TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Koruma Planlarının İzlenmesi ve Denetlenmesi İlişkin Çalışma Esaslarını Belirleyen Yönerge

(Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.)

NOT: Bakanlık Makamının 02.09.1992 tarihli ve 2396 sayılı olurları ile yürürlüğe girmiştir.

I. Amaç:
Bu yönerge, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce yapılan, yaptırılan ya da çeşitli kurum ve kuruluşlardan Genel Müdürlüğe incelenmek üzere gönderilen her ölçekteki korumaya yönelik planların incelenmesi, değerlendirilmesi ve Genel Müdürlük ve Koruma Kurullarının görevlerine ilişkin esasları belirler.

II. Kısaltmalar

Genel Müdürlük : Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü

Yüksek Kurul : Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu

Koruma Kurulu :
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu

PİDK : Plan İnceleme Değerlendirme Kurulu

Kontrolör : Planların ve projelerin mahallinde incelenmesi, kontrollüğü, raportörlüğü vb. işlerden sorumlu Bakanlık uzmanı.

III. Hizmete İlişkin Esaslar

1.
Genel Müdürlükçe yapılan veya yaptırılan planlar, plan revizyonlarının, çevre düzeni planlarının,

2. Konuyla ilgili kurum ve kuruluşlardan incelenmek üzere Genel Müdürlüğe gönderilen her ölçekteki planların,

3. Örenyerleri projesi kapsamında yapılan ya da yaptırılan planların incelenmesi.

IV. Hizmetin İzlenmesine İlişkin Esaslar

1. III. Maddede belirlenen hizmetleri izlemek amacıyla her plan için en az iki kontrolörün görevlendirilmesi esastır. Plan veya araştırmanın ölçek ve niteliğine göre kontrolör sayı ve meslek grupları Genel Müdür tarafından belirlenir.

2. Kontrolörlerin görevleri şunlardır:

a) Koruma planlarının, (veya çevre düzeni planlarının) sözleşmelerde belirtilen aşamalarını, yine sözleşmede öngörülen koşullara uygun olup olmadığını incelemek ve konuyu bir raporla "Plan İnceleme Değerlendirme Kurulu"na sunmak,

b) Plan sürecinde, plan müellifi ile gerekli ilişkiyi kurmak, sözleşme hükümlerine göre Genel Müdürlükçe yapılması gerekli hizmetleri yerine getirmek ve verilmesi gerekli dokümanları hazırlamak,

c) Planların 2863 ve 3386 sayılı Yasalar ve Yönetmelikler ile 3194 sayılı imar Kanunu ve planlama kurallarına uygun olup olmadığını incelemek,

d) Planların, Koruma Kurulları, Belediye Meclisleri ve diğer karar yetkisine sahip organlara iletilmesini sağlamak ve gereken hallerde görüşmelerde hazır bulunmak,

e) Plan aşamalarının ilgili organlarınca uygun görülmesinden sonra, sözleşme hükümlerine göre gerekli hakedişleri hazırlamak,

f) Planın ön hazırlıklarında, plan tamamlandıktan sonra veya ara aşamalarında mahallinde inceleme yapmak,

g) Plana ilişkin, sözleşme, şartname, keşif vb. dokümanları hazırlamak.

V. Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulu-Kuruluş ve Görevlerine İlişkin Esaslar

1. Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulunun Kuruluşu

a) Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulu, Genel Müdür Başkanlığında kurulur.

b) PİDK 7 kişiden oluşur. PİDK'da Genel Müdür, Tespit Arşiv ve Kurullar Daireleri Başkanlarının bağlı olduğu Genel Müdür Yardımcısı, Planlama Şube Müdürü ve Genel Müdürlük onayı ile uygun görülen 4 farklı meslek grubundan uzman yer alır. Ayrıca üç yedek üye seçilir. Bu kişiler hizmetin gerektirdiği uzmanlık alanlarından dengeli bir sayıda seçilirler.

c) PİDK'nun üyelerinden bir kısmı, PİDK'na getirilen plan veya araştırmanın kontrolörlüğünü yapıyorsa, o konu için Kurula katılamaz, yerine yedek üye alınır.

d) PİDK, gündemindeki konuların görüşülmesi sırasında, bünyesinde bulunmayan uzmanlık alanlarından kişileri toplantıya çağırabilir, ancak bu kişilerin oy hakkı bulunmaz.

e) PİDK üye sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Oy çokluğu ile karar alınır, oyların eşitliği halinde, sonucu Başkanın oyu belirler.

f) PİDK Sekreterya hizmetlerini planlama şubesi yürütür. Kurulun gündemi kontrolörlerin talepleri üzerine bu şube tarafından belirlenir.

2. Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulunun Görevleri


a) Kontrolörler tarafından incelenen koruma planı yapılacak yere ilişkin hazırlanan ön rapor ve görüşleri Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulunda değerlendirmek.

b) Kontrolörlerce hazırlanan, yapılacak koruma planının sözleşme tasarısı ile ihale şartnamesi ve dosyanın hazırlanmasına ışık tutacak değerlendirme ve ilkeleri incelemek.

c) Kontrolörler tarafından hazırlanan raporları ve planı inceleyerek Genel Müdürlüğün görüşünü müellif ve ilgili kurullara bildirmek. Genel Müdürlükçe hazırlanacak Koruma planı yapımı ve revizyonlarına ilişkin ilkeleri belirlemek.

VI. Koruma Kurullarının Görevlerine İlişkin Esaslar

1.
Koruma Kurulları, kendilerine gönderilen aşamaları öncelik ve ivedilikle gündeme alır ve görüşür. Gereken hallerde, Kurul Müdürleri, Koruma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

2.
Koruma Kurulları, araştırma ve değerlendirme aşamalarına ilişkin olarak alacakları kararları Genel Müdürlüğe gönderir. Genel Müdürlük, bu kararlar doğrultusunda, gereken yönlendirme ve değişikliklerin yapılmasını müelliften ister.

3. Koruma kurullarının planların tüm aşamalarını görüşmek için yaptıkları toplantılara, müellef, Genel Müdürlükçe belirlenen kontrolörler ve ilgili Belediye temsilcisi katılmak zorundadır.

4. Koruma Kurulu gerekli görürse plan incelemesini Genel Müdürlük kontrolörleri ile mahallinde yapabilir.

VII. Planların Değerlendirilme Sürecine İlişkin Esaslar

1.
Koruma Planları, revizyonları, çevre düzeni planları sözleşmelerinde öngörüldüğü şekilde hazırlanarak aşamalar halinde Genel Müdürlüğe teslim edilir.

Planlar Genel Müdürlüğe teslim edildikten en geç 15 gün sonra belgeleri tamamlanmış sözleşme ve şartnamelere uygun ise kontrolörlerin inceleme raporuyla birlikte PİDK da değerlendirilir. Kontrolörlerce uygun görülmeyen planlar, PİDK'da değerlendirmeden düzeltilmek veya tamamlanmak üzere gerekçelerin belirtildiği bir tutanakla müellife iade edilir.

PİDK da ilgili koruma kuruluna gitmesi uygun görülen planlar en geç 15 gün içinde kurulda değerlendirilir.

2. Kurulca son aşaması uygun görülen planlar itiraz ve görüşleri alınmak üzere Belediye meclisine gönderilir. Belediye meclisi gerekli görürse plan 15 gün süreyle askıya çıkarılır. Tüm itiraz ve görüşler kontrolörler, müellif ve Belediye temsilcisinin katıldığı ilgili koruma kurulunda değerlendirilir.

3. Kurulda son şekliyle uygun görülen planlar onaylanmak üzere Kurul tarafından Belediye meclisine gönderilir.

4. Belediye ve mücavir alan sınırları dışında yapılan planlarda belediye meclisinin görevlerini valilik üstlenir.

5. Genel Müdürlükçe yaptırılan planların değişiklikleri sözkonusu olduğunda Koruma Kurulunun Genel Müdürlük ve plan müellefinin görüşünü alması esastır.

VIII. Genel Hükümler

1. Koruma planları için, sözleşmelerinde belirtilen süre içerisinde ve şekilde, Genel Müdürlük kontrolörü, ilgili Koruma Kurulu temsilcisi, plan müellifi, Belediye temsilcisi ile birlikte mahallinde yer teslimi yapılır.

2. Koruma Planları şartnamesi ve sözleşmesinde yer almayan ve yörenin özelliğine bağlı olarak çıkabilecek sorunlarda Genel Müdürlüğün görüşü alınır. Genel Müdürlük, sorunun önemine bağlı olarak gerekli görürse ilgili kurul ya da yüksek kurulun görüşünü isteyebilir.

3. Planın, alanın özelliğine bağlı olarak çıkacak sorunları nedeniyle aşamaların sıralanmasının değiştirilmesi vb. durumları söz konusu olduğunda kurullar, müellif ve Genel Müdürlük arasında işbirliği sağlanır.

4. Gerek PİDK gerekse koruma kurullarındaki toplantılara yüklenicinin ekibiyle birlikte katılması zorunludur.

5. Koruma planlarının teknik ve özel şartnamelerinin ve sözleşmelerin birer örneği Koruma Kurullarına gönderilir.

6. Belediyeler veya başka kuruluşlar tarafından yaptırılan ve Genel Müdürlüğe gönderilmeden doğrudan ilgili Koruma Kuruluna gönderilen planlarda, koruma kurulu gerekli görürse Genel Müdürlük görüşünü alır ve anılan planlarda da Genel Müdürlükçe hazırlanmış plan sözleşmelerindeki planlama kriterlerine uygunluk aranır.

IX. Yürürlük


1. Bu yönerge Bakanlık Makamınca onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

2.
Bu yönergenin yürütülmesinden Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü sorumludur.