TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


İmalat veya İthalat Bedeli Üzerinden Yapılacak Kesintinin Belirlenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı

(Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.)

24 Mayıs 2002 tarih ve 24764 Sayılı Resmi Gazete.

Bakanlar Kurulu Kararı
Karar Sayısı :
2002/4101
Her türlü boş video kaseti, ses kaseti, bilgisayar disketi, CD, DVD gibi taşıyıcı materyaller ile fikir ve sanat eserlerinin çoğaltılmasına yarayan her türlü teknik cihazın imalat veya ithalat bedeli üzerinden yapılacak kesintinin belirlenmesine ilişkin ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Kültür Bakanlığı’nın 11/4/2002 tarihli ve 2202 sayılı yazısı üzerine, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun değişik 44 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre, Bakanlar Kurulu’nca 2/5/2002 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Madde l- Fikir ve sanat eserlerinin tespit edildiği taşıyıcı materyaller ile bu eserleri çoğaltmaya yarayan teknik cihazların imalat veya ithalat bedelleri üzerinden yapılacak kesinti oranlan, ekli listedeki şekilde belirlenmiştir.

Bu materyallerin ve teknik cihazların;
a) Üretimini yapan gerçek ve tüzel kişiler, bir ay içinde sattıkları materyaller ve teknik cihazların imalat bedeli üzerinden yapılması gereken kesintileri, müteakip ayın en geç onbeşinci gününe kadar,

b) Serbest dolaşıma girişini sağlayan gerçek ve tüzel kişiler, CİF kıymeti üzerinden ekli listede belirtilen oranlardaki tutarı, gümrük beyannamesinin tescilinden önce,

T.C Ziraat Bankasında Kültür Bakanlığı adına açılan özel hesaba yatırır. Ayrıca, (b) bendinde belirtilen gerçek ve tüzel kişiler tarafından tutarın banka hesabına yatırıldığını tevsik eden belgenin gümrük idaresine ibraz edilmesi zorunludur.

İkinci fıkrada bahsi geçen gerçek ve tüzel kişiler, bu materyal ve teknik cihazların aylık üretim ve ithalat miktarlarım ve bedellerini gösterir bir listeyi üçer aylık devrelerde Kültür Bakanlığına bildirmek zorundadırlar.

Bu gerçek ve tüzel kişiler tarafından tevdi edilen listelerin kontrolü neticesinde süresinde yatırıldığı anlaşılan meblağlar 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir,

Madde 2- 13.8.1984 tarihli ve 84/8492 sayılı Kararname yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 3- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

POZİSYON NO

TANIM

 YÜZDE

 84.43

Matbaacılığa mahsus makina ve cihazlar (ink-jct baskı makinalan dahil, 84,71, 8443.60 ve 8443.90 pozisyonundakiler hariç)

 %0,5

 84.71

Tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan otomatik bilgi işlem makinaları ve bunlara ait birimler, manyetik veya optik okuyucular, verileri kayıt ortamına kod şeklinde girmeye ait makinalar ile bu verileri işleyen makinalar (sivil hava tasalarında kullanılmaya mahsus olanlar hariç)

 %0,5

 85.21

 Video kayıt veya gösterme cihazları (bir video tunerla birlikte olsun olmasın) (sivil hava tasalarında kullanılmaya mahsus olanlar hariç)

 %0,5

 85.23

Ses veya benzeri kayıtlar için hazırlanmış fakat kayıt yapılmamış mesnetler (37. Fasıldaki ürünler hariç)

   %3