TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Kamu İhale Kanununun 3. Maddesinin ( İ ) Bendi Gereğince Yapılacak İhalelere İlişkin Usul Ve Esasların Belirlendiği Yönetmelik Ve Alt Mevzuatının Açıklanması

İÇİNDEKİLER

I) İş Deneyim Belgeleri

a) Uygulama İşleri İhalelerinde

b) Hizmet Alımı İhalelerinde

c) Mal Alımı İhalelerinde

II) Benzer İşler

III) İhale Yapılmasına Engel Olan ve Düzeltilmesi Mümkün Bulunmayan Hususlar

IV) Alt Yükleniciler

V) Teklif ve Sözleşmenin Türü

VI ) Tekliflerin Geçerlilik Süresi

VII ) Sözleşmeye Davet

VIII ) İhalenin Yabancı İsteklilere Açıklığı

IX ) Teminat Mektupları

X ) Geçici Madde

AMAÇ

            Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri, Sokak Sağlıklaştırma, Çevre Düzenleme Projeleri ve Bunların Uygulamaları ile Değerlendirme, Muhafaza, Nakil İşleri ve Kazı Çalışmalarına İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Yönetmelik ve buna ilişkin alt mevzuatın uygulanmasında karşılaşılabilecek tereddütlere açıklık getirilmesi ve bu hususlarda taraflarca uyulması gerekli esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır

I) İş Deneyim Belgeleri (05.06.2006 tarih ve 89108 sayılı Makam Onayı ile değişik )

A) Uygulama İşleri İhalelerinde ;    

İstekliden, son on beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70' i oranında gerçekleştirdiği veya % 50’ si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgelerin istenilmesi zorunludur.

İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin % 50’ sinden az ve % 100’ ünden fazla olmamak üzere idarece belirlenecek bir oranda, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi istenir. İşin niteliğinin gerektirmesi halinde, bu belgenin tamamının veya bir kısmının belli bir yapı tekniğine ilişkin olması şartı idarelerce aranabilir. İş ortaklıklarında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının tamamını, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının %10’ unu sağlaması gerekir.

İş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini ortaya koyan ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda yazılı esas ve usullere göre düzenlenerek verilen ve değerlendirilen; iş bitirme belgesi, iş durum belgesi, iş yönetme belgesi ve iş denetleme belgesidir.

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer inşaat usul ve tekniği gerektiren, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle benzer özellikteki işlerdir.

Belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği ilgili idarece tespit edilir ve ihale veya ön yeterlik dokümanı ile ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilir.

İhale komisyonları, iş deneyimi olarak sunulan belgelerin ihale konusu işe benzerlik ve öngörülen asgari tutarı sağlayıp sağlamadıkları yönünden yapacakları yeterlik değerlendirme işlemlerini 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda yer alan esaslara göre gerçekleştirirler.

a-1 ) İş Deneyim Belgelerinin Düzenlenmesi :

İş deneyim belgeleri; yurtiçinde veya yurtdışında, kamu kuruluşlarına veya özel sektöre yazılı bir sözleşmeye bağlı olarak taahhüt edilen işlerde, tek sözleşme esas alınarak;

a) Geçici kabulü yapılmış işin yüklenicisine iş bitirme belgesi, (standart form KİK032.0/Y),

b) Geçici kabulü yapılmamış ancak sözleşme bedelinin asgari yüzde yetmişlik kısmı gerçekleşmiş işin yüklenicisine iş durum belgesi (standart form KİK033.0/Y),

c) 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlara taahhütte bulunan yükleniciye karşı bir sözleşme ile taahhüt ettiği iş bölümünü tamamen bitirmek ve asıl sözleşmeye ilişkin işin geçici kabulü yapılmak şartıyla alt yüklenicilere iş bitirme belgesi (standart form KİK034.0/Y),

d) Mühendis veya mimar olmak şartıyla, 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelerde, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlarda veya özel sektörde, tek bir işin (sözleşmenin) en az yüzde ellisinde fiilen denetleme veya yönetme görevlerinde bulunanlara iş denetleme belgesi (standart form KİK035.0/Y)veya iş yönetme belgesi (standart form KİK036.0/Y),

Şeklinde, ilgilinin mesleki tecrübesini tevsik amacıyla düzenlenir.

Sözleşme bedelinin gerçekleşme oranı; keşfindeki birim fiyatlar üzerinden ihale indirimi yapılarak sözleşmeye bağlanmış işlerde, her türlü fiyat farkları hariç, sözleşme yılı birim fiyatlarıyla ödenen (ihale indirimi düşülmüş) tutarın, ilk sözleşme bedeline oranlanması; anahtar teslimi götürü bedel veya teklif birim fiyat üzerinden sözleşmeye bağlanan işlerde, her türlü fiyat farkları hariç, sözleşme fiyatlarıyla ödenen tutarın, ilk sözleşme bedeline oranlanması; yabancı para üzerinden sözleşmeye bağlanan işlerde ise, varsa her türlü fiyat farkları hariç, ödenen tutarın ilk sözleşme bedeline oranlanması suretiyle bulunur.

Kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlarda veya özel sektörde, herhangi bir ödeme programı bulunmayan işlerde fiziki gerçekleşme oranı, belge vermeye yetkili kılınan idarece belirlenerek sözleşme bedelinin gerçekleşme oranı bulunur.

Sözleşme bedelinin asgari yüzde yetmişlik kısmı gerçekleşmiş işlerde iş durum belgesi düzenlenebilmesi için; yapılan işlerin bedelinin ödenmiş ya da tahakkuka bağlanmış olması, işlerin gerçekleşen kısımlarının miktar, nitelik ve tutarıyla ilgili bir ihtilaf ve nizanın bulunmaması, iş durum belgesine esas teşkil edecek kontrollük tespitinde sözleşmeye, projeye, fen ve sanat kurallarına aykırılık teşkil eden açık kusur ve eksiklikler bulunmadığının belirlenmesi koşulları aranır ve iş durum belgelerine, belgenin geçici kabulü tazammun etmediğine dair şerh düşülür.

Sözleşmenin idarenin izni ile devredilmesi halinde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde işin en az %70’i oranındaki kısmını gerçekleştiren yükleniciye ve sözleşmenin devri öncesinde ve sonrasında işin en az % 50’ si oranındaki kısmını fiilen denetleyen veya yönetenlere iş deneyim belgesi düzenlenir. Alt yüklenicilere de sözleşmenin devri öncesindeki veya sonrasındaki dönemde üstlendikleri işleri bir bütün olarak bitirmeleri halinde, esas işin geçici kabulünün yapılmış olması şartıyla, iş deneyim belgesi verilir.

İş ortaklığınca gerçekleştirilen işlerde, ortakların her birine iş ortaklığındaki hissesini de belirtir, aynı iş durum veya iş bitirme belgesi düzenlenerek verilir.

Yabancı yükleniciler ile yerli yüklenicilerin yurt dışında gerçekleştirdikleri işlerle ilgili olarak, iş sahibi kurum veya kuruluşun o ülke mevzuatına uygun biçimde düzenlemiş olduğu iş deneyim belgeleri kabul edilir.

İnşa edilen yapılarda; Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmeliğin “Amaç, Genel İlkeler ve Kapsam” başlıklı 5.1.2 nci maddesinde tanımlanan, depremin şiddetine göre yapıda meydana gelmesi beklenen hasarın üstünde bir hasar meydana gelmesi durumunda, bu yapıları inşa eden yükleniciler ve alt yükleniciler ile bu yapıların denetim ve yönetimini gerçekleştiren mühendis ve mimarlara bu işten dolayı iş deneyim belgesi verilmez; verilmiş ise, bu belgeler iş deneyimini tevsik eder belge olarak kabul edilmez. Hasarın tespitinde, hasar tespit komisyonunun raporu esas alınır.

a-2) İş Deneyim Belgelerinin Değerlendirilmesi :

İş deneyim belgeleri, ihale komisyonlarınca aşağıdaki esaslar dahilinde değerlendirilir :

a) İhale konusu iş veya benzer işlerle ilgili iş deneyiminin belgelendirilmesinde tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış iş deneyim belgeleri değerlendirmeye alınır. Birden fazla iş deneyimi, bunlar benzer işlere ait olsa dahi toplanamaz. 

b)İş bitirme ve iş durum belgesi ile gerçek şahıslarca denetim faaliyetleri nedeniyle alınan iş denetleme belgesi tutarları tam olarak, gerçek şahıslarca yönetim faaliyetleri nedeniyle alınan iş yönetme belgesi tutarı ise 1/10 oranında dikkate alınır.

c) İş bitirme, iş durum, iş denetleme veya iş yönetme belgeleri belge sahibi gerçek veya tüzel kişiler dışındaki istekliler tarafından kullanılamaz, belgeler devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. Bu belge sahiplerinin ortağı bulunduğu tüzel kişilerin ihaleye girebilmesinde, tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip olması, her ihalede bu oranın aranması ve teminat süresince (kesin kabule kadar) bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur. İş deneyim belgesi sahibi gerçek veya tüzel kişilerin, birden fazla tüzel kişiliğin sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulunmaları halinde, iş deneyim belgeleri bu tüzel kişilerin sadece birinde kullanılabilir (Standart Form KİK027.2/Y). Yıllara sari yapım işlerinde idareler, yükleniciden, bu ortaklık oranının muhafaza edildiğine dair Ticaret Sicil Memurluğunun teyit yazısını her yıl istemek zorundadırlar.

d) Şahıs şirketi ortaklarının (komandit şirketin komanditer ortağı hariç) şirketten ayrılmaları halinde, ortaklık döneminde bitirilen veya en az % 70 oranında gerçekleştirilen işlere ait, şirket adına düzenlenmiş olan iş durum veya iş bitirme belgesi ayrılan ortakların hisseleri oranında ihalelerde şahsi iş deneyimi olarak değerlendirilir. Bu belgelerin şirket adına kullanılmasında belge tutarı değerlendirilirken ayrılan ortakların hisselerine isabet eden tutar belge toplamından düşülür.

e) İsteklinin, başka iş ortaklıklarında gerçekleştirdiği iş nedeniyle elde ettiği iş deneyimi, o iş ortaklığındaki hissesi oranında dikkate alınır.

f) İş deneyimlerinin değerlendirilmesinde ihale veya ön yeterlik ilk ilan tarihinden geriye doğru son on beş yılda yapılan işler ve iş kısımları dikkate alınır. İş bitirme ve iş durum belgelerinde yazılı deneyim tutarlarının asgari yüzde yetmişlik kısmı ile iş denetleme ve yönetme belgelerinde yazılı deneyim tutarlarının asgari yüzde ellilik kısmının ilk ilan tarihinden geriye doğru son 15 yıl içinde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği hususu iş deneyim belgelerindeki bilgilerden tespit edilir. Bu tespitin iş deneyim belgeleri üzerinden yapılamadığı durumlarda; o işe ait düzenlenmiş hakediş raporları ve/veya idarece onaylı hakediş ödeme cetveli esas alınır. Ancak, hakediş raporlarının ve ödeme cetvelinin zorunlu nedenlerle verilemediği durumlarda, son on beş yılda gerçekleşen işlerin oran ve tutarları doğrusal orantı yoluyla bulunur.

g) Yerli veya yabancı yükleniciler ve alt yüklenicilerin yurt dışında gerçekleştirdikleri işler ile mühendis veya mimarların yurt dışında denetledikleri işler 1/2 oranında, mühendis veya mimarların yurt dışında yönettikleri işler ise 1/20 oranında dikkate alınır.

h) Alt yüklenicilik faaliyeti dolayısıyla alınmış iş bitirme belgesi nevi itibariyle birden fazla işi içerse dahi, bunlardan sadece ihale konusu iş veya benzer işlere ait olanı dikkate alınır.

i) İş ortaklığı ortaklarının tek başına gerçekleştirdikleri işler tam olarak, diğer iş ortaklığında ortak olarak gerçekleştirdikleri işler ise o iş ortaklığındaki hissesi oranında değerlendirilir.

j)Şahıs veya sermaye şirketlerinin Türk Ticaret Kanununun 152 nci maddesine göre nev’i değiştirmeleri halinde, değişiklikten önce sahip olunan iş deneyimleri Yönergenin bu maddesinin (e) bendi hükmü dikkate alınmak suretiyle nev’i değiştirmiş şirket tarafından ihalelerde iş deneyimi olarak kullanılabilir.

a-3 ) İş Deneyim Belgelerinin Güncellenmesi ve Komisyonların İnceleme Yetkisi :

İş deneyim belgelerinde yazılı tutarlar ihale komisyonları tarafından aşağıda belirtilen esaslara göre güncellenir:

a) Yurt içinde keşfindeki birim fiyatlar üzerinden ihale indirimi yapılmak suretiyle sözleşmeye bağlanan işlere ilişkin iş deneyim belgeleri; sözleşme birim fiyatlarına esas yılın başından (ocak ayında yayımlanan bir önceki yılın aralık ayı endeksi esas alınır); anahtar teslimi götürü bedel veya teklif birim fiyat üzerinden sözleşmeye bağlanan işlere ilişkin iş deneyim belgeleri; sözleşmenin yapıldığı aydan (sözleşmenin yapıldığı tarihin içinde bulunduğu ay yayımlanan bir önceki ayın endeksi esas alınır) itibaren ihale ilk ilan veya davet  tarihine kadar (ihale ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu ay yayımlanan bir önceki ayın endeksi esas alınır) Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan aylık Üretici Fiyatları Endeksi (2003=100 Üretici Fiyatları Endeksi G satırındaki endeks) üzerinden güncellenir.

b) Yurt içinde 1/1/2006 tarihinden önceki dönemde gerçekleştirilen işlere ait iş deneyim belgelerine ilişkin olarak ise;

1-Keşfindeki birim fiyatlar üzerinden ihale indirimi yapılmak suretiyle sözleşmeye bağlanan işlere ilişkin iş deneyim belgeleri; sözleşme birim fiyatlarına esas yılın başından (ocak ayında yayımlanan bir önceki yılın aralık ayı endeksi esas alınır),

2-Anahtar teslimi götürü bedel veya teklif birim fiyat üzerinden sözleşmeye bağlanan işlere ilişkin iş deneyim belgeleri; sözleşmenin yapıldığı aydan (sözleşmenin yapıldığı tarihin içinde bulunduğu ay yayımlanan bir önceki ayın endeksi esas alınır),

İtibaren 1/1/2006 tarihine kadar (2005 yılı Aralık ayı TEFE Tablo:2 Genel satırındaki endeks) güncelleme yapılır. Hesaplanan bu tutar 2006 yılı Ocak ayında yayımlanan ÜFE Genel Endeksi (2003=100 Üretici Fiyatları Endeksi G satırındaki 2005 yılı Aralık ayı endeksi) başlangıç alınarak  ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar (ihalenin ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu ayda yayımlanan bir önceki ayın endeksi esas alınır) güncellenerek iş deneyimine ilişkin tutar bulunur.

c)Yabancı para üzerinden sözleşmeye bağlanan işlerde ise, iş deneyim belgesi ihale ilk ilan veya davet tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden güncellenir.

Komisyonların inceleme yetkisi

İhale komisyonları isteklilerce sunulan iş deneyim belgelerindeki bilgilerin incelenmesi amacıyla;

İş bitirme belgesinin ekinde; sözleşme, hakediş raporları, geçici kabul tutanağı, kesin hakediş raporu ve işin niteliğine göre varsa tasfiye tutanağı, keşif artış olurları, ek sözleşme ve devir sözleşmesi, iş ortaklığı sözleşmesi, alt yüklenici ile yüklenici arasında düzenlenmiş noter onaylı sözleşme, alt yüklenicinin iş için yükleniciye düzenlediği fatura suretleri, alt yüklenicilerde çalışanların vergi ve sosyal sigorta prim ödemelerini gösterir belgeler,

İş durum belgesinin ekinde; sözleşme, hakediş raporları, varsa tasfiye tutanağı, devir sözleşmesi, iş ortaklığı sözleşmesi,

İş denetleme belgesi ile ilgili olarak; mezuniyet belgesi, meslek odası belgesi, görevlendirme yazısı, geçici kabul tutanağı, hakediş raporları, varsa kesin hakediş raporu, özel sektörde görev yapanlar için bu sayılanlara ek olarak, işin başında idareye vermiş olduğu taahhütname, müteahhidin teknik personel bildirimi, sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgeler,

İş yönetme belgesinin ekinde; mezuniyet belgesi, meslek odası belgesi, görevlendirme yazısı, geçici kabul tutanağı, hakediş raporları, varsa kesin hakediş raporu,

Özel inşaatlara ait işin sahibiyle yüklenici arasında noter onaylı inşaat sözleşmesi, yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi, ilgili sigorta müdürlüğünden alınan iş yeri bildirgesi,

gibi belgelerden gerekli gördüklerini, yurt dışında iş veya görev yapanlardan da yukarıda sayılanların muadili belgeler isteyebilir.

01/01/2003 tarihinden önce alınmış belgeler

 01/01/2003 tarihinden önce veya sonra alınmış müteahhitlik karneleri bu tarihten sonra yapılacak ihalelerde iş deneyimini tevsik eder belge olarak kullanılamaz ve değerlendirilemezler.

Bu tarihten önce alınan iş bitirme, iş denetleme ve iş yönetme belgeleri ise, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda öngörülen şartları sağlamaları halinde, ihalelerde iş deneyimini tevsik eder belge olarak kullanılabilir ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda belirlendiği şekilde değerlendirilmeye tabi tutulur.

 Söz konusu belgelerin uygulanan yapı tekniği, iş ortaklıklarında ortaklık oranı, belge tutarının ihale indirimi düşülmeden hesaplanmış olması gibi eksik bilgiler taşıması halinde, konunun belgeyi düzenleyecek merciden alınacak ilave resmi yazılarla tevsik edilmesi kaydıyla, bu belgeler, ihale komisyonlarınca gerekli değerlendirmeler ve hesaplamalar yapılarak iş deneyiminin değerlendirmesinde kabul edilir.

B) Hizmet Alımı İhalelerinde;

Hizmet alımı ihalelerinde; isteklinin, son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında gerçekleştirdiği veya yapımla ilgili hizmet işleri için geçerli olmak üzere en az % 50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgelerin istenilmesi zorunludur.

İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin % 25’inden az ve % 50’sinden fazla olmamak üzere idarece belirlenecek bir oranda, ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesinin ibrazı istenir.

İş ortaklıklarında pilot ortağın, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen asgari iş deneyim tutarının en az  % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, asgari iş deneyim tutarının % 30’undan az olamaz.

İş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlerdeki deneyimini ortaya koyan ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda yazılı esas ve usullere göre düzenlenerek verilen ve değerlendirilen; iş bitirme belgesi ve iş durum belgesi ile iş denetleme ve iş yönetme belgesidir.

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali  güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetlerdir.

Tanımlarda belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği ilgili idarece tespit edilerek ihale veya ön yeterlik dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilir.

İlk defa gerçekleştirilecek yeni bir hizmet türünün ortaya çıkması durumunda, daha önce bu hizmeti yerine getirmiş yeterli sayıda istekli bulunamaması nedeniyle rekabet koşullarının oluşmayacağı hizmet alımı ihalelerinde, idareler iş deneyimi aramayabilir.

İhale komisyonları, iş deneyimi olarak ibraz edilen belgelerin ihale konusu işe benzerlik ve öngörülen asgari tutarı sağlayıp sağlamadıkları yönünden yapacakları yeterlik değerlendirme işlemlerini 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda yer alan esaslara göre gerçekleştirirler.

b-1) İş deneyim belgelerinin düzenlenmesi:

Bir sözleşme kapsamında 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlara gerçekleştirilen veya yapımla ilgili hizmet işleri ile sınırlı olmak üzere denetlenen veya yönetilen  işler için iş deneyim belgeleri, iş sahibi tarafından düzenlenir ve sözleşmeyi yapan yetkili makam tarafından onaylanır.

Özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri için iş deneyim belgesi düzenlenmez. Bu hizmetlere ait iş deneyimi; işe ait sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin belgeler ile bu bölümde yapılan düzenlemeler esas alınarak ihale komisyonlarınca b-1.1 maddesi çerçevesinde değerlendirilir.

Düzenleme koşulları

İş deneyim belgeleri; yazılı bir sözleşmeye bağlı olarak 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlara taahhüt edilen işlerde tek sözleşme esas alınarak;

a) Gerçekleştirilmiş işlerin yüklenicilerine iş bitirme belgesi (standart form KİK032.0/H),

b) Sözleşme bedelinin asgari % 70’i gerçekleştirilmiş işlerin yüklenicilerine iş durum belgesi (standart form KİK033.0/H),

  c) Yapımla ilgili hizmet işlerinde mühendis veya mimar olmak ve sözleşme bedelinin en az % 50’sinde fiilen görev yapmak kaydıyla;

1) Denetleme veya yönetme görevlerinde bulunan görevlilere iş denetleme veya iş yönetme belgesi (standart form KİK034.0/H, KİK035.0/H),

2) Yüklenici bünyesinde denetim faaliyetinde bulunanlara iş denetleme belgesi

  3)Yüklenici bünyesinde yönetilen işlerle ilgili olarak, anonim şirketlerde genel müdür, murahhas müdür, yönetim kurulu üyesi ve yönetim kurulu başkanı, limited şirketlerde müdür olarak görevlerini aralıksız en az 5 yıl yaptıklarını Türk Ticaret Kanununa göre tevsik edenlere iş yönetme belgesi,

Şeklinde, ilgilinin mesleki tecrübesini tevsik amacıyla düzenlenir.

  Sözleşme bedelinin gerçekleşme oranı; keşfindeki birim fiyatlar üzerinden ihale indirimi yapılarak sözleşmeye bağlanmış işlerde, her türlü fiyat farkları hariç, sözleşme yılı birim fiyatlarıyla ödenen (ihale indirimi düşülmüş) tutarın, ilk sözleşme bedeline oranlanması; götürü bedel veya teklif birim fiyat üzerinden sözleşmeye bağlanan işlerde, her türlü fiyat farkları hariç, sözleşme fiyatlarıyla ödenen tutarın ilk sözleşme bedeline oranlanması; yabancı para üzerinden sözleşmeye bağlanan işlerde ise, varsa her türlü fiyat farkları hariç, ödenen tutarın ilk sözleşme bedeline oranlanması suretiyle bulunur.

Sözleşme bedelinin asgari % 70’i gerçekleştirilmiş işlerde iş durum belgesi, % 50’si gerçekleştirilmiş işlerde iş denetleme veya yönetme belgesi düzenlenebilmesi için; yapılan işlerin bedelinin ödenmiş ya da tahakkuka bağlanmış olması, işlerin gerçekleşen kısımlarının miktar, nitelik ve tutarlarıyla ilgili bir ihtilaf ve nizanın bulunmaması, belgeye esas teşkil edecek kontrollük tespitinde sözleşmeye, projeye, teknik ve sanat kurallarına aykırılık teşkil eden açık kusur ve eksikliklerin bulunmadığının belirlenmesi koşulları aranır ve bu belgelere, belgenin kabulü içermediğine dair şerh düşülür.

Sözleşmenin idarenin izniyle devredilmesi halinde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde, işin en az % 70’ini gerçekleştiren yükleniciye ve işin en az % 50’sini fiilen denetleyen veya yönetenlere iş deneyim belgesi düzenlenir.

  İş ortaklığınca gerçekleştirilen işlerde, ortakların her birine iş ortaklığındaki hissesini de belirtir, aynı iş durum veya iş bitirme belgesi düzenlenerek verilir.

Yabancı yükleniciler ile yerli yüklenicilerin yurt dışında gerçekleştirdikleri işlerle ilgili olarak, iş sahibi kurum veya kuruluşun o ülke mevzuatına uygun biçimde düzenlemiş olduğu iş deneyim belgeleri kabul edilir.

b-1.1) Belge düzenlenmeyen hallerde iş deneyimi

Özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri iş deneyimini tevsik için; sözleşme, bu sözleşme ile ilgili olarak Vergi Usul Kanununa göre düzenlenen fatura asılları veya örnekleri yada bunların noter onaylı suretlerini, serbest meslek erbabınca gerçekleştirilen işlerde serbest meslek makbuzu asılları veya nüshaları yada bunların noter onaylı suretlerini, iş mevzuatının zorunlu tuttuğu hallerde ilgili sigorta müdürlüğünden alınan işyeri bildirgesini ve personel çalıştırılan işlerde o işe ait sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgeleri, ihale veya ön yeterliğe başvuru belgelerine ekleyerek ihale komisyonuna sunarlar. Kamuya taahhüt edilen işlerin alt yüklenicileri varsa idarenin onay yazısını da eklerler.

Sunulan fatura veya serbest meslek makbuzu tutarları toplamının; yükleniciler açısından ait olduğu sözleşme bedelinin en az % 70’ inin gerçekleştirildiğini, alt yükleniciler açısından ise sözleşme bedelinin tamamının gerçekleştirildiğini göstermesi ve istenen asgari iş deneyim tutarını karşılaması gerekir. Ancak sunulan fatura veya serbest meslek makbuzu tutarları toplamının sözleşme bedelini aşan kısmı dikkate alınmaz.

İş ortaklığı tarafından gerçekleştirilen işler iş ortaklığındaki hisseleri oranında, konsorsiyumlarda ise gerçekleştirdikleri iş kısımları dikkate alınarak değerlendirilir.

Aday veya istekliler tarafından iş deneyimine ilişkin olarak başvuru veya teklif zarfı içinde sunulan bu belgeler, katma değer vergisi ve fiyat farkları hariç olmak üzere, gerektiğinde 60 ıncı maddeye göre güncellenmek suretiyle ihale veya ön yeterlik aşamasında ihale komisyonunca değerlendirilerek aday veya isteklinin iş deneyimine sahip olup olmadığı belirlenir. İhale komisyonu, iş deneyimine ilişkin  değerlendirmelerinden, aday veya istekli ise verdiği belge ve bilgilerin doğruluğundan sorumludur.

Özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri için iş deneyim belgesi düzenlenmez. Bu kapsamda yapılan işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile bu belgeler iş deneyimini tevsik için kullanılamaz ve ihale komisyonlarınca dikkate alınmaz.

b-2 ) İş Deneyim Belgelerinin Değerlendirilmesi :

 - İş deneyim belgelerinin değerlendirilmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır :

a) İş bitirme, iş durum, iş denetleme ve iş yönetme belgeleri, belge sahibi gerçek veya tüzel kişiler dışındaki istekliler tarafından kullanılamaz, devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. Bu belge sahiplerinin ortağı bulunduğu tüzel kişilerin ihaleye girebilmesinde, tüzel kişiğin yarısından fazla hissesine sahip olması, her ihalede bu oranın aranması ve teminat süresince bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur. İş deneyim belgesi sahibi gerçek veya tüzel kişilerin birden fazla tüzel kişiliğin sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulunmaları halinde iş deneyim belgeleri bu tüzel kişiliklerin sadece birinde kullanılabilir (KİK027.2/H).

b) Alt yüklenicilerin iş deneyimi; yaptıkları işin esas sözleşme fiyatları ile hesaplanan tutarını geçmemek üzere, sözleşmesinin tamamını bir bütün olarak gerçekleştirip bitirmeleri şartıyla, kendi sözleşmelerinde yazılı bedel esas alınır. Yüklenici ile alt yüklenici arasında yapılacak sözleşmelerde, nevi itibariyle en az bir işin baştan sona yapılmasının öngörülmesi şartı aranır.

c) Ortak girişim tarafından gerçekleştirilen işlerde iş deneyim tutarı; iş ortaklıklarında o iş ortaklığındaki hisse oranında, konsorsiyumlarda ise ortakların gerçekleştirdikleri iş kısımlarına ilişkin miktarlar üzerinden hesaplanır.

d) Şahıs şirketi ortaklarının (komandit şirketin komanditer ortağı hariç) şirketten ayrılmaları halinde, ortaklık döneminde bitirilen veya en az % 70 oranında gerçekleştirilen işlere ait, şirket adına düzenlenen, iş durum veya iş bitirme belgesi, ayrılan ortakların hisseleri oranında şahsi iş deneyimi olarak değerlendirilir. Bu belgelerin şirket adına kullanılmasında belge tutarı değerlendirilirken ayrılan ortakların hisselerine isabet eden tutar, belge toplamından düşülür.

e) İş deneyimlerinin değerlendirilmesinde ihale veya ön yeterliğin ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yılda yapılan işler ve iş kısımları dikkate alınır. İş bitirme ve iş durum belgelerinde yazılı deneyim tutarlarının sözleşme bedelinin asgari % 70’i oranında, iş denetleme ve iş yönetme belgelerinde yazılı deneyim tutarlarının ise sözleşme bedelinin asgari % 50’si oranında, ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği hususu, iş deneyim belgelerinden tespit edilir. Bu tespitin iş deneyim belgeleri üzerinden yapılamadığı durumlarda o işe ait düzenlenmiş hakediş raporları ve/veya idarece onaylı hakediş ödeme cetveli esas alınır. Ancak, bu belgelerin zorunlu nedenlerle ibraz edilemediği durumlarda, son beş yılda gerçekleşen işlerin oran ve tutarları doğrusal orantı yoluyla bulunur.

f) İş bitirme ve iş durum belgesi tutarları ile gerçek şahıslarca denetim faaliyetleri nedeniyle alınan iş denetleme belgesi tutarları tam olarak, gerçek şahıslarca yönetim faaliyetleri nedeniyle alınan iş yönetme belgesi tutarları ise 1/10 oranında dikkate alınır.

g) Yapım işleri nedeniyle, 4734 sayılı Kanunun Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine göre alınan iş denetleme belgeleri 1/10, iş yönetme belgeleri 1/40 oranında dikkate alınır.

h) Yurt dışında yerli ve yabancı isteklilerce gerçekleştirilen işlere ait iş deneyimleri için ise (f) ve (g) bentlerinde belirtilen tutar ve oranların 1/2'si dikkate alınır.

i) İhale konusu iş veya benzer işlerle ilgili olarak istenen iş deneyiminin değerlendirilmesinde tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış işler değerlendirilir. Birden fazla iş deneyimi, bunlar benzer işlere ait olsa dahi, toplanarak dikkate alınmaz.

j) Şahıs veya sermaye şirketlerinin Türk Ticaret Kanununun 152 nci maddesine göre nev’i değiştirmeleri halinde, değişiklikten önce sahip olunan iş deneyimleri yukarıdaki (d) bendi hükmü dikkate alınmak suretiyle nevi değiştirmiş şirket tarafından ihalelerde iş deneyimi olarak kullanılabilir.

b-3 ) İş Deneyim Belgelerinin Güncellenmesi ve Komisyonların İnceleme Yetkisi :

İş deneyim belgelerinde yazılı tutarlar ihale komisyonları tarafından aşağıda belirtilen esaslara göre güncellenir:

a) Yurt içinde keşfindeki birim fiyatlar üzerinden ihale indirimi yapılmak suretiyle sözleşmeye bağlanan işlere ilişkin iş deneyim belgeleri; sözleşme birim fiyatlarına esas yılın başından (ocak ayında yayımlanan bir önceki yılın aralık ayı endeksi esas alınır); götürü bedel veya teklif birim fiyat üzerinden sözleşmeye bağlanan işlere ilişkin iş deneyim belgeleri; sözleşmenin yapıldığı aydan (sözleşmenin yapıldığı tarihin içinde bulunduğu ay yayımlanan bir önceki ayın endeksi esas alınır) itibaren ihale ilk ilan veya davet  tarihine kadar (ihale ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu ay yayımlanan bir önceki ayın endeksi esas alınır) Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan aylık ÜFE Genel Endeksi (2003=100 Üretici Fiyatları Endeksi G Satırındaki endeks) üzerinden güncellenir.

b) Yurt içinde 1/1/2006 tarihinden önceki dönemde gerçekleştirilen işlere ait iş deneyim belgelerine ilişkin olarak ise;

1- Keşfindeki birim fiyatlar üzerinden ihale indirimi yapılmak suretiyle sözleşmeye bağlanan işlere ilişkin iş deneyim belgeleri; sözleşme birim fiyatlarına esas yılın başından (ocak ayında yayımlanan bir önceki yılın aralık ayı endeksi esas alınır),

2- Götürü bedel veya teklif birim fiyat üzerinden sözleşmeye bağlanan işlere ilişkin iş deneyim belgeleri; sözleşmenin yapıldığı aydan (sözleşmenin yapıldığı tarihin içinde bulunduğu ay yayımlanan bir önceki ayın endeksi esas alınır),

İtibaren 1/1/2006 tarihine kadar (2005 yılı Aralık ayı TEFE Tablo: 2 Genel satırındaki endeks) güncelleme yapılır. Hesaplanan bu tutar 2006 yılı Ocak ayında yayımlanan ÜFE Genel Endeksi (2003=100 Üretici Fiyatları Endeksi G satırındaki 2005 yılı Aralık ayı endeks) başlangıç alınarak  ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar (ihalenin ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu ayda yayımlanan bir önceki ayın endeksi esas alınır) güncellenerek iş deneyimine ilişkin tutar bulunur.

c) Yabancı para üzerinden sözleşmeye bağlanan işlerde ise, iş deneyim belgesi ihale ilk ilan veya davet tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden güncellenir.

Komisyonların inceleme yetkisi

İhale komisyonları isteklilerce sunulan iş deneyimine ilişkin belgelerdeki bilgilerin incelenmesi amacıyla;

İş bitirme belgesi ile ilgili olarak; sözleşme, hakediş raporları, geçici kabul tutanağı, kesin hakediş raporu ve işin niteliğine göre varsa tasfiye tutanağı, keşif artış olurları, ek sözleşme ve devir sözleşmesi, iş ortaklığı sözleşmesi, çalışanların vergi ve sosyal sigorta prim ödemelerini gösterir belgeler, alt yüklenici ile yüklenici arasında düzenlenmiş sözleşme, alt yüklenicinin iş için yükleniciye düzenlediği fatura suretleri, alt yüklenicilerde çalışanların vergi ve sosyal sigorta prim ödemelerini gösterir belgeler ile varsa idarenin onay yazısı,

İş durum belgesi ile ilgili olarak; sözleşme, hakediş raporları, varsa tasfiye tutanağı, devir sözleşmesi, iş ortaklığı sözleşmesi, çalışanların vergi ve sosyal sigorta prim ödemelerini gösterir belgeler,

İş denetleme belgesi ile ilgili olarak; mezuniyet belgesi, meslek odası belgesi, görevlendirme yazısı, geçici kabul tutanağı, hakediş raporları, varsa kesin hakediş raporu, özel sektörde görev yapanlar için bu sayılanlara ek olarak, işin başında idareye verilmiş olan taahhütname, müteahhidin teknik personel bildirimi, sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgeler,

İş yönetme belgesi ile ilgili olarak; mezuniyet belgesi, meslek odası belgesi, görevlendirme yazısı, geçici kabul tutanağı, hakediş raporları, varsa kesin hakediş raporu,

Gibi belgelerden gerekli gördüklerini, yurt dışında iş veya görev yapanlardan da yukarıda sayılanların muadili belgeler isteyebilir.

01/01/2003 tarihinden önce alınmış belgeler  

Hizmet işleri nedeniyle 01/01/2003 tarihine kadar ilgili mevzuatına göre alınmış iş deneyim belgelerinden, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda düzenlenen iş deneyimine ilişkin şartları sağlayanlar, ihalelerde iş deneyimini tevsik eder belge olarak kullanılabilir ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda belirlendiği şekilde değerlendirilmeye tabi tutulur.

C ) Mal Alımı İhalelerinde ;

İş deneyim belgesinin istendiği mal alım ihalelerinde, son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen ve idarece noksansız ve ayıpsız kabul edilen ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlarla ilgili deneyimi gösteren belgelerin isteklilerce verilmesi zorunludur.

c-1) İş deneyim belgesine ilişkin temel kriterler:

İş deneyimi olarak, ihale konusu işin özelliği dikkate alınarak istekli tarafından teklif edilen bedelin % 25 inden az ve % 50’sinden fazla olmamak üzere idarelerce belirlenecek bir oranda ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlara ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesinin ibrazı istenir.

İş ortaklıklarında pilot ortağın, asgari iş deneyim tutarının en az % 30 unu sağlaması gerekir.Ancak, her durumda pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan fazla olması ve pilot ortakla diğer ortakların iş deneyim tutarları toplamının asgari iş deneyim tutarının tamamını sağlaması şarttır. Pilot ortağa ait iş deneyim belgesinin idarece belirlenen yeterlik kriterini sağlaması halinde, diğer ortaklardan iş deneyim belgesi aranmaz.

İş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu alım veya benzer nitelikteki alımlarla ilgili deneyimini ortaya koyan ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda yazılı esas ve usullere göre düzenlenerek verilen ve değerlendirilen; iş bitirme belgesi ve iş durum belgesidir.

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihaleye konu alımla nitelik ve/veya nicelik bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer üretim usul ve tekniği gerektiren,  tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibarıyla  benzer özellikteki işlerdir.

Tanımlarda belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki mal alımlarının benzer alım kabul edileceği ilgili idarece tespit edilir ve ön yeterlik ve ihale dokümanı ile ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilir.

c-2) İş deneyim belgelerinin düzenlenmesi:

İş deneyim belgeleri, bir taahhüt kapsamında 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ve kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlara yönelik gerçekleştirilen mal tedariklerinde isteklinin başvurusu üzerine, taahhüdün gerçekleştirildiği idare tarafından düzenlenerek sözleşmeyi yapan idarenin yetkili makamı tarafından onaylanır.

İş deneyim belgesi; yazılı bir sözleşmeye bağlı olarak 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ve kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlara taahhüt edilen işlerde, tek sözleşme esas alınarak;

1) Gerçekleştirilmiş işlerin yüklenicilerine iş bitirme belgesi (standart form KİK032.0/M),

2) İhale dokümanında kısmi kabul yapılmasına ilişkin hüküm bulunan hallerde, sözleşme bedelinin asgari % 70’i gerçekleştirilmiş işlerin yüklenicilerine iş durum belgesi (standart form KİK032.1/M),

   şeklinde, ilgilinin mesleki tecrübesini tevsik amacıyla düzenlenir.

Sözleşme bedelinin, asgari % 70 oranında gerçekleşmiş olmasının tespiti; her türlü fiyat farkları hariç, sözleşme fiyatlarıyla ödenen tutarın sözleşme bedeline oranlanması suretiyle yapılır.

Sözleşme bedelinin asgari % 70’i gerçekleştirilmiş işlerde iş durum belgesi düzenlenebilmesi için; işe ilişkin ihale dokümanında kısmi kabul yapılmasına ilişkin hüküm bulunması, yapılan işlerin bedelinin ödenmiş ya da tahakkuka bağlanmış olması, işlerin gerçekleşen kısımlarının miktar, nitelik ve tutarlarıyla ilgili bir ihtilaf ve nizanın bulunmaması, kabul raporunda (geçici kabule konu mal alımlarında geçici kabul tutanağında) sözleşmeye ve şartnamelere aykırılık teşkil eden açık kusur ve eksikliklerin bulunmadığının belirlenmesi koşulları aranır ve bu belgelere, belgenin kabulü içermediğine dair şerh düşülür.

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 24 üncü maddesindeki düzenlemeler çerçevesinde sözleşme bedelinin %70’inden az olmamak üzere daha düşük bedelle tamamlanan işlerde, bu hususun belirtilmesi kaydıyla, gerçekleştirilen tutar kadar yükleniciye iş deneyim belgesi düzenlenir.

Sözleşmenin, idarenin izni ile devredilmesi halinde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde sözleşme bedelinin en az % 70’ini gerçekleştiren yükleniciye iş deneyim belgesi düzenlenir.

İş ortaklığı yüklenicilerin gerçekleştirdikleri işlerde, ortakların her birine iş ortaklığındaki  hissesini de belirtir aynı iş durum veya iş bitirmebelgesi düzenlenerek verilir.

4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ve kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlara yönelik gerçekleştirilen taahhütlerin yüklenicileri, iş deneyim belgesi için; sözleşme, kabul tutanağı, ödeme belgeleri, faturalar ile varsa tasfiye tutanağı, iş artış olurları ve devir sözleşmesini ekleyerek, ilgili kurum veya kuruluşa başvurur.

İbraz edilen belgeler ile bu belgelere dayanılarak düzenlenen iş deneyim belgesinde yer alan bilgilerin doğruluğundan, belge vermeye yetkili kurum ve kuruluşlar ile adına belge düzenlenen kişiler sorumludur.

Bir taahhüt kapsamında özel sektörde yerine getirilen mal tedariklerinde ise iş deneyimini tevsik için yükleniciler, işe ait sözleşmenin yanı sıra, bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura asılları veya örnekleri veya bu örneklerin noter onaylı suretleri ile serbest meslek makbuzu nüshaları veya bu nüshaların noter onaylı suretlerini, ihale veya ön yeterliğe başvuru belgelerine ekleyerek ihale komisyonuna sunarlar. Buna göre, özel sektöre bir taahhüt kapsamında yerine getirilen işlerin yüklenicileri için ayrıca iş deneyim belgesi düzenlenmez. Bu kapsamda yapılan işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile, sadece bu belgenin ibraz edilmesi halinde anılan belge iş deneyimini tevsik için kullanılamaz ve ihale komisyonlarınca dikkate alınmaz.

İstekliler tarafından iş deneyimine ilişkin olarak başvuru belgeleri ile birlikte sunulan bu belgeler, ihale veya ön yeterlik aşamasında ihale komisyonunca değerlendirilerek isteklinin iş deneyimine sahip olup olmadığı belirlenir. İhale komisyonu, iş deneyimine ilişkin  değerlendirmelerinden, istekli ise verdiği belge ve bilgilerin doğruluğundan sorumludur.

Yabancı yükleniciler ile yerli yüklenicilerin yurt dışında veya yurt dışına yönelik gerçekleştirdikleri mal tedarikleri ile ilgili olarak, iş sahibi kurum veya kuruluşun o ülke mevzuatına uygun biçimde düzenlemiş olduğu iş deneyim belgeleri kabul edilir. Yurt dışında özel sektöre gerçekleştirilen mal tedariklerinde ise, düzenlenmişse işe ait sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin belgeler, sözleşme düzenlenmemişse taahhüdün yapıldığına dair belgeler esas alınır. İstekli verdiği belge ve bilgilerin doğruluğundan sorumludur.

            c-3 ) İş deneyim belgelerinin değerlendirilmesi:

         İşdeneyim belgeleri, belge sahibi gerçek veya tüzel kişiler dışındaki istekliler tarafından kullanılamaz, devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. Bu belge sahibi kişilerin ortağı bulunduğu tüzel kişiliğin ihaleye girmesinde bu belgeleri kullanabilmesi için belge sahibinin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olması, her ihalede bu oranın aranması ve kabule kadar bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur. İş deneyim belgesi sahibi gerçek veya tüzel kişilerin, birden fazla tüzel kişiliğin sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulunmaları halinde, iş deneyim belgeleri bu tüzel kişiliklerin sadece birinde kullanılabilir. ( standart  form KİK027.2/M).Yıllara sari alımlarda idareler yükleniciden  bu ortaklık oranının muhafaza edildiğine dair,  Ticaret Sicil Memurluğunun teyit yazısını her yıl istemek zorundadırlar.

         Şahıs şirketlerinde (komandit şirketin komanditer ortağı hariç) ortakların şirketten ayrılmaları halinde ise, ortaklık döneminde bitirilen veya en az % 70 oranında gerçekleştirilen işlere ait, şirket adına düzenlenmiş olan iş durum veya iş bitirme belgesi ayrılan ortakların hisseleri oranında ihalelerde şahsi iş deneyimi olarak değerlendirilir. Bu belgelerin şirket adına kullanılmasında belge tutarı değerlendirilirken ayrılan ortakların hisselerine isabet eden tutar belge toplamından düşülür.

İsteklilerin tek başına gerçekleştirdikleri işlere ait iş deneyim belgeleri tam olarak, iş ortaklıklarında ortak olarak gerçekleştirdikleri işlere ait iş deneyim belgeleri ise o iş ortaklığındaki hissesi oranında değerlendirilir.

İş deneyimlerinin değerlendirilmesinde ihale veya ön yeterlik ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yılda yapılan işler ve iş kısımları dikkate alınır. İş bitirme ve iş durum belgelerinde yazılı sözleşme tutarlarının asgari % 70’lik kısmının ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği hususu iş deneyim belgelerindeki bilgilerden tespit edilir. Bu tespitin iş deneyim belgeleri üzerinden yapılamadığı durumlarda; o işe ait düzenlenmiş ödeme belgeleri ve faturalar esas alınır.

İhale konusu alım veya benzer alımlarla ilgili olarak istenen iş deneyiminin belgelendirilmesinde tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış iş deneyim belgeleri değerlendirilir. Birden fazla iş deneyim belgesinin tutarı, toplanarak dikkate alınmaz.

Şahıs veya sermaye şirketlerinin Türk Ticaret Kanununun 152 nci maddesine göre nev’i değiştirmeleri halinde, değişiklikten önce sahip olunan iş deneyimleri Yönergenin bu maddesinin (c) bendinin ikinci fıkra hükmü dikkate alınmak suretiyle nev’i değiştirmiş şirket tarafından ihalelerde iş deneyimi olarak kullanılabilir.

c-4 ) İş deneyim belgelerinin güncellenmesi ve komisyonların inceleme yetkisi:

İhale komisyonlarınca, iş deneyim belgelerinde yazılı tutarlar; yurt içinde sözleşmenin yapıldığı aydan  (sözleşmenin yapıldığı tarihin içinde bulunduğu ay yayımlanan bir önceki ayın endeksi esas alınır.) itibaren, ihalenin ilk ilan veya davet tarihine (ihale ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu ay yayımlanan, bir önceki ayın endeksi esas alınır.) kadar  Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan aylık ÜFE Genel Endeksi (2003=100 Üretici Fiyatları Endeksi G satırındaki endeks) üzerinden güncellenir. Sözleşme tarihi 31/12/2005 ve öncesi olan iş deneyim belgelerinde yazılı tutarlar ise; öncelikle 31/12/2005 tarihine kadarki dönem, sözleşmenin yapıldığı tarihin içinde bulunduğu ay yayımlanan bir önceki ayın TEFE endeksi (Tablo 2 genel satırındaki endeks) ile Ocak 2006’da yayımlanan Aralık 2005 TEFE endeksi (Tablo 2 genel satırındaki endeks) kullanılarak aylık TEFE’ye göre güncellenecek, bulunan bu tutar 1/1/2006 tarihi başlangıç alınarak (Ocak 2006’da yayımlanan Aralık 2005 aylık ÜFE Genel Endeksi -2003=100 Üretici Fiyatları Endeksi G satırındaki endeks- başlangıç alınarak) ihale ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu ay yayımlanan bir önceki aya ait aylık ÜFE Genel Endeksine (2003=100 Üretici Fiyatları Endeksi G satırındaki endeks) göre güncellenecektir. Yabancı para cinsinden iş deneyim belge tutarları ise, ihalenin ilk ilan veya davet tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru esas alınmak suretiyle güncellenir.

İhale komisyonları isteklilerce ibraz edilen iş deneyimiyle ilgili belgelerdeki bilgilerin incelenmesi amacıyla; iş deneyimine ilişkin sözleşme, kabul tutanağı, ödeme belgeleri ve varsa iş artış olurları, ek sözleşme ve devir sözleşmesi, iş ortaklığı sözleşmesi gibi belgelerden gerekli gördüklerini, yurt dışında iş yapanlardan da bu belgelerin muadillerini isteyebilir.

II) Benzer İşler ;

İdareler ihale konusu işin özelliğine göre ( Rölöve, restitüsyon, restorasyon, çevre düzenleme, sokak sağlıklaştırma projeleri , anıt onarımı-restorasyonu, kale onarımı-restorasyonu, ahşap yapı restorasyonu, taş yapı restorasyonu – konservasyonu, fresk onarımı, teşhir tanzim gibi ) benzer iş kabul edilecek işleri belirleyeceklerdir.

III) İhale Yapılmasına Engel Olan ve Düzeltilmesi Mümkün Bulunmayan Hususlar ;

a)      İhale ilanının Yönetmeliğin 14 ve 15 inci maddelerindeki hükümlere uygun olmaması.

               Bu durumda ilanlar geçersiz sayılır. İlan bu maddelere uygun bir şekilde yenilenmedikçe ihale yapılamaz.

          b) İhale dökümanında yer alması Yönetmelik ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince zorunlu olan belgelerden ( pursantaj oranları, mahal listeleri, şartnameler, iş deneyim belgeleri vb. )  bir kısmının eksik veya yanlış olduğunun  anlaşılması hususu.

          Bu durumda ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.

IV) Alt Yükleniciler

          İhale konusu işin bir kısmının, alt yüklenicilere yaptırılmasının idarelerce uygun görülmesi halinde;

Açık İhale Usulu İle İhale Edilen Uygulama İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamesi, Belli İstekliler Arasında İhale Usulü İle İhale Edilen Uygulama İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamesi, Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamesi, Belli  İstekliler Arasında  İhale Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamesi, Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname ve Belli İstekliler Arasında İhale Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamelerinin 7.1.j maddelerinde, Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Uygulama İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamesinin 24.1.e maddesinde, Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Mal Alım İhalelerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamesinin 25.1.c maddesinde, Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında  Uygulanacak Tip İdari Şartnamesinin 24.1.d maddesinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlerin listesini sunmaları istenecektir.

Ayrıca Uygulama, Hizmet ve Mal Alımı İhalelerinde şartnamelerin alt yüklenicilerle ilgili maddesi aşağıdaki şekilde düzenlenecektir;

            İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine dahil edeceklerdir.

İhalenin bu şekilde teklif veren isteklinin üzerine kalması durumunda, isteklinin işe ait sözleşme imzalanmadan önce alt yüklenicilerin listesini de İdarenin onayına sunması gerekir.

Bu durumda, alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu, yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

V) Teklif ve Sözleşmenin Türü

Uygulama İşleri İhalelerinde  ;

 İdareler; uygulama işinin özelliklerine göre anahtar teslimi götürü bedel üzerinden teklif almayı öngördükleri durumlarda madde metnini aşağıdaki şekilde düzenleyecektir:

İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme düzenlenecektir.

            İdareler; uygulama işinin özelliklerine göre teklif birim fiyat üzerinden teklif almayı öngördükleri durumlarda madde metnini aşağıdaki şekilde düzenleyecektir:

            İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

Mal Alımı İhalelerinde ;

           İdareler, işin özelliklerine göre, götürü bedel sözleşme veya  birim fiyat sözleşme yapılmasına göre bu  maddeyi aşağıdaki seçeneklerden  uygun olanını almak suretiyle  düzenleyecektir.

İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme düzenlenecektir.

İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle  her bir iş kaleminin miktarı ile   iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

VI ) Tekliflerin Geçerlilik Süresi

            İdareler; teklif geçerlilik süresinin ihale tarihinden itibaren en az kaç takvim günü olması gerektiğini belirleyerek şartnamelerin ilgili maddelerine yazacaklardır.

VII ) Sözleşmeye Davet ( 29.08.2006 tarih ve 141823 sayılı Makam Onayı ile değişik )    

İhale kararının İhale yetkilisince onaylanmasını veya sözleşme tasarısının kontrole tabi olması halinde kontrol sonucunda düzenlenen görüş yazısının bildirilmesini izleyen 3  (üç) iş günü içinde yükleniciye tebligat yapılır.  Bu tebligatta; yükleniciye, tebliğ tarihini  izleyen 5 (beş) gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir.  Tebligat, imza karşılığı veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle yapılır. Mektubun postaya verilmesini takip eden 7 nci (yedinci) gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır.

VIII ) İhalenin Yabancı İsteklilere Açıklığı

            İdareler; yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 8. maddesinde tanımlanan ve her yıl Kamu İhale Kurumunca güncellenen yürürlükteki eşik değerin altında kalan ihalelerine sadece yerli isteklilerin katılabilmesini öngördükleri durumlarda, madde metnini aşağıdaki şekilde düzenleyecektir:

Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim (iş ortaklığı) yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. İsteklilerin, yerli istekli olunduğuna ilişkin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen belgeleri teklifleri dahilinde sunmaları gerekir.

            İdareler; yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 8. maddesinde tanımlanan ve her yıl Kamu İhale Kurumunca güncellenen yürürlükteki eşik değerin altında kalmakla birlikte yerli ve yabancı tüm isteklilerin katılmalarını öngördükleri ihaleler ile yaklaşık maliyeti yürürlükteki eşik değerin üzerinde olan ihalelerde, madde metnini aşağıdaki şekilde düzenleyecektir:

İhale, bu Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

Yerli isteklilerin, yerli istekli olunduğuna ilişkin İdari şartnamenin 7.1.k bendindeki belgeleri , yabancı isteklilerin de 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Kurumu tarafından hazırlanan Kamu İhale Genel Tebliğinde belirtilen belgeleri teklifleri dahilinde sunmaları gerekir.

IX ) Teminat Mektupları

            Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan ve ekte bir örneği bulunan avans teminat mektubu (EK 1), geçici teminat mektubu (EK 2), kesin teminat mektubu (EK 3) kullanılacaktır.

X ) Geçici Madde

1)      4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Yapım İşleri İhaleleri, Hizmet Alımı İhaleleri ve Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliklerinde yapılan değişiklikler nedeniyle, Yönergenin İş Deneyim Belgeleri Başlıklı 1. maddesinde düzenlemeler yapılmış, 05.06.2006 tarih ve 89108 sayılı Makam Onayı uygun görülmüş ve aynı tarihten itibaren Bakanlığımız web sayfasında yayımlanmıştır.

2)      Maliye Bakanlığının 14.06.2006 tarih ve 10948 sayılı yazısında belirtilen hususlar doğrultusunda Yönergenin Sözleşmeye Davet başlıklı VII. Maddesinde düzenlemeler yapılmış, 29.08.2006 tarih ve 141823 sayılı Makam Onayı ile uygun görülmüş ve aynı tarihten itibaren Bakanlığımız web sayfasında yayımlanmıştır.

Yukarıda bahsedilen değişiklikler Makam Onayı alındığı tarihten itibaren yapılacak olan ihalelerde geçerlidir.

EK 1

AVANS TEMİNAT MEKTUBU

 

_ _/_ _/_ _ _ _

No: ................

            [Muhatap İdarenin Adı]

 

İdarenizce yapılan ihale sonucunda [işin adı] işini taahhüt eden yüklenici [yüklenicinin adı]‘nın Kültür Ve Tabiat Varliklarini Koruma Kanunu Kapsamindaki Kültür Varliklarinin Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri, Sokak Sağliklaştirma, Çevre Düzenleme Projeleri Ve Bunlarin Uygulamalari İle Değerlendirme, Muhafaza, Nakil İşleri Ve Kazi Çalişmalarina İlişkin Mal Ve Hizmet Alimlarina Dair Yönetmelikile ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerini yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu avans teminat tutarı [avans teminat tutarı] ......’yi [bankanın veya özel finans kurumunun adı] garanti ettiğinden, bu avansın her ne sebep ve suretle olursa olsun geri alınmasının gerekmesi halinde,

Protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın ve adı geçen ile idareniz arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanuni sonuçları dikkate alınmaksızın, yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine derhal ve gecikmeksizin idarenize nakden ve tamamen, talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi [bankanın veya özel finans kurumunun adı]’ nın imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla ve [banka/özel finans kurumu] ad ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz.

 Bu garanti, avans ödemesinin yapıldığı tarihte başlayacaktır. Bu teminat mektubu …../…../…. tarihine kadar geçerli olup, bu tarihe kadar elimize geçecek şekilde tarafınızdan yazılı tazmin talebinde bulunulmadığı takdirde hükümsüz olacaktır.

 

[bankanın veya özel finans kurumunun adı]

[banka/özel finans kurumu şubesinin adı] Şubesi

[banka/özel finans kurumu] Yetkililerinin

İsim, unvan ve imzası

 

NOT:   1-         a) Yabancı bankaların veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanılarak verilecek mektuplarda, kontrgarantiyi veren yabancı banka veya kredi kuruluşunun ismi ve teminatın kontrgarantili olduğu belirtilecektir.Teklife esas para birimi Türk parası ise kontrgarantilere dayanılarak verilecek teminat mektupları Türk parası üzerinden düzenlenecektir.

b) İdari şartnamenin “Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi” başlıklı maddesinde yabancı para birimi veya yabancı para birimleri cinsinden teklife izin verilmesi durumunda;   teminat mektubu sözleşmede yer alan para birimi  üzerinden düzenlenecektir.

2- Teminat mektubunun Türk parası dışında bir para birimi üzerinden düzenlenmesi halinde, teminat mektubunun sonuna  “İşbu  teminat mektubunun tazmini halinde; mektup tutarı……………………..……[İlgili Yabancı Para Birimi] olarak tarafınıza ödenecektir.” paragrafına yer verilecek, ancak, teminat mektubu yabancı para birimi üzerinden düzenlenmekle birlikte, idarenin mali mevzuatı gereği ancak Türk parası cinsinden tahsilatın yapılabildiği durumlarda ise, bu paragrafın yerine “İşbu  teminat mektubunun tazmini halinde; mektup tutarı tazmin tarihinde geçerli Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden ödenecektir.” paragrafına yer verilecektir.

EK 2

GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU

_ _/_ _/_ _ _ _

No: ................

            [Muhatap İdarenin Adı]

İdarenizce ihaleye çıkarılan [işin adı] işine istekli sıfatıyla katılacak olan [isteklinin adı]’nın ıÜüKültür Ve Tabiat Varliklarini Koruma Kanunu Kapsamindaki Kültür Varliklarinin Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri, Sokak Sağliklaştirma, Çevre Düzenleme Projeleri Ve Bunlarin Uygulamalari İle Değerlendirme, Muhafaza, Nakil İşleri Ve Kazi Çalişmalarina İlişkin Mal Ve Hizmet Alimlarina Dair Yönetmelikve ihale dokümanı hükümlerini yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu geçici teminat tutarı olan [geçici teminatın tutarı] ......’yi [bankanın veya özel finans kurumunun adı] garanti ettiğinden, Kültür Ve Tabiat Varliklarini Koruma Kanunu Kapsamindaki Kültür Varliklarinin Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri, Sokak Sağliklaştirma, Çevre Düzenleme Projeleri Ve Bunlarin Uygulamalari İle Değerlendirme, Muhafaza, Nakil İşleri Ve Kazi Çalişmalarina İlişkin Mal Ve Hizmet Alimlarina Dair Yönetmelikve ihale dokümanı hükümleri çerçevesinde; geçici teminatın gelir kaydedileceği hallerin ortaya çıkması halinde, protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın ve adı geçen ile idareniz arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanuni sonuçları dikkate alınmaksızın, yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine derhal ve gecikmeksizin idarenize veya emrinize nakden ve tamamen ve talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi [bankanın veya özel finans kurumunun adı]‘nın imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla ve [banka/özel finans kurumu] ad ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz.

Bu teminat mektubu …../…../…. tarihine kadar geçerli olup, bu tarihe kadar elimize geçecek şekilde tarafınızdan yazılı tazmin talebinde bulunulmadığı takdirde hükümsüz olacaktır.

[bankanın veya özel finans kurumunun adı]

[banka veya özel finans kurumu şubesinin adı] Şubesi

[banka/özel finans kurumu] Yetkililerinin

İsim, unvan ve imzası

 

NOT:   1-         a)Yabancı bankaların veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanılarak verilecek mektuplarda, kontrgarantiyi veren yabancı banka veya kredi kuruluşunun ismi ve teminatın kontrgarantili olduğu belirtilecektir.Teklife esas para birimi Türk parası ise kontrgarantilere dayanılarak verilecek teminat mektupları Türk parası üzerinden düzenlenecektir.

            b) İdari şartnamenin “Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi” başlıklı maddesinde yabancı para birimi veya yabancı para birimleri cinsinden teklife izin verilmesi durumunda; istekliler,  teminat mektuplarını tekliflerine esas para birimi  üzerinden düzenleyeceklerdir.

2- Tekliflerin yabancı para cinsinden verilebileceği ihalelerde teminat mektubunun Türk parası dışında bir para birimi üzerinden düzenlenmesi halinde, teminat mektubunun sonuna  “İşbu  teminat mektubunun tazmini halinde; mektup tutarı……………………..……[İlgili Yabancı Para Birimi] olarak tarafınıza ödenecektir.” paragrafına yer verilecek, ancak, teminat mektubu yabancı para birimi üzerinden düzenlenmekle birlikte, idarenin mali mevzuatı gereği ancak Türk parası cinsinden tahsilatın yapılabildiği durumlarda ise, bu paragrafın yerine “İşbu  teminat mektubunun tazmini halinde; mektup tutarı tazmin tarihinde geçerli Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden ödenecektir.” paragrafına yer verilecektir.

EK 3

KESİN TEMİNAT MEKTUBU

 

_ _/_ _/_ _ _ _

No: ................

            [Muhatap İdarenin Adı]

 

İdarenizce yapılan ihale sonucunda [işin adı] işini taahhüt eden yüklenici [yüklenicinin adı]‘nın Kültür Ve Tabiat Varliklarini Koruma Kanunu Kapsamindaki Kültür Varliklarinin Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri, Sokak Sağliklaştirma, Çevre Düzenleme Projeleri Ve Bunlarin Uygulamalari İle Değerlendirme, Muhafaza, Nakil İşleri Ve Kazi Çalişmalarina İlişkin Mal Ve Hizmet Alimlarina Dair Yönetmelikile ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerini yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu kesin teminat tutarı [kesin teminatın tutarı] ......’yi [bankanın veya özel finans kurumunun adı] garanti ettiğinden, yüklenici; taahhüdünü anılan Yönetmelik ile ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine göre kısmen veya tamamen yerine getirmediği taktirde,

 

Protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın ve [yüklenicinin adı] ile idareniz arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanuni sonuçları dikkate alınmaksızın, yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine derhal ve gecikmeksizin idarenize nakden ve tamamen, talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi [bankanın veya özel finans kurumunun adı] imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla ve [banka/özel finans kurumu] ad ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz. Bu teminat mektubu _ _/_ _/_ _ _ _ tarihine kadar geçerli olup, bu tarihe kadar elimize geçecek şekilde tarafınızdan yazılı tazmin talebinde bulunulmadığı takdirde hükümsüz olacaktır.

[bankanın veya özel finans kurumunun adı]

[banka/özel finans kurumu şubesinin adı] Şubesi

[banka/özel finans kurumu] Yetkililerinin

İsim, unvan ve imzası

 

NOT:   1-         a) Yabancı bankaların veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanılarak verilecek mektuplarda, kontrgarantiyi veren yabancı banka veya kredi kuruluşunun ismi ve teminatın kontrgarantili olduğu belirtilecektir.Teklife esas para birimi Türk parası ise kontrgarantilere dayanılarak verilecek teminat mektupları Türk parası üzerinden düzenlenecektir.

            b) İdari şartnamenin “Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi” başlıklı maddesinde yabancı para birimi veya yabancı para birimleri cinsinden teklife izin verilmesi durumunda;   teminat mektubu sözleşmede yer alan para birimi  üzerinden düzenlenecektir.

2- Teminat mektubunun Türk parası dışında bir para birimi üzerinden düzenlenmesi halinde, teminat mektubunun sonuna  “İşbu  teminat mektubunun tazmini halinde; mektup tutarı……………………..……[İlgili Yabancı Para Birimi] olarak tarafınıza ödenecektir.” paragrafına yer verilecek, ancak, teminat mektubu yabancı para birimi üzerinden düzenlenmekle birlikte, idarenin mali mevzuatı gereği ancak Türk parası cinsinden tahsilatın yapılabildiği durumlarda ise, bu paragrafın yerine “İşbu  teminat mektubunun tazmini halinde; mektup tutarı tazmin tarihinde geçerli Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden ödenecektir.” paragrafına yer verilecektir.