TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Devlet Sanatçısı Olacak ve Bu Haktan Yararlanacaklar ile Bunların Nitelikleri ve Seçimleri Hakkında Yönetmelik

18/2/2000 tarih ve 23968 nolu Resmi Gazetede Yayımlanan “Devlet Sanatçısı Olacak ve Bu Haktan Yararlanacaklar ile Bunların Nitelikleri ve Seçimleri Hakkında Yönetmelik” madde:9 uyarınca yürürlükten kaldırılmıştır.

Resmi Gazete’nin Tarihi: 22/08/1991 Sayısı : 20968

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak

Amaç
Madde 1-
Bu yönetmeliğin amacı “Devlet Sanatçısı” seçilecek ve bu haktan yararlanacaklarda aranacak nitelikler ile seçilme usullerini düzenlemektedir.

Kapsam
Madde 2-
Bu yönetmelik; müzik, plastik sanatlar, sahne sanatları, sinema ve edebiyat dallarında faaliyet gösteren üstün yeteneklere sahip ve uluslar arası ün yapmış yaşayan sanatçılar arasından “Devlet Sanatçısı” seçileceklerle ilgili hükümleri kapsar.

Hukuki Dayanak
Madde 3-
Bu yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 23/12/1972 gün ve 2 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 60’ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM
Nitelikler, Seçici Kurul, Seçim

Nitelikler
Madde 4-
Devlet Sanatçılarından alanlarının özellik ve gereklerine göre aranacak nitelikler şunlardır:

a) Türk toplumunun kültür ve sanat hayatına üstün hizmette bulunmak,

b) Eserleri ve icrası ile yaratıcılık gücünü ve yeteneğini göstermiş olmak,

c) Mesleğinin örnek bir temsilcisi olmak,

d) Uluslar arası düzeyde yeteneğini kanıtlamış olmak,Devlet sanatçısı unvanı verilmek için Devlet kuruluşlarında görevli olma şartı aranmaz. Ancak, Devlet kuruluşlarında görevli olmayan Devlet Sanatçıları 657 sayılı Devlet Memurları Kanunundaki ilgili mali haklardan yararlanamazlar.

Seçici Kurul
Madde 5-
Devlet Sanatçıları Seçici Kurulu Bakan Onayı ile aşağıda belirtildiği şekilde teşekkül ettirilir.

a)Müsteşar (Başkan),

b)Müsteşar Yardımcısı

c)Güzel Sanatlar Genel Müdürü,

d)Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü,

e)Devlet Tiyatroları Genel Müdürü,

f) Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürü,

g)Yayımlar Dairesi Başkanı,

h)Kültür Bakanı tarafından seçilecek tanınmış 4 sanatçı,

Seçici Kurulun sekreterya hizmetleri Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılır.

Üyelik Süresi
Madde 6-
Kültür Bakanlığı Müsteşarı, Müsteşar Yardımcısı, Güzel Sanatlar Genel Müdürü, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü, Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürü ve Yayımlar Dairesi Başkanı dışındaki Seçici Kurul üyelerinin görev süreleri 2 yıldır.

Lüzumu halinde sanatçı üyelerin görev süreleri uzatılabilir.

Seçim
Madde 7-
Devlet Sanatçısı adayları Kültür Bakanlığı ilgili birimlerince Seçici Kurula gerekçeli olarak teklif edilir.

Madde 8- Seçici Kurul Başkanı 7’nci maddeye göre teklif edilen adaylar arasından Devlet Sanatçısı unvanı verilecek sanatçı veya sanatçıları belirlemek maksadıyla Kültür Bakanı’nın bilgisi dahilinde Seçici Kurulu toplar.

Madde 9- Seçici Kurul üyeleri Devlet Sanatçısı adayı olamazlar.

Seçici Kurulun Toplanması ve Oylama
Madde 10-
Seçici Kurul toplantı yeter sayısı, üye sayısının yarıdan bir fazlasıdır.

Madde 11- Devlet Sanatçılığı seçiminde her aday için ayrı ayrı ve gizli oylama yapılır. Toplantıya katılan Seçici Kurul üyelerinin en az 2/3 ünün olumlu oyunu alan adaylar: bu kurulun kararı, Kültür Bakanının Onayı ve Cumhurbaşkanı’nın tensipleri alındıktan sonra Devlet Sanatçısı unvanını alır ve buna ilişkin haklara sahip olurlar. Ancak, bu kişilerin mali hakları konusunda 4 üncü maddenin son fıkrası hükmü saklıdır. Devlet Sanatçısı seçilenlere verilen berat Kültür Bakanı tarafından imzalanır.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yürürlük- Yürütme

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat
Madde 12-
1 Şubat 1987 tarih ve 19359 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Devlet Sanatçısı Olacak ve Bu Haktan Yararlanacaklar ile Bunların Nitelikleri, Seçilmeleri ve Görevleri Hakkında Yönetmelik” yürürlülükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
Madde 13-
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 14-
Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür Bakanı yürütür.