TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Kesin İnşaat Yasağı Getirilen Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Bulunduğu Sit Alanlarındaki Taşınmaz Malların Hazineye Ait Taşınmaz Mallar İle Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

(Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.)

Resmi Gazete Tarihi: 08.02.1990 Resmi Gazete Sayısı: 20427

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Yasal Dayanak, Tanımlar

Amaç
Madde 1-
Bu Yönetmelik, gerçek kişilerce, özel hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetinde bulunan, içinde korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının bulunması nedeniyle sit alanı ilan edilen ve kesin inşaat yasağı getirilen taşınmaz malların malikinin başvurusu üzerine Hazineye ait taşınmaz mallar ile değiştirilmesi usul ve esaslarını kapsar.

Yasal Dayanak
Madde 2-
Bu Yönetmelik, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa 3386 sayılı Kanunla eklenen 15/f maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 3- (
Değişik: RG 17.9.2001- 24526) Bu Yönetmelikte geçen:

“Taşınmaz Kültür Varlıkları”; tarih öncesi ve tarihi devirlere ait bilim, kültür, din ve güzel sanatlarla ilgili bulunan yer üstünde, yer altında veya su altındaki korunması gerekli taşınmaz varlıkları,

“Taşınmaz Tabiat Varlıkları”; jeolojik devirlerle, tarih öncesi ve tarihi devirlere ait olup, ender bulunmaları veya özellikleri ve güzellikleri bakımından korunması gerekli yer üstünde, yer altında veya su altında bulunan taşınmazları (Tarihi mağaralar, kaya sığınaklar, özellik gösteren ağaç ve ağaç toplulukları ile benzerleri), “Arkeolojik Sit”; antik bir yerleşmenin veya eski bir medeniyetin kalıntılarının bulunduğu yer veya su altında bulunan veya meydana çıkarılan korunması gerekli alanları,

“I. Derece Arkeolojik Sit Alanı”; korunmaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanlarını,

“II. Derece Arkeolojik Sit Alanı”; korunması gereken, ancak kullanma şekil ve ölçüleri koruma kurulları tarafından tayin edilen sit alanlarını,

“I. Derece Tabii Sit Alanı”; ilginç özellik ve güzelliklere sahip olması ve ender bulunması nedeniyle mutlak korunması gerekli olan ve korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanlarını,

“İstekli”; Müstakil mülkiyete tâbi taşınmaz mallarda maliki, müşterek mülkiyete tâbi taşınmaz mallarda hissedarı, iştirak halinde mülkiyete tâbi taşınmaz mallarda ise hissedarların tamamını, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Esas Hükümler
Değiştirilecek taşınmaz malların özellikleri

Madde 4- M
aliye Bakanlığı ile Kültür Bakanlığınca her yıl müştereken belirlenecek trampa programlarına alınmış yerlerdeki Hazineye ait taşınmaz mallarla değiştirilecek özel mülkiyetteki taşınmaz malların, I. ve II. derece arkeolojik sit alanı ile I. derece tabii sit alanı olarak tescil ve kesin inşaat yasağı getirilen korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının bulunduğu yerlerde olması, ayrıca kadastro görmüş yerlerde bulunması ve üzerinde mülkiyet uyuşmazlığı olmaması gerekir.

Trampaya konu taşınmazların belirlenmesi
Madde 5-
(Değişik: RG 26.07.1994-22002) Kültür Bakanlığınca, yapılan başvurular göz önünde tutularak hangi sit alanlarında trampa işleminin programa alınacağı belirlenir.

Programa alınan sit alanı Büyükşehir Belediyeleri sınırları içindeki ilçelerde veya diğer illerin merkez ilçelerinde kalıyorsa Valilikçe, diğer ilçelerin sınırları içinde kalıyorsa Kaymakamlıkça 30 gün süre ile ilan tahtasına asmak, gerekiyorsa Belediye hoparlörüyle en az iki gün aralıklar ile üç kez duyurmak sureti ile ilan edilir.

Sit alanı köy sınırları içerisinde ise, yukarıdaki ilanlardan ayrı olarak, durum köy muhtarlığına köy sakinlerine duyurulmak üzere bildirilir.

İlk ilan tarihinden itibaren 60 gün içinde, o yıl ki trampa programından yararlanmak isteyen malikler, Kültür Bakanlığına iletilmek üzere gerekli belgeler ile birlikte İl Kültür Müdürlüklerine veya doğrudan Kültür Bakanlığına başvuruda bulunurlar.

Kültür Bakanlığınca, yapılan başvuruların değerlendirilmesi sonucunda, I. ve II. derece arkeolojik sit alanları ile, I. derece tabii (doğal) sit alanlarında kalan, gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan ve trampaya konu edilebilecek taşınmaz malların hepsi bir liste halinde Maliye Bakanlığına gönderilir.

Listede, taşınmaz malların ili, ilçesi, mahalle veya köyü, pafta, ada ve parsel numaraları ile I. ve II. derece arkeolojik sit alanı ve I. derece tabii (doğal) sit alanında kalan kısmın yüzölçümü yer alır. Listeye ek olarak inceleme raporları ve taşınmaz mal bilgi formlarının birer örneği eklenir.

Taşınmazın trampaya konu edilmeyecek kısmı bağımsız olarak yararlanılmaya elverişli değilse, bu kısım isteklinin başvurusu üzerine, Maliye Bakanlığı’nca yerinde yapılacak tespitle belgelendirilerek trampaya konu edilebilir.

Başvurunun Şekli ve İnceleme
Madde 6-
(Değişik: RG 17.9.2001-24526 ) . Bu yönetmelik kapsamında kalan taşınmaz malın maliki, taşınmaz mal üzerinde iştirak halinde mülkiyet varsa maliklerin hepsi birlikte veya bunlar adına hareket eden vekilleri (Noterlikten tasdikli vekaletname ile birlikte) taşınmaz malın, Hazineye ait taşınmaz mal ile değiştirilmesi için aşağıdaki belgelerle birlikte bir dilekçe ile İl Kültür Müdürlüklerine veya Kültür Bakanlığına başvuruda bulunurlar.

Dilekçeye eklenecek belgeler:
a)
Taşınmaz malın çaplı tasarruf vesikası veya ölçekli krokisi ile birlikte tapu senedi örneği,

b) 9x12 cm. boyutlarından küçük olmamak üzere taşınmaz malı gösteren ve tanıtıcı nitelikte ve net çekilmiş fotoğrafları,

c) Üzerinde Taşınmaz malın konumunun gösterildiği temin edilebilecek mevcut ölçekli haritası,

d) Üzerinde ortak mülkiyet olan taşınmazların tapu senedinden veya çaplı tasarruf vesikasından hissedarlık ve hisse oranı durumu anlaşılmıyorsa veraset senedi.

Yanıltıcı belgelerle başvuranların veya trampa önerisinden vazgeçenlerin trampa isteme hakkı kalmaz.

Trampa programlarına alınmış yerlerdeki gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine ait taşınmaz mallarla ilgili incelemeler, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce görevlendirilecek uzmanlar veya taşınmaz malın bulunduğu ildeki Müze Müdürlüğü, yoksa uygun görülecek diğer Müze Müdürlüğünün uzmanları ile bir Fen Memuru ve Maliyeden bir memurdan oluşacak komisyonca yapılır.

Taşınmaz mala ilişkin inceleme raporu ve taşınmaz mal bilgi formu açık ve tereddüt doğurmayacak şekilde, Yönetmelik eki formda belirtilen asgari bilgileri kapsayacak düzeyde komisyonca düzenlenerek Kültür Bakanlığına iletilir.

Değer Takdiri
Madde 7-
Listede yer alan taşınmazlara bulundukları yer ve diğer tüm özellikleri gözönüne alınarak, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 74 üncü maddesine dayanılarak çıkarılan Devlete Ait Taşınmaz Mal Satış, Trampa, Kiraya Verme, Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesisi, Ecrimisil ve Tahliye Yönetmeliği uyarınca değer takdir edilir.

Taşınmaz malın üzerinde sökülüp götürülebilecek sabit olmayan tesis ve yapılara, ağaçlardaki meyvelere, tarladaki ürüne değer takdir edilmez. Trampa yapılsa dahi, Maliye Bakanlığınca verilen süre içinde sabit olmayan tesis ve yapıların kaldırılmasına, mevsiminde meyvelerin toplanmasına, ürünün hasadına bir defaya mahsus olmak üzere izin verilir.

Hazinece verilecek taşınmaz malların saptanması
Madde 8-
(Değişik: RG 19.02.1992-21147) Trampaya konu özel mülkiyetteki taşınmaz malların karşılığında verilecek bir kamu hizmetine tahsisli veya gerekli olmayan, imar planlarında bir kamu hizmetine ayrılan alanlarda kalmayan, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca ilana çıkarılan Turizm alan ve merkezleri içinde bulunmayan, Milli Savunma Bakanlığınca sakıncalı görülmeyen Hazinenin özel mülkiyetindeki hisseli veya hissesiz yerler, taşınmazların bulunduğu ilin sınırı dışına taşmamak koşuluyla ve mümkün olduğunca aynı mahalle, köyden veya ilçeden olmak üzere önceden Maliye Bakanlığınca saptanır ve yukarıda belirtilen şekilde değerleri takdir edilir.

İlan ve Başvuru
Madde 9-
(Değişik: RG 26.07.1994- 22002) Trampaya konu edilecek Hazineye ait saptanan yerler, o yerlerdeki I. ve II. derece arkeolojik sit alanı veya I. Derece tabii (doğal) sit alanı içinde taşınmazı kalan malik veya maliklerden adresi saptanabilenlere yazılı olarak ve ayrıca o yerde varsa çıkan gazetede en az iki gün aralıkla ve mutad araçlarla aynı süre koşuluyla ilan edilerek duyurulur.

Trampaya konu Hazine mülkiyetindeki taşınmaz malların ilanında, taşınmazların tapu kaydı, varsa adresi veya üzerindeki muhdesatın niteliği ile adedi, Maliye Bakanlığı’nca takdir edilen değeri, son başvuru tarihi belirtilir. 10. maddede belirtilen başvuru süresi içerisinde taşınmazın bulunduğu yerdeki Maliye İdaresine başvuruda bulunulur.

Başvuru süresi
Madde 10-
(Değişik: RG 26.07.1994- 22002) İlanda, başvuru süresi olarak son ilan tarihinden itibaren 30 günlük bir süre verilir; bu süreden sonra yapılan başvuruların değerlendirmeye alınmayacağı belirtilir.

Başvurunun şekli
Madde 11-
.(Mülga: RG 26.07.1994- 22002)

Başvuru hakkı
Madde 12-
Her isteklinin bir kere talepte bulunmaya hakkı vardır. Aynı Hazine taşınmaz malı için birden fazla istek olduğunda, aynı yeri isteyenler başvuru süresinin bitiminden itibaren 30 gün içinde yazılı olarak çağrılırlar. Çağrıya uymayanların trampa isteme hakkı düşer. Trampa yapmaya yetkili mahalli komisyon huzurunda çağrı üzerine gelenlerin arasında yapılacak açık artırmada an fazla fark bedeli vermeyi önerenin önerisi kabul edilir. Bu durumda önerisi kabul edilmeyen istekli 30 gün içinde bir başka taşınmaz malın trampasını önerebilir.

Aynı taşınmaza bir tek istekli çıktığında fark bedeli almak veya vermek yoluyla trampa onunla yapılabilir.

Ancak, başvurunun değerlendirilebilmesi için trampaya konu taşınmaz malların tahmin edilen bedelleri arasında %20 (yüzde yirmi) den fazla bir fark olmaması gerekir.

Giderler
Madde 13-
Trampa sırasında ödenmesi gereken her türlü vergi, resim ve harçların, taraflar kendilerine ait kısımlarını öderler.

Önceden yapılan talepler
Geçici Madde 1-
Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce yapılan trampa taleplerinin müracaat sahiplerine, tebligat yapılarak 30 gün içinde bu Yönetmelikte belirtilen esaslara göre tekrar müracaat etmeleri gerektiği duyurulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük
Madde 14-
Sayıştay’ın görüşü de alınmak suretiyle hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 15-
Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı ile Kültür Bakanı yürütür.  

KESİN İNŞAAT YASAĞI GETİRİLEN KORUNMASI GEREKLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ BULUNDUĞU SİT ALANLARINDAKİ TAŞINMAZ MAL BİLGİ FORMU

İLİ:

İLÇESİ:

MAHALLE:

KÖY:

PAFTA, ADA, PARSEL:

YÜZÖLÇÜMÜ:

HANGİ SİT ALANIN İÇİNDE KALDIĞI:

SİT TÜRÜ:

DERECESİ:

TESCİL KARAR TARİHİ:

AÇIKLAMA: