idarece yapılacak işleri, Taşeronlara yaptırılabileceği gibi bu konuda ehliyeti idarece kabul edilmiş sanatkar ve konusu ile ilgili uzmanlara karne, iş bitirme belgesi, iş denetleme belgesi, Ticaret ve / veya Sanayi Odası belgesi aranmaksızın yaptırmaya yetkilidir.
(a) maddesindeki şartlara göre işler; yüzde onbeş kar düşülmeden yaptırılır. Yeniden birim fiyat yapımlarında da fiyatlara yüzde onbeş kar ilave edilir.

Emanet Komisyonları; Müdürlüğün teklifi ve ita amirinin onayı ile bir memur başkanlığında bir muhasip üye ile en az iki teknik elemandan oluşur. Komisyon kendisine tevdi edilen işin fenni ve hukuki esaslar uygun olarak yürütülmesinden ve işin proje ve şartnamelerine uygun olarak yapılmasından sorumludur. Komisyonun kararları ita amirince onaylandıktan sonra kesinleşir.

İhale konusu iş, ihale gününden yedi gün önce idarenin ilan tahtasında asılmak suretiyle duyurulacağı gibi işin özelliğine ve niteliğine göre ihaleye iştirak etmeleri kararlaştırılan isteklilere davet mektubuyla ihaleye katılabilme şartlarını açıklayan bilgileri göndermek suretiyle duyuruda bulunulur. Veyahut ilan edilmeksizin komisyonca konusunda ehliyetli görülen isteklilerden bir yada birden fazla teklif almak ve bedel üzerinden anlaşmak suretiyle yapılır.

Bu usulle yapılacak işler, "Emanet İşlerine Ait Genel Esaslar" doğrultusunda yürütülür.

Yasak Fiil ve Davranışlar
Madde 49 - İ
hale işlemlerinin hazırlanması; yürütülmesi ve sonuçlandırılması sırasında;

a) Hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma ve çıkar sağlama suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişki işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek,

b) Bu Yönetmelikte belirtilen ihale usulleri ile yapılan ihalelerde isteklileri tereddüte düşürecek söz söylemek ve istekliler arasında anlaşmaya çağrıyı ima edecek işaret ve davranışlarda bulunmak veya ihalenin doğruluğunu bozacak biçimde görüşme ve tartışma yapmak,

c) İhale işlemlerinde sahte belge ve sahte teminat kullanmak veya kullanmaya teşebbüs etmek, taahhüdünü kötü niyetle yerine getirmemek, taahhüdünü yerine getirirken korunması gerekli taşınmaz varlığa ve idareye zarar verecek işler yapmak veya işin yapılması veya teslimi sonrasında hileli malzeme araç veya usuller kullanmak, yasaktır.

İdareci İhalelere Katılmaktan Geçici Yasaklama
Madde 50 -
Genel Hükümlerde belirtilen yasak fiil ve davranışlar ihale safhasında vaki olmuşsa idarelerce o ihaleye iştirak ettirilmeyecekleri gibi fiil veya davranışlarının özelliğine göre haklarında bir yıla kadar bütün ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilir.

Haklarında bu yolda işlem yapılanların sermayesinin çoğunluğunu sahip bulunduğu tespit edilen tüzel kişilere de aynı müeyyide uygulanır.

Üzerinde ihale yapıldığı halde usulüne göre sözleşme yapmayan istekliler ile sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmeyen müteahhitler hakkında da Bakanlık tarafından bir yıla kadar ihaleye katılmaktan yasaklama kararı verilir. Tekerrürü halinde süresiz olarak ihaleye katılmaları yasaklanır.

Görevlilerin Sorumluluğu
Madde 51 -
İhale, muayene kabul komisyonu veya heyetlerinin başkan ve üyeleri ile diğer ilgililer, görevlerini kanuni gereklere göre tarafsızlıkla yapmadıkları ve taraflardan birinin zararına yol açacak ihmal ve kusurlu hareketlerde bulunduklarının tespiti halinde haklarında disiplin cezası uygulanacağı gibi, fiil ve davranışlarının özelliğine göre ceza kovuşturması da yapılır. Ayrıca, tarafların bu yüzden uğradıkları zarar ve ziyan da kendilerine ödettirilir.

Muayene ve Kabul İşlemleri
Madde 52 -
İhale konusu iş bitirilince muayene ve kabul işlemleri; müdürlüklerce kurulacak en az üç kişilik muayene ve kabul heyetleri tarafından yapılır.
Muayene ve kabul işlemleri çıkarılacak şartnamelerdeki hükümler çerçevesinde uygulanacaktır.

Hileli İnşaat ve Onarım
Madde 53
- Gayrimenkullerin yapım ve onarımlarında kesin kabul tarihinden itibaren 5 yıl içinde malzemenin hileli olmasından veya yapım ve onarımın teknik icaplarına uygun olarak yapılmamasından ortaya çıkan zarar ve ziyan, Borçlar Kanununun 360 ıncı maddesi gereğince 363 üncü maddesindeki sürede müteahhide ikmal ve tazmin ettirilir.

İdare 5 yıllık sürede ortaya çıkacak zarar ve noksanların tespiti ile gereğinin yapılması için durumu ilgili mercilere bildirmekle ödevlidirler.

İşin nezareti kendisine tevdi edilen mühendis, mimar ve memurlar hakkında da ayrıca ilgili cezai hükümler uygulanır.

Madde 54 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Devlet ihale mevzuatı ile ilgili hükümler uygulanır.

Madde 55 - İhale konusu olan taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının bakım, onarım, restorasyon, değerlendirme, muhafaza ve nakil işleri ile bu maksatla hazırlanacak projelerin yaptırılması konusunda Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Bakanlık dışındaki ilgili kamu kurum ve kuruluşları kendilerine ait alanlardaki faaliyetleri için bu Yönetmelik hükümlerini uygulayabilirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Arkeolojik Kazılarda Kullanılacak Aletlerin Alınmasında Uygulanacak Esaslar
Satın alma veya Kiralama

Madde 56 - Bakanlıkça mali destek sağlanan arkeolojik kazı, sondaj yüzey araştırmalarında kullanılmak üzere lüzumlu alet, araç ve gereçlerin satın alınması veya kiralanması, kurulacak bir satın alma komisyonunca yapılır.

Satın alma Komisyonları Kazı Başkanının teklifi ve İta Amirinin onayı ile kazı, sondaj veya yüzey araştırmasını yürüten heyet başkanının heyet üyeleri arasından seçeceği bir üye başkanlığında, Bakanlık temsilcisi iye yine heyet başkanı tarafından seçilen bir mutemet üyeden meydana gelir.

Madde 57 - Satın alma veya kiralamalarda, heyet başkanı heyet üyeleri arasından seçeceği bir üyeyi tahakkuk memuru olarak görevlendirir.

Gerekli görülen alet, araç ve gereçlerin satın alınması veya kiralanması, İta Amirinin onayını müteakip satın alma komisyonunca yapılır.

Satın alma komisyonu, lüzum gösterilen malzemeyi, satın almak veya kiralamak üzere bu işlerle uğraşanlardan teklif alır. Teklifleri fiyat, nitelik, kalite gibi hususları gözönüne alarak değerlendirir ve en uygun olanını İta Amirinin onayına sunar.

Tahakkuk evrakına fatura ve tesellüm makbuzu da eklenir. Demirbaş eşyalar usulüne uygun olarak kazı demirbaş defterine kaydedilir.
Kazı veya yüzey araştırmasının bitiminde tüm tahakkuk evraklarının ekleri ile birlikte tasdikli birer örneği en geç bir ay içerisinde Genel Müdürlüğe gönderilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlük - Yürütme

Yürürlük
Madde 58 -
(11.8.1993 tarih ve 21665 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yönetmelik ile değişik şekli) Sayıştay Başkanlığının görüşü de alınarak hazırlanan bu Yönetmelik 1.1.1994 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 59 -
Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür Bakanı yürütür.