TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Sinema Filmi,Video,Plak ve Ses Kaseti İşletmecilerine Verilecek İşletmeci Ruhsatı Hakkında Yönetmelik

(Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.)

05/10/2006 tarih ve 26310 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bazı Yönetmeliklerin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik'le yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 7.8.1986, No: 86/10899
Dayandığı Kanunun Tarihi : 23.1.1986, No: 3257
Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 4.9.1986, No: 19211
 

Amaç
Madde 1 - (Değişik: 26.4.1987 - 87/11715 K.)

Bu Yönetmelik'in amacı belediyelerce ve belediye sınırı dışında kalan yerlerde mahallin en büyük mülki idare amirince işletmeci ruhsatının kimlere verileceğini,bunların niteliklerini,uyulması gereken kaideler ve bu işle ilgili diğer hususlar ile istisnaları belirlemektir.

Kapsam
Madde 2 -
Bu Yönetmelik,sinema filmi,video,plak,ses kaseti ve benzeri işletme belgesine sahip eserleri ticari amaçla toptan çoğaltan,toptan ve perakende dağıtımını yapan,satan,kiraya veren veya birden çok kişinin gösterimine sunmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin işletmeci ruhsatı alabilmeleri için,aranan nitelikleri,uymaları gereken şartlar ile diğer usul ve esasları kapsar.

İşletmeci Ruhsatı Verilebilecek Gerçek ve Tüzel Kişiler
Madde 3 - (Değişik birinci fıkra: 26.4.1987 - 87/11715 K.)

"Sinema filmi,video bant,plak,ses kaseti ve benzeri eserleri ticari amaçla toptan çoğaltmak,dağıtmak ve satmak,perakende satmak,kiraya vermek,film ve video eserlerini birden çok kişinin gösterimine sunmak isteyen gerçek ve tüzel kişilere belediyelerce,belediye sınırı dışında kalan yerlerde ise mahallin en büyük mülki idare amirlerince 4 üncü maddede belirtilen nitelikleri taşımaları ve şartları yerine getirmeleri halinde işletmeci ruhsatı verilir. İşletmeci ruhsatı alan,toptan çoğaltım ve dağıtım yapan işletmeci,yapımcıdan çoğaltma hakkını noterce düzenlenen belge ile devralmak zorundadır.

İşletmeci ruhsatında faaliyetin konusu ayrı ayrı gösterilir.

Nitelik ve Şartlar
Madde 4 - (Değişik: 26.4.1987 - 87/11715 K.)

İşletmeci ruhsatı almak üzere belediyelere,belediye sınırı dışında kalan yerlerde,mahallin en büyük mülki idare amirliklerine müracaat edenlerden işyerinde video bant,plak ve ses kasetlerinin kontrolü için gerekli araç ve gereçleri bulundurmaları,bağımsız olmayan işyerlerinde ise uygun bir reyon ayırmaları istenir.

Film ve Video Eserlerinin Gösterilmesi
Madde 5 -
Umuma açık,oturma,dinlenme ve eğlence yerlerinde; film ve video eserlerini gösterime sunmak isteyenlerin de ayrıca işletmeci ruhsatı almaları mecburidir.

Umuma açık yerlerde; yapımcıya ait bandrol üzerinde, "Umumi Mahallerde Kullanlır" özel işareti bulunmayan eserler gösterilemez.

İstisnalar
Madde 6 -
Kamu kurum ve kuruluşları ile vakıfların; eğitici,öğretici ülkemizi tanıtıcı,ilmi ve sosyal amaçlı film,video,plak ve ses kasetlerinin satım,gösterim ve dağıtım faaliyetleri dolayısıyla,işletmeci ruhsatı almaları gerekmez.

Ancak,bu faaliyetleri bir işyerinde ticari amaçla yaptıkları takdirde,işletmeci ruhsatı almak zorundadırlar.

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu,sinema filmi,video,reklam,plak,ses kaseti,manyetik bant ve benzeri eserlerin gösterim,satım,dağıtım faaliyetlerinden dolayı bu Yönetmeliğe göre işletmeci sayılmaz ve Kurum'a işletmeci ruhsatı verilmez.

Geçici Madde - (Ek: 26.4.1987 - 87/11715 K.) Bu Yönetmelik'in yürürlüğe girmesinden önce,belediye sınırı dışında kalan yerlerde faaliyet gösteren işletmeciler,Yönetmelik'in yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde mahallin en büyük mülki idare amirlerinden işletmeci ruhsatı almak zorundadır.

Yürürlük
Madde 7 -
Bu Yönetmelik yayım tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 8 -
Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.