TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Av Turizmi Yönetmeliği

(Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.)

08.01.2005 tarih ve 25694 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yerli ve Yabancı Avcıların Av Turizmi Kapsamında Avlanmalarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 60.maddesi uyarınca yürürlükten kaldırılmıştır.

Resmi Gazete Yayımı: 15.06.1973 - 14565

Amaç ve Kapsam
Madde 1 -
Bu Yönetmeliğin amacı; yurdumuza turist getiren, av turları ve av partileri düzenleyen, bunların dışında yabancı hayatı ve ornitolojik özel turlar ve programlar tertip eden seyahat acentalarının faaliyetlerini düzenlemek, av organizatörleri ve kılavuzları yetiştirmek için organizatörlük ve kılavuzluk kursları açmak suretiyle Yurdumuzun turizm ekonomisine katkıda bulunmaktır.

Madde 2 - Turizm ve Tanıtma Bakanlığı’ndan Seyahat Acentası Belgesi almamış olan kuruluşlar birinci maddede bahsedilen faaliyetlerde bulunamazlar. Yurdumuza münferiden gelen yabancı turist avcılar Kara Avcılığı Kanunu, Merkez Av Komisyonu Kararları ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak avlanabilirler.

İzin İşleri
Yabancı Turist İçin:
Madde 3 -
Seyahat acentaları, yabancı turist avcılara av turları ve av partileri tertip edebilmek için Orman Bakanlığı’ndan (Av Turizm İzin Belgesi) almak zorundadırlar. Bu belgeler herhangi bir harca tabi değildir.

Madde 4 - Orman Bakanlığı’nca av turizmi izin belgesi verilmiş seyahat acentalarının ormanlarda tertipleyecekleri av turları ve av partileri için mahalli orman teşkilatından ayrıca izin belgesi almalarına gerek yoktur.

Av turizmi izin belgesi alan seyahat acentaları av turlarına veya av partilerini organize edecek bir av organizatörü bulundurmak zorundadırlar.

Yerli Turistler İçin:
Madde 5-
Seyahat acentaları T.C. uyruklu vatandaşlar için av turları ve av partileri tertip edebilirler. Ancak;
a) Bu turlara ve partilere iştirak edenlerin av tezkeresi hamili olmaları
b) Yürürlükteki mevzuata, Merkez Av Komisyonu kararları ve avcılığın düzenlenmesi için çıkarılacak diğer tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslara uymaları,
c) Ormanlarda tertip edecekleri av turları ve av partileri için 3167 ve 6831 sayılı Kanun hükümlerine göre mahalli orman idarelerinden izin almaları,
d) Av turları ve av partilerinde bu Yönetmeliğin 14 ve 15’inci maddeleri hükümlerine uymaları zorunludur.

Madde 6- C grubu seyahat acentaları yalnız yerli turistler için av turları ve av partileri tertip edebilirler.

Özel İzni Gerektiren Haller:
Madde 7 -
A ve C grubu seyahat acentalarının Orman Bakanlığı’nca tesis edilen (Yaban hayatı koruma sahaları) ve (Milli parklar) içinde tertipleyecekleri özel ornitolojik ve yaban hayatını tanıtıcı turlar ile foto-safari partileri özel izne tabidir.

Özel ornitolojik ve yaban hayatını tanıtıcı turlar ile foto safari partilerinde her tur ve parti için Orman Bakanlığı’ndan izin almak, turlarda bu Bakanlıkça tespit edilen program ve esaslara uymak zorunludur.

Madde 8 - Orman içi sularda sportif balıkçılık Orman Bakanlığı’nın koyacağı esaslar dahilinde yürütülür.

Turistlerin Avlandırılmalarına İlişkin İşlemler
Madde 9 -
Seyahat acentaları, tertipledikleri av turlarına katılacak her yabancı avcı turiste bir av tezkeresi almak zorundadırlar. Bu husustaki işlemler acentalarca takip edilir ve neticelendirilir.

Madde 10 - Seyahat acentaları, yurdumuza getirecekleri avcı turistlerin kendi ülkelerinde geçerli ve oradaki Türk Elçiliği veya Konsolosluğu veya Turizm ve Tanıtma Bürolarınca tasdik edilmiş av tezkeresi veya örnekleriyle birlikte avcı turistlerin kimlik belgelerini bulundukları yerin mülki makamlarına ibraz etmek, gerekli harcı yatırmak suretiyle Türkiye’de geçerli av tezkeresi alırlar.

Diğer Hükümler
Madde 11 -
Seyahat acentalarının turist avcıları avlandıracakları avlaklar her yıl Orman Bakanlığı’nca tespit edilir ve en geç Temmuz ayı sonuna kadar izin almış seyahat acentalarına duyurulmak üzere Turizm ve Tanıtma Bakanlığı’na bildirilir.

Madde 12- Avcı turistlerin beraberinde getirecekleri ateşli silahlara ilişkin kanun ve kararnamelere uygun evsaftaki av silahı ve av malzemelerinin cins ve miktarları Turizm ve Tanıtma Bakanlığı’nca ilgili acentalara duyurulur.

Madde 13- Avcı turistler beraberlerinde getirecekleri av köpeklerine kuduz aşısı yaptırdıklarına dair bir belgeyi yanlarında bulundurmak zorundadırlar.

Madde 14 - Orman Bakanlığı’nca av turizmine tahsis edilen avlaklarda acentalarca tertiplenen büyük avlarda, seyahat acentaları her iki avcı için bir kılavuz, sürek avlarında ise her 10 avcı için bir postabaşı bulundurmak zorundadırlar.

Madde 15 - Orman Bakanlığı’nca av turizmine tahsis edilecek avlarda acentalarca tertiplenen küçük avlarda (su kuşları, keklik, tavşan, çulluk vs. gibi avı kanunen serbest olan hayvanların avlanmasında) seyahat acentaları her 10 kişilik grup için bir kılavuz bulundurmak zorundadırlar.

Madde 16 - Seyahat acentalarınca düzenlenecek av turlarında kullanılacak av organizatörü ve kılavuzların ve postabaşlarının bu Yönetmeliğin 2’nci maddesi hükmüne istinaden açılacak kurslardan mezun olmaları ve belgelendirilmiş bulunmaları zorunludur.

Ancak, mahalli avcı kuruluşlarınca seçilip Orman Bakanlığı’nca süreli- geçici belge verilmiş kılavuzlar da turlarda görevlendirilebilir. Bunların dışında mahallinden sürekçi, çantacı, taşıyıcı ve diğer elemanlar ihtiyaca göre acentalarca temin edilebilir.

Madde 17 - Orman Bakanlığı’nca tefrik ve av turizmine tahsis edilecek avlaklarda avlanacak av hayvanlarının limitleri, tarife bedellerinin tespit ve tahsili büyük av hayvanlarının amanajma planlarına göre müracaat edecek acentalara tahsisi esasları yürürlükteki mevzuata göre Orman Bakanlığı’nca her yıl tespit edilir ve en geç Temmuz ayı sonuna kadar Turizm ve Tanıtma Bakanlığı’na ilgili seyahat acentalarına duyurulmak üzere bildirilir.

Madde 18 - Avcı turistler, yurdumuzda; tespit edilen sayıda avladıkları avı serbest olan av hayvanlarının sadece trofe, post, deri ve tahnitlerini;
Tespit edilen limitleri dahilinde avladıkları küçük av hayvanlarını eliyle birlikte;

Hiçbir izne tabi olmadan yurtdışına beraberlerinde çıkarabilirler. Veya avcı turistlerin istekleri üzerine seyahat acentalarınca adreslerine gönderilebilir.

Avı yasak olan av hayvanlarının trofe, deri, post ve tahnitlerinin yurtdışına çıkarılması yasaktır.

Yukarıdaki hükümler dışında av etlerinin ihracatında 5956 sayılı kararname hükümleri uygulanır.

Madde 19 - Seyahat acentaları ilmi araştırmalar yapmak, fuan örnekleri toplamak, 8 mm’den büyük sinema alıcılarıyla profesyonel filmler çekmek amacıyla turlar tertip edemezler.

Madde 20 - Seyahat acentaları düzenleyecekleri av turlarını önceden Turizm ve Tanıtma Bakanlığı’na bildirirler ve her yıl sonunda yurda getirdikleri turist avcı miktarıyla avlattığı av hayvanlarının tür ve adetlerini bir cetvel halinde Orman Bakanlığı’na bildirmek üzere Turizm ve Tanıtma Bakanlığı’na verirler.

Madde 21 - Kara Avcılığı Kanunu, merkez Av Komisyonu Kararları ve avcılığa ilişkin diğer mevzuat ile bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden, usulsüz av yaptıran, dış ülkelerde ve dış basında gerçek dışı, mevzuata aykırı ilan ve reklamlarla usulsüz avlanmaları teşvik eden, yabancı avcıları güç ve sorumlu duruma sokarak ülke turizmi aleyhinde menfi propagandaya sebebiyet verdikleri tespit edilen seyahat acentaları hakkında 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu’nun 27’nci maddesinin (h) fıkrası uygulanır.

Madde 22 - Av organizatörü ve av kılavuzu yetiştirmek gayesiyle Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ile Orman Bakanlığı müştereken organizatörlük ve kılavuzluk kursları açarlar.

Bu kursların zamanları, süreleri, yerleri, programları ve diğer şartları adı geçen Bakanlıklarca birlikte tespit edilir.

Madde 23 - Seyahat acentalarının halen av organizatörü veya rehber olarak istihdam ettikleri (turist rehberi belgeli) elemanlar bu kurslara iştirak ederek belge almadan av organizatörlüğü ve av kılavuzluğu yapamazlar.

Madde 24 - Av organizatörleri ve av kılavuzları, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ile Orman Bakanlığı tarafından her yıl birlikte saptanacak ve Turizm ayı sonuna kadar ilgili seyahat acentalarına bildirilecek ücret miktarından fazla günlük ücret isteyemezler.

Yürürlük
Madde 25 - 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu’nun 27’nci maddesinin (h) fıkrası hükmü uyarınca hazırlanan bu Yönetmelik, Resmi Gazete ile yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 26 - Bu Yönetmelik hükümleri Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ve Orman Bakanlığı’nca müştereken yürütülür