TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Genelge 2010/1 (Mali Yardım ve Harcama Belgeleri)

                        T.C

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü

 

Savı : B.16.0.YİG.0.10.02.00- 10816                                                                18/01/2010

Koııu: Mali Yardım

GENELGE

2010/1

Turizmin geliştirilmesi ve sürdürülebilir olması; konaklama, dinlenme ve eğlence ihtiyaçlarının karşılanmasının yanında; çevrenin korunması, yerel yönetimlerce yapılan hizmetlerin kesintisiz, görünümleri itibarıyla da çağdaş, düzenli ve etkin olması gibi önem arz eden hususlara bağlıdır. Bu bağlamda altyapı sorunlarının çözülmüş olması ve üst yapıların da cazibelerinin arttırılması gerekmektedir.

Bilindiği üzere; Bakanlığımızca yürütülen politikalar çerçevesinde kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezleri ve turizm potansiyeli olan illerin mahalli idarelerinden (belediye, il özel idaresi, mahalli idare birlikleri) çevre düzenlemesi veya alt yapı uygulamalarına ilişkin olarak mali vardım kapsamında gelen ödenek talepleri Bakanlık bütçe imkanları çerçevesinde değerlendirilmektedir.

Çevre düzenlemesi veya altyapı uygulamalarına ilişkin mali vardım taleplerinde;

-Gerekçe raporunu, mülkiyet sorunu olmadığına dair belgeyi, proje uygulama alanına ait dokümanı, (imar piam, harita, vb.) talebe ilişkin encümen kararını, (il daimi encümeni – belediye encümeni - birlik yönetim kurulu) uygulanacak projeyi, projeye ait metraj ve yaklaşık maliyeti,

içeren dosyanın, (belgelerin asılları ya da yetkililer tarafınca onaylı suretleri) Valilik kanalıyla eksiksiz olarak Bakanlığımıza gönderilmesi,

Yıl içinde talebin Bakanlığımızca karşılanamaması durumunda, dosyanın takip eden yıl içinde değerlendirmeye alınması için talebin bir üst yazı ile yenilenmesi,

Bakanlığımızca taleplerin değerlendirilip, mahalli idarelere aktarılan ödeneğin amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı, hizmeti yerine getiren kamu kuruluşunca takip ve kontrol edilmekte olup bu iş ve işlemlerin yerine getirilmesine ilişkin mali ve hukuki sorumluluk, hizmeti yerine getiren kamu kuruluşunun en üst amirine ait olduğundan; harcama belgelerinin birer nüshasından oluşan dosyanın İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinde muhafaza edilmesi,

Ayrıca "Bakanlığımız tarafından gönderilen ödeneklerle ilgili yapılan harcamaların amacına uygun gerçekleştirildiğini ve varsa kalan ödenek miktarını" belirtir Valilik yazısının, Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

                                                                                                    Ertuğrul GÜNAY 
                                                                                                        Bakan