TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Müzeler Haftası Kutlama Yönergesi

(Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.)

( Bakanlık Makamının 09/04/1982 tarih ve 2837 sayılı Onayı ile yürürlüğe girmiştir)

BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
AMAÇ-KAPSAM-TANIMLAR

Amaç

Madde 1-Bu Yönergenin amacı 1710 sayılı Eski Eserler kanununa bağlı kalınarak memleketimizin doğa ve kültür varlıklarının tanıtılması, milli değerlerimiz olan kültür varlıklarımızın korunması, onarılması ve saklanması ile gelecek kuşaklara aktarılması için yapılan ve yapılması gerekli çalışmaları anlatmak, müzelerimizi tanıtarak halkımızın milli kültür ve Tarih bilgisini zenginleştirmek, bu değerlere sahip çıkılmasını ve yurt dışına kaçırılmamasını sağlamak, müzelerimizin aynı zamanda bir eğitim merkezi olduğu gözönüne alınarak özellikle, okul çağındaki çocuklarımızı ve halkımızı bu konularda aydınlatmak gayesiyle “Müzeler Haftasında” yapılacak faaliyetleri belirlemektir.

Kapsam
Madde 2-
Bu Yönerge Bakanlığa bağlı müzelerde kutlanan “Müzeler Haftasında” yapılacak faaliyetleri kapsar.

Tanımlar
Madde 3-
Bu Yönergede geçen;
Bakanlık            ; Kültür Bakanlığını,
Bakan                ; Kültür Bakanını,
Genel Müdürlük ; Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğünü ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
KUTLAMA FAALİYETLERİ

Haftanın açılış ve süresi
Madde 4-
“Müzeler Haftası” her yıl Uluslararası Müzeler Konseyi (ICOM) tarafından “Uluslararası Müzeler Günü” olarak kabul edilen Mayıs ayının 18. günü Bakanın açılış konuşması ile başlar ve Bakanlığa bağlı bütün müzelerde bir hafta boyunca kutlanır.

Madde 5-“Müzeler Haftası”nda aşağıda belirtilen faaliyetler gerçekleştirilmeye çalışılır;

a.Merkezde:
1)
Genel Müdürlük, TRT ve Basın yoluyla halka bütün yurtta “Müzeler Haftası”nda yapılacak faaliyetlerin programını ve hafta içerisinde Müze ve örenyerlerinin ücretsiz olarak gezilebileceğini duyurur.

2)Genel Müdürlük en az bir ay öncesinden TRT ile temasa geçerek, hafta boyunca radyo ve televizyonda Yönergenin amaç maddesinde belirtilen hususlarda söyleşi, açık oturum, çocuk programları, anketler ve haber öncesi ara dia yapılmasını sağlar.

3)Genel Müdürlük, bu haftayı belirleyen posterler bastırarak en geç Mayıs ayının başında tüm müzelere, Kültür Müdürlüklerine, Milli Eğitim Müdürlüklerine dağıtır ve kutlama haftasını kamuoyuna duyurmaya çalışır.

4-Genel Müdürlük doğa ve kültür varlıkları ile Anadolu Medeniyetlerini tanıtıcı fotograflı sergiler hazırlar, “Müzeler Haftası”nda sergilenmek üzere müzelere gönderir.

5-Genel Müdürlük Ulaştırma Bakanlığı ile koordine çalışarak PTT Şubelerine kutlama haftasında zarflar üzerine basılacak eski eserler ve müzeler ile ilgili sloganlı damgalar bastırılmasının teminine çalışır.

6-Genel Müdürlük, Milli Piyango İdaresi ile koordine çalışarak piyango biletleri üzerine müzeler ve eski eserlerle ilgili resim veya grafiklerin konulmasını sağlar.

7-Genel Müdürlük, Türk Kuşu veya Milli Savunma Bakanlığı ilgilileri ile temasa geçerek uçaktan atılan ilanlarla, halkın ilgisini eski eserlere ve müzelere çekmeye çalışır.

8-Genel Müdürlük, Milli Eğitim Bakanlığı ile koordine çalışarak ilk ve orta okul müfredat programları içine “Müzelerimiz ve eski eserlerimiz” konusunun alınmasını ve Müzeler Haftasında bu konunun işlenmesinin sağlanmasına çalışır.

9-
Genel Müdürlük, Milli Eğitim Bakanlığı arayıcılıyla illerdeki ilk ve ortaokul öğrencileri arasında Müzelerimiz, Eski Eserlerimiz, Doğa ve Kültür Varlıklarımızla ilgili yazılı kompozisyon, resim ve karikatür yarışması düzenleyerek il birincilerinin merkezde yapılacak seçim sonucunda ilk üç dereceye girenlerine tercihle ödül verir. Dereceye girenlerin seçiminde ilgili kuruluşlardan yardım alınır.(Milli Eğitim Bakanlığı, Güzel Sanatlar vb. gibi)

10-Son bir yıl içinde emekli olan ve müzelerde fiilen 20 yıl çalışmış olanlara birer plaket verilir.

b.Taşrada;
1)
Bakanlığımıza bağlı bütün müzeler hafta boyunca kendi müzelerinde tanıtıcı halka ve öğrencilere rehberli turlar tertip eder.

2)
Müzeler kendi binalarında veya halkın kolayca ulaşabileceği yerlerde bölgelerindeki kazıları, örenyerlerini, doğa ve kültür varlıklarını tanıtıcı fotograflı sergiler düzenler.

3)Müzeler bünyerrinde bulunan eserlerle bir konuyu işleyen geçici sergiler düzenleyerek (örneğin; yıllar boyu çömlekçilik, maden işçiliği, cevhercilik, vb. gibi) bu sergileri konferanslarla da destekleyerek halkın ilgisini müzelere ve eski eserlere çekmeye çalışır.

4-Genel Müdürlükçe hazırlanacak fotograflarla Milli Eğitim Bakanlığının aracılığı ile özellikle antik sitlerin ve eski eserlerin bol bulunduğu ve turistlerin çok geldiği bölgelerden başlamak üzere köy okullarında ve köy odalarında sergiler yapar. Sergi sırasında halkımızın anlayacağı biçimde müze elemanlarınca konferanslar hazırlayarak eski eserlerimizi sevdirmeye, korumaya, temiz tutmaya, hatta kaçakçılık yapılmamasının gerekliliği hakkında eğitmeye çalışır.x

5-Bu hafta içerisinde müzeler, müze okul ve ilişkilerine yoğunluk vererek öğretmenleri müzelere davet eder, müzeler, eski eserler ve Anadolu Kronolojisi ile amaç maddesindeki konular hakkında bilgi verir.

Müzelere gelme imkanı bulunmayan okullarda, okullara giderek öğrencilere slaytlı, fotograflı veya eski eser kopyaları ile konuşmalar düzenleyerek onların eski eseri sevmesini ve korumasını öğretmeye çalışır.

6-Müzeler bulundukları illerin mahalli imkanlarından yararlanarak iller halkına haftayı tanıtıcı ilanlar yapar. (Mahalli gazeteler, belediye hoparlörü, belediye otobüsleri ve kalablık meydanlara asılarak müzelere davet eden, eski eserleri tanıtan veya sevdiren veciz sözler, ilanlar, afişler, pankartlar, vb. gibi)

7-Büyük illerde Türkkuşu veya Milli Savunma Bakanlığı ilgilileri ile koordine çalışarak uçaktan ilanlarla halkın ilgisini eski eserlere ve müzelere çekmeye çalışır.

8-Müzeler bu hafta içinde bölgelerinde, kişilerin ellerinde bulunan eserleri toplamak için bir kampanya düzenler. Eser getiren kişilere ikramiye verir veya bağışını ilan yoluyla değerlendirir.

9-Müzeler, Müzeler haftasında uygun görecekleri bir günde müzeciler ve halk arasında kaynaşmayı, yakınlaşmayı sağlayıcı toplantı tertip eder.

10-Müzeler, yukarıda belirtilen faaliyetler için yapılacak çalışmalara iki ay öncesinden başlar ve en az bir ay öncesinden programını Genel Müdürlüğe bildirir.

Diğer Faaliyetler
Madde 6-
Müzenin bulunduğu yerin Kurtuluş Bayramlar, Mahalli Festival ve şenlikleri bu haftaya tesadüf ettiğinde, çevresindeki eğitim, kültür ve diğer kamu kuruluşlarıyla işbirliği yaparak hafta içerisinde müzece bu faaliyetlere de katkıda bulunur.