TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Bandrol Uygulamasına İlişkin Kurulacak Denetim Komisyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ

(Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.)

4630 sayılı Kanun ile değişik 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun "Haklara Tecavüzün Önlenmesi" başlıklı 81'inci maddesi uyarınca musiki ve sinema eserlerinin çoğaltılmış nüshaları ile süreli olmayan yayınlara bandrol yapıştırılması zorunludur. Sözkonusu Kanun hükmü gereğince hazırlanan "Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" 8/11/2001 tarihli ve 24577 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan Yönetmeliğin "Denetim" başlıklı 9'uncu maddesinde, bandrol kullanımına ilişkin olarak; 4630 sayılı Kanun ile değişik 5846 sayılı Kanunun 81'inci maddesinde belirtilen ihlal hallerinin olup olmadığının denetlenmesinin mülki idare amirleri tarafından illerde oluşturulacak bir Komisyon tarafından gerçekleştirileceği, Komisyonun çalışma usul ve esaslarının ise Kültür Bakanlığınca çıkarılacak bir Tebliğ ile düzenleneceği hükme bağlanmıştır. Denetim Komisyonunun oluşturulması ile çalışma usul ve esaslarına ilişkin hükümler aşağıda belirtilmektedir.

Madde 1 - 4630 sayılı Kanun ile değişik 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 81'inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca mülki idare amirleri tarafından illerde, Kanunun 81'inci maddesinin ikinci fıkrasında bahsi geçen ve bandrollenmesi zorunlu olan eserlerin bandrollü olup olmadıklarını denetlemek üzere İçişleri, Maliye ve Kültür Bakanlıkları ile eser sahipleri ve/veya eser sahibinin hakları ile bağlantılı hak sahipleri meslek birlikleri temsilcilerinden "Denetim Komisyonu" oluşturulur.

Madde 2 - Meslek birliğinin olmadığı yerlerde, birlikçe yetkili kılınan kişi veya kişiler komisyonda görev yaparlar. Komisyon; bu Tebliğin yürürlüğe girmesini müteakip 10 işgünü içerisinde Valiler tarafından, İçişleri, Maliye ve Kültür Bakanlığına bağlı il görevlileri arasından yapılan tayinle oluşturulur ve derhal çalışmaya başlar. Aynı süre içinde, eser sahipleri ve/veya eser sahiplerinin hakları ile bağlantılı hak sahipleri ilgili alan meslek birlikleri tarafından Komisyonda görev yapabilecek temsilci listelerinin Kültür Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğüne bildirilmesi zorunludur. Bakanlıkça, bu listelerin Valiliklere bildirilmesiyle birlikte Denetim Komisyonunun üye sayısı tamamlanır.

Madde 3 - Denetim Komisyonunun korsanlıkla mücadele kapsamındaki faaliyetleri neticesinde ülkemizde fikri mülkiyet sisteminin güçlendirilmesinin yanı sıra bu alanda oluşturulan vergi kayıplarının da önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Bu itibarla, Denetim Komisyonunda görev alacak Maliye Bakanlığı personelinin vergi kontrol memurları arasından seçilmesine öncelik verilir.

Madde 4 - Komisyon oluşturulması sırasında Komisyon üyeleri açısından ortaya çıkacak eksiklikler mülki idare amirleri tarafından giderilir.

Madde 5 - Denetim Komisyonunun yönetim ve çalışmalarını düzenlemek üzere mülki idare amiri tarafından bir komisyon başkanı ve bir de başkan yardımcısı görevlendirilir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu çerçevesinde faaliyetlerini sürdüren meslek birliklerinin hak takibi kuruluşları olmaları ve sektörel bilgilere ulaşma kolaylıkları sebebiyle Denetim Komisyonu başkan yardımcılarının ilgili alan meslek birlikleri temsilcilerinden seçilmesi tercih edilir.

Madde 6 - Denetim Komisyonu üyelerinin asli görevlerini Komisyonun iş ve işlemleri oluşturur.

Madde 7 - İhtiyaç halinde, mülki idare amirlerince aynı esaslar çerçevesinde Denetim Komisyonuna bağlı alt komisyonlar oluşturulabilir.

Madde 8 - Komisyonun yazı ve hesap işleri ile evrak hizmetleri il kültür müdürlüklerince yürütülür.

Madde 9 - Denetim Komisyonu başkanı, komisyonun toplantılarını yönetir, yıllık denetim ve çalışma programını hazırlar. Komisyon içinden denetimi yapacak kişileri görevlendirir, denetime çıkar, korsanlıkla mücadele kapsamındaki Kanun ve yönetmelik hükümlerinin uygulanması konusunda gerektiğinde önerileri de kapsayan yıllık genel faaliyet ve durum raporları düzenleyerek Valilikler ile Kültür Bakanlığına sunar.

Madde 10 - "Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in 7'inci maddesi uyarınca fikir ve sanat eserlerinin kaydedildiği işaret, ses ve/veya görüntü taşıyıcılarının umumi mahallerde kullanımına ilişkin bandrol uygulamasının denetimi de Denetim Komisyonunun görevleri arasındadır ve bu Tebliğ ile belirlenen çalışma usul ve esaslara tabidir. Sinema ve müzik eserlerinin tespit edildiği kaset, CD, DVD ve diğer taşıyıcı materyaller ile süreli olmayan yayınların tüm satış noktalarında, dolum tesislerinde ve umumi mahallerde kullanım (UMK) bandrolü uygulamasının başlamasından sonra da otel, bar, kafe, restoran gibi umuma açık mahallerde denetim yapılabilir.

Madde 11 - Yapılacak denetimler esnasında; bandrol kullanımına ilişkin olarak teknik imkansızlıklar gibi kasıt unsuru bulunmayan eksikliklerin tespiti halinde Komisyonca eksikliğini giderilmesi için en fazla on iş günü süre tanınır. Bu husus muhatabın da imzası alınmak suretiyle Komisyonca yerinde tutanak altına alınır. Verilen sürenin sonunda yeniden denetim yapılır.

Madde 12 - 5846 sayılı Kanunun değişik 81'inci maddesinin 4'üncü fıkrasında belirtilen ihlal hallerinde Komisyon; eser sahiplerinin, bağlantılı hak sahiplerinin veya diğer hak sahiplerinin veya ilgili alan meslek birliklerinin başvurusu üzerine veya ihbar ve şikayetleri değerlendirerek veya resen zabıta ile birlikte harekete geçerek, ihlale konu nüshaların yayınlanmasına ve çoğaltılmasına yarayan her tür aracı ve diğer delilleri toplayarak, taşınmaz olanlarını emanet altına aldıktan sonra, toplanan delilleri Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu ile birlikte sevkeder. Cumhuriyet Başsavcılığı üç gün içinde yetkili mahkemeden usulsüz çoğaltımın gerçekleştirildiği yerin kapatılması, burada bulunan nüsha veya yayınlara el konulmasını ve bu konuda kullanılan teknik araçların mühürlenmesini ve satışını talep eder.

Madde 13 - Denetim Komisyonu yapacağı denetimlerde, yapılan ihbar ve şikayetler arasında eser ve/veya hak sahiplerinin yanısıra sinema, müzik ve ilim-edebiyat eserleri alanında kurulmuş meslek birlikleri temsilcileri ile süreli olmayan yayınlarda mali hakları kullanma yetkisini haiz yayıncıların korsan çoğaltımlara ve bandrol kullanımına ilişkin ihlal hallerine dair ihbar ve şikayetler öncelikle dikkate alınır.

Madde 14 - Komisyon denetimlerinde, "Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ile Kültür Bakanlığının bandrol verilmesine ilişkin talimatları esas alınır.

Madde 15 - Komisyon ayrıca bandrol uygulamasını takip ederken, korsanlıkla mücadele bağlamında denetim, inceleme ve araştırma yapar, denetimini yaptığı yerlerin mevzuatın uygulanması konusundaki durumu hakkında rapor hazırlar. Yapılan denetimlere ilişkin raporlar aylık periyodlar halinde Kültür Bakanlığına gönderilir.

Madde 16 - Komisyon üyeleri, Komisyondaki görevleri süresince doğrudan doğruya veya dolaylı olarak denetim ile ilgili şahıslarla alışverişte bulunamaz ve borç alıp veremezler. Denetim Komisyonu üyelerinin görevlerinden doğan ya da görevlerini yerine getirmeleri sırasında bu Tebliğ hükümlerine aykırı eylem ve işlemlerinin tespiti halinde, bu üyelere idari açıdan bağlı bulundukları Kurum veya Kuruluşların mevzuatındaki müeyyideler ile genel hukuk kuralları uygulanır.

Madde 17 - Komisyonun çalışma koşullarına ve denetim fonksiyonuna ilişkin giderler Komisyon üyelerinin bağlı bulundukları Kurumlar ve/veya Birliklerce karşılanır.

Madde 18 - Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 19 - Bu Tebliğ hükümlerini Kültür Bakanı yürütür.