TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Orkestra-Koro-Topluluk Hizmet Sözleşmesi

*Bu Sözleşme 28/01/2010 tarih ve 1012 Sayılı Maliye Bakanlığı Vizesi ile Yürürlüğe girmiştir.

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

(ORKESTRA-KORO-TOPLULUK)

HİZMET SÖZLEŞMESİ

Adı Soyadı                                :

Babasının Adı                            :

Uyruğu                                    :

Doğum Yeri ve Tarihi                  :

Öğrenim Durumu                       :

Kanuni İkametgahı                     :

Sözleşmeye Esas Olan Görevi       :

Maaş Derecesi ve Kademesi         :

Sicil No.                                   :

T.C. Kimlik No.                          :

            Bir yandan T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı adına hareket eden ……………………… ile öte yandan ………………………………… arasında aşağıda yazılı esaslara göre sözleşme yapılmıştır.

TANIMLAR

Madde 1- Bu sözleşmede geçen;

Bakanlık                            : Kültür ve Turizm Bakanlığını,

Bakan                                : Kültür ve Turizm Bakanını,

Genel Müdürlük                : Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünü,

Genel Müdür                     : Güzel Sanatlar Genel Müdürünü,

Müdürlük                  : Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Devlet Senfoni Orkestraları, Devlet Koroları ve Toplulukları Müdürlüklerini,

            Sanat Kurumu       : Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü bağlı Orkestraları, Koroları ve Toplulukları,

Yetkili Kurul   : Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Devlet Senfoni Orkestralarında Yönetim Kurulu, Devlet Koroları ve Topluluklarında Sanat Kurulunu,

            Sanat Sezonu            :  Cumhurbaşkanlığı ve Devlet Senfoni Orkestralarında 1 Eylül – 1 Haziran, Devlet Koroları ve Topluluklarında 1 Eylül – 30 Haziran tarihleri arasını,

            Sözleşmeli Personel : Sanat Kurumlarında Bakanlar Kurulunun 07.05.1987 tarih ve 87/11782 Sayılı Kararnamesi kapsamında çalışan Devlet Sanatçısı, Orkestra Şefi, Orkestra Şef Yardımcısı, Koro Şefi, Koro Şef Yardımcısı, Topluluk Sanat Yönetmeni, Topluluk Sanat Yönetmen Yardımcısı, Solist Sanatçı, Sanatçı ve Stajyer Sanatçı, Lüthie, Akordör ve Notistleri ifade eder.

SÖZLEŞME ÜCRETİ VE GENEL HÜKÜMLER 

Madde 2- Sözleşmeli personele bu görevine karşılık her ay ………….. puan karşılığı brüt ………………TL. ücret ödenir. Ödemeler, her ay peşin olarak yapılır. Mali yıl içinde dört aylık ücret; Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında ödenmek üzere, ikramiye olarak ödenir. Ayrıca, Bakanlıkça tespit edilen ilke ve esaslara uyan personele Başbakanlık Onayı ile ilki Haziran, ikincisi Aralık ayında olmak üzere yılda iki kez teşvik ikramiyesi ödenebilir. Sözleşme ücretleri mali yıl içinde Bakanlar Kurulu’nca artırıldığında puanlar nispetinde sözleşme ücretleri de artırılır.

Sözleşme süresi içinde disiplin cezası alanlar ile 30 günden fazla rapor alanlara teşvik ikramiyesi ödenmez. Teşvik ikramiyesi ödendikten sonra, ilgilinin Bakanlıkça tespit edilen ilke ve esaslara uymadığının tespit edilmesi halinde teşvik ikramiyesi yasal faizi ile birlikte ilgiliden tahsil edilir.

           

Madde 3- Sözleşmeli personel, alacağı brüt aylık üzerinden ve kazanılan hak aylığı üzerinden gerekli olan vergi, resim ve harcın kesilmesini kabul eder.

           

Madde 4- Sözleşmeli personele Bakanlar Kurulunun 07.05.1987 tarih ve 87/11782 sayılı Kararname eki esaslarında belirtilen ödemeler yapılır.

           

Madde 5- Bu sözleşme ile sözleşme devresi sonuna kadar olmak üzere, saptanmış olan aylık ücretler müktesep hak oluşturmaz. Çalışma yılları için düzenlenecek sözleşmelere esas olacak ücretler kararname esaslarına ve yetkili kurulların değerlendirmesine göre tespit edilir.

            Sözleşmeli personelin aylık brüt sözleşme ücretinin tavanı için 100 (yüz) puan esas alınır. Sözleşmeli personelin aylık brüt sözleşme ücretine esas olacak puanlar, belirlenecek puan grupları içinde sözleşmeli personelin başarısı, üretkenliği ve verimliliği, iş disiplini, görevine ve kurumuna bağlılığı, hizmet yılları, öğrenimi, verilen görevlere yaklaşımı, birlikte çalıştığı ya da çalıştırdığı kişilerle ilişkileri, kurumun verimliliğine sağladığı katkı ve etkinliklerine gönüllü olarak katılma çabası, özveri gösterme düzeyi, sağlık problemlerinin görevini etkileme boyutu ve benzeri nitelikleri kapsayan değerlendirme formları dikkate alınarak, kurumların yetkili kurumlarınca tespit edilir ve Bakan onayına sunulur. Sözleşmeli personelin aylık brüt sözleşme ücretlerine esas teşkil edecek bu puanlar, Bakanlık Makamının onayından sonra kesinlik kazanır.

           

Madde 6- Sözleşmeli personelin görev yeri dışında geçici olarak görevlendirilmesi halinde gündelik ve yol giderleri 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerince saptanan süreyi aşamaz ve geçici görevlendirilmelerinde 1 inci derece Devlet memurlarına ödenen harcırah miktarı ödenir. Turne görevlerinde aynı Kanunun 33/c maddesi hükümleri uygulanır. Stajyer sanatçı da aynı haktan yararlanır.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün düzenleyeceği çalışma, prova, konser, gösteri ve turnelerinde görevlendirilen sözleşmeli personele, harcırah dışında herhangi bir ilave ücret ödenmez.

Madde 7- Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile Devlet Senfoni Orkestralarında, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Yönetmeliği’nin hükümleri, Koro ve Topluluklarda, Devlet Koroları ve Toplulukları Yönetmeliği ve Solist Sanatçılarla ilgili Yönetmelik ve Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne Bağlı Orkestra, Koro ve Topluluklar Norm Pozisyon Usul ve Esaslarına aykırı olmamak kaydıyla çıkarılan genelge, tebliğ ve yönerge hükümleri aynen uygulanır.

Mevzuatı bulunmayan kurumlar ile mevzuatında konuya ilişkin düzenleme bulunmayan kurumlar için 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır.

Madde 8- Sözleşmeli personel görevlerinde, ilgili mevzuat ve sözleşme hükümleri ile Bakanlığın mevcut, yeni çıkarılacak veya değiştirilecek tüzük, kararname, yönetmelik, yönerge, genelge, karar ve duyurularına tam olarak uymak zorundadır. Aksi takdirde sözleşmenin disiplin hükümleri uygulanır.   

Sözleşme dönemi içinde Kanun, Tüzük, Kararname, Yönetmelik ve Yönerge değişikliği veya yeniden düzenlenmesi durumlarında bu mevzuatla sözleşme arasında çelişki doğduğu takdirde, yeni mevzuat hükümleri uygulanır.

Madde 9- Stajyerlik sınavında başarı gösteremeyen sözleşmeli personel hakkında, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 56 ve 57 inci maddelerine göre işlem yapılır.

Madde 10- Müdürlükler, Maliye Bakanlığının vizesinin ellerine ulaştığı tarihi müteakip 3 (üç) iş günü içinde sözleşmenin yenilenmesi için sözleşmeli personele genel çağrıda bulunur. Çağrı, Müdürlük duyuru tahtalarında ilan edilir. Bu süre 10 (on) günü geçemez, ayrıca bildiri gönderilmez.

Sıhhi izinli, resmi görev veya izinli olmak gibi nedenler dışında duyurulan süre içinde yeni sözleşmelerini imza etmeyen sözleşmeli personel, istifa etmiş sayılır. Sözleşmenin imzalanmamasından dolayı kurumun bir zararı doğmuşsa sözleşmeli personelden tahsil edilir.

Madde 11- Sözleşmeli personelden; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 4 üncü maddesi uyarınca haklarında 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulananlara 5434 sayılı Kanunun maluliyete ayrılma ve emekliye sevk hükümleri, diğerleri hakkında 5510 sayılı Kanunun maluliyete ayrılma ve emekliye sevk hükümleri, gerektiğinde 07.05.1987 tarihli ve  87/11782 sayılı Kararnamenin eki esaslarda belirtilen bir yıllık sözleşme süresi içinde ya da bu sürenin bitiminde Genel Müdürlüğün teklifi ve Bakan Onayıyla uygulanır.

Yetkili kurullar ya da yapılan incelemeler (teftiş, muhakkik raporu v.b.) neticesinde sağlık nedeniyle görevini yapamayacak olduğu rapor edilenler, doğrudan resmi sağlık kuruluşuna sevk edilir. Konuya ilişkin düzenlenen sağlık kurulu raporunda sağlık sebebiyle görevini yapamayacağı belirtilen sözleşmeli personel hakkında da yukarıda belirtilen şartlar dahilinde işlem yapılır.

ÇALIŞMA, PROVA VE KONSERLERE İLİŞKİN DÜZENLEMELER

Madde 12- Sözleşmeli personel, Bakanlığın,  yurt içi ve yurt dışında düzenleyeceği çalışma, prova, konser, gösteri ve turnelere katılmak, bunun için gerekli hazırlıklarda bulunmak, üstlendiği görevleri en üst düzeyde ve eksiksiz yapmak, görevleriyle ilgili olarak mevzuata uymak, ayrıca amirlerin mevzuat uyarınca verdiği görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.

Madde 13-Sözleşmeli personel,  kurumlarının sanat anlayışı ve ilkeleriyle çelişmeyen nitelikteki resmi ve özel konser, radyo-televizyon programı, topluluk, koro ve orkestra çalışmalarına Yetkili Kurulun görüşü ve Genel Müdürlüğün belirleyeceği şartlarla ve onayıyla görevlerini aksatmayacak sürelerle katılabilirler. Yine aynı usul ve esaslar çerçevesinde kurumlarda ders görevini ifa edebilirler.

Madde 14- Sözleşmeli personel, görevlerini yaparken Anayasa ve ilgili mevzuatı bilmekle, iş ilişkilerini hiyerarşik düzen içinde yürütmekle yükümlü olup mevzuata aykırı düşen davranışlarından sorumludur.

Madde 15-Orkestra ve Koro Şefleri ile Topluluk Sanat Yönetmenleri; sözleşmeli personele hakkaniyetle davranmak ve amirlik yetkilerini mevzuatta belirtilen esaslar içinde kullanmakla yükümlüdür. Sözleşmeli personelin görevlerini, zamanında ve eksiksiz yapmalarından, hal ve hareketlerini takip ve kontrol etmekten sorumludur.

Madde 16- Konserlere katılacak solisti seçme yetkisine, sanat kurumunun özel mevzuatına göre; Şef, Sanat Yönetmeni ya da yetki verilen Kurul Üyeleri sahiptir. Bu durumda yetkili kılınan kişi veya kurul üyeleri, bireysel performans gösterecek sanatçının solistlik vasfına sahip olmasından sorumludur. Gerekli vasıflara sahip olmayan sanatçıya solo/solistlik görevi vererek konserin başarısızlığına sebep olan ilgili ya da ilgililer hakkında yasal işlem yapılır. (Devlet Sanatçıları ve Solist Sanatçıların görevlendirilmesi hariç)

Madde 17- Sözleşmeli personel, görevini aksatmadan sağlıklı bir biçimde yerine getirmek amacıyla ilan tahtalarındaki programlar ile Bakanlığın yönerge, genelge, duyuru ve bağlı bulunduğu Müdürlüğün duyurularını okumak ve gereğini yapmakla yükümlüdür.

Sanatçılar kendilerine verilecek görevlerden doğacak kişisel sorunlarını herhangi bir yanlışlığa ve zaman kaybettirecek tartışmalara engel olmak için önce ilgili Şef veya Sanat Yönetmenine yazılı olarak iletmek zorundadır. İlgili Şef veya Sanat Yönetmeni tarafından çözümlenemeyen talepler hakkında koro veya topluluk müdürlüğüne yazılı olarak başvurulur. Yapılan müracaatlar yetkili kurul tarafından 7 gün içinde karara bağlanır. Sanatçı karar alınana kadar görevine devam etmek zorundadır.

Madde 18- Sözleşmeli personel, yasalarla belirlenen kamu görevlisi niteliklerinin gerektirdiği saygınlık ve güvene yaraşır olduğunu, kurum içinde ve kurum dışındaki davranışları ile göstermek zorundadır. Sözleşmeli personel hiçbir şekilde kurumların ve kendisinin mesleki itibarını zedeleyecek sözlü, yazılı ve fiili eylemlerde bulunamaz.

Sözleşmeli personel, kurum içinde ve dışında; kurumunu, amirlerini ve arkadaşlarını küçük düşürecek konuşma ve davranışlarda bulunmak, amirlerine karşı gelmek ya da verilen emirleri dinlememek, başkalarını kuruma karşı tahrik etmek, kurum aleyhine yayın yapmak veya yaptırmak ya da demeç vermek gibi davranışlarda bulunamaz.

Bu tür davranışlarda bulunanlar hakkında bu sözleşmenin disiplin hükümlerine göre işlem yapılır.

Madde 19- Sözleşmeli personel, Bakanlıkça verilen görevleri üstlenmek ve gereğini yapmakla yükümlüdür. Sözleşmeli personel, icra edilecek eserlerin görev dağılım listesi ilan edildiği tarihten başlayarak, o eserde görev almış olur. Görevlendirilen sözleşmeli personel, en kısa zamanda Müdürlükten imza karşılığında nota vb. dokümanı alır.

Sözleşmeli personel; çalışma, prova ve konserler başlamadan önce sanat kurumunun özel mevzuatın da belirtilen süre içinde ve hazır şekilde yerini alır. Saz sanatçıları çalışma saatinin başlamasından önce akortlarını ve gerekli diğer hazırlıkları yaparlar.

Sözleşmeli personel, çalışma ve provalara hazırlıklı olarak gelir. Şef/Topluluk Yönetmeni tarafından, programdaki eserlere hazırlanmadan gelerek sanat kurumunun verimini düşürdüğü, gerekli dikkat ve gayreti göstermediği ve çalışma bütünlüğünü bozduğu tespit edilen sözleşmeli personel hakkında gerekli yasal işlem yapılır.

Madde 20- Sözleşmeli personel, görevleri için kendisine verilecek çalgı aleti ve diğer malzemelerin kullanımında azami dikkati göstermek zorundadır. Zimmetle teslim alınan her türlü malzeme, görev bitiminde Müdürlüğe teslim edilir.

Sözleşmeli personelin kusuru nedeniyle çalgı aletinin kaybolması veya tamiri mümkün olmayacak derecede hasara uğraması hallerinde “Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda işlem yapılır.

Sözleşmeli personel, notalarını yabancılara veremez, kopya ettiremez; çalıştığı notalar üzerine silinemeyecek şekilde yazı yazamaz. Notayı temiz tutmayan, hırpalayan ve kaybeden sanatçıya nota bedeli ödettirilir. Kasıt ve kusur tespiti durumunda yasal işlem yapılır.

Madde 21- Televizyon ve yayın kuruluşları tarafından yayınlanacak konserler ile radyo ve televizyon stüdyolarında kaydedilecek konserler, Genel Müdürlüğün onayı üzerine, ilgili kuruluş ile Müdürlük arasında yapılacak protokolle gerçekleştirilir. Bu konuda, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Yönetmeliğinin 24 üncü madde hükümleri saklıdır.

            Madde 22- Sözleşmeli personel, çalışma programlarına göre kendisine verilen görevlere düzenli bir şekilde devam eder. Bu durum devam takip çizelgesiyle izlenir. Devam takip çizelgeleri, Müdürlük tarafından incelenerek imzalanır. Göreve gelmeme ya da geç gelme hallerinde sözleşmeli personel hakkında Müdürlükçe tutanak tutulur ve gerekli işlem yapılır.

            Görevin özelliğine göre, sözleşmeli personel çalışmalara katılmadığı durumlarda, görevli olmayanlar için devam çizelgesine “görevli değildir” ibaresi yazılır.

            Müdürlüğün bilgisi dahilindeki herhangi bir mazeretle görevine gelemeyen sözleşmeli personel, bu süre içinde hiçbir yerde sanatını icra edemez veya başka bir iş yapamaz. Aykırı hareket edenler hakkında yasal işlem yapılır.

            Madde 23- Hastalık sebebiyle görevine gelemeyecek sözleşmeli personel, görevin başlamasından en geç 6 (altı) saat önce, ani durumlarda derhal gereği yapılmak üzere, durumunu Müdürlüğe bildirir. Bu bilgi, Müdürlükçe çalışmayı yürüten görevliye iletilir.

            Sözleşmeli personele devamlı hastalık durumlarında sözleşmenin 11’inci maddesi uygulanabileceği gibi, hastalığın sürekliliğinden doğan durumun önemine göre, 657 sayılı Yasa’nın 105’inci maddesi uyarınca uygulama yapılır. Sözü geçen maddede belirtilen süre içinde sözleşmeyi yenileyip yenilememe hususunda Bakanlık yetkilidir.

            Madde 24- İlan edilenprova çizelgesinde adları belirtilmemiş olansözleşmeli personel, yetkili kurulun kararına göre hareket eder. İlan edilen konser günlerinde görevli olmayan, ancak yedek olan sanatçı, konser başlangıcından 2 (iki) saat önce Müdürlükte kayıtlı olan adresinde bulunur.

            Provanın başlamasından bitimine kadar Şef/Sanat Yönetmeninin izni olmadan kimse provadan ayrılamaz. Provalardan izinsiz ayrılmak için hastalık, ölüm, yangın, sel, deprem ve benzeri doğal afetlerden başka hiçbir özür geçerli sayılmaz.

            Görevli olduğu halde provaya gelmeyen, buna neden olarak hastalığını bildiren sözleşmeli personel, hastalığını kurum doktorunun ya da resmi sağlık kurumunun raporu ile belgelemek zorundadır. Rapor ve belgeler en kısa zamanda Müdürlüğe iletilir.

            Provalar, konserlerde olduğu gibi ciddiyetle, gereken önem verilerek ve özenle yapılır. Provalar boyunca konserin icrası için yapılan çalışmaların akışını ve önemini engelleyen her türlü davranıştan kaçınılır.

            Provalara alkol, uyuşturucu ve uyarıcı madde alarak gelen sözleşmeli personeli Şef/Sanat Yönetmeni sahneye çıkarmaz. Kurum doktoru ya da resmi sağlık kurumunun raporu ile durumu tespit eder ve bağlı olduğu Müdürlüğe bildirir.

            Her konserin genel provası eksiksiz olarak yapılır. Zorunlu haller dışında en az bir genel prova yapılır.

            KONSERLER VE TURNELER

            Madde 25- Konserlere alkol, uyuşturucu ve uyarıcı madde alarak gelen sözleşmeli personeli Şef/Sanat Yönetmeni sahneye çıkarmaz. Kurum doktoru ya da Resmi Sağlık Kuruluşlarınca durumu tespit edilir ve durumu bağlı olduğu Müdürlüğe bildirilir.

            Madde 26- Sözleşme hükümlerini kabul eden sözleşmeli personel, Bakanlığın yurtiçi veya yurtdışında düzenleyeceği turnelerde verilecek görevleri, sözleşmenin tüm hükümleri uyarınca yürütmekle yükümlüdür. Sözleşmeli personel, turnelerde kendilerine önceden verilecek programa uygun hareket eder.

            Turnelerin gerekliliğine Genel Müdürlük karar verir. Genel Müdürlük onayı alınmadan önce üçüncü kişi ve kurumlarla turne anlaşması yapılamaz. Genel Müdürlüğün uygun gördüğü, yurtiçinde ve yurtdışında münferiden veya topluca yapacağı sanat faaliyetleri turne kapsamındadır.

            Turneler sanat, teknik, mali ve idari imkanlar ölçüsünde programlanır. Turnede görevli sözleşmeli personel değişikliği, Genel Müdürlük onayı ile yapılır.

            Müdürlükler turne programlarını kendi imkanları içinde tespit eder ve Genel Müdürlüğün onayına sunar.

Turnelerde hangi yoldan ve hangi araçla yolculuk yapılacağı, Bütçe Kanunu uygulama genelgeleri ve tebliğleri, Başbakanlık Genelgeleri, Bakanlık ve Genel Müdürlük genelgelerine göre ilgili Müdürlükçe tespit edilir. Turneye katılan sözleşmeli personelin, Müdürlükçe belirlenen yol ve araç dışında, başka bir araçla ve yoldan turneye katılma ve ayrılma istekleri ile belirlenen yerin dışında konaklaması yazılı izne bağlıdır.

Turnede görev alan sözleşmeli personelin, yolculuk yapacağı aracın hareketinden en geç yarım saat önce taşıtın yola çıkacağı yerde hazır bulunması gereklidir. Turnelerde yolculuk hareket, gün ve saatleri Müdürlükçe saptanır.

Topluca yolculuk yapan gruplar, yol boyunca, konserlerin gerçekleştiği şehirlerde ve kalınan otellerde sanatçı saygınlığını zedeleyici, işin ciddiyetini ve önemini sarsıcı, kurumun onurunu ortadan kaldıran tutum ve davranışlar içinde bulunamazlar. Sözleşmeli personel, turnelerin yapıldığı şehirlerde kalınan otelin veya misafirhanenin özel koşullarına uymak zorundadır.

Bu davranışların birinde bir uygunsuzluk doğduğunda, Müdürlük ya da Genel Müdürlükçe görevlendirilen yetkili, durumu rapor ederek Genel Müdürlüğe bildirir.

Merkezde uygulanan sözleşmenin çalışma, prova ve konserlere ilişkin düzenlemeler başlıkları altında belirlenen maddeleri, turneler süresince yapılacak çalışmalar sırasında da aynen uygulanır.

            Sözleşmeli personel, izin ve hastalık durumları dışında, görevlendirildiği turneye katılmak zorundadır.

            Turnede görevli olmayan sanatçıların turne süresince günlük görevlerine devamları, hizmetin durumuna göre, yetkili kurulun kararıyla belirlenir.

            Turne ile ilgili ulaşım, konaklama ve benzeri konularda araştırma ve organizasyon, turne öncesi Müdürlük tarafından yapılır. Turne esnasında günlük programın uygulanmasını, Müdürün katılmadığı turnelerde, Müdürlük ya da Genel Müdürlükçe görevlendirilen yetkili sağlar.

            HASTALIK VE TEDAVİ

            Madde 27- Hastalık, tedavi ve cenaze giderleri ile ilgili olarak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili maddeleri, Bütçe Kanunu ve Sosyal Güvenlik Kurumunca çıkarılacak Sağlık Uygulama Tebliğleri çerçevesinde uygulama yapılır.

            Sözleşmeli personel, geçici hastalık durumunda hastalığını kurum doktorunun raporuyla veya Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşmalı sağlık kurumlarınca düzenlenecek raporla; eğer hastalığı devamlılık gösteriyorsa sağlık kurumunun sağlık kurulunca düzenlenecek raporla belgelemek zorundadır. Bu kurulların verecekleri raporlarda hastalığın belirtileri ayrıntılı bir şekilde açıklanarak varılan teşhisin açıkça belirtilmesi şarttır. Hastanın tedavi ve dinlenmesine gerek görülürse bunun süresi, işine engel olup olmayacağı, istirahatın nerede ve nasıl geçirileceği verilecek raporda açıklanmalıdır. Personel, raporlu bulunduğu sürece raporun gerektirdiği biçimde davranmaya zorunludur. Tıbbi gerekçe ile hastalığın geçirileceği şehir raporda belirtilmemiş ise personel raporlu oluşunu neden göstererek görevli olduğu şehirden dışarı çıkamaz. Hastalığının türü ve özelliğine göre tedavi biçimi ayrıca belirtilir. 20 günden daha uzun süreli raporların Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşmalı sağlık kurumlarının yetkili sağlık kurullarından alınmış olması zorunludur.

            YER DEĞİŞTİRME

          Madde 28-Sanat kurumlarının hizmetlerini etkin ve verimli olarak sürdürebilmelerini teminen, atamaları yapılan personelin atandıkları sanat kurumunda (stajyer olarak atananlarda stajyerlik süresi dahil) toplam 6 yıllık hizmet sürelerini tamamlamadıkları sürece tayin talepleri değerlendirilmeyecektir. (Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne Bağlı Orkestra, Koro ve Topluluklar Norm Pozisyon Usul ve Esaslarında belirtilen sağlık ve eş durumuna bağlı yer değişiklikleri hariç)

            İhtiyaç sebebi ile yer değiştirme talepleri, sezonu dışında yapılır. Sanat sezonu içinde yapılan müracaatlar değerlendirmeye alınmaz.

            Yer değiştirme talepleri, Bakanlar Kurulunun 07.05.1987 tarih ve 87/11782 sayılı Kararnamesinin 26.05.2008 tarih ve 2008/13713 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik 14 üncü maddesi uyarınca hazırlanan “Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne Bağlı Orkestra, Koro ve Topluluklar Norm Pozisyon Usul ve Esasları” kapsamında değerlendirilir.

            Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasına atanma taleplerinde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Yönetmeliğinin 102 nci maddesi hükümleri uygulanır.

            Sanatsal amaçlarla veya belirli bir projeyi geliştirmek üzere, her iki sanat kurumunun yetkili kurullarının görüşü alınarak, sanat kurumları arasında kısa süreli geçici görevlendirmeler yapılabilir.Bu görevlendirmeler bir sanat sezonunda 3 (üç) ayı geçemez.

            KONSER KIYAFETİ

            Madde 29- Sözleşmeli personel, konserlerde mevzuatlarında düzenlenen şekilde giyinir. Konser kıyafetlerinin uygunluğuna yetkili kurul karar verir. Bu maddeye aykırı hareket edenler hakkında yasal işlem yapılır.

            DİSİPLİN HÜKÜMLERİ

            Madde 30- Sözleşmeli personele verilecek disiplin cezaları ile her bir disiplin cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

            A - Uyarma: Görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.

            Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

            a)   657 Sayılı Kanun’un 125’nci maddesinin (A) fıkrasında sayılan fiil ve haller,

            b) Provaya özürsüz olarak 15 (on beş) dakikaya kadar geç gelerek, provanın gecikmesine ve aksamasına neden olmak,

            c)   Başkalarının görevlerine müdahale etmek,

            d) Çalışma ve provalara tam ve düzenli olarak hazırlanmadan gelmek, veriminin düşmesine neden olmak; gerekli dikkat ve gayreti göstermeyerek çalışma bütünlüğünü bozmak,

            e)   Etkinliklerde evvelce kararlaştırılan şekilde giyinmemek.

            B - Kınama: Görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir.

            Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

            a)   657 Sayılı Kanun’un 125’nci maddesinin (B) fıkrasında sayılan fiil ve haller,

            b) Provaya 15 (on beş) dakikadan fazla geç gelerek, provanın gecikmesine ve aksamasına neden olmak,

            c)   Sanat kurumunun tanıtımını sağlayacak haber niteliğinde televizyon çekimine ve fotoğraf çekimine gelmemek,

            d)   Sanat kurumunun özel mevzuatında düzenlenen süreden önce konserde görevi başında bulunmamak,

            e) Prova, konser ve çalışma sırasında yetkilinin izni olmadan çalışma mekanından uzaklaşmak,

            f)    Prova süresince provanın ciddiyetini ve akışını bozacak davranışlarda bulunmak,

            g)   Turnelere gidilirken izin alınmadan saptanan araçlar dışında yolculuk yapmak, saptanan yerler dışında kalmak ve kalınan yerlerde ve yolculukta görevin ciddiyet ve onuru ile bağdaşmayan davranışlarda bulunmak,

       h) Turnelerde tespit edilen bir plana uygun davranmamak, kendilerine önceden veya turne esnasında verilecek talimata uygun hareket etmek,

       ı) Konser, temsil ve benzeri etkinlikler sırasında sükûneti ve disiplini bozmak; gerekli dikkat ve gayreti göstermeyerek etkinliği olumsuz yönde etkilemek,

       i)  Etkinlik esnasında görev dışı işlerle uğraşmak,

       j)  Görevini amirinin izni olmadan başkasına devretmek,

       k) Konserde solistlik görevi için yeterli olmayanlara görev vererek konserin başarısızlığına neden olmak.

C- Aylıktan Kesme: Brüt aylığın 1/30-1/8 arasında kesinti yapılmasıdır.

Aylıktan kesme cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a)      657 Sayılı Kanun’un 125’inci maddesinin (C) fıkrasında sayılan fiil ve haller

b)      Konserin 10 (on) dakikaya kadar geç başlamasına neden olmak,

      c)   Konserin ciddiyet ve akışını bozucu davranışlarda bulunmak,

d)   Provaya gelmemek ya da bir kez iptaline neden olmak,

e)      İzinsiz olarak provayı terk etmek,

f)        Provaya 15 (on beş) dakikadan fazla geç gelerek provanın gecikmesine ve aksamasına neden olmak,

g)      İlan edilen konser günlerinde görevli olmayan, ancak yedek olan sanatçının konser başlangıcından 2 (iki) saat önce Müdürlükte yazılı olan adresinde bulunmamak,

h)      Görev içinde ve dışında çalışanlar hakkında gerçek dışı beyanda bulunmak, saygısızlık etmek,

ı) Prova, konser ve etkinliklere mazeretsiz olarak gelmemek ya da etkinlik devam ederken    görevi bırakıp gitmek,

i)        Sanat kurumunu küçük düşüren ve itibarını zedeleyen sözlü veya yazılı beyanlarda bulunmak,

D-Kademe İlerlemesinin Durdurulması: Sözleşmeli personelin bulunduğu kademede ilerlemesinin 1-3 yıl için durdurulmasıdır. Bu durum, ceza süresi içinde derece ilerlemesi için yapılacak sınavlara katılmasını da engeller.

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a)      657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin (D) fıkrasında sayılan fiil ve haller

b)      Konserin 10 (on) dakikadan fazla geç başlamasına neden olmak,

c)      Provanın iptaline neden olmak,

d)      Konser iptal edilmemek kaydıyla verilen konser görevine mazeretsiz gelmemek,

e)      Göreve, çalışma, prova ve konserlere alkollü, uyuşturucu ve uyarıcı madde alarak gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek, çalışma arkadaşlarını rahatsız etmek, çalışmanın huzurunu bozmak, doktorun tıbbi denetimine itiraz etmek,

f)        Müdürlüğün bilgisi dâhilinde herhangi bir mazeretle görevine gelmeyip, bu süre içinde başka bir yerde sanatını icra etmek ya da başka bir iş yapmak,

E-Devlet Memurluğundan Çıkarmak: Sözleşmenin feshedilerek sözleşmeli personelin görevine son vermektir.

            Sözleşmeli personelin sözleşmesinin feshedilerek görevinin sona ermesi cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a)      657 Sayılı Kanunun 125 inci maddesinin (E) fıkrasında sayılan fiil ve haller

b)      Konserin iptaline veya programdan çıkarılmasına neden olmak,

Öğrenim durumları nedeniyle yükselebilecekleri kadroların son kademelerinde bulunanlara, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının verilmesini gerektiren hallerde 3 aya kadar brüt aylıkları kesilir, tekerrüründe görevlerine son veriler.

Madde 31- Bu sözleşmede düzenlenen disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin ayrıca Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Yönetmeliğinde de düzenlenmiş olması halinde, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Devlet Senfoni Orkestrası sanatçıları (Devlet Sanatçıları ve Solist Sanatçılar hariç)  hakkında ilgili Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Anılan Yönetmelikte bulunmayan disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerde ise iş bu sözleşme hükümleri uygulanır.

Madde 32- Kusurlu bir eylem ya dadavranışın bu sözleşmede yer alan disiplin suçundan hiçbirine uymaması, bu eylem ve davranışın cezasız kalmasını gerektirmez. Bu durumda yukarıda belirtilen fiillerden hangisine en yakın görülürse o fiile ilişkin disiplin cezası verilir.

Madde 33- Bu sözleşmede düzenlenen uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları, Bakanlık Disiplin Amirleri Yönetmeliği’nde belirtilen disiplin amirleri tarafından; kademe ilerlemesinin durdurulması ve devlet memurluğundan çıkarma cezası, Bakanlık Disiplin Kurulu’nun kararı alındıktan sonra Bakan tarafından verilir.

Madde 34- Bu sözleşmede yer alan disiplin cezalarının sicilden silinmesine ilişkin süre içinde;

1)      Disiplin cezası verilmesine sebep olunmuş aynı fiil veya halleri tekrarlayanlara,

2)      Daha önce aynı fiil veya haller nedeniyle aynı derece iki disiplin cezası olanlara

üçüncüsünde, bir derece ağır ceza uygulanır.

            Madde 35- Davranışlarından dolayı haklarında hukuk ve ceza davası açılması, disiplin cezası verilmesine engel değildir.

            Madde 36- Disiplin kovuşturmasına uğrayanların savunma hakları hiçbir şekilde kısıtlanamaz, savunma alınmadan ceza verilmez.

            Savunma süresi 7 (yedi) gündür. Süresi içinde savunmasını yapmayanlar, savunma haklarından vazgeçmiş sayılırlar. Kovuşturma altında bulunanlar her türlü belgeyi delil olarak ileri sürebilirler. Turnede bulunanlar veya geçici görevle görevlendirilenler savunma hakları için geçerli mazeret beyan ederek savunmalarını, dönüşten sonra 7 (yedi) gün içinde verebilirler; ancak disiplin amiri, talebi uygun bulmazsa ilgiliye bildirerek en geç 7 (yedi) gün içinde savunmasını ister.

Madde 37- Bir olayda kişinin birden fazla disipline aykırı fiili varsa, her fiille ilgili disiplin hükümleri ayrı ayrı uygulanır.

Ceza tayin edilirken kovuşturmaya uğrayan kişinin genel durumunu, olayın oluş şeklini, nedenlerini veya kişinin yetki, görev ve sorumluluk derecelerini değerlendirerek, hafifletici ve ağırlaştırıcı nedenlerin varlığını tespit ederse, bir derece hafif veya ağır disiplin cezası verilebilir.

Madde 38- Disiplin cezaları ilgililere yazı ile bildirilir. İlgili uyarma ve kınama ceza bildirisini aldığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün içinde ve gerekçe göstererek cezaya itiraz edebilir.

Bu süre içinde itiraz edilmeyen uyarma ve kınama cezaları kesinleşir.

İtiraz halinde, itiraz mercileri kararı gözden geçirerek verilen cezayı aynen kabul edebilecekleri gibi cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilirler.

İtiraz edilmeyen kararlar ile itiraz üzerine verilen kararlar kesindir.

İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren 30 (otuz) gün içinde kararlarını vermek zorundadırlar.

Kaldırılan cezalar sicilden silinir.

Madde 39- Disiplin cezaları, verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder ve uygulanır.

Madde 40- Disiplin cezasını gerektiren kusurlu hareketi ile bir zarara yol açan sözleşmeli personele, disiplin cezası verilmekle beraber sebep olduğu zarar ödettirilir.

Madde 41- Bu sözleşmede hüküm bulunmayan disiplin hükümleri ile ilgili 657 Sayılı Kanunun 124-136’ıncı maddelerinde yer alan hükümleri uygulanır.

DİĞER HÜKÜMLER

Madde 42- Sözleşmeli Personelin çalışma ve görevine ilişkin yetenek,başarı ve verim durumu, genel hal ve davranışı, görevine ve kurumuna bağlılığı, devam durumu, hizmet yılı ve öğrenim durumu da dikkate alınarak, her yıl aralık ayı içinde yetkili kurul tarafından “başarılı” ya da “başarısız” olarak değerlendirilir ve bu durum puan cetvelinde belirtilir. Başarılı olan sözleşmeli personel tavan puana ulaşmamışsa başarısı oranında ek puan verilir. Başarısız olan sözleşmeli personelin puanı artırılmaz veya başarısızlığı oranında eksiltilir.

Yetkili kurulca üst üste iki yıl puanı düşürülerek başarısız bulunan sözleşmeli personel, görevine bir yıl daha devam eder. Bu yılın sonunda yine puan düşülerek başarısız bulunursa sözleşmesi feshedilerek kurumla ilişiği kesilir.

Madde 43- Sözleşmeli personelin 657 Sayılı Kanun’un 48 inci maddesinin (a) fıkrasının 4, 5, 6 ve 7 inci bentlerinde sayılan şartları taşıması zorunludur. Bu şartlardan herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya sözleşme süresi içinde kaybetmesi halinde sözleşme Bakanlıkça re’sen feshedilerek görevine son verilir.

            Sözleşmeli personelin ( Devlet Sanatçıları hariç) sağlık sebebi hariç herhangi bir sebeple görevini icra edemeyecek durumda olması halinde, yetkili kurul bu durumu gerekçeli olarak Genel Müdürlüğe bildirmek zorundadır. Bu durumda Genel Müdürlük tarafından, alanında uzman Bakanlık mensubu 4 kişi, Bakanlık dışından 7 kişiden oluşan bilirkişi heyeti oluşturulur. Bilirkişi heyetinin, sözleşmeli personelin görevini icra edemeyeceğine dair gerekçelerini belirterek oy çokluğu ile karar vermesi halinde, ilgilinin sözleşmesi Bakan onayı ile feshedilir.

            Madde 44- Emeklilik hali hariç, görevinden ayrılmak isteminde bulunan sözleşmeli personel üç ay önceden yazılı olarak başvurup sözleşmenin feshini isteyebilir. Bu üç ayın bitimine kadar verilen görevleri yapmaya zorunludur. Gerek görülürse üç ay kaydına bağlı kalmaksızın Bakanlık tarafından sözleşme feshedilebilir. Sözleşmesi Bakanlık tarafından feshedilmediği halde bu sürenin bitimini beklemeden görevinden ayrılanlara, Bakanlığın bu sebepten uğrayacağı maddi zarar ödetilir.

            Madde 45- Sözleşmeli personel kazanç getirici hiçbir faaliyette bulunamaz. Ancak, sanatsal ve eğitici yönden yapacak çalışmaları, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Genel Müdürlük iznini almak kaydıyla yapabilir.

            Sözleşmeli Personel, gece kulübü, pavyon, gazino, bar, içkili restoran, otel, v.b. yerlerde icrada bulunamaz. Bu madde hükümlerine aykırı hareket ettiği tespit edilen sözleşmeli personel, sözleşmesinin feshedilmesini kabul eder.

            Madde 46- Sözleşmeli personel, yıllık izinlerini mutlaka birimin çalışmalarına ara verdiği dönemde kullanır. Sanat sezonu içinde 657 Sayılı Kanunda belirtilen mazerete binaen verilecek mazeret izni dışında başka izin verilmez.

            Ayrıca sözleşmeli personel, yazılı izin almadan bulunduğu il dışına çıkamaz.

            Madde 47-   Sözleşmeli personel, izinli bulunduğu tarihlerde, arandığında bulunabileceği yerin adresini yazılı olarak bağlı bulunduğu Müdürlüğe verecek ve çağrıldığı zaman derhal görevine dönecektir.

            Madde 48-   Sanat Sezonu içinde, çalışmalarında üstün başarı gösterenlere Bakan tarafından takdirname verilebilir.

            Madde 49-   Sözleşmeli personel, il sınırları dışında yer değiştirmelerde, ayrılış tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içinde yeni görev yerinde işe başlamak zorundadır.

            Madde 50-   Sözleşmeyi imzalayan sözleşmeli personel, sözleşmenin bütün hükümlerini kabul eder.

………Madde 51-   Bu sözleşmeden doğacak uyuşmazlık…………mahkemelerinde çözülür.

Madde 52- Bu sözleşme, 01/01/…… tarihinden 31/12/……tarihine kadar geçerlidir.

Madde 53- Bu sözleşme, 657 Sayılı Kanunun Ek Geçici 16 ncı maddesi ve 07.05.1987 tarih ve87/11782 sayılı Kararnamenin 15 inci maddesi uyarınca akdedilmiştir.

Bu sözleşmede yer almayan hususlar hakkında anılan Kanun ve Kararname hükümleri çerçevesinde işlem yapılır.  

……/……/2010

KURUM AMİRİ                                                        SÖZLEŞMELİ PERSONEL