TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne Bağlı Sanat Kurumları Bünyesinde Faaliyet Gösteren Amatör Koro ve Toplulukların Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge

BİRİNCİ  BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1)Bu yönergenin amacı, genç kuşaklara, milli kültürümüzün ve sanatımızın ayrılmaz bir parçası olan Türk müziğini, senfonik müziği, çok sesli müziği ve Türk halk oyunlarını en doğru şekilde aktarmak, sevdirmek, yaşatmak, düşüncesi ile Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı sanat kurumları bünyesinde faaliyet gösteren Amatör Koro ve Toplulukların çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1)Bu Yönerge, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı sanat kurumları bünyesinde faaliyet gösteren Amatör Koro ve Toplulukların faaliyete geçmesi ve çalışmalarına ilişkin usul ve esaslar ile ilgili hükümleri kapsar. 

Dayanak

MADDE 3- (1) 16/04/2003 tarihli ve 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 8 inci maddesinin  (a) ve (d) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;

a) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,

b) Bakan: Kültür ve Turizm Bakanını,

c) Genel Müdürlük: Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünü,

ç) Genel Müdür: Güzel Sanatlar Genel Müdürünü,

d) Sanat Kurumu: Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı Devlet Koroları ve Toplulukları ile Devlet Senfoni Orkestralarını,

e) Amatör Koro ve Topluluklar: Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı  Sanat Kurumları bünyesinde faaliyet gösteren Amatör Koro ve Toplulukları,

f) Kursiyer: Amatör Koro ve Topluluk sınavlarını kazanarak faaliyetlerine devam eden üyeleri,

g) Yetkili Kurul : Devlet Senfoni Orkestralarında Yönetim Kurulu, Devlet Koroları ve Topluluklarında Sanat Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Amatör Koro ve Toplulukların Faaliyetleri

Faaliyete geçme

MADDE 5-(1) Amatör Koro ve Topluluk, ilgili Sanat Kurumunun Yetkili Kurul kararı, Genel Müdürün teklifi ve Bakan Onayı ile faaliyete geçer.

(2) Amatör Koro ve Topluluklara katılacak kursiyerlerin yaş grubu Yetkili Kurul tarafından belirlenir ve Genel Müdürlük onayına sunulur.

Amatör koro ve topluluk sorumlusu şef ve sanat yönetmeni

MADDE 6- (1) Amatör Koro ve Topluluğun sanatsal faaliyetlerinden sorumlu Şefi veya Sanat Yönetmeni, Yetkili Kurul Kararı ve Genel Müdürlük onayı ile ilgili Sanat Kurumunda görevli sanatçılar arasından görevlendirilir.

 (2) ) Amatör Koro ve Topluluk sorumlu Şefi veya Sanat Yönetmeni, çalışma, prova, konser ve gösterilerin tam bir disiplin içinde ve verimli bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak, Amatör Koro ve Topluluğun sanatsal düzeyini yükseltmek için gerekli her türlü çalışmayı, ek prova, grup çalışması yapmakla görevli ve yetkilidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Amatör Koro ve Topluluğa Katılım Şartları

Sınav

MADDE 7- (1) Amatör Koro ve Topluluklara sınav ile katılımcı alınır.

(2) Sınav, Yetkili Kurulun teklifi ve Genel Müdürlüğün onayı doğrultusunda yapılır.

(3) Sınav, Yetkili Kurulca ilgili Sanat Kurumunda görevli sanatçılar arasından oluşturulan Sınav Komisyonu tarafından yapılır.

(3) Sınav, sınav tarihinden en az on beş gün önce Bakanlığın elektronik ağ adresinde ve Sanat Kurumu ilan panosunda asılacak ilan ile duyurulur. Sınav ilanında; alınacak katılımcı sayısı, branşı, genel ve özel şartlar, müracaat yeri, en son müracaat tarihi, sınavların yapılacağı yer ve sınav tarihi belirtilir.

(4)Sınav Komisyonunda başarılı bulunan adaylar, Amatör Koro ve Topluluğun faaliyetlerine katılmaya hak kazanır.

Sınavların şekli

MADDE 8 – (1)Sınavların düzenli bir şekilde yürütülmesinden Sınav Komisyonu sorumludur.

 (2)Sınav usulü önceden (mülakat şekli ve kaç eleme olacağı gibi) Sınav Komisyonunca belirlenecek şekil ve usulde yapılır.

(3) Sınavlar tek aşamalı yapılabileceği gibi birden fazla aşamalı da yapılabilir. Sınavlarda 100 tavan puan üzerinden puanlama yapılır. Sınavlara katılanların nihaî başarı puanları, Sınav Kurulu üyelerinin sınavda ayrı ayrı verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle tespit edilir. Sınavlarda adaylar başarı sırasına göre en yüksek puandan sıralamaya göre tespit edilir. Puanların eşit olması halinde yaşı küçük olan aday seçilir.

(4) Sınavı kazanan adaylar Bakanlığın elektronik ağ adresinde ve Sanat Kurumu ilan panosunda asılacak ilan ile duyurulur.

(5) Sınavı kazananlar sınav ilanında belirtilen sayıdan fazla ise, diğerleri yedek olur ve yedekler aldıkları notlara göre yedek sırası belirlenir. Asil adayların herhangi bir sebeple Amatör Koro ve Topluluğa kaydını yaptırmaması halinde yedek sıralamasına göre yedek üyeler çağrılır.

 (6) Sınavlarda kopya çekenler veya kopya çekmeye teşebbüs edenler hakkında tutanak düzenlenerek ilgilinin sınavı geçersiz sayılır.

Sınav sonuçları

MADDE 9- (1) Sınavda başarılı bulunan aday,Amatör Koro ve ya Topluluğun çalışmalarına katılmaya hak kazanır. Sınav sonuçları sadece başvurduğu Sanat Kurumunda geçerlidir.

(2)Sınav sonuçları sınav bitiminden itibaren onbeş gün içinde Genel Müdürlük onayından sonra ilan edilir.

(3) Sınavda başarılı olan adaylara Bakanlıkça her hangi bir kadro ya da unvan tahsisi yapılmaz, Bakanlıkça adayın istihdam yükümlülüğü bulunmaz, ileride Bakanlık tarafından yapılan diğer sınavlarda adaya öncelik tanınmaz.

                                       DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

               Amatör Koro ve Toplulukların Çalışma Usul ve Esasları

   Çalışma usul ve esasları

MADDE 10- (1)Sınavda başarılı bulunan Amatör Koro ve Topluluk kursiyerleri, aşağıda belirtilen usuller çerçevesinde çalışır:

a) Kursiyer, yapılacak eğitim çalışmaları ile verilmesi planlanan konserlere katılmak zorundadır. Kursiyerin katılım durumları Amatör koro ve topluluk sorumlusu şef ve sanat yönetmeni tarafından takip edilir.Bir sanat sezonundaçalışmalara ve konserlere izinsiz veya özürsüz beş defa katılamayanların Amatör koro ve topluluk sorumlusu şef ve sanat yönetmeni tarafından tespit edilmesi halinde Amatör Koro ve Topluluk ile ilişkisi kesilir. Durum kursiyere yazılı olarak Sanat Kurumu Müdürlüğünce bildirilir.

b) Kursiyerin, çalışmaların yapıldığı salona veya ortama zarar vermesi durumunda oluşacak zarar, reşit olmayanların velisi tarafından, reşit olanların kendileri tarafından karşılanır.

c) 18 yaşından küçük kursiyerler, velilerinin muvafakati olmadan Amatör Koro ve Topluluğa devam edemezler. Bu kursiyerlerin Amatör Koro ve Topluluğa geliş ve gidişleri hususunda sorumluluk tamamen velilere aittir.

ç) Kursiyerin konser ve gösteri kıyafetleri, Amatör Koro ve Topluluk sorumlusunun belirlediği şekil ve düzende kursiyerin kendisi tarafından yaptırılacaktır.

d)Amatör Koro ve Topluluk kursiyerleri; notaları, kostümleri, aksesuarları ve diğer malzemeleri temiz kullanmak ve düzenli olarak çalışmalara getirmek zorundadır. Reşit olmayanların bu malzemeleri kaybetmeleri ve zarar vermeleri durumunda verilen zarar velileri, reşit olanların ise kendileri tarafından karşılanır.

e)Amatör Koro ve Topluluk kursiyerleri; çalışma düzenine uymak zorundadır. Çalışma düzenini ve ahengini herhangi bir şekilde bozanların Amatör koro ve topluluk sorumlusu şef ve sanat yönetmeni tarafından Yetkili Kurula bildirilir. Kursiyerin Amatör Koro ve Topluluk ile ilişkisinin kesilmesine Yetkili Kurul Karar verir.

f) Amatör Koro ve Topluluk çalışmalarına katılan kursiyerlerden, kurs ücreti alınmaz.

g) Velilerin talep etmeleri halinde Amatör Çocuk Koro ve Toplulukları için velilerden oluşan bir komite kurulabilir. Bu komite Amatör Koro ve Topluluğun çalışmalarının ve konserlerinin en verimli ve en iyi şekilde oluşması için gereken çalışmaları yapar ve önerilerinin yetkili  kurulda değerlendirilmesi için Müdürlüğe bildirir.

ğ)Amatör Koro ve Topluluklarda ihtiyaç duyulması durumunda, önceden duyurulması şartı ile ilave çalışmalar da yapılabilir.

h) Amatör Koro ve Topluluk faaliyetlerine her yıl Ekim ayının ikinci haftasında başlar, takip eden yılın Haziran ayının ikinci haftasında sona erdirir.

ı) Amatör Koro ve Topluluk çalışmaları; ilgili Sanat Kurumu Müdürlüklerince belirlenecek salonlarda gerçekleştirilecektir.

i) Amatör Koro ve Toplulukların farklı branşlardan kaynaklanan uygulama farklılıkları, Yetkili Kurulca belirlenebilir.

Faaliyet alanları

MADDE 11- (1) Amatör Koro ve Topluluklar aşağıdaki alanlarda faaliyet gösterir:

a) Sanat Kurumlarının kuruluş gayesine uygun eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek,

b) Konser ve gösteriler için repertuar çalışmaları yapmak,

c) Sanat sezonu ortasında ve sonunda olmak üzere en az iki konser yapılarak geniş izleyici kitlelerine ulaşmak.

BEŞİNCİ  BÖLÜM

Amatör Koro ve Toplulukların İhtiyaçları

Amatör koro ve toplulukların ihtiyaçları

MADDE 12- (1)Amatör Koro ve Topluluklarda kursiyerlerin kıyafet, nota, enstrüman,  kitap ve benzeri zorunlu ihtiyaçları kursiyerler veya velileri tarafından karşılanır.

 (2) Amatör Koro ve Toplulukların çalışma, prova ve konserlerinde Bakanlığa ait mekanların kullanımı için öncelik verilir.

ALTINCI BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük

MADDE 13- (1)Bu Yönerge,  onay tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14- (1)Bu Yönerge, Kültür ve Turizm Bakanı tarafından yürütülür.