TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Taşınır Mal İşlemleri Hakkında Genelge

29/12/2008

 

Taşınır Mal İşlemleri Hakkında Genelge 2008/11

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44 üncü maddesine istinaden 18/01/2007 tarihli ve 26407 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Taşınır Mal Yönetmeliği”nde, taşınır malların kaydı, muhafazası ve kullanımı ile yönetim hesabının verilmesi, merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı birimlerinin taşınır yönetim sorumluları ile bunlar adına görev yapacak olanların belirlenmesi ve taşınırların bedelsiz devrine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş bulunmaktadır.

Harcama yetkilileri taşınırların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesinden, kullanılmasından, kontrolünden, işlem ve kayıtlarının Yönetmelikte öngörülen usul ve esaslara göre saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını sağlamaktan ye taşınır yönetim hesabını ilgili mercilere göndermekten sorumlu, bu işlemlerin usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığını kontrol etmeye veya ettirmeye, kasıt, kusur veya ihmal sonucu bozulan veya kaybolan taşınırların ilgililerden tazmini için gerekli işlemleri yapmaya veya yaptırmaya yetkili ve sorumludurlar. 

Taşınırlarla ilgili işlemlerin yapılması sürecinde, süre uzatımına gidilmeyeceğinden iş ve işlemlerin zamanında tamamlanması zorunludur. 

Bu nedenle, Yönetmeliğin 34'üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan, 

"(3) Taşınır yönetim hesabı aşağıda açıklandığı şekilde hazırlanır ve ilgili yerlere gönderilir: 

a)Taşınır kayıt ve kontrol yetkililerince, sayım kurulu tarafından onaylanan Döküm Cetveline dayanılarak ilgisine göre üç nüsha Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli, Müze Yönetim Hesabı Cetveli veya Kütüphane Yönelim Hesabı Cetveli düzenlenir. Bünyesinde tarihi veya: sanat, değeri olan taşınırlar ile kütüphane materyalleri bulunan kamu idareleri söz konusu cetvellerden ilgili olanını ayrıca düzenlerler. 

(b) (a) bendine göre düzenlenecek cetvellerin ekine Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli eklenir ve harcama yetkilisinin onayına sunulur. Harcama yetkilisince, Cetvelin Taşınır Sayım ve Döküm Cetveline uygunluğu kontrol edilerek muhasebe yetkilisine gönderilir.

(c) Muhasebe yetkilisi, gönderilen cetvellerdeki kayıtlan muhasebe kayıtlarıyla karşılaştırıp uygunluğunu onaylar ve harcama yetkilisine geri gönderir. 

ç) Harcama yetkilisi, muhasebe yetkilisince onaylanmış cetvellerin bir nüshasını, Sayıştay’ca belirlenecek sürelerde, yıl sonu sayım tutanağı, sayım ve döküm cetveli ve yıl sonu itibarıyla en son düzenlenen Taşınır İşlem Fişinin sıra numarasını gösterir tutanak ile birlikte Sayıştay’a, bir nüshasını ise malî yılı takip eden ay sonuna kadar ilgili taşınır konsolide görevlisine gönderir. Cetvellerin birer nüshası da harcama biriminde muhafaza edilir. Kamu idarelerinin yurt dışı teşkilatlarının taşınır yönetim hesabı merkez teşkilatları aracılığıyla Sayıştay’a gönderilir." hükümleri ile 

Yönetmeliğin 35'inci maddesindeki; 

"(1) Kamu idarelerinin taşınır kesin hesabı, taşınır konsolide görevlilerince, ilçe, il, bölge, dış temsilcilik ve merkez harcama birimleri itibarıyla düzenlenen Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvellerinin konsolide edilmesiyle oluşturulan taşınır hesabı cetvelleri esas alınarak hazırlanır. 

(2)İlçedeki harcama birimlerinden alman taşınır yönetim hesabına ilişkin cetveller ilçe taşınır konsolide görevlilerince konsolide edilerek iki nüsha İlçe Taşınır Hesabı Cetveli düzenlenir. Cetvelin bir nüshası malî yılı takip eden ikinci ayın onbeşine kadar ildeki taşınır konsolide görevlisine gönderilir. 

(3)İl taşınır konsolide görevlileri, ildeki harcama birimlerinden alman Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvellerini konsolide ederek İl Merkezi Taşınır Hesap Cetvelini hazırlar ve İlçe Taşınır Hesap Cetvelleri ile konsolide ederek, İl Taşınır Hesabı Cetvelini oluştururlar. Kamu idaresinin bölge teşkilatının bulunması halinde İl Taşınır Hesap Cetvelleri Mart ayının onbeşine kadar bölgedeki taşınır konsolide görevlisine gönderilir. 

………….. 

(5) İki nüsha olarak düzenlenen İl/Bölge Taşınır Hesabı Cetvellerinin birer nüshaları, malî yılı takip eden Nisan ayının onbeşine kadar merkezdeki taşınır konsolide görevlisine gönderilir." hükümler uyarınca, 

Merkez birimleri 14 nolu   "Harcama   Birimi   Taşınır   Yönetim   Hesabı   Cetveli"ni, düzenleyerek, 15 Şubat 2009 tarihine kadar merkez konsolide görevlisine, 

Taşra teşkilatı birimleri ile doğrudan merkeze bağlı taşra birimleri ise; 14 nolu "Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli" ile 18 nolu 'Müze/ Kütüphane Yönetim Hesabı Cetvellerini' onaylanmış olarak 15 Şubat 2009 tarihine kadar il konsolide görevlisine, 

İl konsolide görevlisi ise; tasdikli ve eksiksiz olarak düzenlenecek, 15 nolu il merkezi "Taşınır Hesap Cetveli" ni (ek bir belge konmadan), en geç 15 Mart 20Ö9 tarihine kadar Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığına göndermesi gerekmektedir. 

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

                                                    Ertuğrul GÜNAY

                                                          Bakan