TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Devlet Opera Ve Balesi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi: 05.10.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25957

*Bu Yönetmelik 06/01/2011 tarih ve 27807 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmeliğin 27 nci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
Madde 1 —
Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
Madde 2 —
Bu Yönetmelik, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelden görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

Dayanak
Madde 3 —
Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4 —
Bu Yönetmelikte geçen;

Genel Müdürlük: Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünü,

Kurum: Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile taşra teşkilatı olan Devlet Opera ve Balesi Müdürlüklerini,

Genel Müdür: Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürünü,

Müdürlükler: Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğüne bağlı taşra teşkilatı olan Devlet Opera ve Balesi Müdürlüklerini,

Görev grupları: Benzer veya eşit düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,

Görev unvanı: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan görev grupları içerisinde belirtilen görev unvanlarını,

Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesi çerçevesinde Genel Müdürlükte çalışılan süreler ile genel ve katma bütçeli idareler, mahalli idareler, kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen çalışılan süreler, resmi veya özel müesseseler ve meslekleri ile ilgili serbest çalışılan süreler ile muvazzaf askerlikte geçen süreleri,

Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere aynı veya başka hizmet gruplarından yapılacak atamaları,

Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi,

Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutulacağı yazılı sınavı,

Aynı düzeyde görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

Üst görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

Unvan değişikliği: En az orta eğitim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

Unvan değişikliği sınavı: Unvan değişikliği sınavına tabi unvanlara geçişler için yaptırılacak olan yazılı sınavı
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Hizmet grupları
Madde 5 —
Bu Yönetmelik kapsamındaki hizmet grupları aşağıda belirtilmiştir.

Görevde yükselmeye tabi hizmet grupları:

a) Yönetim Hizmetleri Grubu;
1) Daire Başkanı,
2) Devlet Opera ve Balesi Müdür Yardımcısı,
3)(Ek:05/12/2009 tarih, 27423 sayılı R.G.) Müdür ve Şube Müdürü,

4) Şef.

b) Hukuk Hizmetleri Grubu;
1) Hukuk Müşaviri.

c) Araştırma Planlama ve Eğitim Hizmetleri Grubu;
1) APK Uzmanı, Eğitim Uzmanı, Uzman.

d) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu;
1) Çözümleyici.

e) İdari Hizmetler Grubu;
1) Sayman, Ayniyat Saymanı,
2) Bilgisayar İşletmeni, Memur, Satınalma Memuru, Ambar Memuru, Bilet Kontrol Memuru, Gişe Memuru, Santral Memuru, Sekreter, Veznedar, Mutemet, Daktilograf ve Şoför.

f) Yardımcı Hizmetler Grubu;
1) Dağıtıcı, Bekçi, İtfaiyeci, Kaloriferci, Aşçı, Teknisyen Yardımcısı, Hizmetli.

Unvan değişikliğine tabi kadrolar:
Mimar, Mühendis, Avukat, Kütüphaneci, Teknisyen, Mütercim, Programcı, Hemşire.

Sınava tabi olmadan yapılacak atamalarda aranacak şartlar
Madde 6 —
Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde yer alan kadrolara sınavsız atama yapılır.

Ancak bu kadrolara yapılacak atamalarda aşağıdaki şartlar aranır.

a) Daire Başkanı kadrosuna atanabilmek için;

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak,
2) En az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
3) Kurumda en az dört yıl süre ile hizmeti bulunmak,
4) Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması yetmiş altı (76) puandan aşağı olmamak,

b) Devlet Opera ve Balesi Müdür Yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak,
2) En az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
3) Kurumda en az iki yıl süre ile hizmeti bulunmak,
4) Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması yetmiş altı (76) puandan aşağı olmamak,

Sınava tabi olarak görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aranacak şartlar
Madde 7 —
Görevde yükselmeye tabi kadrolara atanacaklarda aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak,
2) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,
3) Kurumda en az iki yıl süre ile hizmeti bulunmak,
4) Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması yetmiş altı (76) puandan aşağı olmamak,
5) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

b) (Ek:05/12/2009 tarih, 27423 sayılı R.G.) Müdür ve Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak,
2) En az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
3) Kurumda en az iki yıl süre ile hizmeti bulunmak,
4) APK Uzmanı, Eğitim Uzmanı, Uzman veya Şef kadrosunda görev yapmış olmak,
5) Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması yetmiş altı (76) puandan aşağı olmamak,
6) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

c) Şef kadrosuna atanabilmek için;
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak,
2) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,
3) Kurumda en az iki yıl süre ile hizmeti bulunmak,
4) Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması yetmiş altı (76) puandan aşağı olmamak,
5) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

d) APK Uzmanı, Eğitim Uzmanı, Uzman kadrolarına atanabilmek için;
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak,
2) En az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
3) Kurumda en az iki yıl süre ile hizmeti bulunmak,
4) Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması yetmiş altı (76) puandan aşağı olmamak,
5) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

e) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak,
2) En az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
3) Öğrenimleri sırasında bilgisayar programcılığı alanında ders aldığına ilişkin belge veya Milli Eğitim Bakanlığının bilgisayar programcılığı kursunu tamamladığına ilişkin sertifika ile en az iki bilişim dilini kullanabilecek seviyede kurs ya da eğitimini tamamladığına dair Milli Eğitim Bakanlığı onaylı belgeye sahip olmak,
4) Kurumda en az iki yıl süre ile hizmeti bulunmak,
5) Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması yetmiş altı (76) puandan aşağı olmamak,
6) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

f) Sayman, Ayniyat Saymanı kadrosuna atanabilmek için;
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak,
2) En az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
3) Kurumda en az iki yıl süre ile hizmeti bulunmak,
4) APK Uzmanı, Eğitim Uzmanı, Uzman veya Şef kadrosunda görev yapmış olmak,
5) Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması yetmiş altı (76) puandan aşağı olmamak,
6) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

g) Bilgisayar İşletmeni kadrosuna atanabilmek için,
1) Lise ve dengi okul mezunu olmak,
2) Kurumda en az iki yıl süre ile hizmeti bulunmak,
3) Milli Eğitim Bakanlığı onaylı veya kurumca yada Bakanlığımızca açılan bilgisayar kurslarına katılıp başarılı olduğuna dair sertifika aldığını gösterir belge sahibi olmak,
4) Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması yetmiş altı (76) puandan aşağı olmamak,
5) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

h) Memur, Satınalma Memuru, Ambar Memuru, Santral Memuru, Bilet Kontrol Memuru, Gişe Memuru, Sekreter, Veznedar, Mutemet, Daktilograf ve Şoför kadrolarına atanabilmek için;
1) En az lise veya lise dengi okul mezunu olmak,
2) Kurumda en az iki yıl süre ile hizmeti bulunmak,
3) Daktilograf kadrosuna atanabilmek için Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı daktilo kullanmasını bildiğine dair sertifika sahibi olmak,
4) Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması yetmiş altı (76) puandan aşağı olmamak,
5) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak
şartları aranır.

Genel Müdürlük bünyesinde yeni kurulan birimler ile görevde yükselmeyle ilgili ilanlara başvuru olmaması halinde atamanın yapılmasında kurumda iki yıl çalışmış olma şartı aranmaz.

Unvan değişikliğine tabi kadrolara yapılacak atamalarda aranacak şartlar
Madde 8 — Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanma şartları aşağıda belirtilmiştir.

a) Mimar, Mühendis kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,
2) Son sicil notu yetmiş altı (76) puandan aşağı olmamak,
3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

b) Avukat kadrosuna atanabilmek için;
1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,
2) Avukatlık ruhsatını almış olmak,
3) Son sicil notu yetmiş altı (76) puandan aşağı olmamak,
4) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

c) Kütüphaneci kadrosuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokulların kütüphanecilik ile ilgili bölümlerinden mezun olmak,
2) Son sicil notu yetmiş altı (76) puandan aşağı olmamak,
3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

d) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokulların filoloji, mütercimlik, tercümanlık bölümlerinden veya ilgili diğer bölümlerden mezun olmak,
2) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (B) düzeyinde başarılı olmak,
3) Son sicil notu yetmiş altı (76) puandan aşağı olmamak,
4) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

e) Programcı kadrosuna atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümlerinden mezun olmak veya dört yıl süreli yükseköğretim mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,
2) En az iki programlama dilini bilmek,
3) Son sicil notu yetmiş altı (76) puandan aşağı olmamak,
4) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

f) Hemşire kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte, yüksekokul veya sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümü mezunu olmak,
2) Son sicil notu yetmiş altı (76) puandan aşağı olmamak,
3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

g) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;
1) En az lise dengi mesleki veya teknik eğitim öğretim veren okullardan mezun olmak,
2) Son sicil notu yetmiş altı (76) puandan aşağı olmamak,
3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak şartları aranır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görevde Yükselme Eğitimi Esasları

Görevde yükselme eğitimi
Madde 9 —
Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelin görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi amacıyla, bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (f) bentlerindeki ders konularından en az otuz (30) ve (g) bendinde yer alan ders konularından en az kırk beş (45) saat olmak üzere toplam en az yetmiş beş (75) saat olarak düzenlenecek görevde yükselme eğitim programına katılmaları gerekir. Ancak, zorunlu hallerde en fazla on (10) saate kadar mazeret izni verilebilir. Kanunen verilmesi gerekli olan izinlerde bu süre şartı aranmaz.

Duyuru
Madde 10 —
Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı, derecesi ve adedi eğitim tarihinden en az bir ay önce bütün personele, görevde yükselme eğitiminin yeri, tarihi ve diğer hususlar ise eğitime katılacaklara en az on beş gün önce Genel Müdürlükçe duyurulur.

Başvuru ve görevde yükselme eğitimine alınma
Madde 11 —
Görevde yükselme sınavına ilişkin duyuru üzerine başvuruda bulunanların dilekçeleri Genel Müdürlükte birim amirleri, Taşrada ise Müdürlükler aracılığıyla Genel Müdürlük Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına iletilir. Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından incelenir.

(Değişik:05/12/2009 tarih, 27423 sayılı R.G.) Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı atama yapılacak boş kadro sayısının üç katını geçemez. Üç katından az istekli bulunması halinde durumu uygun olan bütün personelin boş kadro sayısının üç katını geçmeyecek şekilde eğitime alınması sağlanır. Duyurulan kadro sayısının üç katından fazla personelin başvurması halinde, bu Yönetmeliğin EK-1’indeki Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere kadro sayısının üç katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır.

Puanların eşitliği halinde sırasına göre hizmet süresi fazla, son sicil notu yüksek olan tercih edilir.

Daha önce görevde yükselme eğitimine katılmış ancak görevde yükselme sınavında başarısız olan personel ile bu sınava katılmayan veya başarılı olup da müteakip sınava kadar atanmamış olan personel, aynı veya benzer görev unvanları için düzenlenecek müteakip görevde yükselme sınavına katılabilmeleri için, bu unvanlarla ilgili düzenlenecek görevde yükselme eğitimine alınmaya ilişkin bütün usul ve esaslara tabidir.

Görevde yükselme eğitim programları, Genel Müdürlük tarafından düzenlenir. Ancak, Genel Müdürlüğün uygun görmesi durumunda Devlet Personel Başkanlığına bildirilerek bu Başkanlık tarafından veya uygun bulunacak başka bir kamu kurum ve kuruluşu tarafından müşterek görevde yükselme eğitimi programı da düzenlenebilir.

Görevde yükselme eğitiminin konuları
Madde 12 —
Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar.
a) T.C. Anayasası;
1 - Genel esaslar,
2 - Temel hak ve ödevler,
3 - Devletin temel organları,

b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, ulusal güvenlik,

c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

e) Türkçe dil bilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar,

f) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları,

g) Atanılacak görev alanı, niteliği ve mesleki etik ilkeleri ile ilgili konular.

Görevde yükselmeye ilişkin sekreterya hizmetleri Personel Şube Müdürlüğü tarafından yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Esasları

Görevde yükselme sınavı
Madde 13 —
Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır. Sınav, Genel Müdürlük tarafından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı veya Yükseköğretim kurumlarından birisine yaptırılır.

Görevde yükselme eğitim programının tamamlanmasından itibaren bir ay içinde sınavın yapılması için Genel Müdürlük tarafından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı veya Yükseköğretim kurumlarından birisine başvurulur.

Bu sınavda yüz (100) üzerinden yetmiş (70) ve daha fazla puan alanlar başarılı sayılır.

Unvan değişikliği sınavı
Madde 14 —
Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen unvan değişikliğine tabi kadrolara, personelin atanması bu bölümde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın Genel Müdürlükçe yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.
Unvan değişikliği sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yapılır.

Bu sınava katılacaklarda Genel Müdürlükte veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

Sınav kurulu
Madde 15 —
Sınav Kurulu Genel Müdür veya görevlendireceği Genel Müdür Yardımcısı veya Daire Başkanının Başkanlığında, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı, (Değişik ibare:05/12/2009 tarih, 27423 sayılı R.G.) Strateji Geliştirme Müdürü, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı, Personel Şube Müdürü ile Eğitim Şube Müdüründen veya ilgili Başkanlıklardaki Şube Müdürlerinden bir temsilcinin katılımıyla toplam beş (5) kişiden teşekkül eder. Ayrıca aynı usulle yedek üye de seçilir. Kurul, Başkan ve üyelerin tamamının katılımı ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Asil üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye iştirak eder.

Sınav Kurulunun başkan ve üyeleri; eşlerinin ve üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının katıldıkları görevde yükselme eğitim ve sınavlarında görev alamazlar.

Sınav Kurulunu teşkil eden üyeler, sınava alınacak personelden, öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar durumu itibariyle daha düşük seviyede olamaz.

Sınav Kurulu sekreterya hizmetleri Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.

Sınav kurulunun görevleri
Madde 16 — Sınav Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Atanılacak görevin niteliğine göre görevde yükselme eğitiminin konularını, süresini, bu Yönetmelikte belirtilen süreyi dikkate alarak tespit etmek,

b) Görevde yükselme eğitiminin takvimini belirlemek,

c) Sınavı yapacak kurumlara bildirilmek üzere yazılı sınav konularının kapsamına giren ve yazılı sınavlarda sorulacak soruların kaynağını belirlemek,

d) Sınav sonuçlarını ilan ederek ilgililere duyurmak,

e) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak,

f) Sınava ilişkin diğer işleri yürütmek.

Sınav sonuçlarının açıklanması
Madde 17 —
Sınav sonuçları Sınav Kurulu tarafından sınavın sonuçlandığı tarihten itibaren en geç on beş (15) gün içerisinde ilan edilir ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

Yazılı sınava her ne sebeple olursa olsun girmeyenler haklarını kaybetmiş sayılırlar.

Değerlendirme ve sınav sonuçları
Madde 18 —
Sınav Kurulu tarafından yapılan sınav değerlendirme sonuçlarına göre en yüksek nottan başlamak üzere, belirlenen sayı kadar başarı listesi hazırlanarak Sınav Kurulu Başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır ve Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına gönderilir.

İtirazlar
Madde 19 —
Sınava katılanlar, sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. İtirazlar sınav sonuçlarının yazılı bildiriminden itibaren on (10) gün içinde bir dilekçe ile Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına yapılır.

İtirazlar, Sınav Kurulunca en geç on (10) gün içinde değerlendirilir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

Özürlülerin eğitimi ve sınavı
Madde 20 —
Genel Müdürlük gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yapabilecek durumda bulunan özürlülerin eğitimleri ile sınavlarının yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alır.

Atanma
Madde 21 —
Yapılan sınav sonucunda başarılı bulunanlar arasından başarı sırasına göre boş kadrolara üç ay içerisinde atama yapılır. Başarı notlarının aynı olması halinde atanacak personel EK-1 Değerlendirme Formundaki esaslara göre puanlandırma yapılarak belirlenir. Puanların eşitliği halinde sırasına göre hizmet süresi fazla, son sicil notu yüksek olan tercih edilir. Sınav sonuçları aynı görev için yapılacak müteakip sınava kadar geçerlidir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Görev grupları arasında geçişler
Madde 22 —
Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan hizmet grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır.

a) Aynı görev grubunda kalmak kaydıyla, ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşıyanlar sınav yapılmaksızın alt görevlere atanabilirler.

b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ile alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir. Ancak; Genel Müdürlükte, taşra Müdürlüklerinde veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile aynı düzeydeki görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

c) Unvan değişikliğine tabi kadrolar ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

Naklen atamalar
Madde 23 —
Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personel; bu Yönetmelikteki aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu grupta ya da alt grupta yer alan unvanlara naklen atanabilir.

Özelleştirilen kuruluşlardan atama
Madde 24 —
24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Kazanılmış haklar
Madde 25 —
Bu Yönetmelik kapsamındaki unvanları ilgili mevzuatları uyarınca kazananların hakları saklıdır.

Yönetmelikte belirtilmeyen haller
Madde 26 —
Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat
Madde 27 —
30/6/2001 tarihli ve 24448 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünde Çalışan Memurların Görevde Yükselme Esaslarına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 — 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin Resmi Gazete’de yayımlandığı 18/4/1999 tarihinde görevde bulunanlardan iki yıllık yükseköğrenim görenler, diğer şartlara sahip oldukları takdirde bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim görmüş kabul edilirler.

Ayrıca; 18/4/1999 tarihinde görevde bulunanlardan ilköğrenim görenler bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen görevlere atamalarda diğer şartlara sahip oldukları takdirde bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından ortaöğrenim görmüş kabul edilirler.

Yürürlük
Madde 28 —
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 29 —
Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü yürütür.