TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğüne Bağlı Müze ve Örenyerlerinin Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Gerçek ve Tüzel Kişilere Tahsisine İlişkin Yönerge

(Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.)

(Bakanlık Makamının 04/02/1993 Tarih ve 441 sayılı oluru ile yürürlüğe girmiştir.)

Amaç
Madde 1-
Bu yönergenin amacı Bakanlığımız Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğüne bağlı müzeler ve örenyerlerinin kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilere ekli listede belirtilen kültürel, bilimsel ve diğer faaliyetler için kısa süreli olmak kaydıyla tahsis esaslarını belirlemektir.

Kapsam Madde 2- Bu yönerge tahsislerle ilgili konularda izin alınmasına, izin için başvuru şekline, uyulacak hususlara ve alınacak ücretlere ilişkin esasları kapsar.

Kısaltmalar
Madde 3-
Bu yönergede geçen;
“Bakanlık”; Kültür Bakanlığını,
“Müze ve Örenyerleri”; Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğüne bağlı müzeleri ve örenyerlerini, ifade eder.

Başvuru ve izin
Madde 4-
Müze ve örenyerlerini tahsis talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler, yapacağı faaliyetin yeri ve zamanını da belirterek tahsisi istenilen yerin bağlı bulunduğu Mülki Amirliğe bir dilekçe ile faaliyet tarihinden en az 30 gün önce başvurarak izin isterler. 30 günden daha kısa süre içindeki başvurular reddedilir.

Madde 5- Başvuru il merkezlerinde vali muavininin başkanlığında, il kültür müdürü ile ilgili müze müdüründen, ilçelerde kaymakam, müze müdürü ve mal müdüründen oluşan bir komisyonca değerlendirilir. Sonuç ilgiliye bildirilir.

Madde 6- Yapılacak faaliyetle ilgili olarak değerlendirmede;

a) Faaliyetin kültürel amaçlı olup olmadığı,

b) İdeolojik amaç taşıyıp taşımadığı,

c) Bölge Turizmine olan katkısı.

d) Tahsisi istenilen yerin faaliyete uygun olup olmadığı,

e) Tahsisi istenilen yerdeki ziyaretin engellenmemesi, teşhir düzeninin bozulmaması.

f) Her türlü güvenliğin sağlanması,

g) Tahsisi istenilen yerdeki sabit eserlerin yerinden oynatılmaması, kültürel varlıkların sağlığının korunması,

h) Faaliyet sırasındaki yüksek frekanslı seslerin mimari elemanlara zarar vermemesi,

ı) Efes ören yerinin güvenliği açısından faaliyet öncesi ve sonrası polis araçlan dahil hiç bir aracın ören yeri içine alınmaması,

j) Aspendos Tiyatrosunun üst kavea'sına tahsis sırasında izleyici alınmaması,

k) Gerçekleştirilecek faaliyetle ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce emniyet teşkilatından izin alınması
gibi hususlar gözönüne alınır.

Yukarıda sayılan koşulların bir veya bir kaçının uygun olmaması durumunda tahsis izni verilemez.

Madde 7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilere tahsis edilen müze ve örenyerlerinde ofis açılamaz, ikamet edilemez, büfe, çay ocağı, kantin, v.b. yerler açılıp işletilemez.

Madde 8-Tahsis esnasında müze ve örenyerlerine fiziki ve inşai müdahalede bulunulamaz.

Madde 9- Mimari elemanların zarar görmesi nedeniyle " yağlı güreş" ve "deve güreşleri" için örenyerleri tahsis edilemez.

Madde 10- Faaliyet sırasında taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarına zarar verici her türlü hareketten kaçınmak ve müze idaresinin belirleyeceği her türlü kaidelere uymak zorunludur. Tahsis süresince çalışma şartları ve diğer hususlar bir protokolle tespit edilir. Protokolü imzalamaya ilgili müze müdürü yetkilidir.

Protokol şartlarının tahsis süresince yerine getirilmemesi halinde daha sonraki tahsis talepleri işleme konulmaz.

Madde 11- Komisyonca izin verilen bir günden fazla faaliyetler için alınacak ,ücretin % 20 si , müracaatçı tarafından devlet bankalarından birinde müze müdürlüğü adına açılmış hesaba güvence olarak yatınlır.

Faaliyet sırasında meydana gelebilecek her türlü zarar ziyan ile müze görevlilerinin fazla mesai ücretleri müracaatçı tarafından karşılanır. Ayrıca faaliyet bitimi tahsis edilen yerin temizliği müracaatçı tarafından yapılır.

Yukarıda belirtilen hususların müracaatçı tarafından yerine getirilmemesi halinde, bu işler güvence olarak yatırılan paradan karşılanarak müze müdürlüğünce yaptırılır. Kalan kısmı müracaatçıya iade edilir.

Alınacak ücretler
Madde 12-
Kültür Bakanlığı ve bağlı birimlerinin yapacağı faaliyetler ile T.B.M.M. ve Dışişleri Bakanlığının Topkapı Sarayı Mecidiye Köşkü'nde devlet konuklarına vereceği resmi kabuller ücretsizdir.

Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından ekli listede “Diğer Faaliyetler” kısmında yer alan her bir faaliyet için ekli cetvelde belirtilen ücretler alınır ( 1).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1) Alınacak ücretlere ilişkin ücret cetveli zaman içinde ihtiyaç duyulduğunda yeniden belirlenmektedir. Bu nedenle ücret cetvelinin son şekli yönergenin sonunda yer almaktadır. :

Ancak sadece kültürel ve bilimsel faaliyetlere mahsus olmak üzere;

-Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve orta dereceli okullar ile gerçek kişilerin yapacağı sergilerden % 90,
- YÖK'e bağlı üniversitelerden % 80,
-Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu yararına çalışan derneklerden % 40,
- Vakıflar, dernekler, odalar, sendikalardan % 50,
- Belediyelerden % 50,
-Şirket, acenta, ajans, özel TV ile basın-yayın organlarından % 10,
-Bankalardan % 10,
nispetinde ücret alınmaz,
Bunların dışındaki indirimler Bakan onayına tabidir.
-Faaliyet sırasında müze veya müzeye bağlı mekanlara ait elektrikten yararlanılması durumunda saat başına 5.000.000. -TL ücret alınır.
-Provalarda da ekli fiat listesinde belirtilen ücretler alınır.
-Tahsis edilen mekanlarda ticari amaçlı video ve film çekimleri (klip çekimleri) gibi çekimler yapılacak ise tahsis ücreti kadar aynca ücret alınır.
Ücretsiz tahsislerdeki çekimlerde de ekli fiat listesinde belirtilen ücretler alınır.

Madde 13- Tespit edilen ücret protokolün imzalanmasından sonra en geç üç gün içinde mahalli T. C. Ziraat Bankası aracılığı ile Bakanlığımız Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlüğü'nün T.C. Ziraat Bankası Ankara Bulvar Şubesindeki 304230-2143 nolu hesabına peşinen yatınlır. Makbuz örneği ilgili müze müdürlüğüne verilir.
Tahsis ücretinin bu süre içerisinde yatırılmaması halinde protokol geçersiz sayılır, tekrar tahsis izni verilemez.

Madde 14- İlgili valiliklerce yapılan faaliyetler örneği ekli forma doldurularak her yılın Haziran ve Aralık ayı sonunda Bakanlığımız Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne gönderilir.

Yürürlük - Yürütme
Madde 15-
Bu yönerge hükümlerini Kültür Bakanı yürütür.

Madde 16-Bu yönerge onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Madde 17- 12/04/1988 gün ve 1820 sayılı onayla yürürlüğe giren Yönerge yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçici Madde 1- Bu yönergenin yürürlüğe girmesinden önce ücreti yatırılmış ve işlemleri sonuçlandırılmış tahsisler ile Makam onayına baglanmış ücretsiz tahsisler geçerlidir.


TAHSİLERE İLİŞKİN FORM

İLİ
Ait olduğu Ay:

Sıra No:Tah. Edilen Yer:Kime Tah.Ed.:Tah. Tar.ve Nosu:Tah. Nedeni:Alınan Ücret:

Müze ve Örenyerlerinde Yapılabilecek Faaliyetlere İlişkin Liste

1- Kültürel Faaliyetler
a) Resital
b) Konser (TRT sanatçıları, Kültür Bakanlığı sanatçıları ve YÖK'e bağlı öğretim kurumları elemanlarınca verilecek konserler)
c) Tiyatro
d) Sinema gösterisi
e) Halk oyunlan gösterisi
f) Törenler
g) Sergiler

2- Bilimsel Faaliyetler
a) Kongre
b) Sempozyum
c) Toplantı
d) Panel
e) Benzeri faaliyetler

3- Diğer Faaliyetler
a) Yemek (Yalnız açık alanlarda)
b) Kokteyl(*)
c) Resepsiyon(*)
d) Defile
e) Kermes
f) Festival
g) Fuarlar
h) Yarışmalar
ı) Ses ve Işık gösterileri
j) Konser (1/b maddesi dışında kalan sanatçılar tarafından verilecek konserler)
k) Benzeri faaliyetler
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(*) Müze Müdürlüğünün de uygun görmesi halinde tahsis edilen kapalı mekanlardaki resepsiyon ve kokteyllerde çerez ve içecek ikramı yapılabilir.

Uygulamada Dikkate Alınacak Hususlar
1- 04/02/1993 gün ve 441 sayılı onayla yürürlüğe giren müze ve örenyerlerinin tahsisine ilişkin yönergenin 12. maddesinde , müze veya müzeye bağlı mekanlara ait elektrikten yararlanılması durumunda saat başına alınacak 5.000.000. - ücretin, yönerge ekindeki listenin “Diğer Faaliyetler” kısmındaki etkinlikler için alınması gerekmektedir.

“Kültürel ve Bilimsel Faaliyetler” bölümündeki etkinlikler sırasında yararlanılacak elektrik için ise, tahsis edilen mekanlarda müstakil bir elektrik sayacı varsa, kullanılan kw. üzerinden ücret alınması, yoksa bir günlük 1.000.000.- TL, elektrik ücreti alınması gerekmektedir.

2- “Diğer Faaliyetler” kısmındaki etkinlikler sırasında kullanılan su için saat başına 5.000.000.- TL, “Kültürel ve Bilimsel Faaliyetler” bölümündeki etkinlikler sırasında kullanılacak su için ise tahsis edilen mekanlarda müstakil bir su sayacı varsa, kullanılan m3 üzerinden su ücreti alınması yoksa bir günlük 1.040.000.- TL su ücreti alınması gerekmektedir.

3- 04/02/1993 gün ve 441 sayılı onayla yürürlüğe giren “Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne Bağlı Müze ve Örenyerlerinin Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Gerçek ve Tüzel Kişilere Tahsisine İlişkin Yönerge”nin 4. maddesinde belirtilen 30 günlük süre tahdidinin bazı aksaklıklara sebep olduğu anlaşıldığından tahsis edilecek yerin müsait olması durumunda 30 günlük süre tahdidi ile ilgili olarak inisiyatif Valilikler yetkisindedir.

4- Uzun süreli tahsislerde, ekli ücret cetveli dikkate alınarak yönergenin 12. maddesine göre tahakkuk edecek ücret, 10'ar günlük tutar üzerinden l0'ar günlük aralıklarla alınacaktır.

KÜLTÜR BAKANLIĞI
Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğüne Bağlı
Müze ve Örenyerlerinin Tahsisine İlişkin Ücret Cetveli

(Tahsis ücretleri yıllık olarak değişmektedir.)