TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Kayıt ve Tescil Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

(Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 17/05/2006 tarih ve 26171 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ]51558" target=_blank>(Fikir ve Sanat Eserlerinin Kayıt ve Tescili Hakkında Yönetmelik)     madde:15 uyarınca yürürlükten kaldırılmıştır.  

 

Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24936

Amaç
Madde 1 —
Bu Yönetmeliğin amacı, 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan fikir ve sanat eserleri üzerinde hak ihdas etmek amacı taşımaksızın mali ve manevi hak sahiplerinin söz konusu haklarının ihlal edilmemesi, sahipliklerinin belirlenmesinde ispat kolaylığı sağlanması ve mali haklara ilişkin yararlanma yetkilerinin takip edebilmesi amacıyla eserlerin kayıt ve tescilinin yapılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
Madde 2 —
Bu Yönetmelik fikir ve sanat eserlerinin kayıt ve tescilinin yapılmasına ilişkin usul ve esaslar ile ilgili hükümleri kapsar.

Hukuki Dayanak
Madde 3 —
Bu Yönetmelik, 5846 sayılı Kanunun değişik 13 üncü maddesi ve Ek 4 üncü maddesi ile 3257 sayılı Sinema, Video ve Müzik Eserleri Kanununun değişik 5 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4 —
Bu Yönetmelikte geçen tanımlardan:

a) Eser: Sahibinin hususiyetini taşıyan ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanat veya sinema eserleri olarak sayılan her nevi fikir ve sanat mahsullerini,

b) Eser Sahibi: Eseri meydana getiren gerçek kişiyi,

c) Mali Hak Sahibi:
5846 sayılı Kanunun 20 ve devamı maddelerinde düzenlenen eser üzerindeki işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim haklarını kullanma yetkilerini haiz gerçek ve tüzel kişileri,

d) Bağlantılı Hak Sahibi: Eser sahibinin manevi ve mali haklarına zarar vermemek kaydıyla eser sahibinin izniyle bir eseri özgün bir biçimde yorumlayan, tanıtan, anlatan, söyleyen, çalan ve çeşitli biçimlerde icra eden sanatçılar, bir icra ürünü olan veya sair sesleri ilk defa tespit eden fonogram yapımcıları ile radyo-televizyon kuruluşlarını ve filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren film yapımcılarını,

e) Meslek Birliği:
Eser sahipleri ve eser sahipleri ile bağlantılı hak sahiplerinin, üyelerinin ortak çıkarlarını korumak ve 5846 sayılı Kanun ile tanınmış hakların idaresini ve takibini, alınacak ücretlerin tahsilini ve hak sahiplerine dağıtımını sağlamak üzere kurulmuş idari ve mali açıdan Kültür Bakanlığının denetimine tabi birlikleri,

f) Fonogram: Sinema eseri gibi görsel-işitsel eserler içindeki ses tespitleri hariç olmak üzere, bir icrada yer alan seslerin veya diğer seslerin veya ses temsillerinin tespit edildiği ses taşıyıcı fiziki ortamı,

g) Yapımcı: Bir icra ürünü olan veya sair sesleri ilk defa tespit eden fonogram yapımcıları ile filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren film yapımcılarını,

h) Başvuru Formu: Eserlerin kayıt-tescilinin yapılabilmesi amacıyla eser sahiplerinin ya da hak sahiplerinin başvurularını ifade etmek üzere dolduracakları matbu formu,

i) Kayıt-tescil :
Sinema ve müzik eserleri için zorunlu, diğer eser grupları için ise eser sahibinin isteğine bağlı olarak eser üzerindeki mali ve manevi hakların ihlal edilmemesi, mali haklara ilişkin yararlanma yetkilerinin takip edilmesi maksadıyla bu Yönetmelik ile düzenlenen prosedüre uygun olarak Bakanlık tarafından gerçekleştirilen, hak ihdas edici olmayan ancak sahipliklerinin belirlenmesinde ispat kolaylığı sağlayan işlemi,

j) Kayıt-tescil belgesi:
Kayıt-tescil yapıldığına dair başvuru sahibine verilecek belge,

k) Özel işaret:
Eserlerin topluma sunumu sırasında, eser nüshalarından ses kaydı içerenler için (p), diğerleri için © harfi ile birlikte eserin yayın tarihi ve hak sahibinin adı veya unvanını belirten işareti,

l) Bakanlık:
Kültür Bakanlığını,ifade eder.

Zorunlu Kayıt ve Tescil
Madde 5 —
Sinema ve müzik eserleri sahipleri ve yapımcılar hak ihdas etmek amacı taşımaksızın, sahip oldukları mali ve manevi hakların ihlal edilmemesi, sahipliklerinin belirlenmesinde ispat kolaylığı sağlanması ve mali haklara ilişkin yararlanma yetkilerini takip edilebilmesi amacıyla eserlerin kayıt ve tescilini yaptırırlar.

Sinema ve müzik eserlerinde yapımcılar, eser sahipleri, 5846 sayılı Kanunun değişik 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen nitelikleri haiz kişiler ile Kanunun 63 üncü maddesi uyarınca mirasçılar, başvuru formuyla birlikte aşağıda sayılanları Bakanlığa sunarak eserlerinin kayıt-tescilini yaptırırlar:

a) 3257 sayılı Kanunun ilgili maddeleri gereği yapılan Denetimin sonucunu gösterir belge,

b) Yapımcılar için, ticaret odası faaliyet belgesi ile ilgili alan yapımcı meslek birliğinden alınan ve yapımcılık niteliklerinin taşındığını gösterir bir belge,

c)
Yapımcılar için, mali hakların devralındığını gösteren sözleşmenin onaylı örneği,

d)
Gerekli görüldüğü takdirde yapımcılar için, kayıt ve tescili yapılan sinema eserleri ile fonogramlar ticari dolaşıma veya gösterime konu olacaksa, ilgili alan eser sahipleri meslek birliklerine mali haklara ilişkin ödemelerin yapıldığını gösterir bir belge,

e)
Kayıt-tescili gerçekleştirilen eserin beş adet kopyası,

f) Sinema eserleri için senaryo metni, diyalog metni ve özgün müzik notaları ile varsa güftesi; müzik eserleri için müzik notaları ile varsa güftesi,

g) Sinema eserleri için afiş, müzik eserleri için eserin tespit edildiği materyalin kartoneti ve varsa diğer tanıtıcı materyallerden birer örnek,

h) Kayıt-tescil ücretinin ödendiğini gösterir banka dekontu.

Yukarıda belirtilen belgeleri eksiksiz olarak ibraz edilerek başvurusu yapılan eserlerin kayıt ve tescili gerçekleştirilir. Bu işlem sonucu başvuru sahibine kayıt ve tescil belgesi verilir. Bu belgede, eserin adı, dili, menşei, yapım yılı, denetim tarihi, denetim karar numarası, sonucu, yapımcısının adı, yapımcı kodu, eser sahipleri, diğer komşu hak sahipleri, eser grubunun baş harflerini içerir kayıt ve tescil numarası, kayıt ve tescil tarihi, daha önce herhangi bir kayıt ve tescil işlemi yapılıp yapılmadığı, yapıldıysa tarih ve numarası ile gerekli görülebilecek diğer bilgiler yer alır. İki adet düzenlenen kayıt ve tescil belgesinin biri de Bakanlıkta muhafaza altına alınır. Başvuruları halinde, kayıt ve tescil belgesinde adı geçen ve kimliğini belgeleyen diğer hak sahiplerine de bu belgenin Bakanlıkça onaylı bir örneği verilir.

Kayıt ve tescili yapılan sinema ve müzik eserleri ticari dolaşıma sunulacak ise, kullanılabilecek mali hakları belirtir ve kullanma yetkilerini ve süresini gösterir bir belge ücreti mukabili alınır ve bu eser nüshalarına 8/11/2001 tarihli ve 24577 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bandrol Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri uyarınca bandrol yapıştırılır.

Üretimi yurtdışında gerçekleştirilen sinema ve müzik eserlerinin ithalatı söz konusu olduğunda ise başvuru formuna ek olarak:

a) Denetim sonucunu gösterir belge,

b) Asıl hak sahibinden ve/veya haklarını devrettiği üçüncü kişiden devralınan mali hakları ve ithalata konu eser listesini gösteren onaylı sözleşme örneği ve tercümesi,

c) Gerekli görüldüğü takdirde ilgili alan eser sahipleri meslek birliklerine mali haklara ilişkin ödemelerin yapıldığını gösterir bir belge,

d) Ticaret sicil kaydı,

e) Gerekli görüldüğü takdirde sözleşme ile hakları devreden tarafın iştigal sahasını gösterir resmi makamlarca onaylı belge ibraz edilir.

Yukarıda belirtilen belgeleri eksiksiz olarak ibraz eden ithalatçılara, ithale konu eserlere ilişkin olarak devralınan mali hakları belirtir ve kullanma yetkilerini ve süresini gösterir bir belge ücreti mukabili verilir. Bundan sonra bu nüshalara, Bandrol Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri uyarınca bandrol yapıştırılır.

Bilgisayar oyunlarının kayıt-tescili ile bu oyunlara bandrol verilmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak bir tebliğ ile düzenlenir.

Sinema ve Müzik Eserlerinin Radyo-Televizyon Gibi Araçlarla Yayınlanması ve/veya İletilmesi
Madde 6 —
Radyo-televizyon gibi araçlarla yayınlanan ve/veya iletilen, müzik eserleri ile sinema filmlerinin bu yayın ve/veya iletimlerden önce kayıt-tescilinin yapılmış olması gerekir. Her nevi bedii, ilmi, öğretici veya teknik mahiyette olan veya günlük olayları tespit eden filmlerin de kayıt-tescilinin yapılması mümkündür. Bu eserlerin yayınını ve/veya iletimini gerçekleştiren radyo-televizyon kuruluşlarına söz konusu yayın ve/veya iletimin 5846 sayılı Kanun hükümleri gereğince eser ve/veya bağlantılı hak sahiplerinden alınan yetkiler çerçevesinde gerçekleştiğini gösterir bir belge ücreti mukabili verilir. Bu belgede, radyo-televizyon kuruluşunun adı, yayın alanı, mali hakları kullanma yetkileri haiz olunan eserler üzerinde hak sahibi olanlar, mali hak devir yetkilerine ve sürelere ilişkin bilgiler ve gerekli görülebilecek diğer bilgiler yer alır. Bakanlıkça iki adet düzenlenen ve biri Bakanlıkta kalan söz konusu belgenin alınabilmesi için radyo-televizyon kuruluşlarının başvuru formuna ek olarak aşağıdaki belgeleri eksiksiz olarak ibraz etmeleri gereklidir.

a) Asıl hak sahibinden ve/veya haklarını devrettiği üçüncü kişiden devralınan mali hakları gösteren sözleşme örneği ve gerekiyorsa onaylı tercümesi,

b) Sicil kaydı ve yayın alanını gösterir bir belge,

c)
Yabancı eserler söz konusu olduğunda apostil taşıyan sözleşme ile gerekli görüldüğü takdirde hakları devreden tarafın iştigal sahasını gösterir resmi makamlarca onaylı bir belge,

d) Belge ücretinin ödendiğini gösterir banka dekontu.

İsteğe Bağlı Kayıt ve Tescil
Madde 7 —
Sinema ve müzik eserleri dışındaki diğer eser gruplarında da kayıt ve tescil isteğe bağlı olarak yapılabilir. Bunun için; aşağıda belirtilen belgeleri ibraz eden eser sahipleri, Kanunun 63 üncü maddesi uyarınca mirasçılar ile 5846 sayılı Kanunun değişik 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen nitelikleri haiz kişiler başvuru formuyla birlikte aşağıda belirtilen belgeleri ibraz ederek eserlerinin kayıt-tescilini yaptırırlar:

a) Mirasçılar açısından veraset ilamı ve kimlik belgesi, 5846 sayılı kanunun değişik 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen kişiler açısından mali hakları kullanma yetkilerini gösterir belge,

b) Kayıt-tescili gerçekleştirilen eserin beş adet kopyası ve/veya güzel sanat eserleri için detaylı maket, fotoğraf, slayt veya üç boyutlu görüntü gibi tanıtıcı temsilleri,

c) Bilgisayar programları söz konusu olduğunda, ayrıca ticari sırrı olmayan bilgisayar programları için alenileşmiş olsun ya da olmasın bilgisayar programının belirleyici özelliklerini taşıyan ( kaynak kodunun ilk 25 ve son 25 sayfası; eğer 50 sayfadan az ise tümü) kağıt üstünde ya da mikroformda, herhangibir araca gerek olmaksızın görülebilecek şekilde, varsa özel işareti ile birlikte çoğaltılmış bir kopya. Ticari sır içeren bilgisayar programları için ilk ve son 25 sayfalık ticari sırlar bloke edilmiş şekilde kaynak kodu veya bloke edilmeksizin ilk ve son 10 sayfası veya amaç kodunun ilk ve son 25 sayfası artı kaynak kodunun herhangibir 10 veya daha fazla ardışık sayfası veya 50 sayfadan kısa uzunluktaki programlar için ticari sırlar bloke edilerek tüm kaynak kodu. Yeniden düzenlenmiş olan bilgisayar programları için; düzeltmeler ilk ve son 25 sayfada yer alıyorsa bu dört seçenekten biri, değilse; bloke edilmemiş şekilde kaynak kodunun düzeltmelerin de bulunduğu 20 sayfası veya bazı bölümler bloke edilerek düzeltmelerin yer aldığı 50 sayfası,

d) Veri tabanları söz konusu olduğunda, ayrıca, tek dosyalı veri tabanları (tek bir konuya ilişkin veri kayıtları) için ilk ve son 25 sayfa, bunun verilememesi durumunda ilk ve son 25 veri kaydı; birden çok dosyalı veri tabanları (ayrı ve farklı veri kaydı grupları) için hangisi daha azsa her bir dosyadan veya tüm dosyalardan 50 veri kaydı, bunun verilememesi durumunda 50 sayfa veya tüm veri kayıtları; yeniden düzenlenmiş veri tabanları (tek veya birden çok dosyalı) için 50 sayfa veya düzenlemeleri gösteren kayıtlar veya eğer 50 sayfadan azsa düzenlenmiş tüm bölümler, şifrelenmiş veri tabanları için tüm bölümler ile şifre açıklaması,

e) Kayıt ücretinin ödendiğine dair banka dekontu.

Yukarıda belirtilen belgeleri eksiksiz olarak ibraz edilerek başvurusu yapılan eserlerin kayıt ve tescili gerçekleştirilir. Bu işlem sonucu başvuru sahibine kayıt ve tescil belgesi verilir. Bu belgede, eserin adı, dili, üretim ve ilk aleniyet tarihi, eser sahipleri, diğer hak sahipleri, eser grubunun başharflerini içerir kayıt ve tescil numarası, kayıt ve tescil tarihi, daha önce herhangi bir kayıt ve tescil işlemi yapılıp yapılmadığı, yapıldıysa tarih ve numarası ile gerekli görülebilecek diğer bilgiler yer alır. İki adet düzenlenen kayıt ve tescil belgesinin biri de Bakanlıkta kalır. Başvuruları halinde, kayıt ve tescil belgesinde adı geçen ve kimliğini belgeleyen diğer hak sahiplerine de bu belgenin Bakanlıkça onaylı bir örneği verilir.

Eserler ve Eserler Üzerindeki Haklara İlişkin Bilgi, Sayı ve Kodların Kayıt Altına Alınması
Madde 8 —
Eser ve eser sahibi ile eser üzerindeki haklardan herhangi birinin sahibi veya eserin kullanımına ilişkin süreler ve şartlar ile ilgili olarak eser nüshaları üzerinde bulunan veya eserin topluma sunulması sırasında görülen bilgiler ve bu bilgileri temsil eden sayılar ve kodlar da ücreti mukabili alenileşmiş biçimi ile veya bu biçimin tespit edildiği herhangi bir materyal ile tevdi edilmek suretiyle isteğe bağlı olarak kayıt altına alınabilir. Bu kayıt, ait olduğu esere ilişkin bir kayıt-tescil işlemi varsa bununla ilintilendirilir.

Yukarıdaki fıkra hükümleri fonogramlar ve fonogramlarda tespit edilmiş icralar bakımından da uygulanır.

Mali Haklara İlişkin Kullanma Yetkilerinin Kayıt Altına Alınması
Madde 9 —
Eserler üzerindeki mali haklara ilişkin kullanma yetkilerini içeren belgeler de isteğe bağlı olarak Bakanlıkça kayıt altına alınabilir. Bunun için söz konusu belgenin aslı ve bir örneği ile birlikte tarafların veya bunlardan birinin gerçek kişi ise kimlik, tüzel kişilik ise sicil kaydı gibi tanımlayıcı bir belge, belge üzerindeki imza sahiplerinin imza sirküleri, anlaşma konusu eserin bir örneği veya bilgisayar programlarında ise programın özetini içeren bir taşıyıcı materyal, kayıt ücretinin yatırıldığını gösterir banka dekontu ve başvuru formu ile başvuruda bulunması gerekir. Başvuru formunda, mali haklara ilişkin kullanma yetkilerini içerir belgenin türü, içeriği, imza tarihi ve taraflara ilişkin bilgiler ile daha önce herhangi bir kayıt yapılıp yapılmadığını, yapıldıysa tarihi ve içeriğini belirtir bilgiler bulunur. Bakanlık gerek gördüğü takdirde başkaca bilgi ve belge de isteyebilir.

İstenilen belgelerin eksiksiz olarak ibrazı halinde mali haklara ilişkin kullanma yetkilerini içeren belgelerin bir örneği mühürlenir ve aslı gibi kabul edilerek kayıt altına alınır. Başvuru sahibine de yapılan işleme ilişkin olarak taraflara ve kayıt numarasına ait bilgileri içeren bir belge tanzim edilerek verilir. İki adet düzenlenen bu belgenin biri de Bakanlık da kalır. Söz konusu belgede imzası bulunan tarafların daha sonraki başvurularında, kimlik veya sicil kaydı gibi tanımlayıcı bir belge ve başvuru formu ile ücreti mukabili bu belgenin bir örneği verilebilir.

Özel İşaret ve Kodlar
Madde 10 —
Kayıt tescili gerçekleştirilen eserlerin ticari dolaşıma çıkarılan nüshaları üzerinde; eser nüshalarından ses kaydı içerenler için (p), diğerleri için © harfi ile birlikte eserin yayın tarihi ve hak sahibinin adı veya ünvanını belirten özel işareti taşımaları zorunludur.

Bu işaretlerin yanı sıra Bakanlıkça kullanımında gerek görülebilecek diğer uluslar arası kodların (fonogramlar için uluslar arası seri numarası ISRC veya kaynak belirlemeye yönelik SID kodu gibi) verilmesine ilişkin usul ve esaslar Tebliğ ile belirlenir.

Başvuru Formları ve Klavuzlar
Madde 11 —
Bakanlık tarafından, eserlerin kayıt tesciline ilişkin olarak eser ve/veya hak sahipleri tarafından doldurulmak üzere Kanunda öngörülen her eser grubu için ayrı ayrı başvuru formları ve ekinde her bir eser türü için yapılacak başvurunun detaylı prosedürünü anlatan klavuzlar düzenlenir. Başvuru formları ait oldukları eser grubunun başharfleri ile anılır ve herbir form ekinde yer alan ve düzenli olarak güncelleştirilen klavuzlar ise numaralandırılır. Başvuru formları ve klavuzlar en geç altı ayda bir yeniden gözden geçirilir ve gereklilik halinde yeniden düzenlenir. Başvuru formlarında, belirtilen bilgilerin doğruluğuna dair her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun başvuru sahibi tarafından üstlenildiğine ilişkin bir taahhüt yer alır.

Dolum Tesisleri
Madde 12 —
Sinema ve müzik eserlerinin çoğaltımını gerçekleştiren dolum tesisleri Bakanlıktan "yeterlilik belgesi" almak zorundadırlar. Bu tesisler düzenli aralıklarla Bakanlıkça denetlenir. Bakanlık bu belgeyi verebilmek için gerektiğinde TSE Belgesi ve/veya uluslar arası diğer kodların alınmış olmasınıda zorunlu kılabilir.

Dolum tesislerine yeterlilik belgesi verilmesi ve bunların denetime ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak bir Tebliğ ile düzenlenir.

Sicil ve Sicil Gazetesi
Madde 13 —
Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılan kayıt ve kayıt-tescil işlemlerine ilişkin bilgiler ve kayıt ve kayıt-tescil numaraları sicile kaydedilir. Bu sicile ilişkin işlemler Bakanlıkça belirli aralıklarla çıkarılacak sicil gazetesinde yayınlanır.

Eserlerin Kabulü ve Muhafazası
Madde 14 —
Bu Yönetmelik hükümleri gereğince yapılan işlemler sırasında işlem konusu eserin bir örneği, Bakanlıkça belirlenecek şekilde verilmesi zorunlu beyan ve taahhütname üzerine aslı gibi kabul edilerek kayıt numarası verilmek suretiyle en az üç kişiden oluşan bir komisyon tarafından muhafaza altına alınır. Bu eserlerden aleniyet kazanmamış olanlara, bilgisayar programlarına ve veri tabanlarına ilişkin örnekler kayıt numaraları görünecek şekilde kapalı ve mühürlü olarak muhafaza edilirler. Talep halinde diğer eser gruplarına ait örnekler de aynı şekilde muhafaza edilirler. Herhangi bir ihtilaf veya Bakanlıkça yapılacak bir inceleme sebebiyle kapalı ve mühürlü olarak muhafaza edilen eserlerin açılması gerektiğinde işlem, aynı komisyon marifetiyle tutanak altına alınarak gerçekleştirilir. Kapalı muhafaza şartları tekrar sağlandıktan sonra, muhafaza üzerine yapılan işleme ilişkin not düşülür.

Birlikte eser sahipliğinin veya birden fazla mirasçının veya hak sahibinin söz konusu olduğu işlemlerde, bu işlemler sonucu verilen belgelerde bunların tamamının adı ayrı ayrı belirtilir.

Kayıp veya Zayi
Madde 15 —
Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde verilen belgelerin kayıp veya zayii halinde, belge sahiplerinin; ekinde günlük bir gazeteye verilen kayıp veya zayii ilanı bulunan bir dilekçe ile kayıp veya zayi olan belgenin Bakanlıktaki nüshasında belge sahibi olarak adı geçen kişi olduğunu kanıtlayacak şekilde Bakanlığa başvurmaları üzerine veriliş nedeni de açıklanmak suretiyle söz konusu belgeler yeniden tanzim edilerek belge sahiplerine verilir.

İptal
Madde 16 —
Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca gerçekleştirilen işlemlerde gerçeğe aykırı bilgi verildiği ve/veya sahte belge kullanıldığı sabit olan veya hakkında ilgili mahkeme tarafından verilmiş iptal kararı bulunan veya mükerrer olduğu tespit edilen işlemlere ilişkin belgeler iptal olunur.
Beyana bağlı gerçekleştirilen bu işlemlerden ötürü Bakanlık sorumlu tutulamaz.

Geçici Madde 1 —
3257 sayılı Kanunun ilgili hükümleri çerçevesinde hak sahiplerine verilmiş bulunan kayıt-tescil belgeleri ile eser işletme belgeleri, bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yeniden düzenlenir. Bu belgelerin geçerlilik süreleri, şartları ve yeniden düzenlemelerine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak bir Tebliğ ile düzenlenir. Yeniden düzenleme yapılıncaya kadar, hak sahiplerinin elinde bulunan belgeler geçerliliklerini korur.

Yürürlük
Madde 17 —
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 18 —
Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür Bakanı yürütür.