TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


4401 Sayılı ve Plan Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakında Yönetmelik Konulu Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 2008/7 No'lu Genelgesi

GENELGE
2008/7
 

İlgi: 06.11.2007 tarihli ve 8323 (2007/15) sayılı Genelgemiz.

Bakanlığımızca 07.01.2006 tarihli ve 26046 sayılı Resmi Gazete'de Plan Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında Yönetmelik yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan Yönetmeliğin 19. maddesi ile 02.11.1985 tarihli ve 18916 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İmar Planlarının Yapımını Yükümlenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Yeterlilik Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

TMMOB Mimarlar Odası Başkanlığınca Plan Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında Yönetmeliğin 6. maddesinin birinci cümlesinin, 8. maddesinin f bendinin, 9. maddesinin 4. fıkrasındaki "Yükseköğretim kurumlarının Şehir ve Bölge Planlama Bölümlerinden mezun olup da" ibaresinin, geçici 1. maddesinin 3. fıkrasının ve geçici 3. maddesindeki şehir plancısı ibaresinin iptali ve yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmesi istemiyle dava açılmıştı.

TMMOB Mimarlar Odası Başkanlığı tarafından, Danıştay Altıncı Dairesi'nin 24.07.2007 günlü ve Esas No: 2006/1183 sayılı Bakanlığımız aleyhine açılan davada "yürütmenin durdurulması" yönündeki istemin kabulüne karar verilmişti.

İlgi 2007/15 sayılı Genelgemiz ile söz konusu dava sonuçlanıncaya kadar plan müelliflerine ilişkin uygulamaların anılan mahkeme kararları doğrultusunda yürütülmesi gerektiği belirtilmişti.

TMMOB Mimarlar Odası Başkanlığı tarafından, Danıştay Altıncı Dairesi'nin 2006/1183 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada "Yürütmenin durdurulması" yönünde verilen 24.07.2007 tarihli ve Esas No: 2006/1183 sayılı karara karşı itirazımız, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun 17.01.2008 günlü ve YD. İtiraz No: 2007/786 sayılı kararı ile kabul edilerek, "yürütmenin durdurulması kararının kaldırılmasına" karar verilmiştir.

Söz konusu kararda: "gerek uzmanlık ve çalışma konuları, gerek ilgili yasalarına göre mimarların plan yapımını üstlenecek müellifler arasında gösterilmemesinde hukuka, hizmet gereklerine ve Yönetmeliğin dayanağı yasa kurallarına aykırı bir yön bulunmamaktadır" denilmektedir.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun 17.01.2008 günlü ve YD. İtiraz No: 2007/786 sayılı kararı uyarınca yürütmenin durdurulması kararının uygulama gereği ortadan kalkmış olduğundan,- dava konusu Plan Yapımım Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında Yönetmelik hükümlerinin aynen uygulanması gerekmektedir.

Plan müelliflerine ilişkin uygulamaların Danıştay îdari Dava Daireleri Kurulu'nun kararları doğrultusunda yürütülmesi ve anılan kararların İliniz dahilindeki ilgili tüm idarelere duyurulması hususunda bilgilerinizi ve gereğini önemle arz ve rica ederim.

 Faruk Nafiz ÖZAK
Bakan