TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Kültür ve Turizm Bakanlığı Ödüller Yönetmeliği

21 Mart 1995 tarih ve 22234 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kültür Bakanlığı Ödüller Yönetmeliği madde:32 uyarınca yürürlükten kaldırılmıştır.

Resmi Gazete'nin Tarihi: 05/04/1985 Sayısı: 18716

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Kısaltmalar

Amaç:
Madde 1 -
Bu yönetmeliğin amacı, Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilecek ödüllerle ilgili uygulamanın esas ve usullerini belirlemektir.

Kapsam:
Madde 2 -
Bu yönetmelik, Kültür ve Turizm Bakanlığınca; üstün nitelikli bilimsel araştırmaları ve eserleriyle Türk Kültür ve sanat değerlerimizi yüze çıkaran, yurt ve dünya düzeyinde tanıtma çalışmalarıyla kültür ve sanat hayatımızın yücelmesine katkıda bulunan ve Türk turizminin gelişmesine, ülkemizin içte ve dışta kültür ve turizm zenginlikleriyle tanıtılmasına doğrudan ya da dolaylı olarak katkıda bulunan kişi, topluluk veya kuruluşları Devlet adına takdir ve teşvik etmek üzere verilecek ödüllerin esas ve usullerini kapsar.

Hukuki Dayanak:
Madde 3 -
Bu yönetmelik, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Teşkilât ve Görevleri Hakkındaki 187 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 44'ünçü maddesi hükmüne göre düzenlenmiştir.

Kısaltmalar:
Madde 4 -
Bu yönetmelikte geçen:
«Bakanlık»; Kültür ve Turizm Bakanlığını,
«Bakan»; Kültür ve Turizm Bakanını,
«Değerlendirme Kurulu»; ödüllerin verilmesinde seçim çalışmaları ile karar verme işlemini yapacak kurulu, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Ödül Alanları ve Değerlendirme Kurulları

Ödül Alanları ve Dalları:
Madde 5 -
Kültür ve Turizm Bakanlığınca aşağıdaki dallardan hangilerine ödül verileceği her yıl belirlenir.

a) Türk tarihi, edebiyatı, dili, plastik-fonetik ve sahne sanatları, sanat tarihi, mimarlık, arkeoloji, halkbilim folklor, sinema vb. milli kültür ve sanat dallarında eser, uygulama, yorum, sergileme, araştırma-inceleme ve hizmet çalışmaları,

b) Türk kültür ve sanatını tanıtıcı örnek çalışmalar,

c) Türk turizm değerlerinin gelişmesine ve tanıtılmasına katkıda bulunan araştırma, inceleme eserleri, etkin hizmetler ve örnek çalışmalar.

Ödüller:
Madde 6 -
Bakanlık Ödülleri:
a) «Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü»,
b) «Kültür ve Turizm Bakanlığı-Sanat ve Turizm Başarı Ödülleri»,
c) «Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür-Sanat ve Turizm Alanında Verilecek Milli ve Milletlerarası Çeşitli Ödülleri», olarak belirlenmiştir.

Kültür ve Sanat Büyük Ödülü:
Madde 7 -
Kültür ve Sanat Büyük Ödülü; Türk tarihi, edebiyatı, dili, plastik-fonetik ve sahne sanatları, sanat tarihi, mimarlık, arkeoloji, folklor, sinema vb. kültür ve sanat alanlarında ortaya koyduğu üstün nitelikteki eser ve çalışmalarla kültür ve sanat hayatımıza, milli değerlerimize üst düze de katkıda bulunan, faaliyetleriyle insanımızın kabiliyetini, zevkini ve yaratıcı gücünü sergileyen Türkiye Cumhuriyeti uyruklu kişi, topluluk ya da kuruluşa her yıl verilir.

Büyük Ödül aynı dalda, aynı kişi, topluluk ya da kuruluşa ikinci defa verilmez.
Büyük Ödül, kişi, topluluk ya da kuruluşun t'ı.iım eserlerini ve çalışmalarını kapsar.
Büyük Ödül, yarışmasız değerlendirme yoluyla verilir ve bölüştürülmez.
Büyük Ödülün miktarı, her yıl Maliye ve Gümrük Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığınca birlikte tespit edilir. Ayrıca, ödülle birlikte bir plaket ve onur belgesi verilir.

Değerlendirme Kurulu:
Madde 8 -
Büyük Ödül Değerlendirme Kurulu aşağıdaki şekilde teşekkül ettirilir.
a) Kurulun tabii Başkanı Kültür ve Turizm Bakanıdır. Bakan katılmadığı takdirde toplantıya Müsteşar Başkanlık eder. Müsteşar kurulun tabii üyesidir.
b) Kültür ve Turizm Bakanı tarafından Bakanlık içinden seçilen Müsteşar Yardımcısı ya da ödülle ilgili Genel Müdür seviyesinde iki temsilci,
c) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'ndan bir temsilci,
d) Yüksek Oğretim Kurumu tarafından seçilecek bir temsilci,
e) Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığından bir temsilci,
f ) Dışişleri B akanlığından bir temsilci,
g) Kültür ve Turizm Bakanı tarafından Bakanlık dışından seçilecek kültür, sanat ve turizm konularındaki çalışmalarıyla tanınan üç kişi.
c, d, e, f, g fıkralarında belirtilen temsilcilerin ve kişilerin mazeretleri halinde toplantıya katılacak yedekleri de ilgili kuruluş ve makamlarca bildirilir.

Madde 9 - Büyük Ödül Değerlendirme Kurulu, Bakanlığın uygun göreceği tarihte toplantıya çağrılır. Değerlendirme Kurulu, bütün üyelerin katılmasıyla toplanır. Mazereti olan üyelerden B akanlık Müsteşarı, Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdürlerin yerine vekilleri, Bakanlık dışı kuruluş temsilcileri ve tanınmış kişiler yerine de yedekleri toplantıya çağrılır.

Değerlendirme Kurulu toplantısında her üye en çok iki aday teklif edebilir. Adayların teklif edilmesinden sonra gizli oyla seçim yapılır. Üyeler boş oy kullanamazlar. Kazanamayan adaylar açıklanmaz.

Kurul Üyeleri bir yıl süre ile görev yaparlar. Görev süresi biten üye tekrar seçilebilir. Büyük Ödül, Bakanlıkça uygun görülecek yer ve zamanda törenle verilir.

Kültür Sanat Turizm Başarı Ödülleri:
Madde 10 -
Bakanlık Başarı Ödülleri; Kültür ve Sanat alanlarında ortaya koydukları orijinal ve çağdaş nitelikteki eser, uygulama, yorum, sergileme, araştırma, inceleme ve hizmet çalışmalarına, turizm alanında ise; Ülkemizin turizm değerlerinin sergilenmesinde etkinlik gösteren bu dalda eseri ve hizmeti bulunan, sektöre doğrudan ve dolaylı olarak başarılı hizmet veren, örnek davranışı görülen T.C. uyruklu kişi, topluluk veya kuruluşlara, 5'nci maddede belirtilen alanlarda Bakanlıkça uygun görülen dal ve sayıda verilir.

Madde 11 - Beşinci maddede belirtilen a~anlarda, uygun görülen dal ve sayıda yılda bir defa ödül verilir. Bu dallarda yarışmalı ve yarışmasız değerlendirme ve ödüllendirme yapılabilir. Başarı ödülleri ile ilgili özel şartnameler Bakanlıkça düzenlenir ve açıklanır.

Madde 12 - Özel şartnamelerde ödül konuları, ödül tutarları, değerlendirme kurulları başvurma esas, usul ve süreleri, sonuç ilan tarihi, tarafların karşılıklı hakları belirlenir. Öze1 şartnameler kamuoyuna duyurulur ve yalnızca ait oldukları yıl için geçerlidir.
Ödüllendirmenin yarışmasız değerlendirme yöntemi ile yapılması durumunda müracaat şartları Bakanlıkça ayrıca açıklanır.

Madde 13 - Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilecek başarı ödüllerinin miktarı, her yıl Bakanlıkça Maliye ve Gümrük Bakanlığıyla birlikte belirlenir. Ödüle birlikte bir plaket ve başarı belgesi de verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Müracaat, Çeşitli Ödüller

Müracaat
Madde 14 -
Müracaat şartları: Yarışmaya katılacak kişi, topluluk ve kuruluşlar müracaatlarını ve eserlerinin teslimini o yıl ki ödül şartnamesinde belirlenen biçim ve sürede yaparlar. Hangi sebeple olursa olsun özel şartnamelerde belirtilen tarihlerden sonra gönderilen eserler ve usulüne göre yapılmayan müracaatlar işleme konulmaz.

Madde 15 - Kültür Sanat ve Turizm Başarı Ödülleri ve yarışma sonuçları değerlendirme kurullarının özel şartnamelerde belirtilen tarihlerde yapacakları değerlendirme ve karar toplantısında tespit edilir. Sonuçlar Bakanlıkça açıklanır. Bakanlık yarışma sonuçlarını değerlendirmek için özel törenler düzenleyebileceği gibi, ödül konusunun niteliğine göre, temsil, konser, sergi, toplantı, yayın, yayım vb: gösteriler aracılığı ile de sonuçları yayar ve duyurabilir.

Madde 16 - Değerlendirme Kurullarının üyeleri bu görevde kaldıkları sürece başarı ödüllerine aday olamazlar. '

Madde 17 - Başarı ödüllerine, hayatta olan kişi ve halen faaliyette bulunan kurulu ve toplulukların ödüllendirme yılı içinde ortaya koydukları eser ve çalışmalar esas alınır.

Değerlendirmeye aday olacak kişi, topluluk ya da kuruluş özel şartnamelerde gösterilen süre içinde yapılacak müracaat ile belirlenir. Adaylar meslek, bilim kültür. turizm kuruluşları ve kişilerin kendileri tarafından olduğu gibi, konu ile ilgili uzmanlar, Bakanlık birimleri ve değerlendirme kurulları üyelerince de teklif edilebilir.

Çeşitli Ödüller:
Madde 18-
Bakanlık, özel şartnamelerle ilân etmek koşuluyla 5'nci maddede yazılı dallarda ve gerekli görülen sayıda, çalışmaların arttırılması, ilginin yoğunlaştırılması yaygınlaştırılması amacı ile milli ya da milletlerarası yarışmalar düzenleyebilir.

Ayrıca. özel günler, yıldönümleri, milli ve milletlerarası anma yıl ve günleri, çeşitli kültür, sanat, turizm şenlikleri dolayısıyla da yarışmalar açabilir. Bu yarışmalardaki ödüllendirme Birincilik, İkincilik, Üçüncülük ve üç mansiyon şeklinde yapılır ve bir yarışmadaki en yüksek ödül tutarı olan birincilik ödülünün miktarı o yıl için belirlenen Kültür - Sanat ve Turizm Başarı Ödülü tutarını geçemez. Tüm derecelere verilen toplam ödül tutarı ise o yıl belirlenen Kültür ve Sanat Büyük Ödülü tutarının iki katını aşamaz. Ancak milletlerarası türde yapılan yarışmalarda ise ödül olarak yalnızca plaket, başarı belgesi ve çeşitli armağanlar verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Madde 19 - Bakanlıkça Büyük Ödül ve Başarı Ödülleri karşılıksız verilir. Ödül kazananların telif hakları saklıdır. Ancak Bakanlık, ilk yayım hak:kını ya da eseri satın almakta taraflar arasında anlaşma sağlandığı takdirde öncelik hakkına sahiptir. Ödül kazanan filmlerin bir kopyası ticari olmayan gösterilerde kullanılmak üzere Bakanlığın malı sayılır. Bu kopyanın masraflarını Bakanlık karşılar. Ödüllerin açıklanması amacıyla yapılacak tanıtıcı nitelikteki gösteri, toplantı, sergi, tören vb. etkinliklerden ödül sahipleri hak isteyemezler. Ödüllere müracaat edenler, eserlerin (Düzeltme: R.G. 18/05/1985 - 18758) kamuya sunulması için düzenlenecek her türlü faaliyeti önceden kabul etmiş sayılır.

Madde 20 - Değerlendirme kurulları özel, şartnamelerde belirtilen görevlerini herhangi bir nedenle belirtilen tarih ve sürede tamamlayamazlarsa, Bakanlık süre uzatması yapabilir, mazereti sebebiyle toplantılara katılamayan değerlendirme kurulu üyelerini değiştirebilir.

Madde 21 - Kültür ve Sanat Büyük Ödülü Değerlendirme Kurulu Sekreterya hizmetleri ve Kültür-Sanat ve Turizm Başarı Ödülleri ile diğer yarışmaların şartname hazırlıkları, ilgili birimlerin görüşü alınarak Kültür ve Sanat dallarında Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce, Turizm konularında ise Turizm Genel Müdürlüğünce yerine getirilir.

Madde 22 - Bakanlık sanat yönünden gerekli gördüğü durumlarda yarışma düzenlemeksizin kişi topluluk ya da kuruluşlara, plaket, başarı belgesi ve çeşitli armağanlar verilebilir. Ayrıca, Bakanlık dışı kamu kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerin sanat faaliyetlerini de plaket, başarı belgesi ve çeşitli armağanlarla destekleyebilir.

Madde 23 - Başarı belgesi Bakan tarafından imzalanır.

Madde 24 - Ödülleri alanlar, ödül ve yarışmalar için müracaat edenler bu Yönetmelik ve ilgili şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.

Madde 25 - Her çeşit değerlendirme kurulu üyelerinin yol masrafı Harcırah Kanunu çerçevesinde ödenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Kaldırılan Yönetmelikler, Yürürlük, Yürütme

Kaldırılan Yönetmelikler
Madde 26 -
Bu Yönetmeliğin yayımı ile 17/08/1979 tarih ve 16730 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan «Kültür Bakanlığı Ödüller Yönetmeliği» ile 26/12/1964 tarih ve 11892 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Turizm ve Tanıtma B akanlığı Ödüller Yönetmeliği yürürlükten kalkar.

Yürürlük
Madde 27 -
Bu Yönetmelik Resmi Gazetede yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 28 -
Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.