TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Kamu Arazisinin Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik

(Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.)

2006/10507 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca 21/07/2006 tarih ve 26235 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan “Kamu Arazisinin Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik” uyarınca yürürlükten kaldırılmıştır.

 

KAMU ARAZİSİNİN TURİZM YATIRIMLARINA TAHSİSİ HAKKINDA  YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA  DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 31/3/1983 tarihli ve 83/6285 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Arazisinin Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 2 –Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            MADDE 3 –Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür

 

Yayımlandığı Resmi Gazetenin Tarihi 28/4/1983, Resmi Gazete Sayısı: 18031

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar

Amaç:
Madde 1 –
Bu Yönetmeliğin amacı; 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 8. maddesi hükümlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve şartları belirlemektir.

Kapsam :
Madde 2 –
Bu yönetmelik turizm bölge, alan ve merkezlerinde, İmar planları ile turizme ayrılmış taşınmaz malların, kamulaştırma, Bakanlığa tahsis, tapuya tescil, yatırımcılara tahsis, kiralama, irtifak hakkı tesis işlemleri ile bu işlemlere ilişkin süre, bedel, hakların sona ermesi ve diğer koşullara ait hükümleri kapsar.

Yasal Dayanak :
Madde 3 –
Bu yönetmelik, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 8. maddesinin C fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar :
Madde 4 –
Bu yönetmelikte yer alan :
a) "Kanun" 12/3/1982 tarih ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununu;
b) "Bakanlık" Kültür ve Turizm Bakanlığını;
c) "Müteşebbis" Turizm yatırımı yapmak isteği ile Bakanlığa başvurmuş yerli ve yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarını;
d) "Yatırımcı" Turizm yatırımı belgesine sahip yerli ve yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişileri;
e) "Bakanlığa Tahsis" sınırları belirlenen kamu arazilerinin kullanma, irtifak hakkı tesisi ve kiralama hakları ile bu hakların tapuya tescil işlemleri yetkisinin Bakanlığa verilmesini;
f) "Kamu Arazisi" Kanun uyarınca Bakanlığa tahsis edilen Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerle, Hazineye ait taşınmaz malları ve orman arazisini;
g) "Tahsis" Kamu arazisinin müteşebbise ön izin yoluyla ayrılmasını ve yatırımcılara kira veya irtifak hakkı tesisi yoluyla kullanma hakkının devrini;
h) "Proje Bedeli" Bakanlıkça yatırım türleri için her yıl belirlenecek ortalama yatırım maliyetlerine göre hesaplanacak yatırım tutarlarını; ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Taşınmaz Malların Bakanlığın Tasarrufuna Alınması

Turizme Ayrılan Sahalar İçin Öncelikle Yapılacak İşlemler:
Madde 5 –
Turizm alan ve merkezlerinde imar planları ile turizme ayrılan sahalardan, turizm potansiyeli, alt yapı kolaylığı, mahalli özellik v.b. nedenlerle, öncelikle turizm amaçlı değerlendirilmesinde yarar görülen kısımlar Bakanlıkça saptanır.

Bu gibi sahalara rastlayan taşınmaz malların mülkiyet durumları belirlenir. Kadastro çalışmaları yapılmamışsa öncelikle yaptırılır. Tatbikat imar planları yapılmamışsa öncelikle yapılır veya yaptırılır ve onaylar.

Turizme Ayrılan Taşınmaz Malların Bakanlık Tasarrufuna Alınması İşlemleri:
Madde 6 –
Turizm alan ve merkezlerinde imar planları ile turizme ayrılan taşınmaz malların mülkiyet alt yapı v. b. özelliklerini tespit eden bir rapor düzenlenerek Bakanlığın tasarrufuna alınması işlemlerine başlanır. Bu uygulamada 5. madde uyarınca belirlenen taşınmaz mallara öncelik verilir.

Kamuya ait taşınmaz mallardan Bakanlık tasarrufuna alınması kararlaştırılanların, kanunun 8 nci maddesinin A bölümünde belirtilen şekil ve süreler içinde, Bakanlığa tahsisleri sağlanır. Bu amaçla planlama, kamulaştırma, parselasyon, tapuya tescil, devir, tahsis v.b. işlemler Bakanlıkça ilgili mevzuata uygun olarak takip edilir ve sonuçlandırılır.

Ormanlar :
Madde 7 –
Turizm alan ve merkezlerinde imar planları ile turizme ayrılan taşınmaz mallardan, Bakanlığın tasarrufuna alınmasına karar verilen ormanların, bu kısımlarının Bakanlığa tahsisi, Tarım ve Orman Bakanlığından talep edilir. Talep yazısına tahsisi istenilen kısmın kesin sınırlarını gösteren uygun ölçekli bir harita eklenir.

Tarım ve Orman Bakanlığı gerekli inceleme ve işlemleri sonuçlandırarak Kanunun 8 inci maddesinin A (1) fıkrası uyarınca tahsisin yapıldığına dair belgeyi talep tarihinden itibaren en geç bir ay içinde, Bakanlığa gönderir.

Hazineye ve Kamu Kuruluşlarına Ait Taşınmaz Mallar :
Madde 8 –
Turizm alan ve merkezlerinde imar planları ile turizme ayrılan taşınmaz mallardan, Bakanlığın tasarrufuna alınmasına karar verilen Hazine arazileri Maliye Bakanlığından talep edilir. Talep yazısına tahsisi istenilen kısmın kesin sınırlarını gösteren uygun ölçekli bir harita eklenir.

Bu alanda imar planlarına aykırı amaçlar için bir kamu kuruluşuna yapılmış olan tahsis ve tefrikler kaldırılır.

Maliye Bakanlığı, Kanunun 8 inci maddesinin A (1) fıkrasında belirtilen işlemleri tamamlayıp tahsisin yapıldığına dair belgeyi, talep tarihinden itibaren en geç bir ay içinde, Bakanlığa gönderir.Kamu kuruluşlarına ait taşınmaz mallar ise, talep tarihinden itibaren en geç iki ay içinde Maliye Bakanlığınca tapuya tescil edilerek Kanunun 8 inci maddesinin A (2) fıkrası hükmü uyarınca Bakanlığa tahsis edilir.

Diğer Gerçek ve Tüzel Kişilerle Vakıflara Ait Taşınmaz Mallar :
Madde 9 –
Turizm alan ve merkezlerinde Bakanlığın tasarrufuna alınmasına karar verilen diğer gerçek ve tüzel kişiler ile vakıflara ait olan taşınmaz mallardan, turizm işletmesi belgesi olmayanlar Bakanlıkça hazine adına kamulaştırılır veya kamulaştırma mevzuatına göre satın alınır.

Bakanlık tarafından kamulaştırılarak veya kamulaştırma mevzuatına göre satın alınarak Hazine adına tapuya tescil edilen taşınmaz mallar, tescil tarihini takibeden bir ay içinde, Kanunun 8 inci maddesinin A (3) fıkrası hükmü uyarınca, Maliye Bakanlığı tarafından Bakanlığa tahsis edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tahsis Talepleri ve Değerlendirilmesi

Başvuru Şekli :
Madde 10 – (Değişik : 8/2/1985 - 85/9115 K.)
Turizm alan ve merkezleri içinde, imar planları ile turizme ayrılmış yerlerde bulunan ve Bakanlık tasarrufuna alınmış olan kamu arazilerinden yatırımcılara tahsisi uygun görülenlerin, yeri, imar durumu, özellikleri, altyapı durumu, ve krokileri, tahsis için son başvuru tarihi de belirtilerek, Bakanlıkça yapılacak ilan ile müteşebbislere duyurulur.

Turizm alan ve merkezleri içinde, imar planları ile turizme ayrılmış yerlerde bulunan kamu arazisi sadece bu yönetmelik uyarınca Bakanlık aracılığı ile yatırımcı gerçek ve tüzel kişilere ve kamu kuruluşlarına tahsis edilir.

Kamu arazisi talepleri yerli ve yabancı müteşebbisler için ayrı olarak aşağıda belirlenen bilgi ve belgelerle birlikte Bakanlığa yapılır.
I. Yerli Müteşebbisler:
a - Dilekçe,
b - Talep edilen arazinin yeri işlenmiş uygun ölçekli harita,
c - Kurulacak tesisin türü, sınıfı, kapasitesi ve yan üniteleri,
d - Tesisin yaklaşık maliyeti,
e - Tesisin yatırım zamanlama tablosu,
f - Yatırım için planlanan finansman kaynağı (öz kaynak miktarı ve kredi)
g - Müteşebbisin isim, ünvan ve faaliyet alanları, (Ticaret sicili Gazetesi eklenir)
h - Kurulacak tesisin tür, sınıf ve kapasitesine göre tesbit edilecek olan toplam yatırım maliyetinin % 5'i miktarında geçici teminat.
Yukarıda belirlenen bilgi ve belgelere ek olarak,

Tüzel Kişi Müteşebbisler:
– Şirketin bahse değer sanayi ve ticari ilişkileri,
– Şirketin varsa turizmle ilgili diğer faaliyetleri,
– Şirketin son 3 yıllık onaylı bilanço ve kar - zarar cetvelleri,

Gerçek Kişi Müteşebbisler:
– Menkul ve gayrimenkul mal varlıkları (belgelerin onaylı örnekleri)
– Nakit durumu (Bankaca onaylı)
– Son 3 yıllık vergi ödeme belgesi onaylı örneği,
– Müteşebbisin herhangi bir şirketle ortaklığı varsa, bu konuda hisse miktarı ve iştirakinde olduğu şirketlerin tanıtılması,
konularında da bilgi ve belgeleri Bakanlığa vermekle yükümlüdürler.

II. Yabancı Müteşebbisler:
a - Dilekçe,
b - Tahsisi istenilen arazinin yeri ve tarifi (gerekirse haritada belirlenecek)
c - Gerçekleştirilecek tesisin türü, sınıfı, kapasitesi ve yan tesisleri,
d - Yaklaşık yatırım süresi,
e - Yaklaşık yatırım maliyeti,
f - Yatırılacak öz kaynak miktarı,
g - Müteşebbislerin isim veya ünvanları ve faaliyet alanları,
h - Düşünülen işletmeci kuruluş,
konularında bilgi ve belgeleri Bakanlığa vermekle yükümlüdürler.

Bakanlığın gerekli gördüğü hallerde yukarıda belirlenen hususların belgelendirilmesi zorunludur.

Taleplerin Değerlendirilmesi:
Madde 11 - (Değişik: 15/6/1989 - 89/14240 K.)
Bakanlığa yapılan kamu arazisi tahsis talepleri, 10 uncu maddede belirlenen tüm bilgilerin ve belgelerin tamam olarak Bakanlığa teslim tarihinden itibaren en geç 2 ay içinde 14 üncü madde hükümleri de dikkate alınarak, Arazi Tahsis Komisyonunca değerlendirilir.Komisyon kararları ve varsa farklı görüşler Bakanlık Makamının Kararı ile sonuçlanır. Sonuçlanan karara göre, uygun görülen talep sahiplerinden 1. sırayı alan müteşebbise ön izin verilir. Diğerlerinin geçici teminatı derhal iade edilir.

Müteşebbise, talep ettiği parselin tahsis edilememesi halinde, ilana çıkarılan diğer parsellerden herhangi birisi, müteşebbisin vasıfları uygun ise komisyonca önerilebilinir.

I - Ayrıca, kamu mülkiyetindeki;
a) Küçük ölçekli planlardan büyük ölçekli planlara geçişte ölçeğin gerektirdiği farklılıklardan doğan ilave bitişik alanlar,

b) Arazideki çeşitli kısıtlılık nedeniyle (Topoğrafik durum, zemin yapısı, bitki örtüsü gibi) Turizm Yatırım ve İşletmeleri Nitelikleri Yönetmeliği gereğince inşa edilecek tesis türünün ve sınıfının gerektirdiği koşulların sağlanamaması halinde, hasıl olan olumsuzluğun giderilmesine imkan verecek ilave bitişik alanlar,

c) Uygulama imar planının yapımı aşamasında, geçirilen kıyı kenar çizgisi nedeni ile küçülen imar parselinin ilanda belirtilen yatak kapasitesi ve büyüklüğe çıkartılması için gerekli ilave bitişik alanlar,

d) İmar parseli bütünlüğünün oluşturulması ve Uygulama İmar Planlarında öngörülen kapasitenin elde edilebilmesi bakımından imar parseli içinde kalan Orman ve Hazineye ait kadastrol parseller,

Yönetmeliğin 10 uncu maddesi 1 inci paragrafındaki ilan şartı aranmaksızın, tahsise ilişkin diğer hususların da sağlanması halinde Bakanlıkça imar parseli içinde kalan mülk sahibine (imar parseli tescil edilmeden hisseli parsel teşekkül ettirilmemek kaydı ile) tahsis edilebilir.

Ancak, (d) fıkrasında bahsi geçen özel mülkiyetin, toplam imar parselinin 2/3 ünden fazla olması şarttır. Bu şekilde tahsise konu olan özel mülkiyet ile aynı imar parselini oluşturan kamuya ait kadastro parselleri üzerinde irtifak veya intifa hakkı tesis edilir.

II - İlave arazi verilmesine bağlı olarak tesis kapasitesinin artması halinde alt yapı giderleri müteşebbis tarafından karşılanır.

Arazi Tahsis Komisyonunun Oluşumu:
Madde 12 –
Arazi tahsis komisyonu, Müsteşar Yardımcısı Başkanlığında, Turizm Genel Müdürü, İlgili Genel Müdür Yardımcısı ile yatırımlardan sorumlu Daire Başkanı, Planlama Dairesi Başkanı, Turizm Bankası Proje Değerlendirme Grubu Başkanından oluşur. Komisyonun Raportörlüğünü Turizm Genel Müdürlüğü yürütür.

Arazi Tahsis Komisyonu talep var ise, her ay en az bir kez toplanır.

Arazi Tahsis Komisyonunun Kararları:
Madde 13 –
Arazi Tahsis Komisyonu, taşınmaz malların müteşebbise ön izin ile tahsisine, ön iznin kesin tahsise dönüştürülmesine, bu izin ve tahsislerin iptaline, hakların uzatılmasına veya sona erdirilmesine ilişkin kararları oluşturur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tahsis İşlemleri

Taşınmaz Malların Müteşebbislere Tahsisi:
Madde 14 –
Kamu arazilerine talep için Bakanlığa başvuran yatırımcılar arasında, önceliklerin belirlenmesinde turizm işletmesi veya pazarlaması konularında uluslararası tecrübe, finansman gücü, ilk aşamada gerçekleştirilecek kapasite dikkate alınır.

Ön İzin:
Madde 15 – (Değişik: 8/2/1985 - 85/9115 K.)
Tasdikli imar uygulama planları bulunmayan alanlar için ön izin talebi halinde, harita ve plan çalışmaları ile tasdik işlemleri için gerekli zamanı karşılamak üzere müteşebbise en çok 6 aylık bir süre verilir.

Harita ve planların ilgili kurumlarca inceleme ve onaylanması işlemlerinin Kanunun 7 inci maddesinde belirtilen süreler içinde sonuçlandırılmaması halinde, müteşebbise Bakanlıkça en çok 6 aylık ek süre verilebilir.

Bu aşamayı tamamlayanlar ile imar uygulama planı olan alanlarda tahsis talebinde buhunan müteşebbise, teşebbüsün oluşturulması, mimari projelerin hazırlanması ve turizm yatırım belgesi alabilmesi için 6 aylık bir süre verilir.

Bakanlık izne konu yatırım alanlarını, yukarıda belirtilen ön izin sürelerince, müteşebbisler için saklı tutar.

Ön izinde tahsisin yürürlüğe girebilmesi için: yerli müteşebbislerce, geçici teminatın, kesin ve süresiz teminata dönüştürülmesi ve imzalı ve noterce tasdik edilmiş ön izin mukavelesinin,

Yabancı müteşebbislerce yatırımın türü, sınıfı ve kapasitesine göre belirlenen toplam yatırım tutarlarına uygun olarak Bakanlıkça tespit edilecek oranlarda (% 1 ile % 5'i arasındaki miktarda) bir teminatın (nakit veya Bakanlıkça kabul edilecek bir Uluslararası Bankanın kesin, 16 ncı maddenin 4 üncü fıkrası hükmüne uygun, teminat mektubu) ve imzalı ve noter tasdikli ön izin mukavelesinin,

Bakanlığa teslimi şarttır.

Ön izin mukavelesi ve teminatı, ön izinin verileceğine dair Bakanlıkça müteşebbise yapılacak taahhütlü bildirinin alınış tarihini takip eden bir ay içinde Bakanlığa verilir. Bu süre içinde, bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde ön izin talebi geçersiz sayılır ve geçici teminat Hazineye irad kaydedilir.

Bu durumda boşalacak olan kamu arazisi için, aynı araziye talip olan ve Arazi Tahsis Komisyonunca yapılmış olan değerlendirmede talebi uygun görülenler içinde değerlendirmede bir alt sırayı almış olan müteşebbise ön izin verilebileceği gibi, 10 uncu maddenin 1 inci fıkra hükmü de uygulanabilir.

Ön izin, teminat ve mukavelenin Bakanlığa teslimi tarihinde başlar ve yerli müteşebbislerce, başvuru sırasında Bakanlığa verilen geçici teminatlar iade edilir.

Ön izin süresi içinde müteşebbis:
a - Yabancı müteşebbisler 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu, yerli müteşebbisler Bakanlıkça gerekli görüldüğü hallerde Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre, bir turizm şirketi kurarlar.

b - 1 - 1/1000 ölçekli imar uygulama planı olmayan yerlerde yatırım alanının harita ve imar uygulama planını hazırlar ve onaylatır,

c - Arazi üzerinde çalışma yaparak gereken ölçekteki yerleşme planlarını (yapılar, yollar, giriş, otopark, yan üniteler v.s.) hazırlayarak Bakanlığa verir,

d - Yerleşme planlarının Bakanlıkça onaylanmasını takiben Turizm Yatırım ve İşletmeleri Nitelikleri Yönetmeliği Hükümlerine göre projelerini hazırlayarak Bakanlığa verir,

e - Bu projelerin Bakanlıkça onaylanmasını takiben "Turizm Yatırım Belgesi" ni alır.

f - Bu faaliyetleri Bakanlıkça onaylayan proje termin programına uygun olarak aylık raporlar halinde Bakanlığa bildirir.

Müteşebbis, bu ön izin süresi içinde yukarıda yer alan yükümlülüklerini yerine getiremez, programlanan aylık faaliyet raporlarından belirlenecek İş aksamaları Bakanlıkça kabul edilmez (Bakanlığın tayin edeceği mücbir sebepler hariç) veya yatırımdan vazgeçerse, ön izin süresi bitimi dikkate alınmaksızın, izin iptal edilir ve alınan teminat Hazineye irad kaydedilir.

Bu durumda boşalacak olan kamu arazisinin yatırımcılara yeniden tahsisi için,10 uncu maddenin birinci fıkrası hükmü uygulanır.

Kesin Tahsis:
Madde 16 – (Değişik: 8/2/1985 - 85/9115 K.)
Ön izinle verilen süre içinde yükümlülüklerini yerine getirerek Turizm Yatırımı Belgesi almış müteşebbise, arazi Tahsis Komisyonunca kesin tahsis yapılır.

Kesin tahsis kararlarının kendilerine taahhütlü olarak tebliği tarihini takiben 1 ay içinde:

Yerli müteşebbisler, toplam yatırım maliyetinin % 10'na tekabül eden miktardaki, kesin tahsis dönemine ait olmak üzere, kesin ve süresiz bir teminat mektubunu Bakanlığa teslim eder ve tahsis koşullarını da belirleyen kira veya irtifak hakkı şeklindeki tahsis sözleşmesini Bakanlıkla karşılıklı olarak imzalar. İmzayı müteakip ön izin teminatı kendisine iade edilir.

Yabancı müteşebbisler tahsis koşullarını belirleyen kira veya irtifak hakkı şeklindeki tahsis sözleşmesini Bakanlıkla karşılıklı imzalar.

Toplam yatırımlarının % 15'ini tamamlayan yerli yatırımcıların kesin tahsise ilişkin, yabancı yatırımcıların ise ön izin mukavelesi sırasında alınan teminatları iade edilir.

Bu yükümlülüklerini yerine getirmeyen tüm müteşebbislerin, kesin tahsisleri iptal edilir ve teminatları Hazineye irad kaydedilir.

Bu durumda, boşalacak olan kamu arazisinin yeni yatırımcılara tahsisi için, 10 uncu maddenin birinci fıkrası hükmü uygulanır. Ancak, arazi üzerinde bir yapılaşma mevcutsa, yapılacak tesbit neticesi devamı uygun görülen projelerin, yapılaşma değer tesbiti ve gereği Bakanlıkça yapılır.

Yatırımcı, kesin tahsis tarihini takiben alacağı inşaat ruhsatı ile, Bakanlıkça mutabakata varılarak onaylanmış yatırım zamanlama tablosu çerçevesinde inşaatını tamamlar.

Kamu Kuruluşlarına Arazi Tahsisi:
Madde 17 –
Kuruluş kanunlarında, turizm yatırım ve işletmeciliği ile görevlendirilmiş kamu kurum ve kuruluşlarına, turizm yatırım belgesi alması şartıyla, kamuya açık turizm yatırımı yapmaları için gerekli arazi tahsisi 49 yıla kadar bir süre için bedelsiz olarak yapılır.

Kiralama Yoluyla Tahsis:
Madde 18 –
İmar planlarında turizme ayrılan taşınmaz mallar yatırımcılara kiralama yoluyla tahsis edilebilir.

Kira süresi 49 yıla kadardır. Bu süre, tesis türü, sınıfı, kapasitesi ve mahalli özellikler de gözönünde bulundurularak Arazi Tahsis Komisyonunca tayin edilir. Bu sürenin sonunda tahsis amacına uygun kullanımın devamı halinde yatırımcıya yeni bir süre verilebilir.

Arazi Tahsisinde Bedel:
Madde 19 – (Değişik: 8.2.1985 - 85/9115 K.)
Tahsis konusu kamu arazisinin değeri, bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (h) bendinde belirlenen proje bedelinin yüzde onudur.

İlk yıl kira bedeli ise, kamu arazisinin değerinin yüzde beşidir. Yatırımcıdan, Kanunun 15 inci maddesinde belirtilen fona katkı payı ve kira dışında başka bir ödeme istenmez. Tahsis ve tescile ait giderler yatırımcı tarafından ödenir.

Kiralar Hazinece yıllık olarak peşin tahsil edilir.

Kiralar 16 ıncı maddede belirtilen kesin tahsis sözleşmesinin imzalandığı tarihte başlar.

Kiralar her yıl, Yargıtay'ca belirlenen ölçüde artırılır. Böyle bir kararın bulunmaması halinde, Ticaret Bakanlığı genel toptan eşya fiyat endeksleri ile bir önceki yıl belirlenen artış oranının yarısı kadar yükseltilerek yeniden belirlenir.

Binaların Tahsisinde Bedel:
Madde 20 –
Kanun ve bu Yönetmelik hükümleri uyarınca Bakanlığa tahsis edilen taşınmaz mallar üzerindeki yapılar da, gerçek ve tüzel kişilere Bakanlıkça tahsis edilebilir.

Bu madde uyarınca:
a) Tahsis edilen yapıların özel girişimcilere aynen turizm amaçlı kullanımı halinde proje bedelinin % 5'i oranında yıllık kira alınır.

b) Tahsis edilen taşınmaz malın Bakanlıkça uygun görülecek bir yatırım projesinin gerçekleştirilmesinden sonra turizm amaçlı kullanımı halinde proje bedelinden bu yatırım değeri indirilerek bulunacak miktarın % 5'i oranında yıllık kira alınır. Şu kadar ki, bu suretle hesaplanacak yıllık kira, 19. madde uyarınca hesaplanan kiradan az olamaz.

İrtifak Hakkı Yolu İle Tahsis:
Madde 21 –
İmar planlarında turizme ayrılan taşınmaz mallar, müteşebbise irtifak hakkı tesisi yolu ile tahsis edilebilir.

Taşınmaz malların irtifak hakkı yoluyla tahsislerinde, süreler, bedeller diğer koşullar, 18. 19. ve 20. maddelerde belirlenen esaslara göre tayin ve tespit edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Hakların Sona Ermesi

Sözleşmelerin Feshi:
Madde 22 –
Bakanlıkla yapmış oldukları sözleşme hükümlerine uymayan yatırımcıların, sözleşmeleri Bakanlıkça fesh edilir. Bu durumda, yatırımcıların o ana kadar yatırımlarıyla ilgili tüm hakları sona erer ve yapılan tesisler arsanın cüzü olarak hazineye intikal eder. Bakanlık, arazisinin eski hale dönüştürülmesini isteyebilir.

Yatırımcı, bu işlem ve intikale ilişkin olarak Bakanlıktan herhangi bir tazminat ve bedel talebinde bulunamaz.

Tahsisin Sona Ermesi:
Madde 23 –
Tahsisin son bulması ile yatırımcı ve işletmecilerin tüm hakları sona erer. Bakanlık amaca uygun kullanımın devamı şartıyla tahsis sözleşmesinin süresini uzatabilir. Aksi halde tesisler herhangi bir bedel ödenmeden Hazineye intikal eder.

Tahsisi sona eren taşınmaz mallar ile Mülkiyeti Hazineye intikal eden tesisler, günün koşullarına göre tespit edilecek yeni şartlarla yatırımcı ve/veya işletmecilere Bakanlıkça tahsis edilebilir.

ALTINCI BÖLÜM
Son Hükümler

Alt Yapının Gerçekleştirilmemiş Olması Durumu:
Madde 24 –
Turizm alanlarında ve turizm merkezlerinde alt yapısı kısmen veya tamamen gerçekleştirilmemiş arazi, Kanunun 37. maddesinin a fıkrası (1) numaralı bendi uyarınca kurulan Bakanlıklar arası çalışma grubunca belirlenen programda ve imar planlarında yer alan altyapıların bu kararlarda öngörülen süre içinde Devlet eli ile gerçekleştirilmesine kadar, proje için gerekli altyapının, yetkili kamu kuruluşlarınca onanmış plan ve projelere uygun olarak müeşebbis tarafından sağlanacağının taahhüt edilmesi şartıyla tahsis edilebilir.

Turizm Alan ve Merkezleri Dışındaki Taşınmaz Mallar:
Madde 25 –
Turizm bölgelerinde, turizm alan ve merkezleri dışında kalan ve imar planları ile turizme ayrılan yerlerdeki taşınmaz mallara da Bakanlığa bu bölgelerde yatırım yapmak maksadıyla müracaat vaki olduğunda bu yönetmelik hühümleri uygulanır.

Bu madde uyarınca tahsis edilecek arazi alt yapıyı gerektiriyorsa yatırımcı tarafından gerçekleştirilir.

Bedelsiz tahsis:
Madde 26 –
Yatırımcı, Kanunun 8. maddesinin D fıkrası uyarınca kamu kuruluşlarının arazide yapacakları Bakanlıkça uygun görülen alt yapı tesislerine bedelsiz müsaade eder.

Bu yönetmeliğin 5. maddesinde belirtilen sahalarda, imar planlarında kamu alt yapı hizmetleri için ayrılan arsalar, ilgili kamu kuruluşlarına bedelsiz tahsis edilir.

Şerh ve Tescillerin Terkini:
Madde 27 –
Tahsisin sonra ermesi halinde tapu sicilleri üzerine konulmuş şerh ve tesciller Bakanlığın talebi üzerine terkin edilir.

Yönetmelikte Yer Almayan Ayrıntılar:
Madde 28 –
Bu yönetmelikte yer almayan ayrıntılar tahsis sözleşmeleriyle düzenlenir.

Geçici Madde 1 – Turizm alan ve merkezlerinde imar planlarıyla turizm yatırımlarına ayrılmış yerlerde, ilgili kamu kuruluşlarınca bu yönetmeliğin yayımı tarihinden önce yapılmış tahsisler ile tesis edilmiş diğer hakların ayrıntıları ve belgeleri, bir ay içinde Bakanlığa gönderilir. Bu anlaşmalarla ilgili idari işlemler, yönetmeliğin yürürlük tarihinden sonra Bakanlıkça yürütülür.

Geçici Madde 2 – Turizm alan ve merkezlerinde, bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce, kendilerine ön izin, izin kiralama veya irtifak hakkı tesisi şekillerinden biriyle arazi tahsis edilen yatırımcı ve müteşebbisler, bu yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 6 ay içinde, bu yönetmelik koşullarına uyum sağlarlar.

Yürürlük:
Madde 29 –
832 Sayılı Sayıştay Kanununun 105. maddesi uyarınca hakkında Sayıştay görüşü alınan Bu yönetmelik Resmi Gazetede yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme:
Madde 30 –
Bu yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.