TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Kültür Ve Turizm Koruma Ve Gelişim Bölgelerinde Ve Turizm Merkezlerinde Plan İnceleme Ve Sonuçlandırılmasına İlişkin Yönerge

Kültür Ve Turizm Koruma Ve Gelişim Bölgelerinde Ve Turizm Merkezlerinde Plan İnceleme Ve Sonuçlandırılmasına İlişkin Yönerge

06/04/2012 tarihli Bakanlık Makamı Onayı ile yürürlükten kaldırılmıştır

I.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

Amaç ve Kapsam :

Madde 1- Bu yönergenin amacı, 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Yasası doğrultusunda Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan edilen Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde Bakanlığımızca yürütülecek her ölçekteki fiziksel planların incelenmesi ve onaylanmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Kısaltmalar :
Madde 2- Bu yönergede geçen,
a.   "Bakanlık" Kültür ve Turizm Bakanlığı"nı
b.  "Kurul" Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulunu ifade eder.

      II. BÖLÜM 
ESAS HÜKÜMLER

Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulu :

Madde 3- : Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulu Yatırım ve İşletmeler Genel Müdiirlüğü'nden sorumlu Müsteşar Yardımcısı Başkanlığı'nda, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü, Yatırım Geliştirme ve Planlama Dairesinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Yatırım Geliştirme ve Planlama Dairesi Başkanı, ilgili Şube Müdürü ve ilgili raportörden (şehir plancısı, mimardan) oluşur.

Kurul Başkanı gerekli görmesi halinde konuların niteliğine göre Bakanlık içi diğer birimlerden temsilci çağırabilir.                                  

Kurulun Görevlen :                      

Madde 4- Bakanlıkça hazırlanan veya incelenmek ve sonuçlandırılmak üzere kamu kurum ve kuruluşları veya özel ve tüzel kişilerce Bakanlığa iletilen her ölçekte fiziksel plan ve plan değişikliklerini inceleyerek Bakanlık görüşü oluşturur ve sonuçlandırır Üst ölçekli plan ana kararlarına aykırı olmayan, imar planının uygulamasına ilişkin mülkiyet v.b hususlardan kaynaklanan sorunların "giderilmesine yönelik, yapı ve" nüfus yoğunluğunu arttırıcı olmayan, tür "değişikliği içermeyen plan ve plan değişiklikleri Kurula getirilmeden Yatırım "Geliştirme ve Planlama Daire Başkanlığınca sonuçlandırılır.

Kurulun Toplanması :

Madde 5- Kurul gündemde bekleyen konulan görüşmek üzere ayda bir kez toplanır. Kurul gündemi Yatırım Geliştirme ve Planlama Dairesi Başkanlığınca belirlenir.

Makam'in talimatı veya Kurul Başkanı'nın çağrısı ile Kurul, olağanüstü toplanabilir.

Kurulun sekreteryasını Yatırım Geliştirme ve Planlama Dairesi Başkanlığı yürütür.

Kurulun Çalışması :                      

Madde 6- Kurulda İncelenen konular ilgili dosya numarası ile birlikte Kurul Karar Defteri'ne yazılır ve karar kurul üyelerince üç kopya olarak imzalanır. Plan ve Plan değişikliğinin onaylanmasına ilişkin kararlar Müsteşarın uygun görüşü ve Bakanlık Makamının onayı ile yürürlük kazanır. Kararın bir kopyası ilgili dosyaya takılır.

Kararın gereği ilgili Daire Başkanlığınca yerine getirilir.

Kurul Kararı ile onaylanması uygun görülen plan ve plan değişikliklerinin; onama işlemleri aşamasında planlar Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü adına Yatırım Geliştirme ve Planlama Dairesi Başkanı'nca mühürlenerek imzalanır.


                                                                    III. BOLÜM

                                                                                    Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük :

Madde 7- : Yönerge Bakanlık Makamı'nın onayından sonra yürürlüğe girer.

Yürütme :

Madde 8-: Bu yönerge hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür