TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Kültür ve Turizm Bakanlığı'na Bağlı ve İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri Bünyesinde Faaliyetlerini Sürdüren Yöresel Toplulukların Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge

 

BİRİNCİ  BÖLÜM

Amaç, Dayanak, Tanımlar 

Amaç

MADDE 1- (1)Bu Yönergenin amacı, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na  bağlı ve İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Edirne Roman Müzik Topluluğu, Nevşehir Hacıbektaş Semah Topluluğu, Kırşehir Ustalar Müzik ve Oyun Topluluğu, Keskin Ustalar Müzik ve Oyun Topluluğunun çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Yönerge, 16/04/2003 tarihli ve 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 8 inci maddesinin  (f) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Yönergede geçen;

a) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,

b) Bakan: Kültür ve Turizm Bakanını,

c) Genel Müdürlük: Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünü,

ç) Genel Müdür: Güzel Sanatlar Genel Müdürünü,

d) İl Müdürlüğü: Topluluğun bağlı bulunduğu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünü,

e) İl Müdürü: Topluluğun bağlı bulunduğu İl Kültür ve Turizm Müdürünü,

f) Topluluk: Edirne Roman Müzik Topluluğu, Nevşehir Hacıbektaş Semah Topluluğu, Kırşehir Ustalar Müzik ve Oyun Topluluğu, Keskin Ustalar Müzik ve Oyun Topluluğunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Topluluğun Görevleri, Topluluk Sorumlusu ve Çalışma Şekli                       

Topluluğun görevleri

MADDE 4- (1) Topluluk, İl Müdürlüğünün uygun bulduğu faaliyetlere katılır. Genel Müdürlük, ihtiyaç duyulması halinde Topluluğu ya da Topluluk çalışanlarını etkinliklerde görevlendirebilir.

(2) Topluluğun yurt içi ve yurt dışı görevlerine katılacak elemanların seçimi ve sayısını İl Müdürü belirler.

(3) Topluluk, yöresel müzik ve oyunlarını yurt içi ve yurt dışında çeşitli festival, faaliyetler, gösteriler, yarışmalar, şenlik ve benzeri organizasyonlarda yüksek sanat seviyesinde sunarak temsil eder, tanıtımını yapar.

(4) Topluluk, görev alanına giren yöresel müzik ve oyunlarını müzik kültürüne ait anonim ve anonim olmayan eserleri araştırır; notaya alarak tespit eder.

(5) Topluluk, görev alanına giren yöresel müzik ve oyunları ile ilgili arşiv çalışmaları yürütür. Bu çalışmalar ışığında repertuarını geliştirir.

(6) İl Müdürlüğünce verilecek diğer görevleri yapar.

(7) Topluluk, faaliyetlerini İl Müdürüne bağlı olarak yürütür.

 

Topluluk sorumlusu

MADDE 5- (1) Topluluk sorumlusu, Topluluk görevlileri arasından İl Müdürünce seçilir. 

 (2) Topluluk sorumlusu İl Müdürüne karşı sorumlu olup, görevleri şunlardır:

a) Haftalık ve günlük çalışma programını hazırlamak,

b) Konserlerde çalınacak eserleri tespit etmek,

c) Günlük repertuar çalışmaları ile topluluğu konsere hazırlamak,

ç) Eğitim (nota-solfej-çalgı) çalışması yapmak,

d) Yıllık konser programını hazırlamak ve müdürlüğe sunmak,

e) Topluluğun ve görevlilerinin çalışmalarını düzenli olarak dosyalamak.

 

Topluluğun çalışma şekli

MADDE 6- (1) Topluluk görevlileri, topluluk sorumlusu tarafından hazırlanan ve İl Müdürlüğünce onaylanan günlük, haftalık ve yıllık çalışma programına uymak zorundadır.

(2) Topluluk görevlileri çalışma ve provalara çalışmış olarak gelirler.

(3) Topluluk görevlileri mesai saatlerine uygun hareket ederler.

 

Topluluk görevlilerinin sorumlulukları

MADDE 7- (1) Topluluk görevlilerinden 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olanlar, ilgili Kanunda düzenlenen görev ve sorumlulukları yerine getirir.

(2) Toplulukta görevli Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü personeli, Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü (DÖSİMM) ile aralarında imzalanan akit hükümlerine uygun hareket eder. Herhangi bir sebeple topluluktaki görevlerini gerektiği şekilde yerine getiremeyecek durumda olduklarının tespiti halinde, İl Müdürlüğünün teklifi ve Genel Müdürlüğün uygun görüşü üzerine DÖSİMM tarafından topluluk dışında farklı bir birimde görevlendirilebilir.

ÜÇÜNCÜ  BÖLÜM

Topluluğun İhtiyaçları 

 Topluluğun ihtiyaçları

MADDE 8- (1)Topluluğun ihtiyaçları İl Müdürlüğü tarafından karşılanır.

 (2) Topluluğun çalışma, prova ve konserlerinde Bakanlığa ait mekanların kullanımı için öncelik verilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük

MADDE 9- (1)Bu Yönerge,  onay tarihinde yürürlüğe girer. 

 

Yürütme

MADDE 10- (1)Bu Yönerge, Kültür ve Turizm Bakanı tarafından yürütülür.