TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Koruma Amaçlı İmar Planları, Korunması Gerekli Sokak Sağlıklaştırma Projeleri ve Çevre Düzenleme Projelerinin İzlenmesi ve Denetlenmesine İlişkin Çalışma Esaslarını Belirleyen Yönerge

(Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.)

Amaç
Madde 1- Bu yönerge, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce yapılan, yaptırılan yada çeşitli kurum ve kuruluşlarca talep edilmesi durumunda incelenmek üzere Genel Müdürlüğe gönderilen her ölçekteki korumaya yönelik plan, sokak sağlıklaştırma projesi ve çevre düzenleme projelerinin incelenmesi, değerlendirilmesi ve Genel Müdürlük ile Koruma Kurullarının görevlerine ilişkin esasları belirler.

Kısaltmalar
Madde 2- Bu yönergede geçen;

a) Genel Müdürlük; Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünü,

b) Koruma Yüksek Kurulu; Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunu,

c) Koruma Kurulu ; Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunu,

d) PİDK; Plan - Proje İnceleme Değerlendirme Kurulunu,

e) Kontrolör ; Planların ve projelerin mahallinde incelenmesi, kontrollüğü, raportörlüğü vb. işlerden sorumlu Bakanlık uzmanını,

f) Müellif; Plan ve projeleri sözleşme doğrultusunda hazırlama sorumluluğunu üstlenen çalışma grubunun yöneticisini,

g) Plan;Koruma amaçlı imar planını,

h) Plan Revizyonu; Koruma amaçlı imar planı revizyonunu,

ı) Proje; Sokak sağlıklaştırma projesi veya çevre düzenleme projesini, ifade eder.

Kapsam
Madde 3-
Yönerge 3386 sayılı Kanunla değişik 2863 sayılı kanun kapsamında koruma altına alınan taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile sit alanları için;

a) Genel Müdürlükçe yapılan veya yaptırılan her ölçekteki koruma amaçlı imar planı ve plan revizyonlarının,

b) Konuyla ilgili kurum ve kuruluşlarca talep edilmesi halinde, Genel Müdürlüğe gönderilen ve Genel Müdürlükçe uygun görülen koruma amaçlı imar planlarının,

c) Genel Müdürlükçe yapılan veya yaptırılan korunması gerekli sokak sağlıklaştırma projeleri ile çevre düzenleme projelerinin, incelenmesini kapsar.Hizmetin İzlenmesine İlişkin Esaslar

Madde 4- 3. Maddede belirtilen hizmetleri izlemek amacıyla her plan için en az iki kontrolörün görevlendirilmesi esastır. Plan, proje veya araştırmanın ölçek ve niteliğine göre kontrolör sayı ve meslek grupları ilgili daire başkanının teklifi ve Genel Müdür onayı ile belirlenir.

Kontrolörün görevleri şunlardır;

a)
Plan ve projelerin sözleşmelerde belirtilen aşamalarını, yine sözleşmelerde öngörülen koşullarda uygun olup olmadığını incelemek ve konuyu bir raporla PİDK’na sunmak.

b) Plan ve proje yapım sürecinde, sözleşme hükümlerine göre Genel Müdürlükçe yapılması gerekli hizmetleri yerine getirmek ve verilmesi gerekli dokümanları hazırlamak,

c) Plan ve projelerin 3386 sayılı kanunla değişik 2863 sayılı kanunun ve yönetmelikler ile 3194 sayılı İmar Kanunu, ilgili yönetmelikleri ve planlama ilkelerine uygun olup olmadığını incelemek,

d) Plan ve projelerin Koruma Kurulları, Belediye Meclisleri ve diğer karar yetkisine sahip organlara iletilmesini sağlamak,

e) Koruma Kurullarınca alınacak kararlar doğrultusunda, gereken  yönlendirme ve değişikliklerin müellifçe yapılmasını sağlamak,

f) Plan ve proje aşamalarının ilgili organlarca uygun görülmesinden sonra, sözleşme hükümlerine göre hakedişlerle ilgili gerekli çalışmaları yapmak,

g) Plan ve projenin ön hazırlık safhalarında, tamamlanmasından sonra veya ara aşamalarında mahallinde inceleme yapmak,

h) Plan ve projeye ilişkin, sözleşme, şartname, keşif vb. dokümanları hazırlamak,

i) İlgili kurumlarca gönderilip, Genel Müdürlükçe uygun görülen koruma amaçlı imar planlarının şartnamesi ve sözleşmesine uygun olarak hazırlanmasını incelemek, gerektiğinde yerinde arazi etüdleri yapmak, inceleme sonuçlarını PİDK’na rapor halinde sunmak.

Plan-Proje İnceleme ve Değerlendirme Kurulunun Kuruluşu ve Çalışmasına İlişkin Esaslar
Madde 5- Plan-Proje İnceleme ve Değerlendirme Kurulunun kuruluşu ve çalışması ile ilgili esaslar aşağıda belirtilmiştir.

a) PİDK, plan ve projelerin yapım ve uygulamalarından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Başkanlığında kurulur.

b) PİDK yedi kişiden oluşur. PİDK’da plan, projelerin yapımı ve uygulamalarından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Daire Başkanı, koruma amaçlı imar planlarından sorumlu Şube Müdürü ve Genel Müdürlük onayı ile uygun görülen, ilgili meslek gruplarından 4 uzman yer alır. Ayrıca üç yedek üye seçilir. Bu kişiler hizmetin gerektirdiği uzmanlık alanlarından dengeli bir sayıda seçilirler.

c) PİDK’nun üyelerinden bir kısmı, PİDK’na getirilen plan, proje veya araştırmanın kontrolörlüğünü yapıyorsa, o konu için PİDK’na katılamaz, yerine yedek üye alınır.

d) PİDK, gündemindeki konuların görüşülmesi sırasında, bünyesinde bulunmayan uzmanlık alanlarından kişileri toplantıya çağırabilir, ancak bu kişilerin oy hakkı bulunmaz.

e) PİDK üye sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Oy çokluğu ile karar alınır, oyların eşitliği halinde, Başkanın oyu iki oy sayılır.

f) PİDK Sekreterya hizmetlerini koruma amaçlı imar planlarından sorumlu Şube Müdürlüğü yürütür. Kurulun gündemi kontrolörlerin talepleri üzerine bu şube tarafından belirlenir.

Plan-Proje İnceleme ve Değerlendirme Kurulunun Görevleri

Madde 6- Plan-Proje İnceleme ve Değerlendirme Kurulunun görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Kontrolörler tarafından incelenen plan ve projesi yapılacak yere ilişkin hazırlanan ön rapor ve görüşleri değerlendirmek.

b) Kontrolörlerce hazırlanan, yapılacak plan ve projelerin sözleşme tasarısı ile ihale şartnamesi ve dosyanın hazırlanmasına ışık tutacak değerlendirme ve ilkeleri incelemek.

c) Kontrolörler tarafından hazırlanan raporları, planı ve projeyi inceleyerek , plan ve projelerin veya bunlara ilişkin çalışmaların uygun olup olmadığını değerlendirmek.

d) Genel Müdürlükçe hazırlanacak plan ve projelere ilişkin ilkeleri belirlemek .

Koruma Kurulu Müdürlükleri Görevlerine İlişkin Esaslar

Madde 7- 3.madde kapsamında yapılan plan ve projelerin incelenmesi ve değerlendirilmesi konusunda Koruma Kurulu Müdürlüklerinin görevleri aşağıda belirtilmiştir :

a) Koruma Kurulu Müdürlükleri kendilerine gönderilen aşamaları öncelik ve ivedilikle gündeme alır koruma kurulunun onayına sunar. Gereken hallerde Koruma Kurulu Müdürleri, Koruma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

b) Koruma kurullarının, araştırma ve değerlendirme aşamalarına ilişkin olarak alacakları kararları Genel Müdürlüğe gönderir. Genel Müdürlük, bu kararlar doğrultusunda, gereken yönlendirme ve değişikliklerin yapılmasını müelliften ister.

c) Koruma kurullarının plan ve projelerin tüm aşamalarını görüşmek için yaptıkları toplantılara, müellif, Genel Müdürlükçe belirlenen kontrolörler ve ilgili Belediye temsilcisi katılmak zorundadırlar.

d) Koruma Kurulu gerekli görürse plan ve projelerin incelenmesini Genel Müdürlük kontrolörleri ile mahallinde yapabilir.

Plan ve Projelerin Değerlendirme Sürecine İlişkin Esaslar

Madde 8- Plan ve projelerin değerlendirme sürecine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir

a) Plan, plan revizyonu ve projeler sözleşmelerinde öngörüldüğü şekilde hazırlanarak aşamalar halinde Genel Müdürlüğe teslim edilir ve teslim edildikten en geç 15 gün sonra sözleşme ve şartnamelere uygun hazırlanmış ise kontrolörlerin inceleme raporlarıyla birlikte PİDK’da değerlendirilir.

b) Kontrolörlerce uygun görülmeyen plan ve projeler PİDK’da değerlendirmeden düzeltilmek veya tamamlanmak üzere gerekçelerin belirtildiği bir tutanakla müellife iade edilir.

c) PİDK de ilgili koruma kuruluna gitmesi uygun görülen plan ve projeler en geç 15 gün içinde kurulda değerlendirilir.

d) Koruma kurulunca son aşaması uygun görülen planlar itiraz ve görüşleri alınmak üzere yetki alanına göre Belediyesine veya Valiliğine gönderilir. Belediye veya Valilik gerekli görürse 15 gün süreyle askıya çıkarılır. Tüm itiraz ve görüşler kontrolörler, müellif ve Belediye veya Valilik temsilcisinin katıldığı ilgili koruma kurulunda değerlendirilir.

e) Koruma Kurulda son şekliyle uygun görülen planlar onaylanmak üzere, Koruma Kurulu Müdürlüğü tarafından yetki alanına göre Belediyeye veya Valiliğe gönderilir.

f) Genel Müdürlükçe yaptırılan plan ve projelerin değişiklikleri söz konusu olduğunda Koruma Kurulu tarafından, Genel Müdürlük ve müellif görüşünün alınması esastır.

Genel Hükümler

Madde 9-
Plan ve projelerle ilgili genel hükümler aşağıda belirtilmiştir;

a) Plan ve projeler için, sözleşmelerinde belirtilen süre içerisinde ve şekilde, Genel Müdürlük kontrolörü, ilgili Koruma Kurulu Müdürlüğü temsilcisi, işin müellifi, Belediye veya Valilik temsilcisi ile birlikte mahallinde yer teslimi yapılır.

b) Söz konusu plan ve projelerin şartnamesi ve sözleşmesinde yer almayan ve yörenin özelliğine bağlı olarak çıkabilecek sorunlarda PDİK veya müellif tarafından Genel Müdürlüğün görüşü alınır. Genel Müdürlük, sorunun önemine bağlı olarak gerekli görürse ilgili koruma kurulu yada Koruma Yüksek Kurulun görüşünü isteyebilir.

c) Plan ve projenin, alanın özelliğine bağlı olarak çıkacak sorunlar nedeniyle aşamalarının sıralamasının değiştirilmesi vb. durumlar sözkonusu olduğunda koruma kurulları, müellif ve Genel Müdürlük arasında işbirliği sağlanır.

d) Gerek PİDK gerekse Koruma Kurullarındaki toplantılara müellifin,sözleşme ve/veya şartnamede tanımlanan meslek uzmanlarında oluşan ekibiyle birlikte katılması zorunludur.

e) Planların ve projelerin teknik ve özel şartname ile sözleşmelerinin birer örneği Koruma Kurulu Müdürlüklerine gönderilir.

f) Belediyeler veya başka kuruluşlar tarafından yaptırılan ve Genel

Müdürlüğe gönderilmeden doğrudan ilgili Koruma Kurulu Müdürlüklerine gönderilen planlarda koruma kurulu gerekli görürse, Genel Müdürlük görüşünü alır ve anılan planlarda da Genel Müdürlükçe hazırlanmış plan sözleşmelerindeki planlama kriterlerine uygunluk aranır.

Madde 10- Bakanlık Makamının 02.09.1992 gün ve 2396 sayılı Olurları ile yürürlüğe giren Koruma Planlarının İzlenmesi Ve Denetlenmesine İlişkin Çalışma Esaslarını Belirleyen Yönerge yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 11- Bu yönerge Bakanlık Makamınca Onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Madde 12- Bu yönergeyi Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü yürütür.