TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünde Çalışan Memurların Görevde Yükselme Esaslarına Dair Yönetmelik

(Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.)

05.10.2005 tarih ve 25957 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Devlet Opera Ve Balesi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği madde:27 uyarınca yürürlükten kaldırılmıştır.

30 Haziran 2001-Sayı :
24448

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
Madde 1-
Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri esas alınarak Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünde çalışan memurların görevde yükselmelerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
Madde 2-
Bu Yönetmelik, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü merkez teşkilatlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan personelin görevde yükselme niteliğindeki atamaları ile ilgili hususları kapsar.

Dayanak
Madde 3-
Bu Yönetmelik, 18.04.1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet Memurları Görevde Yükselme esaslarına dair Genel hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4-
Bu Yönetmelikte geçen;

a) Genel Müdürlük: Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatlarını,

b) Görevde Yükselme: 657 sayılı Devlet memurları Kanununa tabi görevlerden bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan görevlere ayrı veya başka hizmet sınıflarındaki alt görevlerden yapılacak atamaları,

c) Aynı Düzeyde Görev: Aynı alt hizmet grubunda gösterilen görevleri,

d) Üst Görev: 27/8/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

e) Alt Görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirlenen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

f) Görevde Yükselme Eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi,

g) Görevde Yükselme Sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar için yapılacak yazılı sınavı,

h) Hizmet Grubu: Benzer görevleri gören unvanların gruplandırılmasını,

ı) Alt Hizmet Grubu: Aynı düzeydeki unvanların gruplandırılmasını ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Görevde Yükselmeye İlişkin Esaslar

Hizmet Grupları
Madde 5-
Bu Yönetmeliğe bağlı Genel Müdürlük personeli Yönetim Grubu,Hukuk Grubu, Araştırma Planlama Grubu,Bilgi İşlem Grubu, İdari Personel Grubu,
Teknik Grubu, Sağlık Grubu ve Diğer Personel Grubu olmak üzere 8 hizmet grubuna, hizmet grupları da kendi aralarında alt hizmet gruplarına ayrılmıştır.

Buna göre;
a) Yönetim Grubu;
1-
Genel Müdür,
2-
Genel Müdür Yardımcısı,
3-
Devlet Opera ve Balesi Müdürü,
4-
Daire Başkanı,
5-
Devlet Opera ve Balesi Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü,
6-
Şef, Ayniyat Saymanı,Sayman,

b) Hukuk Grubu;
1- Hukuk Müşaviri
2- Avukat

c) Araştırma Planlama Grubu;
APK Uzmanı,Eğitim Uzmanı ve Uzman

d) Bilgi İşlem grubu;
1- Çözümleyici,
2-
Programcı,
3-
Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni.

e) İdari Personel Grubu;
Satın Alma Memuru, Ambar Memuru, Veznedar, Mutemet, Bilet Kontrol Memuru, Gişe Memuru, Santral Memuru, Memur, Daktilograf, Şoför.

f) Teknik Grup;
1- Mimar, Mühendis,
2- Tekniker,
3- Teknisyen.

g) Sağlık Grubu;
1- Daire Tabibi,
2-
Diş Tabibi,
3-
Hemşire.

h) Diğer Personel Grubu;
1-
Mütercim,
2-
Kütüphaneci.
Unvanlarından oluşur.

Öğrenim Düzeyi
Madde 6-
Genel Müdürlükteki görevlere atanabilmek için gerekli öğrenim düzeyleri ve unvanları itibariyle aşağıda belirtilmiştir.

a) Daire Başkanı, Opera ve Bale Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, Sayman, Ayniyat Saymanı, Mühendis, APK Uzmanı, Eğitim Uzmanı, Uzman, Hukuk Müşaviri, Avukat, Mütercim, Çözümleyici, Kütüphaneci ile daha üst görevlere atanabilmeleri için en az dört yıllık yüksek öğrenim,

b) Programcı, Şef, Tekniker ve bu düzeyde görevlere atanabilmeleri için en az iki yıllık yüksek öğrenim,

c) Memur, Satınalma Memuru, Ambar Memuru, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Veznedar, Bilet Kontrol Memuru, Gişe Memuru, Santral Memuru, Daktilograf, Şoför Teknisyen, Hemşire kadrolarına atanabilmek için en az orta öğrenim, görmüş olmak şarttır.

Hizmet Süresi
Madde 7-
Genel Müdürlükte görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapıla bilmesi için görevin niteliği itibariyle aranacak hizmet süreleri, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendi hükümleri ne göre değerlendirilerek belirlenir.Bu sürenin en az iki yılının Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünde geçmiş olması şarttır.

Ancak, Genel Müdürlük bünyesinde yeni kurulan birimler ile görevde yüksel meyle ilgili kurum içinde yapılan ilana başvuru olmaması halinde atamanın yapılmasın da Genel Müdürlükte en az iki yıl çalışmış olma şartı ile görevde yükselme eğitimi ve sınavı şarttı aranmaz.

Duyuru
Madde 8-
Görevde yükselme sınavı için yapılacak duyuruda aşağıdaki bilgilere yer verilir.
a) Atama yapılacak boş kadroların unvanı, derecesi, hangi birimde bulunduğu,

b) Sıvana girecek personelde aranacak şartlar,

c) Son başvuru tarihi,

d) Sınavların yapıldığı yer.

Başvuru
Madde 9-
Görevde yükselme eğitim ve sınavlarına ilişkin duyuru üzerine başvuruda bulunanların dilekçeleri birimleri aracılığıyla Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına iletilir.

Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından incelenir, uygun görülen adaylara ‘Sınav Giriş Belgesi’ gönderilir, uygun görülmeyenlere ise durum bir yazı ile bildirilir.

Sicil ve Disiplin
Madde 10-
Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan kadrolar için düzenlene cek görevde yükselme eğitimine başvuranlarda 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmaları, son sicil notlarının olumlu ve son üç yıllık sicil not ortalamalarının 70 puandan yukarı olması şartı aranır.

Görevde Yükselme Eğitimi
Madde 11-
Bu Yönetmelik kapsamında bulunan memurların görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi için, Genel Müdürlükçe en az 75 saat olmak üzere düzenlenecek görevde yükselme eğitimi programının tamamına katılmaları şartıyla görevde yükselme sınavında başarılı olmaları şarttır.

Görevde Yükselme Eğitimine Alınma
Madde 12-
Görevde Yükselme Eğitimine Alınacakların sayısı atama yapılacak boş kadro sayısının iki katını geçemez. Eğitim için başvuranların sayısının eğitime alınacakların sayısının iki katından fazla olması durumunda eğitime alınacak personel sırasıyla öğrenim düzeyi, hizmet süresi, sicil ve disiplin durumları gözönüne alınarak yapılacak değerlendirmeye göre tespit edilir.

Bu eğitimi tamamlamış olanlar ilgili görevde yükselme sınavlarına katılmaya hak kazanırlar .

Başka kurumlarda veya Genel Müdürlüğün başka birimlerinde aynı görevler için benzer eğitim almış olmaları ve ilgili kurumca kabul edilmesi şartıyla naklen ataması yapılanların bu hakları yeni kurum veya birimlerinde geçerlidir.

Görevde yükselme sınavına gireceklerin eğitim programlarına devamları zorunludur.

Bu eğitime alınacakların sayısı, atama yapılacak görevler ve eğitim programı bir ay önceden Devlet Personel Başkanlığına bildirilerek uygun görüş alınması halinde ilgili Başbakanlık tarafından veya uygun bulunacak bir kamu kurum ve kuruluşu tarafından müşterek görevde yükselme eğitim programı düzenlenebilir.

Görevde Yükselme Eğitiminin Konuları
Madde 13-
Görevde Yükselme Eğitimi aşağıdaki konuları kapsar.
a) T.C. Anayasası;
1- Genel Esaslar,
2- Temel Hak ve Ödevler
3- Devletin Temel Organları,

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Ulusal Güvenlik,

c) Devlet Teşkilatı ile ilgili mevzuat,

d) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili Mevzuatı,

e) Türkçe dil bilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar,

f) Halka İlişkiler ve davranış kuralları,

g) Genel Müdürlükçe belirlenecek görev alanları , atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konular,

Genel Müdürlükçe düzenlenecek eğitim programında (g) bendinde belirtilen konulara ilişkin eğitimin ağırlığı % 60’tır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görevde Yükselme Sınavı Esasları

Sınav Şartı
Madde 14-
Görevde Yükselme eğitimini tamamlamış olanların bu Yönetmelik kapsamında bulunan görevlere atanabilmeleri için, görevde yükselme sınavına katılarak başarılı bulunmaları şarttır.

Yapılan sınav sonucunda başarılı bulunanlar arasında, sınavda başarı sıralama sına göre boş kadro sayısı kadar atama yapılır. Sınav sonuçları aynı görev için yapılacak müteakip sınava kadar geçerlidir.

Sınav Şekli
Madde 15-
Sınavlar yazılı olarak yapılır. Yazılı sınavlar, kurumlarca Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine yaptırılır.

Sınav Kurulunun Teşekkülü
Madde 16-
Genel Müdürce sınavları yürütmek üzere beş kişiden oluşacak Sınav Kurulu teşkil edilir. Sınav Kurulu Genel Müdür veya görevlendireceği Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı, APK Dairesi Başkanı, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı ve Personel Şube Müdüründen oluşur.

Sınav Kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme sınavına eşlerinin, ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkarılır ve bunların yerine aynı düzeyde yeni üye veya üyeler Genel Müdürce görevlendirilir.
Kurulun sekretarya hizmetleri Eğitim Şube Müdürlüğünce yürütülür.

Sınav Kurulunun Görev ve Yetkileri
Madde 17- Sınav Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır.

a)Atanılacak görevin niteliğine göre görevde yükselme eğitiminin konularını, süresini, bu Yönetmelikte belirtilen asgari süreleri dikkate alarak görevde yükselme eğitimi takvimini belirlemek,

b)Sınavı düzenli şekilde yürütmek,

c)Sınavı yapacak Kurumlara teslim etmek üzere sınav konularının kapsamını ve soruların konularını belirlemek ve sorularını hazırlamak,

d)Sınav sonuçlarını değerlendirmek ve tutanakları imzalamak, ilan etmek ve ilgililer duyurmak, itirazları incelemek ve karara bağlamak.

Sınav Sonuçların Açıklanması
Madde 18-
Sınav sonuçları Sınav Kurulu tarafından sınavın sonuçlandığı tarihten itibaren en geç on beş gün içerisinde ilan edilir ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

Sınavların Geçersiz Sayılması
Madde 19-
Sınavlarda kopya çekenler, kopya verenler veya bunlara teşebbüs edenler, sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılır. Ve düzenlenecek bir tutanakla sınav kağıtları geçersiz sayılır.

Sınava girecek aday yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde, durum bir tutanakla saptanarak sınavı geçersiz sayılır ve ilgililer hakkında yasal işlem yapılır. Yazılı sınava her ne sebeple olursa olursun girmeyenler haklarını kaybetmiş sayılırlar.

Değerlendirme ve Sınav Sonuçları
Madde 20-
Yazılı sınavlar (100) tam puan üzerinden değerlendirilerek 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılırlar.

Sınav Kurulu tarafından yapılan sınav değerlendirme sonuçlarına göre en yüksek nottan başlamak üzere, belirlenen sayı kadar asil ve yedek başarı listesi hazırlanarak Sınav Kurulu Başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır ve Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına gönderilir.

İtirazlar
Madde 21-
Sınava katılanlar, sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. İtirazlar sınav sonuçlarının yazılı bildiriminden itibaren 10 gün içinde bir dilekçe ile Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına yapılır.

İtirazlar, ilgili Sınav Kurulunca en geç 10 gün içinde değerlendirilir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

Özürlülerin Eğitim ve Sınavları
Madde 22-
Genel Müdürlükte görev yapan, gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yapabilecek durumda bulunan özürlülerin eğitimleri ile sınavları bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Görevde Yükselmeye İlişkin Esaslar

Özel Şartlar
Madde 23 –
Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen hizmet gruplarındaki kadrolara yükselebilmek için genel şartların yanısıra aşağıdaki özel şartlarda aranır.

a)Devlet Opera ve Balesi Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü ve Çözümleyici kadrolarına yükselebilmek için;
1-
En az dört yıllık yüksek okul mezunu olmak,
2-
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen hizmet süresini tamamlamış olmak,
3-
Çözümleyici görevine yükseleceklerin öğrenimleri sırasında bilgisayar programcılığı alanında ders aldığına ilişkin belge veya Milli Eğitim Bakanlığının bilgisayar programcılığı kursunu tamamladığına ilişkin sertifika ile en az iki bilişim dilini kullanabilecek seviyede kurs ya da eğitimini tamamladığına dair belgeye sahip olmak,
4-
Kurumda en 2 yıl süre ile hizmeti bulunmak,
 
b)Hukuk Müşavirliği kadrolarına yükselebilmek için;
1-
Hukuk fakültesi mezunu olmak,
2-
Disiplin cezası almakmış olmak,

c)APK Uzmanı, Eğitim Uzmanı ve Uzman kadrolarına yükselebilmek için;
1-
En az dört yıllık yüksek okul mezunu olmak,
2-
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen hizmet süresini tamamlamış olmak,
3-
Kurumda en 2 yıl süre ile hizmeti bulunmak,

d)Kütüphanecilik kadrosuna yükselebilmek için;
Kütüphanecilik bölümü ile ilgili dört yıllık yüksek okul mezunu olmak

e)Şef ve Programcı kadrolarına yükselebilmek için;
1-
En az iki yıllık yüksek okul mezunu olmak,
2-
Kurumda en 2 yıl süre ile hizmeti bulunmak,
3-
Programcı görevine yükseleceklerin öğrenimleri arasında bilgisayar programcılığı alanında ders aldığına dair belge veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar programcılığı kursunu tamamladığına ilişkin onaylı sertifika sahip olmak,

f)Tekniker kadrolarına yükselebilmek için;
1-
En az iki yıllık yüksek okul mezunu olmak,
2-
Kurumda en 2 yıl süre ile hizmeti bulunmak,

h)Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrolarına yüksele bilmek için,
1-
Lise ve dengi okul mezunu olmak,
2-
Milli Eğitim Bakanlığı onaylı veya kurumca açılan bilgisayar kurslarına katılıp başarılı olduğuna dair sertifika aldığını gösteriri belge sahibi olmak,

ı) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;
1-
KPDS’den en az ( C ) düzeyinde başarılı olmak veya;
2-
Yabancı diller eğitimi yapan üniversiteleri bitirmiş olmak veya,
3-
Üniversitelerin filoloji bölümlerinden lisan düzeyinde eğitim almış olmak veya,
4-
Yurtdışında lisans veya lisansüstü öğrenim görmüş olmak,

i)Yardımcı Hizmetler sınıfından Memur, Mutemet, Veznedar, Daktilograf, Sekreter, Bilet Kontrol Memuru, Gişe Memuru, santral Memuru, Satın Alma Memuru, kadrosuna yükselebilmek için;
1- Lise ve dengi okul mezunu olmak
2- Kurumda en 2 yıl süre ile hizmeti bulunmak,
3- Daktilograf kadrosuna atanabilmek için Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı daktilo kullanmasını bildiğine dair sertifika sahibi olmak,

J)Yardımcı hizmetler sınıfından Şoför kadrosuna yükselebilmek için;
1-En az ‘B’ sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
2-Kurumda en 2 yıl süre ile hizmeti bulunmak, gerekir.

BEŞİNCE BÖLÜM
Son Hükümler

Atama
Madde 24-
Görevde yükselme sınavında başarılı olanlar, başarı sırasına göre atamaya yetkili merci tarafından boş kadrolara atanırlar. Başarı notunun aynı olması halinde hizmet süresi fazla olana öncelik tanınır.Boşalan kadrolara, yeni bir sınav ilanı tarihine kadar yedek listeden başarı sırasına göre atama yapılabilir.

Göreve Başlamayanlar
Madde 25-
Ataması yapılanlardan geçerli mazereti olmadan süresi içerisinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilir. Ataması iptal edilenler ile atama hakkı kazandığı halde bu haktan feragat edenler bir yıl süre ile aynı göreve atanmak için başvuramazlar.

Kazanılmış Hakların Saklılığı
Madde 26-
Bu Yönetmeliğin kapsamına giren unvanları ilgili mevzuatları uyarınca kazanların hakları saklıdır.

Hüküm Bulunmayan Haller
Madde 27-
Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 1309 sayılı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında Kanun ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özelleştirilen Kuruluşlardan Atama
Madde 28-
24/11/1994 tarihli 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca ilk defa yapılan atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Görev Grupları Arasında Geçişler
Madde 29-
Aynı hizmet grubunun alt hizmet grubunun kendi içinde kalmak kaydıyla sınav yapılmaksızın ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşımak şartıyla diğer görevlere atanmak mümkündür.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
Madde 30-
17/12/1999 tarihli ve 20909 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünde Çalışan MemurlarınGörevde Yükselme Esaslarına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1- Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 18/4/1999 tarihinde görevde bulunanlardan 2 yıllık yük sek öğrenim görenler, diğer koşullara sahip oldukları takdirde 6 nci maddenin uygulan ması bakımından bu Yönetmeliğin 12 nci maddesindeki hükümler çerçevesinde 4 yıllık yüksek öğrenim görmüş kabul edilirler.

Yürürlük
Madde 31-
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 32-
Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü yürütür.