TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


KTVKK Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri, Sokak Sağlıklaştırma, Çevre Düzenleme Projeleri Ve Bunların Uygulamaları İle Değerlendirme, Muhafaza, Nakil İşleri Ve Kazı Çalışmalarına İlişkin ... (Tebliğ No:2006/1)

P> (Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.)


Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri, Sokak Sağlıklaştırma, Çevre Düzenleme Projeleri Ve Bunların Uygulamaları İle Değerlendirme, Muhafaza, Nakil İşleri Ve Kazı Çalışmalarına İlişkin Mal Ve Hizmet Alımlarında Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğ No:2006/1


Yürürlük Tarihi : 10-03-2006

MADDE 1 - AMAÇ

(1) Bu tebliğin amacı ; 18/6/2005 tarih ve 25849 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri, Sokak Sağlıklaştırma, Çevre Düzenleme Projeleri ve Bunların Uygulamaları İle Değerlendirme, Muhafaza, Nakil İşleri ve Kazı Çalışmalarına İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Yönetmelik'in "Güncelleme" başlıklı 26 ncı maddesine dayanılarak Yönetmelikte yer alan parasal limitlerin Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından yayımlanan 2005 yılının Genel Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) oranları esas alınarak güncellenmesidir.

MADDE 2 - DAYANAK

(1) Bu Tebliğ, 18/6/2005 tarih ve 25849 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri, Sokak Sağlıklaştırma, Çevre Düzenleme Projeleri ve Bunların Uygulamaları İle Değerlendirme, Muhafaza, Nakil İşleri ve Kazı Çalışmalarına İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Yönetmelik'in 26 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.


MADDE 3 - GÜNCELLENEN HUSUSLAR

(1) “İhalenin ilanı ve şekli" başlıklı 14 üncü maddenin;

(a) bendinde belirtilen 250.000.-YTL ,262.775.-YTL ; 1.000.000.-YTL , 1.051.100;-YTL ,

(b) bendinin 1 nolu alt bendinde belirtilen 250.000.-YTL, 262.775.- YTL ; 500.000.- YTL, 525.550.-YTL ;1.000.000.-YTL, 1.051.100.-YTL ; 2.000.000.- YTL, 2.102.200.- YTL,

(b) bendinin 2 nolu alt bendinde belirtilen 500.000.-YTL, 525.550.-YTL ; 2.000.000.-YTL, 2.102.200.- YTL,

(2) "Pazarlık usulü" başlıklı 25 inci maddenin;

(d) bendinde belirtilen 100.000.-YTL;105.110.-YTL ,

(3) "Doğrudan temin" başlıklı 27 inci maddenin;

(d) bendinde belirtilen 24.759.-YTL , 26.024.- YTL; 8.252.- YTL, 8.674.-YTL ,

olarak güncellenmiştir.

(4)1 Şubat 2006 tarihinden itibaren geçerli olacak yukarıda belirtilen Parasal limitlere ilişkin değerler ayrıca tablo halinde ekte yer almaktadır.(EK-1)

MADDE 4- YÜRÜRLÜK

Bu tebliğ 1/2/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

MADDE 5 - YÜRÜTME

(1) Bu Tebliğ hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür