TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Kültür ve Turizm Bakanlığı İmza Yetkileri Yönergesi

 

* Strateji Geliştirme Başkalığınca alınan 06/02/2008 tarih ve 21741 sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe girmiştir.

 

T.C.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ


BİRİNCİ BÖLÜM
Genel HükümlerAmaç

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; imzaya yetkili makamları belirlemek; yetki kullanımını belli ilke ve usullere bağlamak, alt kademedeki yöneticilere yetki tanıyarak sorumluluk duygusunu geliştirmek; üst makamlara politika belirleme ve önemli konularda düşünme, daha sağlıklı karar almak için zaman kazandırmak, bürokratik işlemleri kısaltarak hizmetlerde sürat ve verimliliği sağlamaktır.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönerge; Bakan, Müsteşar, Müsteşar Yardımcıları ve Birim Amirleri ile daha alt kademelerdeki yöneticilerin, Bakanlığın hizmet ve faaliyetlerine ait imza yetkilerini ve bu yetkilerin tam ve etkili olarak kullanılmasına ilişkin ilke ve usulleri kapsar.

Yasal Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 28’inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;

Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,

Bakan: Kültür ve Turizm Bakanını,

Müsteşar: Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarını,

Müsteşar Yardımcısı: Görev dağılımında birimin bağlı olduğu Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısını,

Birim: Bakanlık merkez teşkilâtındaki ana hizmet, danışma, denetim ve yardımcı hizmet birimleri ile bağlı kuruluşları,

Birim Amiri: Birimlerin yöneticilerini,

Daire Başkanı (Diğer): Birimlerde görevli daire başkanlarını,

İfade eder.

Genel Esaslar

MADDE 5-(1) İmza yetkilerinin sorumlulukla dengeli, tam ve doğru olarak kullanılmasına ilişkin genel esaslar şunlardır:

a)İmza ve Onay Yetkilileri; Bakan, Müsteşar,Müsteşar Yardımcıları, Teftiş Kurulu Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, Strateji Geliştirme Başkanı, İç Denetim Birimi Başkanı, Genel müdürler, Milli Kütüphane Başkanı, Bakanlık Müşavirleri, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Özel Kalem Müdürü, Savunma Sekreteri, Genel Müdür Yardımcıları, Milli Kütüphane Başkan Yardımcısı, Müstakil Daire Başkanları, Daire Başkanları (diğer) ve Şube Müdürleridir.

b)Başbakanlık ve diğer bakanlıklarla yapılan yazışmalarda, kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik taslakları ve mukteza ihtiva eden yazılar Bakan tarafından imzalanır.

c)İmza yetkisi verilen yöneticiler yetkilerini görev, hizmet ve sorumluluklarının gereği olarak dikkat ve özenle kullanır.

d)Yetki devrine göre “Bakan Adına” imza yetkisi alanlarca, bu yetkiye dayanılarak yapılacak kurumlar arası tüm yazışmalarda bu husus belirtilmek üzere kısaltılmış olarak “Bakan a.” tabiri kullanılır.

e)İmza yetkisine sahip yöneticiler, yetki alanlarına giren çok önemli konular ile Bakanlık politikasını ilgilendiren ilke ve karar niteliği taşıyan hususlarda, imzadan önce veya işlem safhasında üst makamlara, varsa seçenekli önerilerle birlikte bilgi sunarak, bu makamların görüş ve emirlerine göre hareket eder.

f)Bütün işlemler ve yazışmalar, Bakanlık Teşkilatındaki ilgili hiyerarşik kademelerden, görevli ve sorumlu personelin imzası veya parafı alınarak üst makamların imza ve onayına sunulur.

g)İl kültür ve turizm müdürlerinin imza yetkileri, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu hükümleri çerçevesinde valiliklerce belirlenir, müdürlüklerle ilgili yazışmalar valilik kanalıyla yapılır.

h)Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlüğü, Savunma Sekreterliği ve (Ek; 22/08/2011 tarih 176150 sayılı Bakan Onayı) Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, özel yasalarına ve ikincil mevzuatlarına göre; Teftiş Kurulu Başkanlığı ise ilgili mevzuatına göre Bakandan alınacak yetki çerçevesinde yetkilerini kullanır ve yazışmalarını yürütür.

i)Bakanlık içi yazışmalarda, yetki devrine göre Birim Amiri adına imzalanacak yazılarda, “Genel Müdür Adına, Başkan Adına” yetki kullanıldığı belirtilmek üzere kısaltılmış olarak ““Genel Müdür a.” veya “Başkan a.” tabiri kullanılır.

j)Birimler, Bakanlığın muhatap veya taraf olduğu her türlü dava, icra takibi ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun çerçevesinde uygulanan hacizler ile Cumhuriyet Savcılığı, Mahkeme ve İcra Daireleriyle yazışmalarını Hukuk Müşavirliği aracılığıyla yapar. Bakanlığımızın taraf olmadığı davalarda ilgili makamların bilgi ve belge talepleriyle ilgili yazışmalar ise Hukuk Müşavirliği bilgilendirilmek şartıyla Birimler tarafından yapılır.

k)Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakan ve diğer Anayasal kurumların en üst amirinin imzasıyla gelen her türlü yazıya Bakan imzasıyla cevap verilir. Söz konusu kurumlardan gelen diğer yazılara ise denk yetki ve düzeydeki ilgili yetkilinin imzasıyla cevap verilir.

l)Yazışmalarda karşılıklılık ilkesi esas olup, imza yetkisinin kullanılmasında; makamların astlık-üstlük durumları ve hitap edilen makam ile konunun kapsam ve önemi dikkate alınır.

m)Bu Yönergeyle, astlara devredilen yetkilerden tamamının veya bir kısmının Bakan tarafından kullanılması, daha aşağı kademelerde görevli yöneticilere devredilmesi veya geri alınması Bakanın tasarrufundadır. Bu gibi işlemlerden süreklilik arz edenler, Bakan Onayına bağlanarak duyurulur.

n)Bakan, Müsteşar, Müsteşar Yardımcıları ve Birim Amirleri, sınırlarını yazılı olarak ve açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Yetki devri, devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz. Yetki devri bir üst amirin onayına tabidir.

o)İmzaya yetkili kişinin izin, hastalık, görev gibi nedenlerle bulunmadığı hallerde vekili imza yetkisini kullanır ve imzaya yetkili kişiye yapılan iş ve işlemlerle ilgili bilgi verir.

r) Birden fazla birimi ilgilendiren veya görüşün alınmasını gerektiren yazıların paraf bloğunda koordine edilen birimdeki ilgili personelin de parafı bulunur.

Sorumluluk

MADDE 6-

a)Bu Yönerge ile verilen yetkilerin tam ve doğru olarak kullanılmasından ve uygulamanın Yönergeye uygunluğunun denetiminden ilgili amirler; evrakın muhafazasından ise ilgili görevliler sorumludur.

b)Yönetim kademesindeki her yönetici ve görevli personel görev, yetki ve sorumluluklarının gereklerini mevzuata uygun, zamanında ve eksiksiz yerine getirmekten ve sonuçlarından üst amirini zamanında bilgilendirmekten sorumludur.

İKİNCİ BÖLÜM

İmza Yetkileri

Bakan Tarafından İmzalanacak Yazılar

MADDE 7-(1)Bakan tarafından imzalanacak yazılar şunlardır:

a)Bakanlığın kültür ve turizm politikasında değişiklik gerektiren veya yeni kültür ve turizm politikasını belirleyen ilkeler ve kararlarla ilgili onay teklifleri ve yazılar,

b)Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına gönderilecek yazılar, Başbakanın onayını gerektiren işlemlere dair teklif yazıları ve Başbakanlığa sunulan Bakanlık teklif ve görüşlerini içeren yazılar,

c)Uluslararası sözleşme ve anlaşmalar ile ikili ve çok taraflı uluslararası görüşmeler neticesinde ortaya çıkabilecek her türlü nihai metin ve protokoller; diğer bakanlıklarla yapılan protokoller,

d)İlke, yetki, usul ve sorumlulukları değiştiren, kaldıran ya da yenilerini ihdas eden yazılar,

e)Plan, program, prensip, ana kararlar ve görüşlerle ilgili genelgeler,

f)Bakanlığın bütçe, yatırım, kadro ve teşkilâtına ilişkin teklifler, onay ve yazılar,

g)Bütçe ödeneklerinin harcanmasına ilişkin genel prensip onayları,

h)Bakanlar Kurulu Kararı alınmasını gerektiren konularla, kanun, tüzük, yönetmelik ve kararnamelere veya kadro iptal ya da ihdasına ilişkin teklif yazıları,

i)(Değişik: 21/01/2010 tarih ve 13770 sayılı M.O.)* Teftiş, inceleme ve soruşturmalara ilişkin görevlendirme onayları, müfettiş raporları üzerine alınacak onaylar, görevden uzaklaştırma ve göreve iade onayları ile muhakkik görevlendirme usulüyle yürütülecek işlerde, disiplin amirlerinin yetkileri saklı kalmak kaydıyla, ortak kararla atanmış veya ortak kararla atama gerektiren kadrolarda vekâleten görev yapan personel hakkındaki inceleme ve soruşturmalara ilişkin muhakkik görevlendirme onayları,

j)2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanunda sayılan kadrolara yapılacak atamalara ilişkin atama kararları, bu unvanları taşıyan personelin vekâlet ve yürütme onayları,

k)Yönetim kademesinde görev yapan personel (Şef ve Ayniyat Saymanı hariç) ile İç Denetçi ve Başkontrolör unvanlarında görev yapan personelin atama, vekâlet ve yürütme onayları,

l)(Değişik: 17/02/2009 - 31938 sayılı B.O.) Yurt dışı görev onayları, (Harcırahsız ve yolluksuz olarak yurt dışında görevlendirilen Birim Amiri statüsünün altında bulunan personele ilişkin onaylar hariç )

m)Müsteşar, Teftiş Kurulu Başkanı ve Özel Kalem Müdürünün her türlü izin ile yurt içi geçici görev ve yurt dışı çıkış izin onayları; Müsteşar Yardımcıları ve Birim Amirlerinin aylıksız izin onayları,

n)Müsteşar ve Müsteşar Yardımcıları ile Birim Amirlerinin istifa, emeklilik, görevden çekilmiş sayılma, vekâlet ve yürütme onayları ile muvafakat verme yazıları,

o)Personel alımı ve seçimi için görevlendirilecek kurul ve komisyonların teşekkül onayları,

p)657 sayılı Kanunun değişik 4/B maddesi ile ek geçici 16'ncı maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personelin atama onayları ile 4857 sayılı İş Kanununa göre çalışan işçilerin işe alınma onayları,

r)Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı, Başmüfettiş, Müfettiş, Müfettiş Yardımcılarının aylıksız izin, istifa, emeklilik, görevden çekilmiş sayılma, vekâlet ve yürütme onayları ile muvafakat verme yazıları ile Müfettiş Yardımcılarının atama onayı,

s) (06/04/2009 tarih, 65019 sayılı Bakanlık Makamı Onayı ile Mülga),

t)4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre yapılacak Bakanlığımız merkez teşkilâtında görevli personel hakkında ön inceleme ve bunun sonucu soruşturma izni verilip verilmemesine ilişkin onaylar,

u)Takdirname ve ödül verme yazıları,

v)Disiplin Kurulu görüşlerinin onaylanmasına, Yüksek Disiplin Kuruluna sevkine dair yazılar,

y)Kamulaştırma, tahsis, kullandırma, devir, tasfiye ve fesih kararlarının onayı ile bina satın alma ve kiralama izin onayları,

z)Müsteşarın sorumluluğuna girdiği halde önem ve mahiyeti itibariyle Bakan tarafından imzalanması Müsteşar tarafından gerekli ve yararlı görülen yazılar,

aa)Mevzuat gereği bizzat Bakana verilmiş yetkilerin kullanımı ile ilgili diğer yazı ve onaylar.

Müsteşarın İmza Yetkileri

MADDE 8- (1) Müsteşar tarafından imzalanacak yazılar şunlardır:

a)Kalkınma planları ve yıllık programlarla düzenlenen her türlü hizmet ve faaliyet stratejisini belirleyen yazılar, çalışmalarda etkinlik ve verimliliğin artırılmasına ilişkin tedbirlerin uygulamaya konulması amacı ile Bakan tarafından imzalanan yönetmelik, genelge, yönerge ve kararların iş bölümüne göre gerçekleştirilmesi ile ilgili yazılar,

b)(Değişik: 17/02/2009 - 31938 sayılı B.O, değişik 15/05/2012-107517 sayılı B.O) Müsteşar Yardımcıları, Birim Amirleri (Teftiş Kurulu Başkanı ve Özel Kalem Müdürü hariç) ve Bakanlık Müşavirlerinin yurt içi geçici görev, yıllık, mazeret, hastalık ve yurt dışı çıkış izin onayları; Bakanlık Müşavirleri ile İç Denetçilerin aylıksız izin onayları, harcırahsız ve yolluksuz olarak yurt dışında görevlendirilen Birim Amiri Yardımcıları, bağlı Daire Başkanlarının yurt dışı geçici görev onayları (1),

c)Konut tahsis onayları,

d)Yurt içinde yapılacak bilimsel nitelikli kongre, konferans vb. toplantılara katılım için alınacak prensip onayları (Teftiş Kurulu Başkanlığı hariç),

e)Turizm yatırım ve işletme belgesi ile kültür yatırım ve girişim belgesi işlemlerine dair Değerlendirme Kurulu ve İnceleme Komisyonu kararlarına ilişkin onaylar,

f)Bakanlıklar arasında koordinasyon ve iş birliği esasına bağlı olarak yürütülecek görevlerle ilgili yazılar,

g)Yabancı ülkelere öğrenim, bilgi ve görgüsünü artırmak için gönderileceklerin onayları ile herhangi bir ülkenin davetine icabet etme izni onayı,

h)657 sayılı Devlet memurları Kanununun 133’üncü maddesi gereğince cezaların sicilden silinmesi ile ilgili onaylar,

i)Bakanlığın görev ve yetki alanına giren konularda oluşturulacak ihtisas komisyonları ile kurullarının teşkil onayları,

j)Merkez ve taşra birimlerinin taşıt edinmeleri amacıyla Başbakanlık ve Maliye Bakanlığına yazılan yazılar,

k)Diğer kurum ve kuruluşlarla yapılan protokoller,

l)Yurt dışı tedavi onayları,

m)7’nci maddenin (j), (k) ve (r) bentlerinde belirtilen unvanların dışında görev yapan personelin atama, kurumlararası naklen atama, yer değiştirme, vekâlet, görevlendirme, istifa, görevinden çekilmiş sayılma ve emeklilik onayları ile muvafakat isteme yazıları,

n)7’nci maddenin (k) bendinde sayılan personelin yer değiştirme, istifa, görevden çekilmiş sayılma ve emeklilik onayları ile muvafakat isteme yazıları,

o)7’nci maddenin (o) bendi uyarınca alınan personelin atama onayı,

r)Bakanlık politikası, ilkeleri, kararları ve uygulamaları ile ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı, TBMM Başkanlığı, Başbakanlık, Genelkurmay Başkanlığı, Bakanlıklar ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği ile yapılan ve Bakan tarafından imzalanması gerekmeyen yazılar,

s)Kitap baskı onayları,

t)Bakanın vereceği yetkiye göre imzalanması uygun görülen diğer yazılar,

u)Müsteşar Yardımcılarının sorumluluğuna girdiği halde, önem ve mahiyeti itibarîyle Müsteşar tarafından imzalanması haklı bir gerekçeye dayanılarak gerekli ve yararlı görülen yazı ve onaylar,

v)Yüksek Disiplin Kurulu İstem Yazıları,

y)Görev sırasında veya görevin niteliği gereği kamu görevlilerinin neden olduğu zararların 4353 sayılı Kanuna göre Hazine üzerinde bırakılmasına ilişkin Maliye Bakanlığına yazılacak olan teklif yazıları,

z)Disiplin kurulu kararları gereği verilen cezalara yapılan itirazlar üzerine verilmesi gereken kararlar.

aa)Mevzuat gereği bizzat Müsteşar tarafından imzalanması ve onaylanması gereken yazı ve onaylar,

bb) (Ek: 06/04/2009 tarih, 65019 sayılı Bakanlık Makamı Onayı) Kültür ve Tanıtma Müşaviri/Müşavir Yardımcısı, Kültür ve Tanıtma Ataşesi/Ataşe Yardımcısı ve bu birimlerde çalışan diğer personelin, akredite oldukları ülkeler hariç, görev yaptıkları ülkeler dışında başka ülkelerde geçici görevlendirme onayları.

Müsteşar Yardımcılarının İmza Yetkileri

MADDE 9- (1) Müsteşar Yardımcıları tarafından kendilerine bağlı birimlerle ilgili olarak imzalanacak yazılar şunlardır:

a)Kalkınma planları ve yıllık programlarla düzenlenen her türlü hizmet ve faaliyet stratejisini belirleyen yazılar, çalışmalarda etkinlik ve verimliliğin artırılmasına ilişkin tedbirlerin uygulamaya konulması amacı ile Bakan tarafından imzalanan yönetmelik, yönerge, genelge ve kararların iş bölümüne göre gerçekleştirilmesi ile ilgili yazılar,

b)Bakanlık merkez teşkilatına ait taşıtların İl Kültür ve Turizm müdürlükleri emrine gönderilmesine ilişkin onaylar, kira sözleşmeleri, konutların tahsisi ile ilgili teklif yazıları, taşıtları ve taşıt sürücülerini şehir dışına gönderme onayları,

c)Birim Amirleri ile Bakanlık Müşavirleri dışında görev yapan her kademedeki personelin aylıksız izin onayları,

d)1-4’üncü dereceli kadro değişikliği onayları ile adaylıklarının kaldırılması; Bakan veya Müsteşarın imzalaması gerekenler dışında kalan muvafakat isteme yazıları (Personel Dairesi Başkanlığının bağlı olduğu Müsteşar Yardımcısı),

e)2451 sayılı Kanuna tabi olanlar hariç soruşturmaya dayalı atama ve yer değiştirme onayları,

f)657 sayılı Kanunun değişik 4/B maddesi ile ek geçici 16'ncı maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personelin yer değiştirme onayları ile 4857 sayılı İş Kanununa göre çalışan işçilerin nakil onayları,

g)Birim Amiri Yardımcılarının tüm izin ve yurt içi geçici görev onayları,

h)(Değişik: 17/02/2009 - 31938 sayılı B.O.) Bakan ve Müsteşar tarafından imzalananlar dışında kalan yönetim kademesindeki personelin yurt dışı çıkış izin onayları, ile harcırahsız ve yolluksuz yurt dışı geçici görev onayları,

i)Birim Amirlerinin sorumluluğuna girdiği halde, Müsteşar Yardımcıları tarafından imzalanması haklı bir gerekçeye dayanılarak gerekli ve yararlı görülen yazı ve onaylar,

j)Mevzuat gereği bizzat Müsteşar Yardımcıları tarafından imzalanması veya onaylanması gereken yazı ve onaylar.

k) (Ek: 06/04/2009 tarih, 65019 sayılı Bakanlık Makamı Onayı) Kültür ve Tanıtma Müşaviri/Müşavir Yardımcısı, Kültür ve Tanıtma Ataşesi/Ataşe Yardımcısı ve bu birimlerde çalışan diğer personelin, görev yaptıkları ülkeler dışında akredite oldukları ülkelerde geçici görevlendirme onayları.

Birim Amirlerinin İmza Yetkileri

MADDE 10- (1) Birim Amirleri tarafından imzalanacak yazılar şunlardır:

a)5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca harcama yetkilisi ve ihale yetkilisi olarak imzalanması gereken yazı ve onaylar,

b)Yeni bir hak ve yükümlülük doğurmayan, Bakanlığın takdirini gerektirmeyen ve bir direktif niteliği taşımayan yazılar ile sadece biriminin görev alanına ilişkin yetki ve sorumluluklar ile uygulana gelen hususlara açıklık getirmek amacıyla hazırlanan genelgeler,

c)Birim çalışmalarını ve faaliyetlerini bildirir raporlar,

d)Birimi içerisinde görev değişiklikleri ile iş bölümünün düzenlenmesi,

e)Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderilecek yazılar,

f)Birimler arası görüş bildiren yazılar ile görüş isteme yazıları, (Hukuk Müşavirliğinden görüş istem yazıları ile Hukuk Müşavirliğinin görüş yazılarında, adı geçen birimin ilgili genelgesi uyarınca işlem yapılır.)

g)Bakanlığın Bilgi İşlem ve Otomasyon Sisteminde koordinasyonu ve uygulama birliğini sağlamak amacıyla, birimlerin bilgi işlem ve otomasyon projelerine ilişkin teklifleri çerçevesinde; yazılım, donanım, makine teçhizat vb. teknik özelliklerinin uygunluğunun incelenmesine ilişkin yazılar, (Strateji Geliştirme Başkanlığı),

h)Valilikler ile diğer kurum ve kuruluşlara Birim Amiri imzasıyla gönderilmesi yeterli olan yazılar,

i)Birimin personel istihdamıyla ilgili teklif yazıları,

j)Yatırım projelerinin uygulama ve denetlenmesine ilişkin yazılar,

k)Birimlerinin bütçesi ile ilgili işlemlere ilişkin yazılar,

l)4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu kapsamında yapılacak başvurulara verilecek cevaplar,

m)Teftiş Kurulunda çalışan her kademedeki personelin aylıksız izin hariç tüm izin onayları ve yurt içi geçici görev onayları (Teftiş Kurulu Başkanlığı),

n)(Değişik: 17/02/2009 - 31938 sayılı B.O.) Daire Başkanlarının (diğer) aylıksız izin ve yurt dışı çıkış izni dışındaki tüm izinleri, Birim Amiri Yardımcıları dışındaki tüm personelin yurt içi geçici görev onayları, biriminin yönetim kademesi dışındaki personelin yurt dışı çıkış izin onayları, ile harcırahsız ve yolluksuz yurt dışı geçici görev onayları,

o)Birimin görev alanı ile ilgili araştırma ve inceleme yazıları,

p)Düzenlenen kurs ve seminer gibi eğitim faaliyetlerine katılanlara verilen belgeler,

r)Personelin fazla çalışma onayları,

s)4857 sayılı İş Kanununa göre çalışan işçilerin sözleşme imzalama yetki devir onayları (Personel Dairesi Başkanlığı),

t)7’nci maddenin (j) ve (n) bendleri ile 8’inci maddenin (n), 9’uncu maddenin (d) bendinde belirtilen unvanlar dışında kalan personelin emeklilik onayları, yetersiz sicilden dolayı yapılacak terfi iptalleri, tüm personelin derece terfi, atama, yer değiştirme, çekilme, emeklilik vb. sebeplerle boşalan kadroların tenkis ve tahsis cetvelleri ile Maliye Bakanlığınca vize edilmiş bulunan yan ödeme ve özel hizmet tazminatı dağıtım cetvellerinin onayı, terfi onay ve yazıları, 5-15’inci dereceli kadro değişikliği onay ve yazıları, hizmetlerin birleştirilme ve değerlendirilmesi ile ilgili onaylar, 657 sayılı Kanunun değişik 4/B maddesi gereğince sözleşmeli personel ile işçilerin ücret yükseltilmesine ait onaylar; bunlara ilişkin maddi hataların düzeltilmesi onayları (Personel Dairesi Başkanlığı),

u)Kültür ve Tanıtma Müşaviri/Müşavir Yardımcısı, Kültür ve Tanıtma Ataşesi/ Ataşe Yardımcısı ve bu birimlerde çalışan diğer personelin görev yaptıkları ülke içinde başka şehirlere geçici görevlendirilme onayları (Tanıtma Genel Müdürlüğü),

v)Turizm Yatırım ve İşletme, kültür yatırım ve girişimi, Seyahat Acentesi, Yat, Yat Limanı ile sportif faaliyetlere ilişkin belge verilmesi, belgenin değiştirilmesi ve iptali onaylarının imzalanması,

y)Bakanlığın taraf ve muhatap olduğu davalarla ilgili savunmalar ve diğer yazışmalar (Hukuk Müşavirliği),

z)Bakanlık adına yurt içinde yapılacak bilimsel nitelikli kongre, konferans vb. toplantılara katılacak personele ilişkin onaylar,

aa)Bakan, Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı tarafından imzalanması gerekmeyen, birimin iş ve işlemleriyle ilgili protokollerin imzalanması,

bb)Alınacak malzeme, mefruşat ve taşınırlarla ilgili yazılar,

cc)Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik ile Taşınır Mal Yönetmeliği uyarınca, taşınırların kayıttan düşme ve kayıt altına alınmasına ilişkin onaylar,

dd)31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89’uncu maddesinin 7’nci bendi ile 13/06/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun “diğer indirimler” başlıklı 10’uncu maddesinin (d) bendi kapsamında Bakanlığımızca desteklenen veya desteklenmesi uygun görülen etkinlik ve faaliyetler ile iş ve işlemlere ilişkin yazı ve onaylar,

ee)Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne bağlı müze müdürlükleri ve bu müzelerin denetiminde faaliyet gösteren özel müzeler ile taşınır kültür ve tabiat varlıkları koleksiyoncularındaki kültür ve tabiat varlıklarına ilişkin her türlü komisyon teşkili ile eser hareketlerine ve eserlere ilişkin envanter kayıtlarındaki düzenlemelere ilişkin onaylar (Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü),

ff)Mevzuat gereği bizzat Birim Amiri tarafından imzalanması ve onaylanması gereken yazı ve onaylar.

gg) (Ek: 21/01/2010 tarih ve 13770 sayılı M.O.)Disiplin amirlerinin yetkileri saklı kalmak kaydıyla, ortak ortak kararla atanmış veya ortak kararla atama gerektiren kadrolarda vekaleten görev yapan personel dışında kalan personel hakkındaki inceleme ve soruşturmalara ilişkin muhakkik görevlendirme onayları,

Birim Amiri Yardımcıları, Daire Başkanları (Diğer) ve Şube Müdürlerinin İmza Yetkileri

MADDE 11- (1) Birim Amiri Yardımcıları, Daire Başkanları (diğer) veŞube Müdürlerinin imza yetkileri Birim Amirleri tarafından belirlenir ve bir üst amirin onayı ile yürürlüğe girer.

Özel Kalem Müdürünün İmza Yetkileri

MADDE 12- (1) Özel Kalem Müdürü tarafından imzalanacak yazılar şunlardır:

a)Bakanın her türlü protokol, tören, ziyaret, davet, karşılama, uğurlama, ağırlama ve bayramlarla ilgili hizmetlerini düzenlemeye, yürütmeye ve diğer kuruluşlarla koordine etmeye ilişkin yazılar,

b)Personelinin tüm izin onayları, yurt içi geçici görev onayları ve hasta sevk kâğıtları,

c)Mevzuat gereği bizzat Özel Kalem Müdürü tarafından imzalanması ya da onaylanması gereken yazı ve onaylar,

d)Bakanın vereceği talimata göre imzalanması uygun görülen diğer yazılar.

Bakanlık Müşavirlerinin İmza Yetkileri

MADDE 13- (1) Bakanlık Müşavirleri Bakan tarafından verilen yetki çerçevesinde işlem yapmakla yetkilidir.

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirinin İmza Yetkileri

MADDE 14- (1) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri tarafından imzalanacak yazılar şunlardır:

a)Bakanlığa ilişkin yazılı ve görsel medyada çıkan haberlerle ilgili yazılar, birimlerin faaliyetlerine ilişkin basın duyuruları

b)Bakanlığın tören ve protokol işleri ile ilgili yazılar,

c)Biriminin personeli ve hizmetleri ile Biriminin koordinatörlüğünde yürütülen diğer hizmetleri ilgilendiren yazılar,

d)Bakanlıkla ilgili olarak basında çıkan yazılar hakkında ilgili birimlerle koordine edilerek, açıklamaların basına duyurulmasıyla ilgili yazılar,

e)Personelinin tüm izin onayları, yurt içi geçici görev onayları ve hasta sevk kâğıtları,

f)Bakanın vereceği talimata göre imzalanması uygun görülen diğer yazılar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler


Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 15- (1) Bu Yönergede düzenlenmeyen, sayılmayan, gruplandırılmayan ve tanımlanmayan hususlarda ilgili kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik, genelge ve yönerge hükümleri dikkate alınır. Bu hususlarda, yöneticiler, hiyerarşik kademe ve unvanlar düzeyindeki görev tanımlarına göre, sorumluluklarındaki proje, rapor, karar vb. yazıları imzalamaya yetkilidir. Tereddüt halinde Bakanın vereceği yetkiye göre hareket edilir.

Yürürlükten Kaldırılan Düzenlemeler

MADDE 16- (1) Bu Yönergenin yürürlüğe girmesiyle 31 Temmuz 2003 tarihli ve 1234 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı İmza Yetkileri Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 17- (1) Bu Yönerge Bakan Onayı ile yürürlüğe girer.

Madde Yürütme

MADDE 18- (1) Bu Yönerge hükümlerini Bakan yürütür.


*Değişiklikten önce:"Teftiş, inceleme ve soruşturmalara ilişkin görevlendirme onayları ve müfettiş raporları üzerine alınacak onaylar ile görevden uzaklaştırma, göreve iade onayları"

(1) "ile İl Kültür ve Turizm Müdürlerinin" ibaresi kaldırılmıştır.