TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Sinema,Video ve Müzik Eserleri Yapımcıları ile Film Çekmek İsteyen Yabancılarla Yapılacak Ortak Yapımlar Hakkında Yönetmelik

(Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.)

12.08.2005 tarih ve 25904 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sinematografik Ortak Yapımlar Ve Türkiye’de Ticari Amaçlı Film Çekmek İsteyen Yerli Ve Yabancı Yapımcılar Hakkında Yönetmelik madde:19 hükmü uyarınca yürürlükten kaldırılmıştır.


Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 7.8.1986, No: 86/10900

Dayandığı Kanunun Tarihi : 23.1.1986, No: 3257

Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 4.9.1986, No: 19211

Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 5, Cildi: 26, S. 1192

BİRİNCİ KISIM
Amaç - Kapsam


Amaç
Madde 1 -
Bu Yönetmeliğin amacı; film, video, plak, ses kaseti ve benzeri eserlerin üretim ve ithalatını kimlerin yapabileceğini, bunların niteliklerini,uymaları gereken kaideler ve amatör çalışmalar ile Türkiye'de ticari maksatla film çekmek isteyen yabancılara, yabancılar adına faaliyet gösteren T.C. uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin ve T.C. uyruklu gerçek ve tüzel kişilerle yabancıların yapacakları ortak yapımların tabi olacağı esasları belirlemektir.

Kapsam
Madde 2 -
Bu Yönetmelik, kimlerin yapımcı olabileceği, niteliklerini, uymaları gereken kuralları, amatör çalışmaları, Türkiye'de film çekmek isteyen yabancıların veya bunlar adına hareket edecek T.C. uyruklu kişilerin tabi olacağı esaslar ile ortak yapım esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Ancak bu Yönetmelik hükümleri, Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu'nun ve/veya münhasıran Kurum yayınlarında kullanılmak üzere üçüncü şahısların; üreteceği, ithal edeceği veya Kurum'un yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle ortak yapım ve sipariş verme yoluyla gerçekleştireceği film, video, plak, ses kaseti,manyetik band ve benzeri eserler hakkında uygulanmaz.

(Değişik: 26/8/1988 - 88/13246 K.) - 4/4/1988 tarihli ve 88/12839 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulan Türkiye'de İlmi Araştırma, İnceleme Yapmak ve Film
Çekmek İsteyen Yabancılar veya Yabancılar Adına Müracaat Edenler ile Yabancı Basın-Yayın Mensuplarının Tabi Olacakları Esaslar ile ilgili hükümler saklıdır.

İKİNCİ KISIM
Yapımcı Gerçek ve Tüzel Kişiler, Uyulması
Gereken Kaideler Amatör Çalışmalar

Yapımcılık Yapabilecek Gerçek ve Tüzel Kişiler
Madde 3 -
(Değişik: 26/8/1988 - 88/13246 K.)

Film, video, plak, ses kaseti, compact disk ve benzeri eserleri üreten veya ithal eden gerçek ve tüzel kişiler, ticaret odasından bu sahada faaliyet gösterdiklerine dair aldıkları belgeye; film, video ve benzeri eserler için, Türkiye Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliğinden; plak, ses kaseti, compact disk ve benzeri eserler için de Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliğinden alacakları yapımcılık yapabilecek nitelikleri taşıdıklarını gösterir bir belgeyi ekleyerek Kültür ve Turizm Bakanlığına müracaat etmeleri halinde, Yapımcı Belgesi ve Fikir ve Sanat Eserlerinin İşaretlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, yapımcı kodu alırlar.

Ürettiği veya ithal ettiği eserleri, işletme belgesiz, bandrolsüz ve aslına uygun olmayan şekilde çoğaltarak dağıtan, satan, kiraya veren, gösterime sunan veya Fikir ve Sanat Eserlerinin İşaretlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine aykırı olarak faaliyet gösteren yapımcılar, bu davranışlarından dolayı Bakanlık ça bir defa yazılı olarak uyarılır. Bu davranışlarının tekrar ettiği tesbit edilen gerçek ve tüzel kişilerin yapımcı belgesi iptal edilir ve bunlara bir daha yapımcı belgesi verilmez. Yapımcı belgelerinin kontrolü, Türkiye Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği ile Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği tarafından yapılarak .Bakanlığa rapor edilir.

YÖNETMELİKLER, ŞUBAT 1989 (EK - 2)

Yapımcıların Uyması Gereken Kaideler
Madde 4 -
(Değişik: 26.4.1987 - 87/11714 K.)

Yapımcı; üreteceği veya ithal edeceği eserler için eserin adını, yapımı gerçekleştireceği yerleri, yerli ve yabancı sanatçı veya teknik eleman kullanıp kullanmayacağını; ithalata konu eserlerin ise, hangi ülkeden alınacağını eser sayısını ve önceden biliniyorsa eserlerin adını Kültür ve Turizm Bakanlığına yazılı olarak bildirmek; ayrıca,

a) Filmler için, yerli veya ithal edilmiş eserlerin bir adet video kopyasını, varsa iki adet afişini ve diğer dökümanlarını,

b) Videolar için, bir adet video bantın kopyasını ve varsa diğer dökümanlarını,

c) Ses taşıyıcılar için, bir plak veya kasetini,Yönetmelik'in 5 inci maddesinde belirtilen yazılı beyanına ekli olarak Kültür ve Turizm Bakanlığına vermek, zorundadır.

Yapımcının Beyanı
Madde 5 -
(Değişik: 26.4.1987 - 87/11714 K.)

Yapımcı işletme belgesi alabilmek için, Kültür ve Turizm Bakanlığına kayıt ve tescilini yaptırmak üzere müracaat ettiği eserin adını, üreticisi veya ithalatçısı olduğunu, yapımcı kodunu, eserle ilgili diğer teknik bilgileri ve bunların doğruluğunu taahhüt ettiğini her eser için ayrı ayrı beyan eder. Bu yazılı beyanına;

a) Yabancı menşeli eserler için eseri üretenle veya çoğaltma, yayma ve gösterim hakkına sahip olanlarla yapılan sözleşmenin Türkçeye tercüme edilmiş doğruluğu tasdikli bir suretini,

b) (Değişik: 26/8/1988 - 88/13246 K.)
Yerli eserlerde, eserin üreticisi olduğuna dair yazılı beyanını veya üretenden çoğaltma, yayma ve gösterme hakkını
devraldığıni gösterir sözleşmenin ve müzik eserleri için, icracı solist veya topluluk yönetmeni ile yapılan sözleşmenin noter tasdikli birer suretini eklemek zorundadır.

Yabancı eserler için birden fazla gerçek ve tüzel kişi işletme belgesi almak üzere müracaat ederse eserin üreticisinden alınan belge esas tutulur. Eser bu belge sahibi adına kayıt ve tescil edilir.

Yapımcı, kayıt ve tescilini yaptırdığı eserin çoğaltma ve toptan dağıtım hakkını, işletmeci ruhsatı olan toptan dağıtımcı gerçek ve tüzei kişilere, noterce düzenlenen belge ile devredebilir. Toptan dağıtım yapan, devir belgesini Kültür ve Turizm Bakanlığına vermek suretiyle bandrol alır.

Amatör Çalışmalar
Madde 6 -
(Değişik birinci fıkra: 26.4.1987 - 87/11714 K.)

Ticari amaçlı olmayan sinema, video ve müzik eseri üreten gerçek veya tüzel kişiler, istedikleri takdirde bu eserlerini kayıt ve tescil ettirebilirler. Kamu
kurum ve kuruluşları tarafından yapılan veya yaptırılan eserler için kayıt ve tescil ücreti alınmaz.

Amatörler ürettiği eserleri ticari amaçla kullandıkları takdirde, bu Yönetmelikte yapımcılar için öngörülen esaslara uymak zorundadırlar.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Yabancıların ve Yabancılar Adına Türkiye'de Ticari Amaçlı Film Yapmak İsteyenlerin, Müracaat ve İzin Alma Mecburiyeti, Uymaları Gereken Kaideler

İzin
Madde 7 -
Türkiyede'de ticari amaçla film çekmek isteyen yabancı gerçek ve tüzel kişilerle, bunlar adına faaliyet gösteren T.C. uyruklu gerçek ve tüzel kişiler, Kültür ve Turizm Bakanlığından izin almak zorundadırlar.

Müracaat Mercii
Madde 8 -
Türkiye'de ticari amaçlı film çekimi için,(EK) deki müracaat formu ile birlikte yurt dışında T.C.temsilciliklerine,yurt içinde ise Kültür ve Turizm Bakanlığına müracaat edilir.

(Değişik: 26.4.1987-87/11714 K.) Esere ait senaryonun orijinal dilde yazılmış bir nüshası müracaat formuna eklenir.

İzin Belgesi Verilmesi
Madde 9 -
(Değişik: 26.4.1987 - 87/11714 K.)

Türkiye'de film çekimi yapmak isteyen yabancı yapımcılar veya bunlar adına faaliyet gösteren yerli yapımcılar ile ortak yapım isteğinde bulunan yerli veya yabancı yapımcılar,eksiksiz olarak doldurup imzaladıkları müracaat formunu Kültür ve Turizm Bakanlığına ibraz ettiklerinde "İzin Belgesi" düzenlenir. İzin belgesinin bir örneği ilgili kurum ve kuruluşlara bilgi için gönderilir.

DÖRDÜNCÜ KISIM
Ortak Yapım İçin Müracaat,Oyuncu ve Eleman

Ortak Yapım İçin Müracaat
Madde 1O -
T.C. uyruklu gerçek veya tüzel kişilerin,yabancılarla Türkiye'de yapacakları ticari amaçlı film yapımlarında,yerli yapımcı,müracaatına;kendi adı-
nı,işyeri adresini,Türkiye Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliğine üye olduğunu gösterir belgesini,ortaklaşa iş yapacağı yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin uyruğunda olduğu ülkeyi,adını,ülkesindeki işyeri adresini,film senaryo yabancı dilde yazılmış ise orjinalini ve Türkçe kopyasını ekleyerek,izin almak
üzere Kültür ve Turizm Bakanlığına vermek zorundadır.

Oyuncu veya Teknik Eleman
Madde 11 -
T.C. uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin yabancılarla Türkiye'de yapacakları ticari amaçlı ortak film yapımlarında taraflarca belirlenecek sayıda oyuncu ve teknik eleman kullanılabilir.

BEŞİNCİ KISlM
Müşterek Hükümler


Oturma İzni
Madde 12 -
Film yapımına izin verilmesi halinde,görev alacak yabancı elemanlara ait gerekli bilgi ve belgelerin Kültür ve Turizm Bakanlığınca topluca İçişleri Bakanlığına gönderilmek suretiyle bunların ikametleri sağlanır.

Ham Film ve Diğer Malzemelerin Türkiye'ye Giriş ve Çıkışları
Madde 13 -
Ticari amaçlı film yapmak maksadı ile ülkemize geçici olarak getirilecek ham film ve malzemenin gümrük girişinin yapılabilmesi için ekli formda belirtilen malzeme listesi ile uygunluğunun bulunması şarttır.

Filmin,çekim sonrası laboratuvar işlemlerinin yurt dışında yapılması halinde,gönderilecek filme ait bölümlerin çıkışı için Kültür ve Turizm Bakanlığının yazılı izni şarttır.

Mihmandar
Madde 14 -
Kültür ve Turizm Bakanlığı film çekimlerinde yardımcı olmak üzere gerektiğinde bir mihmandar görevlendirebilir.

Kamuya Ait Mekanlarda Çekim
Madde 15 -
Film çekimlerinde kamuya ait mekanların kullanılması uygun görüldüğü takdirde,Kültür ve Turizm Bakanlığı izin işlemlerinde yardımcı olur.


7/8/1986 TARİH VE 86/10900 SAYILI ANA YÖNETMELİĞE İŞLENEMEYEN GEÇİCİ MADDELER

1. 26/8/1988 tarih ve 88/13246 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının geçici maddesi:

Geçici Madde - Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce yapımcı belgesi almış olanların Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde Bakanlığa başvurarak yapımcı belgesini değiştirmeleri şarttır. Yapımcı belgelerini değiştirecek yapımcılar,bu Yönetmelik'in 2 nci maddesinde öngörülen hususları yerine getirmek zorundadırlar.

Bilgi Verme Zorunluluğu
Madde 16 -
(Değişik: 26.4.1987 - 87/11714 K.)

Yapımcılar film çekiminin yapılacağı mahallin en büyük mülki idare amirliğine işin başlama ve bitiş tarihi ile Kültür ve Turizm Bakanlığına yapım hakkında yazılı bilgi verdiklerini bildirmekle yükümlüdürler.

Yabancı yapımcılarla,ortak yapımlarda yapımcılar Kültür ve Turizm Bakanlığına film çekiminin tamamlandığını,Türkiye'deki çalışmanın sona erdiğini,ayrılacakları tarihi bildirerek izin belgesini iade etmek zorundadırlar.

Çekim İzninin İptali
Madde 17 -
Film çekimlerinde Yönetmelik hukümlerine aykırı hareket edilmesi halinde,Kültür ve Turizm Bakanlığınca çalışmalar durdurulur ve çekim izni iptal edilir.

Yürürlük
Madde 18 -
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 19 -
Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

EK
(Türkiye'de film çekmek isteyen yabancılar tarafından doldurulacaktır.)

1 - Adı, Soyadı :

2 - Doğum Yeri ve Tarihi :

3 - Baba Adı :

4 - Mesleği :

5 - Tabiiyeti :

6 - Pasaport Numarası :

7 - Ülkesindeki İş Adresi ve Telefon Numarası :

8 - Türkiye'de Kalacağı Adres :

9 -
Daha önce Türkiye'de Bulunmuşsa,Tarihleri ve Bulunuş Sebebi :

10 - Türkiye'de Referans Olarak Vereceği Kişi ve Kuruluşlar :

11 - Filmin Konusu,Süresi ve Çekimin Yapılacağı Mekanlar :

12 - Çalışmalar İçin Türkiye'ye Getireceği Personel Sayısı,Teçhizat ve Malzemelerle Motorlu Taşıtların Cinsi ve Miktarı :

Çektiğim filmin iş ve orijinal bir video kopyasını en geç bir ay içinde Kültür ve Turizm Bakanlığına göndereceğimi taahhüt ederim.

Adı, Soyadı

İmza
------------------------------------------------------------------------------
7/8/1986 TARİH VE 86/10900 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARl İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE
DEĞİŞİKLİK GETİREN YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ
TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE

-------------------------------------------------------------------------------
Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği
Yürürlüğe Koyan Kararnamenin
-------------------------------------------------------------------------------

                                   Farklı Tarihte
                                 Yürürlüğe Giren                         Yürürlüğe
Tarihi               Numarası                Maddeleri            Giriş Tarihi
-------------------------------------------------------------------------------
26/4/1987 87/11714 - 26/6/1987
20/6/1988 88/13246 - 12/10/1988