TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Sinema ve Müzik Sanatı Destekleme Fonu Hakkında

(Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.)

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 7.8.1986, No: 86/10898
Dayandığı Kanunun Tarihi : 23.1.1986, No: 3257
Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 4.9.1986, No: 19211
Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 5, Cildi: 26 , S. 1187

BİRİNCİ KISIM
Amaç, Kapsam-Fonun Teşekkülü

Amaç ve Kapsam
Madde 1 - (Değişik: 14/1/2000 - 2000/96 K.)

Bu Yönetmeliğin amacı, sinema sanayi ve müzik sanatının gelişmesine katkıda bulunmak, sinema ve müzik çalışanlarını desteklemek ve ülkenin tarihi,kültürel
ve tabii zenginliklerinin tanıtılmasını sağlamak amacıyla Kültür Bakanlığı emrinde kurulan "Sinema ve Müzik Sanatı Destekleme Fonu"nun kullanılması,  gelirlerinin tahsili, yapılacak harcamaların ve bu sektörlere verilecek kredi ve karşılıksız yardımların esas ve usullerini tespit etmektir.

Tanımlar

Madde 2 -
Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;

Bakanlık: (Değişik: 14/1/2000-2000/96 K.)
Kültür Bakanlığını, (1)

Bakan: (Değişik: 14/1/2000-2000/96 K.) Kültür Bakanını, (1)

Fon : Sinema ve Müzik Sanatı Destekleme Fonunu,

Komisyon:
Değerlendirme Komisyonunu,

(Ek: 14/1/2000 - 2000/96 K.) İlgili Meslek Kuruluşları: 5846 sayılı Kanunun değişik 42 nci maddesi ile kurulan ve Sinema ve Musiki Eserleri alanında faaliyet gösteren meslek birlik ve kuruluşlarını,ifade eder.

Fonun Teşekkülü, Kaynakları, İstisnası
Madde 3 -
3257 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen kaynaklardan elde edilen gelirler; Bakanlıkça belirlenen bir Devlet bankası nezdinde açılacak "Sinema ve Müzik Sanatı Destekleme Fonu" hesabına, ilgili gerçek veya tüzel kişilerce yatırılır.

Ancak, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun ve/veya münhasıran Kurum yayınları için üçüncü şahısların; üreteceği, ithal edeceği veya Kurumun yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle ortak yapım veya sipariş verme yoluyla gerçekleştireceği film, video, ses taşıyıcıları, manyetik bant ve benzeri eserler için, Kurum ve bu kişiler Fon`a herhangi bir ödemede bulunmazlar.

İKİNCİ KISIM
Fonun Kullanılması

Fon Gelirlerinin Dağıtım Oranı
Madde 4 - (Değişik: 14/1/2000 - 2000/96 K.)

Bakanlıkça belirlenen bir Devlet bankasında toplanan Fon gelirlerinin:

a) % 45`i banka aracılığı ile sinema ve müzik yapım projeleri ile araç ve gereçlerine verilecek kredilere,

b) % 10`u muhtaç sinema ve müzik sanatçılarına yapılacak yardımlara,

c) % 25`i Türkiye`nin, tarihi, kültürel ve tabii zenginliklerinin tanıtılması faaliyetleri ile bu Yönetmeliğin amacı doğrultusunda verilecek karşılıksız yardımlara,

d) % 20`si Kanunla verilen görevlerin yürütülmesi için mal ve hizmet alımına,harcanır.

Gerektiğinde bu oranları değiştirmeye, Komisyonun teklifi üzerine Bakanyetkilidir."

Karşılıksız Yardımlar
Madde 5 - (Mülga: 14/1/2000 - 2000/96 K.)


Kredi Verilmesi ile İlgili Usul ve Esaslar (1)
Madde 6 - (Değişik: 14/1/2000 - 2000/96 K.)

Sinema ve müzik eserleri üreten yapımcıları desteklemek amacı ile:

a) Film ve müzik yapım projelerine (en çok 3 yıl vadeli),

b) Film ve müzik eseri üretecek kişilerin stüdyo, plato ve bu mekanlarda kullanılacak her türlü elektronik ve teknik araç ve gereçleri kapsayan yatırım projelerine (en çok 5 yıl vadeli),

c) Sinema ve müzik yapımlarının gerçekleştirilmesine yönelik tanıtma ile ham film üretimine yönelik projelerin desteklenmesi için (en çok 3 yıl vadeli),

d) Dijital ortamda çekilip 35 mm negatife aktarılacak uzun metrajlı film projelerine (en çok 5 yıl vadeli,)kredi verilir.

Destek alan projelere kullandırılacak kredi miktarı ile kredilere uygulanacak faiz oranları Komisyonca belirlenir.

Komisyon, Fon´dan kredi ile desteklenmesini uygun bulduğu bir projeye genel bütçeden de karşılıksız yardım verilmesi hususunda Bakanlığa tavsiyede bulunabilir.

Yapımcıya kredi ödemesi iki aşamada yapılır. Kredinin yarısı desteklenen projenin yapımına başlandığına dair ilgili meslek birliği raporunun Fon sekretaryasına ibrazında, geri kalanı ise proje bitiminde ödenir.

Yapımcı,kredi çıkışının bildirim tarihi itibarıyla ilgili banka ile irtibata geçerek en geç 6 ay içinde kredisini çekmek ve verilen kredinin ilk dilimini alarak projesini toplam 1 yıl içerisinde bitirerek "Eser İşletme Belgesi" almak zorundadır. Yapımcı,proje yapımına başlayamaz ve/veya yapıma başladıktan sonra belirtilen iş programı çerçevesinde projesini tamamlayamazsa verilen kredi, banka ticari kredi faizleri ilave edilerek yapımcıdan defaten geri alınır.

Yapımcı,projenin gerçekleşmesinin gecikmesi durumunda mücbir sebeplerini belgeleyerek Komisyona başvurması halinde ek süre talep edebilir. Komisyon  mücbir sebep gerekçesiyle ek süre talebi hususunda, gerektiğinde ilgili meslek kuruluşlarının raporunu dikkate alabilir.

Kredi alan firma yükümlülüğünü yerine getirmediği takdirde Fon Değerlendirme Komisyonu kararı gereğince 3 yıl süreyle Fon desteği alamaz.

Kredi Almak İçin Gerekli Belgeler
Madde 7 - (Değişik: 14/1/2000 - 2000/96 K.)


Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesindeki faaliyetleri gerçekleştirmek isteyen gerçek ve tüzel kişiler aşağıda belirtilen bilgi ve belgeleri projeleri ile birlikte Bakanlığa vermek zorundadırlar:

a) Projenin tanımı, hedef ve amaçları,

b) Eserin senaryosu (özgün değilse, yazarı ile yapılmış sözleşme, belgesellerde sinopsis ve danışman ismi),

c) Ayrıntılı maliyet hesabı, talep edilen kredi miktarı ve gerçekleştirme süresi,

d) Varsa kredi dışı kaynaklar hakkında finansman raporu,

e) Yapımın gerçekleştirileceği mekanlar ile yapımda görev alacak sanatçı ve teknik elemanların isim listesi ve sanatçılarla yapılan iyi niyet sözleşmesi ile iş programı,

f) Sinema ve müzik eserinin yapımcı,yönetmen,senarit ve danışmanlarının biyografileri,

g) Pazarlama hedefi ve kredinin geri dönüş kaynağı ve süresi,

Proje senaryosunun Komisyon´dan geçen senaryo olarak aynen çekildiğinin yapımcı yönetmen tarafından taahhüt edilmesi ve projede yapılacak değişiklikler var ise, tekrar Komisyona sunulması zorunludur.

Stüdyo, plato ve laboratuvar kurmak isteyenlerden ayrıca aşağıdaki bilgi ve belgeler istenir:

a) Projenin amaç ve hedefleri,

b) Projenin fizibilite raporu ve gerçekleştirme süresi,

c) Alınacak araç ve gereçlerin özellikleri ile proforma faturaları ve maliyet raporu,

d) Talep edilen kredi miktarı,

e) Kredi talebinde bulunanın kısa biyografisi,

Muhtaç Sinema ve Müzik Sanatçılarına Yapılacak Yardımlar
Madde 8 -
Filmlerde rol alan oyuncu, kameraman, yönetmen, görüntü yönetmeni, senarist, dublaj yapan, bestekar, söz yazarı, aranjör, icracı ve müzik aleti kullanan sanatçılara yardım yapılabilmesi için adı geçenlerin aşağıdaki şartları taşımaları gerekir:

a)
T.C. uyruklu veya Türkiye´de ikamet belgesine sahip olmak,

b) Sanatçılığı meslek olarak yapmak veya ortaya koyduğu eserlerle toplumda tanınmış olmak,

c) Yüz kızartıcı suçlarla, Devlet aleyhine işlenen suçlardan hüküm giymemiş olmak,

Muhtaç sanatçılar, yukarıda gösterilen belgelerle birlikte bir dilekçe ile şahsen Bakanlığa müracaat edebilecekleri gibi, bu kişiler adına ilgili kurum ve kuruluşlar veya diğer sanatçılar da müracaat edebilirler. Değerlendirme Komisyonu re´sen de yardım kararı alabilir.

(Değişik: 14/1/2000 - 2000/96 K.) Komisyon, yardımlar için yıl içinde iki ayda bir, gerektiğinde Komisyon Başkanının daveti üzerine her zaman toplanabilir.

Muhtaç sanatçıların hastalık veya ölüm hallerinde, Komisyonca önceden belirlenen miktardaki para yardımı beklemeksizin yapılır.

Karşılıksız Yardımlar
Madde 9 - (Değişik: 14/1/2000 - 2000/96 K.)


Türkiye´nin tarihi, kültürel ve tabii zenginliklerinin yurt içinde ve yurt dışında tanıtılması amacıyla kamu kurum ve kuruluşları veya gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılacak sinema ve müzik konusunda festival, hafta, yayım,yapım ve benzeri faaliyetlere ait giderlerin Fon´dan karşılanabilmesi için, bu konuda hazırlanacak projelerin ayrıntılı fizibilite raporları ve belgesel senaryoda bir danışmanın Bakanlığa bildirilmesi zorunludur. Değerlendirilecek bu projelerin maliyetinin %35 ´ini geçmemek kaydı ile ve bütçe olanakları çerçevesinde Komisyon üyelerince uygun görülen miktardaki giderleri Fon´dan karşılanır.

Sinema ve müzik alanında eğitici, öğretici, kültür yayıcı eserleri üreten gerçek ve tüzel kişilere Fon´dan karşılıksız yardım yapılabilir. Bakanlığın bu alanda yapacağı sinopsis ve senaryo yarışmaları ile sinema ödülleri için her yıl Bakanlıkça özel şartnameler düzenlenir ve kamuoyuna duyurulur. Şartnamede yardım konusu eser sayısı, yardım miktarı, müracaat esasları, sonucun ilan tarihi ve diğer hususlar belirtilir. Bakanlık, şartnamelere uygun eserler için müracaat olmasa da re´sen yardım yapabilir.

İlk uzun kısa ve belgesel metrajlı filmini çekecek amatör yapımcı ve ilk müzik yapım projesini gerçekleştirecek müzik yapımcılarının başvuruları sonucu desteklenen projelerine, bir defaya mahsus olmak üzere yapımcı belgesi aranmaksızın Fon´dan karşılıksız yardımda bulunulur.

Proje yapımlarında yapımcıya ödeme; sözleşme sırasında ve proje bitiminde olmak üzere iki aşamada ve eşit miktarda yapılır.

Gerçekleşecek proje; sinema eseri ise 7 adet VHS kaset teslimi ile 1 adet Betacam kasetin, müzik yapımı ise türüne göre 10 adet kaset veya 5 adet CD´nin
teslim edileceğine dair beyanname alınır.

Yapımcı, destek çıkışının bildiriminden itibaren, desteğini çekmek ve verilen desteğin ilk dilimini alıp projeye başlamak zorundadır. Desteğin kullanımı ile ilgili esaslar yapılacak protokolle belirlenir (mücbir sebeplerden doğan gecikmelerden dolayı verilen süre uzatımları hariç). Sorumluluklarını yerine getirmeyen yapımcının desteği iptal edilir. Bu durumda desteklenen yapımcıya 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanarak verilen destek def aten faizi ile birlikte geri alınır ve yapımcıya 3 yıl boyunca hiçbir şekilde karşılıksız yardım yapılmaz.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Değerlendirme Komisyonu Görev ve Çalışma Esasları

Değerlendirme Komisyonu ve Çalışma Esasları (1)
Madde 10 - (Değişik: 14/1/2000 - 2000/96 K.)
Değerlendirme Komisyonu, Bakanın görevlendireceği Müsteşar veya bir müsteşar yardımcısının başkanlığında, Fondan sorumlu birim amiri ile Bakanın iki yıl süre için seçeceği iki Bakanlık temsilcisi, bir film yapımcısı, bir ses taşıyıcısı yapımcısı,ve bir sanatçıdan teşekkül eder.

Komisyon´un çalışma esasları aşağıdaki şekildedir:

a)Komisyonun sektörlerden katılacak üyeleri birer yedekleri ile birlikte iki yıl için meslek kuruluşları tarafından seçilerek Bakan Onayı ile göreve
başlar.

b)Komisyon üyeleri, eşleri ile üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri husumları dahil, üyelikleri süresince Fon´un destek ve teşviklerinden yararlanamazlar.

c)Komisyon üye sayısının en az yarısından bir fazlası ile toplanır ve kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır.

d)Oyların eşitliği durumunda, Başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlar.

e)Konunun niteliğine göre alt komisyonlar kurulabilir.

f)Sekreterlik hizmetleri, Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan Fon Daire Başkanlığı´nın ilgili birimince yürütülür.

Bu sekreterya, Komisyon çalışmalarının düzenli ve verimli yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak, toplantı gündemini hazırlamak, toplantı zabıtalarını tutmak, zabıtalarla ilgili bilgi ve belgelerin güvenliğini sağlamak,

Fon hesapları ile ilgili işlemleri yürütmek, gerekli görüldüğünde ilgili banka temsilcisini toplantıya davet etmekle yükümlüdür.

g)Değerlendirme konusu projeler, toplantı tarihinden bir ay önce, Komisyon sekreterliğince üyelere dağıtılarak Komisyon gündemi oluşturulur. Bu tarihten sonra başvuran projeler bir sonraki toplantının gündemine alınır.

h)Alınan kararlar toplantı tutanaklarında yer alır ve hazır olan üyelerce imzalanır.

i)Komisyon yılda en fazla 6 defa toplanır. Ancak gerektiğinde Başkan Komisyon´u her zaman toplantıya çağırabilir.

j)Komisyon kararları Bakan´ın onayı ile yürürlüğe girer.

Değerlendirme Komisyonunun Görevleri
Madde 11 -
Değerlendirme Komisyonunun görevleri şunlardır:

a) (Değişik: 30.4.1987 - 87/11737 K.) Bakanlık ilgili birimince her yıl başında hazırlanan iş programını kabul etme, banka kredi sınırları ve cari faiz oranlarını aşmamak kaydıyla verilecek kredi faizlerinin oranını belirlemek,

b) (Mülga:14/1/2000-2000/96 K.)

c) Fondan verilecek kredilere ait projeleri incelemek, kredi miktarını ve süresini tesbit etmek,

d) Muhtaç sinema ve müzik sanatçılarına yapılacak yardımlar için müracaatları incelemek, miktarını belirlemek,

e)(Değişik:14/1/2000-2000/96 K.) Türkiye´nin tarihi, kültürel ve tabii zenginliklerinin tanıtılmasına yönelik faaliyetler için verilen projeleri ve karşılıksız yardım taleplerini incelemek, uygun görülen faaliyetlerin yapılabilmesi için ödenek miktarını belirlemek.

Alınan kararlar toplantı tutanaklarında yer alır ve tutanaklar toplantıda hazır bulunan üyelerce imzalanır.

DÖRDÜNCÜ KISIM
Kredi Verilmesi

Devlet Bankası Aracılığı ile Kredi Verilmesi
Madde 12 -
Devlet Bankası aracılığı ile verilecek kredilerin vadesi, geri ödeme süresi, faizi, banka komisyonu, faiz sübvansiyonu, geri ödeme ve geri ödememe halinde uygulanacak esaslar ile vadeli hesap açma, Bakanlık ile banka arasında düzenlenecek protokol ile belirlenir.

(Ek: 14/1/2000 - 2000/96 K.)
Komisyon, Fondan verilen kredi ve desteğin amaca uygun olarak kullanıp kullanılmadığını denetler. Firmaların durumunu öğrenmek için gerektiğinde ilgili Meslek Birliklerinden görüş sorabilir.

İta Amiri
Madde 13 -
Fonun ita amiri Bakandır. Bakan ita amirliğı yetkisini gerekli gördüğü hallerde müsteşara veya müsteşar yardımcısına devredebilir. Harcamalar, Kanun ve bu Yönetmelik amaçlarına uygun olarak bir program dahilinde yapılır.

(Ek: 30.4.1987 - 87/11737 K.)
Her çeşit araç, gereç ve hizmet alımları ile bunlarla ilgili harcamalar, her yıl ihtiyaca göre belirlenerek Bakan tarafından onaylanır ve Fonda ayrılan ödenekten ödeme yapılır.

Fonun Gelir-Gider Planı
Madde 14 -
Fonun gelir ve gider planı fon sekreterliğince her yılın Aralık ayı içerisinde hazırlanarak, değerlendirme komisyonunun incelemesine sunulur.

Değerlendirme komisyonunun kabul ettiği gelir-gider planı, Bakanın onayı ile yürürlüğe girer. Fonun hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar. Aralık ayının son günü biter.

BEŞİNCİ KISIM
Genel Hükümler

Denetleme
Madde 15 -
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kuruluna mali yılı takip eden Mart ayı sonuna kadar aşağıdaki belgeler gönderilir.

a) Ayrıntılı gelir cetveli,

b) Ayrıntılı ödeme cetveli,

c)
Banka ekstreleri,

d) Bilanço ile kar-zarar cetveliyle açıklamaları,

e) Kredilere ilişkin gider evrakı,

f) Gelir evrakı.

Geçici Madde - Fonun ilk hesap yılı fonun kurulduğu tarihte başlar ve o yılın Aralık ayının son günü biter.

Madde 16 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 17 - (Değişik: 14/1/2000 - 2000/96 K.)
Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür Bakanı yürütür.