TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Sinema,Video ve Müzik Eserlerinin Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik

(Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.)

19/4/2005 tarihli ve 2005/8786 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Yönetmeliğin 1 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 7.8.1986, No: 86/10901
Dayandığı Kanunun Tarihi : 23.1.1986, No : 3257
Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 4.9.1986, No : 19211
Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 5, Cildi: 26, S. 1196

BİRİNCİ KISlM
Amaç-Kapsam-Deyimler


Amaç
Madde 1 -
Bu Yönetmeliğin amacı,Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü,milli egemenlik,cumhuriyet,milli güvenlik,kamu düzeni,genel asayiş,kamu yararı,genel ahlak,genel sağlık ve siyasetini olumsuz yönde etkileyecek,milli duyguları incitecek veya milli kültür,örf ve adetlerimize uygun olmayan nitelikteki sinema filmi,video bant,plak ve ses kasetlerindeki eserlerin icrasını ve gösterilmesini önlemektir.

Kapsam
Madde 2 -
Bu Yönetmelik hükümleri,yurt içinde üretilen,yurt dışından ithal edilen sinema filmi,video bantı,plak ve ses kasetlerinin yapımcısı tarafından kamuya sunulmadan önce,yapımcının isteğine bağlı olarak da senaryoların;incelenmesini,denetlenmesini,denetleme kurulu ve alt komisyonların teşekkülünü, görevlerini, çalışma esas ve usullerini kapsar.

Ancak, Türkiye-Radyo Televizyon Kurumu'nun ve/veya münhasıran Kurum yayınlarında kullanılmak üzere üçüncü şahısların; üreteceği, ithal edeceği veya Ku rum'un yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle ortak yapım veya sipariş verme yoluyla gerçekleştireceği her türlü sinema filmi, televizyon filmi, video bant,plak, ses kasetleri, manyetik bant ve benzerlerinin kamuoyuna sunulmadan önce incelenmesi ve denetlenmesi hakkında uygulanmaz.

Deyimler
Madde 3 -
Bu Yönetmeliğe göre;

Bakanlık; Kültür ve Turizm Bakanlığı,

Bakan; Kültür ve Turizm Bakanını,

Kurul; Denetleme Kurulunu,

Komisyon; Alt Komisyonu,

Senaryo; sinema ve video eserlerinin üretilmesine temel olan metni,

Afiş; sinema, video ve müzik eserlerinin tanıtılması için hazırlanan çeşitli şekil ve boydaki ilanları,

Belgesel Film tarihi veya eski bir eseri gerçek hayattaki veya tabiattaki bir durumu, geçmişte yaşanan veya gerçek hayattan alınan herhangi bir olayı,
kendi tabii çevresi ve akışı içinde veya sonradan buna en yakın şekilde kurulmuş dekorlar arasında ele alan veya zamanın geçmesi ile tarih nitelik kazanan yapımları,

Eğitici-Öğretici Yapımlar; bilgileri, davranışları, ders konularını okul içi veya okul dışı eğitim-öğretime yardımcı olacak şekilde işleyen eserleri,

İlmi Eserler; ilmi konuları ve bulguları işleyen eserleri,

Teknik Yapımlar; üretim ve yapım usullerine, alet makina ve cihazlarına,

çalışma ve işletmelerine ait konularda bilgi vermek üzere hazırlanan eserleri,

Aktüel Eserler; olayların veya gerçek durumların haber olarak verilmesi amacıyla üretilen eserleri,

Reklam Eserleri; kişilerin, kuruluşların, eşyaların ve hizmetlerin tanıtılmasını yapan eserleri,

Kopya; eserlerin master bantlarından, asıllarından çoğaltılmış örnekleri,

Beyanname; üzerinde yapımcısı ile esere ait vasıfları ve bilgilerı taşıyan,

Bakanlıkça bastırılıp verilen standart formu,ifade eder.

İKİNCİ KlSIM
Denetleme Kurulu İle Alt Komisyonların Kuruluşu, Görevleri,
Çalışma Usulleri ve Üyelerin Nitelikleri

Alt Komisyonun Kuruluşu
Madde 4 -
Eserlerin ön incelemesini yapmak üzere Bakanlıkça üçer kişiden müteşekkil alt komisyonlar kurulabilir.

(Değişik: 26/8/1988-88/13241 K.) Komisyon, Bakanlık ve ilgili Meslek Birliği ile kamuya yararlı Ankara veya İstanbul Gazeteciler Cemiyeti temsilcilerinden
oluşur. Komisyon başkanını üyeler kendi aralarından seçerler.

(Değişik: 26/8/1988-88/13241 K.) Bakanlık ihtiyaca göre birden fazla komisyon kurabilir. Bu komisyonlar, İstanbul'da ve gerektiğinde diğer illerde de teşekkül ettirilebilir.

Bakanlıklar, komisyondaki temsilcilerini ve bunların yedeklerini kendileri görevlendirirler.

Bakanlık, iş hacmine göre birden fazla komisyon kurabilir. Komisyonlar Ankara'da gerektiğinde diğer illerde teşekkül ettirilir.

Komisyonların toplantı yeri Bakanlıkça belirlenir.

Komisyonlarda görevlendirilen başkan ve üyeler,denetleme kurullarında görev alamazlar.

Komisyonun sekreterlik hizmetleri, Bakanlığın ilgili birimince yürütülür.

Toplantı günleri, süresi, gündemi; Bakanlık ilgili birimi tarafından komisyon başkan ve üyelerine duyurulur.

Komisyonun Görevleri
Madde 5 -
Komisyonun görevleri; bu Yönetmeliğin amacı doğrultusunda film, video ve müzik eserleri yapımcısının beyanı esas alınarak, yapılacak kayıt ve
tescil işlemleri için eserin uygun ebat veya formdaki kopyasını inceleyerek;

a) Denetlenmesine gerek görmediklerini "Olumludur, Eserin Denetlenmesine gerek Görülmemiştir." ifadesini kullanarak,

b) Denetlenmesi zorunlu ve gerekli görülenleri de "Denetleme Kurulunca İncelenmesi Gereklidir" ifadesini kullanarak,

(Ek bentler: 26.4.1987-87/11716 K.)

c) İsteyen yapımcıların senaryolarını inceleyerek,

d) Müzik eserleri yapımcısının yazılı olarak,eserlerinde denetim esaslarına aykırı hususu bulunmadığını beyan etmesi halinde "Eserin Denetleme Esaslarına
Uygun Olduğu Beyan Edilmiştir. Beyan Sahibinin Sorumluluğunda Denetlenmesine Gerek Yoktur" belgesini vererek,

e) Beyana tabi denetim belgesi alan müzik eserleri hakkında şikayet olduğu takdirde denetleyerek,gerekçeli rapora bağlamaktır.

Denetleme Kurulunun Teşekkülü
Madde 6 - (Değişik birinci fıkra: 26.4.1987 - 87/11716 K.)
Kurul,Bakan tarafından görevlendirilecek bir Bakanlık temsilcisinin başkanlığından,Milli Eğitim
Gençlik ve Spor Bakanlığı,Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği,İçişleri Bakanlığı,Türkiye Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği,Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği temsilcileri ve Bakan tarafından seçilen bir sanatçı üyeden teşekkül eder.

(Değişik: 26/8/1988-88/13241 K.) Kurul,İstanbul'da ve ihtiyaç halinde diğer illerde de kurulur. Kurulların sayısı,iş hacmine göre,Bakanlıkça tespit edilir.
Bakanlıklar,temsilcilerini ve yedeklerini kendileri görevlendirirler.

Bir kurulda görevlendirilen başkan ve üyeler öteki kurullarda ve alt komisyonlarda görev alamazlar.

(Değişik: 26/8/1988-88/13241 K.) Kurullar, Bakanlığın belirleyeceği yerde toplanır.

(Değişik: 26.4.1987-87/11716)
Komisyon ve kurulların memur olmayan üyelerinin yolluk,harcırah,huzur hakkı miktarı her yıl Bakan onayı ile belirlenir.

(Değişik: 26.4.1987-87/11716) Bu giderler Sinema ve Müzik Sanatı Destekleme Fonundan karşılanır.

Denetleme Kurulunun Görevleri
Madde 7 -
Denetleme kurullarının görevleri şunlardır:

A) Komisyonlar; denetlenmesine karar verilen eserleri,9 uncu maddede hükme bağlanan esaslar çerçevesinde denetleyerek,

a) Olumlu film,video ve müzik eserleri için "Denetim Sonucu Olumludur" ifadesinin yer aldığı raporu hazırlamak,

b) Olumsuz film,video ve müzik eserleri için "Dağıtım ve Gösterilmesi Uygun Bulunmamıştır." ifadesini taşıyan raporu hazırlayarak,gereği yapılmak üzere ilgili birime göndermek,

c) Düzeltilerek tekrar denetlenmesine karar verilen eserler için,ayrıntılı ve gerekçeli rapor hazırlamak,

B) Re'sen veya Bakanlığın isteği üzerine herhangi bir eseri denetlemektir(1)

Alt Komisyon ve Denetleme Kurullarının Çalışma Usulleri
Madde 8 -
Komisyon ve kurullara iş dağılımı,müracaat sırasına göre yapılır.

Komisyonların ve kurulların çalışmalarında başkan,üye ve görevlilerden başka bulunamaz. Eserin yapımcısı gözlemci olarak katılabilir.

(Değişik: 26.4.1987-87/11716 K.) Komisyonlar üye tam sayısıyla,kurular üye tam sayısının üçte iki çoğunluğuyla toplanır ve mevcudun üçte iki çoğunluğu ile karar alırlar.

(1) 7.8.1986 tarih ve 86/10901 sayılı yönetmelikle getirilen (B) bendi,26.4.1987 tarih ve 87/11716 sayılı Yönetmelik yürürlükten kaldırılmış olup,aynı yönetmelikle (C) bendi (B) bendi olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

Bakanlıkça kurulların teklifi üzerine,denetim konusu ile ilgili görüşlerin alınması için,kurullarda üyesi bulunmayan bakanlık veya kuruluşlardan temsilci istenebilir. Bu temsilcilerin oy hakkı yoktur.

Komisyon ve kurullarda gerektiğinde görev yapacak (Simultane) çeviricilerin ücretleri Bakanlıkça,Sinema ve Müzik Sanatı Destekleme Fonu'ndan karşılanamadığı hallerde,eserin yapımcısı tarafından karşılanır.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Denetime Ait Ortak Hükümler

Gösterilmesine ve İcrasına İzin Verilmeyecek Sinema,Video ve Müzik Eserleri
Madde 9 -
Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü,milli egemenlik,cumhuriyet,milli güvenlik,kamu düzeni,genel asayiş,kamu yararı,genel ahlak,ge
nel sağlık açısından suç ve suça teşvik unsurunu ihtiva eden,dış siyasete aykırı,milli kültür,örf ve adetlerimize uygun olmayan film,video ve müzik eserlerinin gösterilmesi ve icrasına izin verilmez.

Çıkarma İşlemi
Madde 10 -
9 uncu maddede yer alan hususlardan birini veya bir kaçını taşıyan sinema ve video eserlerinden yapılacak çıkarmalar,yapımcının uygun görmesi
halinde komisyon ve kurallarca yapılır.İthal edilmiş sinema filmi ve video eserlerinden yapılan çıkarmalar,sahiplerine,yurt dışına çıkarlarken iade edilir.

Denetleme kurulu Kararlarına İtiraz
Madde 11 -
Film,video ve müzik Eserlerinin kamuya sunulmasının hiç bir şekilde uygun bulunmadığı yolundaki kurul kararına itiraz edilemez. Ancak,idari yargı yoluna başvurulabilir.

Küçükler için Zararlı Sinema,Video ve Müzik Eserleri
Madde l2 -
Komisyonlar ve kurullarca,çocukların ruh ve beden sağlıklarını,yetişmelerini olumsuz yönde etkileyebileceği tesbit edilen film,video ve müzik eserlerinin,16 yaşından küçük olanlara gösterilmesine ve icrasına izin verilmez.

Bu hususun Film,video ve müzik eserlerinin tanıtılmasına ait afiş,fotoğraf ve ilanlarında belirtilmesi zorunludur.

Eğitim Amaçlı Eserler
Madde 13 -
Komisyon ve kurullara gelen film,video ve müzik eserlerinden eğitim amaçlı görülenlerin bu nitelikleri kararlarda belirtilir ve eserin işletme
belgesine de yazılır.

DÖRDÜNCÜ KISIM
Çeşitli Hükümler

Yapımcıların Müracaatı
Madde 14 -
(Değişik: 26.4.1987 - 87/11716 K.)
Sinema,video ve müzik eserlerinin alt komisyonlarca incelenebilmesi için yapımcıların Bakanlığa verecekleri beyannameye; eserin kısa özetini,yabancı müzik
eserleri için varsa tercümesini veya güftenin her türlü sorumluluğunu yüklendiğini belirten imzalı bir belgeyi eklemeleri şarttır.

Senaryoların İsteğe Bağlı Denetimi ile İlgili Müracaat
Madde 15 -
(Değişik: 26.4.1987 - 87/11716 K.)
Senaryoların incelenmesini isteyen yapımcılar,dilekçeleri ekinde dört adet senaryo ve senaryonun kısa özeti ile Bakanlığa müracaat ederler. Dilekçelerinde,
yapımcının adı,açık adresi ve senaristin adı yer alır.

Sanat Faaliyetleri
Madde l6 -
(Değişik: 26/8/1988 - 88/13241 K.) Türkiye'de düzenlenecek fuar,film festivali ve şenliklerde halka gösterilmek veya yarışmalara katılmak üzere yurt dışından getirilen yabancı kaynaklı film ve video eserlerinin denetimi yapılmaz. Ancak,bu faaliyetler hakkında ilgili tertip komitelerinin,5846 sayılı Kanunun 42 nci maddesine göre kurulan Türkiye Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliğinden uygun ve olumlu görüş almaları şarttır. İşletme belgesine sahip yerli film ve video eserleri de bu faaliyetlere aynı şekilde katılabilir.

Yürürlük
Madde 17 -
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde l8 -
Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

7/8/1986 TARİH VE 86/10901 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE
       YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK
  GETİREN YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ
-------------------------------------------------------------------------------
                  Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği
                     Yürürlüğe Koyan Kararnamenin
-------------------------------------------------------------------------------

                                    Farklı Tarihte
                                  Yürürlüğe Giren                        Yürürlüğe
Tarihi                  Numarası             Maddeleri            Giriş Tarihi
-------------------------------------------------------------------------------
26/4/l987 87/11716 -- 26/6/1987
26/8/1988 88/13241 -- 12/1O/1988