TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliği

(Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.)

27 Kasım 2004 tarih 25653 sayılı Resmi Gazete.

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Amaç
Madde 1 —
Bu Yönetmeliğin amacı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatında görev yapan Devlet memurlarının birinci, ikinci ve üçüncü sicil amirlerini belirlemektir.

Kapsam
Madde 2 —
Bu Yönetmelik, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatında 657 sayılı Kanuna tabi olarak görev yapan Devlet memurlarını kapsar.

Dayanak
Madde 3 —
Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 112 nci maddesi ile 18/10/1986 tarihli ve 19255 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğinin 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Sicil Amirleri
Madde 4 —
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatında görev yapan Devlet memurlarının birinci, ikinci ve üçüncü sicil amirleri Yönetmeliğe ekli I ve II sayılı cetvellerde gösterilmiştir.

Sicile İlişkin Usul ve Esaslar Bakımından Uygulanacak Mevzuat
Madde 5 —
Sicile ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 8/9/1986 tarihli ve 86/10985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 18/10/1986 tarihli ve 19255 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
Madde 6 —
19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kültür Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
Madde 7 —
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 8 —
Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.