TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Kültür Bakanlığınca 3257 Sayılı Kanun Çerçevesinde Elde Edilen Gelirlerin Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

(Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.)

10/10/2006 -26315 Resmi Gazetede yayımlanan 'Kültür Bakanlığınca 3257 Sayılı Kanun Çerçevesinde Elde Edilen Gelirlerin  Kullanımına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik'le yürürlükten kaldırılmıştır.

 

 

Resmi Gazete Tarihi: 17.02.2003 Resmi Gazete Sayısı: 25023

Amaç ve Kapsam
Madde 1 —
Bu Yönetmeliğin amacı, 23/1/1986 tarihli ve 3257 sayılı Sinema,Video ve Müzik Eserleri Kanununun 21/2/2001 tarihli ve 4629 sayılı Kanunla değişik 10 uncu maddesi gereğince Kültür Bakanlığınca elde edilen gelirlerin, sinema sanayi ve müzik sanatının gelişmesine katkıda bulunmak, sinema ve müzik sanatını desteklemek, tarihi ve kültürel zenginlikleri tanıtmak, fikri haklara tecavüzü önlemek kapsamında yapılacak harcama esas ve usullerini belirlemektir.

Hukuki Dayanak
Madde 2 —
Bu Yönetmelik, 3257 sayılı Kanunun değişik 10 uncu ve 4629 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 3 —
Bu Yönetmelikte geçen tanımlardan;

a) Gelir: 3257 sayılı Kanunun değişik 10 uncu maddesi gereğince Kültür Bakanlığınca elde edilen gelirleri,

b)Özel ödenek: 3257 sayılı Kanunun değişik 10 uncu maddesi gereğince sinema sanayi ve müzik sanatının gelişmesine katkıda bulunmak, sinema ve müzik sanatını desteklemek, tarihi ve kültürel zenginliklerin tanıtılması, fikrî haklara tecavüzün önlenmesi amacıyla kullanılmak üzere, Kültür Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatırılan, bir yandan Bütçeye özel gelir yazılırken, diğer yandan da Maliye Bakanlığınca Kültür Bakanlığı Bütçesindeki mevcut veya yeni açılacak tertiplere özel ödenek olarak kaydedilen ve kullanılmayan tutarları ertesi yıl bütçesine devren gelir ve ödenek kaydetmeye Maliye Bakanının yetkili olduğu gelirleri içeren ödeneği,

c)Bakanlık:
Kültür Bakanlığını,

d) Bakan: Kültür Bakanını,
ifade eder.

Gelirlerin Kullanımı
Madde 4 —
3257 sayılı Kanunun değişik 10 uncu maddesi çerçevesinde elde edilen gelirler Bakanlıkça;

a)
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince Bakanlıkça bastırılacak bandrol, baskı giderleri ile bunlara ilişkin dağıtım giderlerinde,

b)Sinema ve müzik eserlerini üreten yapımcıları teşvik etmek ve desteklemek amacıyla her türlü sinema filmi, belgesel film, çizgi film yaptırılması ve satın alınması ile sinema ve müzik eserlerini üretecek gerçek ve tüzel kişilerin, stüdyo, plato ve bu mekanlarda kullanılacak her türlü elektronik ve mekanik araç-gereç, film senaryosu yazma ve geliştirme projelerine, sinema alanında yapılacak eğitimlere ve muhtaç sinema ve müzik sanatçılarına Bakanlıkça belirlenen ilkeler doğrultusunda yapılacak yardımlarda,

c)Ses ve/veya görüntü taşıyıcı materyallerle yapılacak sinema ve müzik eseri projelerini gerçekleştirecek gerçek ve tüzel kişilerin desteklenmesinde,
d)Tarihi ve kültürel zenginlikleri yurt içinde ve yurt dışında tanıtmak amacıyla kamu kurum ve kuruluşları veya gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılacak her türlü film ve müzik festivali ve haftaları ile benzeri faaliyetlere Bakanlıkça belirlenen ilkeler doğrultusunda destek verilmesi ve bu amaçla yurt içi ve yurt dışında görevlendirilecek kişilere yapılacak ödemelerde,

e) Fikri mülkiyet sisteminin güçlendirilmesi ve fikrî haklara tecavüzün önlenmesi, fikir ve sanat eserlerinin izlenmesi amacıyla veri tabanının oluşturulması, hak takibinin yapılabilmesi amacıyla iletişim ağının kurulması, sinema ve müzik eserleri arşivinin kurulması ve personel eğitimi ile ilgili her türlü mal ve hizmet alımlarında,

f) 3257 sayılı Sinema,Video ve Müzik Eserleri Kanunu ile verilen görevlerin yürütülmesi amacıyla yapılacak mal ve hizmet alımlarında,

g)
3257 sayılı Kanuna dayanılarak ve 7/8/1986 tarihli ve 86/10901 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sinema, Video ve Müzik Eserlerinin Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik”in 26/4/1987 tarihli ve 87/11716 sayılı ve 26/8/1988 tarihli ve 88/13241 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları ile değişik 6 ncı maddesi gereğince denetleme komisyonları ve kurullarında görev alan memur olmayan üyelerin Bakanlıkça belirlenen harcırah ve huzur hakkı ödemelerinde,

h)
Bakanlığın üyesi olduğu Avrupa Sinema Fonundaki (Eurimages)ülkemiz temsilciliğinin giderlerinin karşılanmasında,
kullanılır.

Yukarıdaki fıkranın (b), (c) ve (d)bentlerinde tanımlanan faaliyetlere ilişkin proje, yardım ve destekleme gibi işlemlerde bu maddede bahsi geçen gelirlerin kullanımını belirlemek üzere Bakanlık bünyesinde bir komisyon oluşturulabilir. Bu Komisyon, Bakan onayı ile Müsteşar veya ilgili müsteşar yardımcısının başkanlığında, Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürü, bir Bakanlık temsilcisi ile eser gruplarına ve eserler üzerindeki hak sahipliklerine göre ilgili sektörlerden eser ve/veya bağlantılı hak sahiplerini temsilen 4 kişiden teşekkül ettirilir.

Harcama Esas ve Usulleri
Madde 5 —
Bu Yönetmelikte belirlenen gelirler,Bakanlıkça ulusal bir bankada açılacak hesapta toplanır ve bir sonraki ayın ilk haftası Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatırılır. Yatırılan bu tutarlar; bir yandan bütçeye özel gelir yazılır, diğer yandan aynı amaçlarla kullanılmak üzere Maliye Bakanlığınca Kültür Bakanlığı bütçesinde mevcut veya yeni açılacak tertiplere özel ödenek olarak kaydedilir.

Bu Yönetmelikte yer alan hususlara ilişkin harcamalar, genel hükümlere göre yapılır.

Özel ödeneklerden kullanılmayan tutarları, ertesi yıl bütçesine devren gelir ve ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir.

Yürürlük
Madde 6 —
Maliye Bakanlığı ve Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi 1/1/2002 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 7 —
Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür Bakanı yürütür.