TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Röleve ve Anıtlar Müdürlüklerinin Çalışmaları Hakkında Yönerge

(Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.)

(08/08/2005 tarih ve 115203 sayılı bakan Onayıyla yürürlüğe girmiştir.)


Bölüm 1
Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Madde 1- Amaç ve Kapsam

Bu yönergenin amacı, 2863 Sayılı yasa kapsamına giren taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile müzelerin bakım, onarım, inşaat, restorasyon restitüsyon, çevre düzenleme ve teşhir-tanzimi işlerinin yürütülmesine ait her türlü etüt, proje ve uygulama hizmetlerinin usul ve esaslarım düzenlemektir.

Madde 2 – Dayanak

Bu yönerge 16.04.2003 tarih ve 4848 sayılı kanununun 9 uncu maddesinin (b) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3- Tanımlar

"Bakanlık" : Kültür ve Turizm Bakanlığım
"Genel Müdürlük": Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünü
"Müdürlük" : Ankara, İstanbul, İzmir, Konya, Kayseri, Diyarbakır,
Adana, Erzurum, Antalya, Bursa, Trabzon Rölöve ve Anıtlar Müdürlüklerini.

Bölüm 2
Görev Alanları ve Görevleri

Madde 4- Görev Alanları

4.1. Ankara Müdürlüğünün Görev Alanına giren İller:
Ankara, Amasya, Bolu, Çankırı, Kırıkkale, Çorum, Kastamonu, Zonguldak, Bartın, Nevşehir, Düzce, Karabük, Eskişehir (13 İl)

4.2. İstanbul Müdürlüğünün görev Alanına Giren İller:
İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edine, Çanakkale, Kocaeli, Sakarya (7 İl)

4.3. İzmir Müdürlüğünün Görev Alanına Giren İller:
İzmir, Manisa, Uşak, Denizli, Aydın, Muğla, Kütahya (7 İl)

4.4. Konya Müdürlüğünün Görev Alanına Giren İller:
Konya, Afyonkarahisar, Aksaray, Karaman (4 İl)

4.5.Kayseri Müdürlüğünün Görev Alanına Giren İller:
Kayseri, Kırşehir, Niğde, Sivas, Yozgat, Tokat, Malatya (7 İl)

4.6.Diyarbakır Müdürlüğünün Görev Alanına Giren İller:
Diyarbakır, Mardin, Siirt, Bitlis, Bingöl, Elazığ, Hakkari, Muş, Batman, Şırnak, Tunceli, Van (12 İl)

4.7. Adana Müdürlüğünün Görev Alanına Giren İller:
Adana, Adıyaman, Antakya, Gaziantep, Mersin, Kahramanmaraş, Kilis, Osmaniye, Şanlıurfa (9 İl)

4.8. Erzurum Müdürlüğünün Görev Alanına Giren İller:
Erzurum, Erzincan, Ağrı, Kars, Ardahan, Artvin, Bayburt, Iğdır (8 İl)

4.9. Antalya Müdürlüğünün Görev Alanına Giren İller: Antalya, Burdur, Isparta (3 İl)

4.10. Bursa Müdürlüğünün Görev Alanına Giren İller:
Bursa Bilecik, Balıkesir, Yalova, (4 il)

4.11. Trabzon Müdürlüğünün Görev Alanına Giren İller:
Samsun, Sinop, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane (7 İl)

Genel Müdürlük; Müdürlüklerdeki personel durumunu da dikkate alarak görevler ve görev alanları ile ilgili değişiklik yapar.

Madde 5- Görevleri

5.1.
Bakanlığa tahsisli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile müzelerin bakım, onarım, inşaat, restorasyon, restitüsyon, çevre düzenleme ve teşhir-tanzim işlerine ait her türlü etüt, proje ve uygulama hizmetlerini yapmak veya yaptırmak.

5.2 Bakanlıkça uygun görülen ve onaylanmış yatırım programında yer alan veya DÖSİMM kaynakları kullanılarak yapılacak işlerin ihale dosyalarını düzenleyerek ihalelerini yapmak, yapılan ihaleleri onaylamak, kontrollük hizmetlerini yürütmek, hakedişleri, kesin hesap ve II.keşif özetlerini (kesin hakediş) düzenlemek ve onaylamak, geçici ve kesin kabul heyetlerini oluşturmak, kabul raporlarını düzenlemek ve onaylamak. Sözleşme dosyasına göre iş başında bulundurulması gereken teknik eleman bildirileri ile iş programlarını incelemek ve onaylamak. İhale işlemlerine ilişkin bilgileri güncelleyerek Genel Müdürlüğe iletmek.

Çok özgün nitelikleri nedeniyle, Genel Müdürlükçe uygun görülen işlerin ihale işlemlerine, dosyaları incelendikten sonra verilecek talimat üzerine başlanır.

5.3. Görev alanları içine giren hizmetlerle ilgili harcamalara ilişkin idari ve mali işleri yürütmek mahsup ve tahakkuklara ilişkin Bakanlıkça verilen yetki çerçevesinde İta Amiri görevim yapmak.

5.4. Görev alanına giren illerle ilgili bir sonraki yılın yatmm programı tekliflerini düzenleyerek Nisan ve Mayıs ayları içinde Genel Müdürlüğe sunmak.

5.5. Her mali yıl içinde yapılan çalışmaları Mali yılın bitiminde detaylı olarak düzenleyip Genel Müdürlüğe sunmak.

5.6. Bakanlık ve Genel Müdürlükçe verilen emirler doğrultusunda diğer hizmetleri yapmak.

Bölüm 3
Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Madde 6. Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Müdürlüğün genel çalışma düzenini, çalışmalarda verim ve koordinasyonu 5.maddedeki görevlerin yerine getirilmesi ile ilgili hizmetleri sağlar. Genel Müdürlüğe bilgi vermek kaydıyla 4.maddede yazılı görev alanlarındaki hizmetleri mahallen izler. Görevlerinden dolayı Genel Müdürlüğe karşı sorumludur.

Madde 7. Müdür Yardımcısının Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Müdürlük hizmetlerinin yürütülmesinde Müdüre yardımcı olur. Müdürün verdiği yetki çerçevesinde görev yapar. Müdürün bulunmadığı zamanlarda Müdürlüğe vekalet eder. Görevlerinden dolayı Müdüre karşı sorumludur.

Madde 8. Müdürlüğe Bağlı Birimler
a. Planlama-Proje Birimi
b. İnşaat, Onarım, Restorasyon Birimi
c. İnceleme ve Kesin Hesap Birimi
d. İdari ve Mali İşler Birimi

Madde 9. Müdürlüğe Bağlı Birimlerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Bu Yönergenin 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 maddelerinde yazılı hizmetleri yapar.

Madde 10. Bu yönerge hükümlerini Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü yürütür.