TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne Bağlı Orkestra, Koro ve Topluluklarda Görevli Sözleşmeli Personel ile İmzalanan Hizmet Sözleşmesinin 42 nci Maddesi ve 43 ncü Maddesi 2 nci Fıkrasının Uygulanmasına Dair Usul Ve Esaslara İlişkin Yönerge

* 10/06/2010 tarih ve 122584 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe giren bu yönerge 20/04/2012 tarih ve 87918 sayılı Makam Onayı ile yürürlükten kaldırılmıştır.                                                               BİRİNCİ BÖLÜM

                                                Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 
MADDE 1-
(1) Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı Orkestra, Koro ve Topluluklarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2595 sayılı Kanunla değişik ek geçici 16 ncı maddesi ve 7/5/1987 tarihli ve 87/11782 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Devlet Sanatçıları ve Sanatçıların Sözleşmeli Çalıştırılmalarına Dair Esaslar”ın 13 üncü maddesi uyarınca, sözleşmeli statüde çalışan sözleşmeli personelin,  sanatsal faaliyetleri başarı ile ve gereği gibi yerine getirmesi amacıyla hazırlanan Maliye Bakanlığı tarafından 28/01/2010 tarihli ve B.07.0.BMK.0.20-90-1012 sayılı yazı ekinde vizelenen  Kültür ve Turizm Bakanlığı (Orkestra-Koro-Topluluk) Hizmet Sözleşmesinin  42 nci ve 43 üncü maddesinin uygulanmasına ilişkin genel ilkelerinin ortaya konulması ile uygulama usul ve esaslarının belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. 

Kapsam
MADDE 2-(1)Bu Yönerge, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı Orkestra, Koro ve Topluluklarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2595 sayılı Kanunla değişik ek geçici 16 ncı maddesine göre sözleşmeli olarak görev yapan personeli ile imzalanan, Maliye Bakanlığı tarafından 28/01/2010 tarihli ve B.07.0.BMK.0.20-90-1012 sayılı yazı ekinde vizelenen  (Orkestra-Koro-Topluluk) Hizmet Sözleşmesinin 42 ve 43 üncü maddelerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları  kapsar.

Dayanak
MADDE 3 -(1)Bu Yönerge,7/5/1987 tarihli ve 87/11782 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 13 üncü maddesi doğrultusunda hazırlanan, Maliye Bakanlığı tarafından 28/01/2010 tarihli ve B.07.0.BMK.0.20-90-1012 sayılı yazı ekinde vizelenen  (Orkestra-Koro-Topluluk) Hizmet Sözleşmesinin 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 
 
Tanımlar
MADDE 4-(1) Bu Yönergede geçen;

a) Bakan                  :Kültür ve Turizm Bakanını,

b) Bakanlık              :Kültür ve Turizm Bakanlığını,

c) Bilirkişi Heyeti      :Hizmet Sözleşmesinin 43 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında geçen bilirkişi heyetini,

ç) Genel Müdür        :Güzel Sanatlar Genel Müdürünü, 

d) Genel Müdürlük   :Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünü,

e) Müdürlük            :Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Devlet Senfoni Orkestraları, Devlet Koroları ve Toplulukları Müdürlüklerini,

f) Sözleşmeli Personel : Sanat Kurumlarında Bakanlar Kurulunun 07.05.1987 tarih ve 87/11782 Sayılı Kararnamesi kapsamında çalışan Devlet Sanatçısı, Orkestra Şefi, Orkestra Şef Yardımcısı, Koro Şefi, Koro Şef Yardımcısı, Topluluk Sanat Yönetmeni, Topluluk Sanat Yönetmen Yardımcısı, Solist Sanatçı, Sanatçı ve Stajyer Sanatçı, Lüthie, Akordör ve Notistleri,

g) Yetkili Kurul    :Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Devlet Senfoni Orkestralarında Yönetim Kurulu, Devlet Koroları ve Topluluklarında Sanat Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
        Hizmet Sözleşmesinin 42 Maddesinin ve 43 üncü Maddesi 2 nci Fıkrasının Uygulanması

 
Hizmet Sözleşmesinin 42 inci Maddesinin Uygulanması
 MADDE 5-
(1)Sözleşmeli Personelin çalışma ve görevine ilişkin yetenek,başarı ve verim durumu, genel hal ve davranışı, görevine ve kurumuna bağlılığı, devam durumu, hizmet yılı ve öğrenim durumu da dikkate alınarak, her yıl aralık ayı içinde yetkili kurul tarafından Kurumlararası Puan Değerlendirilmesinde Uyulacak Esaslar doğrultusunda “başarılı” ya da “başarısız” olarak değerlendirilir ve bu durum puan cetvelinde belirtilir.

                (2)Başarılı olan sözleşmeli personel tavan puana ulaşmamışsa başarısı oranında ek puan verilir. Başarısız olan sözleşmeli personelin puanı artırılmaz veya başarısızlığı oranında eksiltilir. Yetkili Kurul başarısız bulduğu sözleşmeli personelin başarısızlık nedenini açıklamak durumundadır.

                (3)Yetkili kurulca üst üste iki yıl puanı düşürülerek başarısız bulunan sözleşmeli personel, görevine bir yıl daha devam eder. Bu yılın sonunda yine puan düşülerek başarısız bulunursa sözleşmesi feshedilerek kurumla ilişiği kesilir. 

Hizmet Sözleşmesinin 43 üncü Maddesinin 2 nci Fıkrasının Uygulanması
MADDE 6-
(1) Devlet Sanatçıları dışındaki sözleşmeli personelden sağlık sebebi hariç herhangi bir sebeple görevini icra edemeyecek durumda olanlar Yetkili Kurul tarafından değerlendirilir. Yetkili Kurul, bütün üyelerinin katılımı ile toplanır. Yetkili Kurul, Sözleşmeli personelin görevini yapamadığı durumuna ilişkin oybirliği ile alacağı gerekçeli kararını Genel Müdürlüğe bildirir. Yetkili Kurul üyelerinden birisi hakkında karar verilecekse üye, o toplantıya katılamaz. Yetkili Kurul kararının ekine varsa konuya ilişkin belgeler eklenir. Yetkili Kurulun gerekçe belirtmeden aldığı kararlar geçersizdir, Genel Müdürlükçe değerlendirmeye alınmaz.

            (2) Yetkili Kurulun kararı Müdürlük tarafından, ilgili sözleşmeli personele tebliğ edilir. Tebligatta;  Yetkili Kurul kararı, değerlendirmenin yapılacağı yer ve saat bildirilir. Değerlendirme, tebligattan en erken bir ay sonra yapılabilir.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Bilirkişi HeyetiBilirkişi Heyeti
MADDE 7-
(1)Hizmet Sözleşmesinin 43 üncü maddesinin 2 nci fıkrası doğrultusunda Genel Müdürlük tarafından Bilirkişi Heyeti oluşturulur. Bilirkişi Heyeti; alanında uzman Bakanlık mensubu 4 üye ile Bakanlık dışından 7 üye olmak üzere toplam 11 üyeden oluşur. Asil üyeler yedekleriyle birlikte belirlenir.

           (2)Bilirkişi heyeti üyelerine görevleri yazılı olarak tebliğ edilir.

           (3)Bilirkişi Heyetinin sekretarya hizmetleri Genel Müdürlük tarafından yürütülür.

 
Bilirkişi Heyetinin Oluşumu

MADDE 8-  (1) Bilirkişi Heyeti aşağıdaki kişiler arasından seçilir:

                a)     Sahne Uygulatıcıları (notist, akordör ve lüthieler) için:             
              Bakanlık bünyesinde görev yapan; üniversitelerin dört yıllık eğitim veren müzikoloji, nota yazımı, çalgı yapımı ve kompozisyon bölümlerinden mezun olan ya da bu alanlarda yüksek lisans ya da doktora yapmış ve tercihen ulusal ve uluslar arası çalışmaları bulunan 4 üye,

            Bakanlık dışından; üniversitelerin dört yıllık eğitim veren müzikoloji, nota yazımı, çalgı yapımı ve kompozisyon bölümlerinden mezun olan ya da bu alanlarda yüksek lisans ya da doktora yapmış olan ve tercihen ulusal ve uluslar arası çalışmaları bulunan 7 üye,

             b) Senfoni Orkestralarında Görevli Personel İçin:
           
Bakanlık bünyesinde görev yapan; dört yıllık eğitim veren konservatuar ya da müzik okullarından mezun olup, tercihen yüksek lisans, sanatta yeterlilik ya da doktora eğitimine sahip, konsertmaister, grup şefi, orkestra şefi ve orkestra şef yardımcısı olanlar arasından ulusal ve uluslar arası çalışmaları bulunan 4 üye,

            Bakanlık dışından; dört yıllık eğitim veren konservatuar ya da müzik okullarından mezun olup, tercihen yüksek lisans, sanatta yeterlilik ya da doktora eğitimine sahip olanlar arasından ulusal ve uluslar arası çalışmaları bulunan 7 üye,

               c) Devlet Çok Sesli Korosu İçin:  
               
Bakanlık bünyesinden görev yapan; dört yıllık eğitim veren konservatuarın çok sesli müzik ile ilgili bölümünden mezun olup, tercihen yüksek lisans, sanatta yeterlilik ya da doktora eğitimine sahip, koro şefi ya da orkestra şefi, opera solist sanatçısı olanlar arasından ulusal ve uluslar arası çalışmaları bulunan 4 üye,

            Bakanlık dışından; dört yıllık eğitim veren konservatuarın çok sesli müzik ile ilgili bölümünden mezun olup, koro şefi, orkestra şefi, ses eğitimi uzmanı (şan pedagogu)  olarak görev yapan tercihen yüksek lisans, sanatta yeterlilik ya da doktora eğitimine sahip olanlar arasından ulusal ve uluslar arası çalışmaları bulunan 7 üye,

            ç) Devlet Koroları ve Topluluklarında Görevli Personel İçin:

            Bakanlık bünyesinde görev yapan; çalışmaları ile Anadolu’daki geleneksel müziklerin tarihsel sürecini ve müzikal derinliğini yetkinlikle kapsayabilen ve eserlerin icrasında makam, usul sistemleri ile yöresel tavırların estetik ve kavramsal açıdan icrası bulunan; koro şefleri ve sanat yönetmenleri arasından ya da Bakanlıkta en az 5 yıl görev yapmış üniversitelerin konservatuar ya da müzik bölümü mezunları arasından ulusal ve uluslar arası çalışmaları bulunan 4 üye,

            Bakanlık dışından; çalışmaları ile Anadolu’daki geleneksel müziklerin tarihsel sürecini ve müzikal derinliğini yetkinlikle kapsayabilen ve eserlerin icrasında makam, usul sistemleri ile yöresel tavırların estetik ve kavramsal açıdan icrası bulunan; ulusal ve uluslar

arası çalışmaları bulunan sanatçı ya da koro şefi ve sanat yönetmenleri ya da konservatuar ve müzik okullarında görevli akademisyenler arasından çalışmaları ile 7 üye,

            Olmak üzere toplam 11 üyeden oluşur. Üyeler, asil ve yedekleriyle birlikte belirlenir. 

                                          

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Bilirkişi Heyetinin Değerlendirme ve Karar Alma Usulü 

Değerlendirme Usulü
MADDE 9-
(1) Hizmet Sözleşmesinin 43 üncü maddesinin 2 nci fıkrası doğrultusunda idari sözleşmeli personel, Bilirkişi Heyeti tarafından aşağıda belirtilen konulardaki performansları ile değerlendirmeye alınır.

a)Sahne Uygulatıcıları (notist, akordör ve lüthieler) için:

Notistler için; dinletilen bir eseri notaya alması ve nota yazım tekniği bilgi ve becerisi,

Lüthieler için; çalgı yapımı ve onarımı bilgi ve becerisi,

Akordörler için; piyano akordunun yapımı bilgi ve becerisi,

b) Senfoni Orkestraları İçin:

-Kendi seçecekleri bir etüt (çalgılarında sahip oldukları en üst teknik seviyeyi gösteren)

-Bir klasik sonat ya da konçertonun 1. bölümü (varsa kadansı ile birlikte),

c) Devlet Çok Sesli Korosu İçin:

Ses, (ses rengi, ses genişliği, ses tekniği), kulak (ses duyma yeteneği, ritim duygusu, entonasyon),  repertuar (tür ve sayı bakımından repertuar zenginliği), diksiyon (telaffuz, ritmik denge), sahne uyumu, deşifre

ç) Devlet Koroları ve Topluluklarında Görevli Saz Sanatçıları İçin:

Saza hakimiyet, sonarite, ses ve ritm duyma yeteneği, entonasyon, deşifre, nota okuma, yazma, repertuar, tavır (üslup, eşlik yeteneği, ritmik denge)

d)Ses Sanatçıları için:

Ses, (ses rengi, ses genişliği, ses tekniği), kulak (ses duyma yeteneği, ritim duygusu, entonasyon),  genel bilgiler (nota okuma, yazma, halk müziği ve halk edebiyatı bilgisi), repertuar (tür ve sayı bakımından repertuar zenginliği), diksiyon (telaffuz, halk müziği üslubu, ritmik denge), sahne uyumu

e) Devlet Halk Dansları Topluluğu Dansçıları İçin:

Ritm, ses, hareket dizinlerini algılama, estetik tavır, uzun süreli performans yetkinlikleri

f) Semazenler İçin:

Genel müzik ve ritm algılama, sema pozisyon duruşu, semada direk tutma ve çark sağlamlığı, tennure açma pozisyonu ve fiziksel kondisyon, sema ederek yürüme,( (tasavvuf musikisi kültürü)

g)Mehteran İçin:

Mehter düz adım yürüyüşü, mehter yahşi kadem yürüyüşü, genel bilgiler (mehter musikisi kültürü)


Karar Alma Usulü 
MADDE 10-
(1)Sözleşmeli personelin görevini icra edememesinden kasıt, atandığı kadro için taşıması gereken sanatsal nitelikleri yitirdiğinin tespiti ya da atandığı kadroda aranan sanatsal şartları taşımadığı halde hatalı veya hileli bir şekilde sözleşmeli personel olduğunun anlaşılması halidir.
(2) Değerlendirmede puan verilmez, evet-hayır şeklinde oylama yapılır. Heyet üyeleri çekimser oy kullanamaz. Her üye, oyunun gerekçesini yazar.
(3) Değerlendirme görüntülü ses kaydı altına alınır.

Göreve Son Verme
MADDE 11-
(1)Bilirkişi Heyetinin sözleşmeli personelin görevini icra edemeyeceğine dair oy çokluğu ile aldığı gerekçeli kararı doğrultusunda Bakan Onayı ile sözleşmeli personelin görevine son verilir.

                                                                    BEŞİNCİ  BÖLÜM 
                                                                  Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük

MADDE 12- (1)Bu Yönerge,  Kültür ve Turizm Bakanının onayından sonra yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 13-
(1)Bu Yönerge, Kültür ve Turizm Bakanı tarafından yürütülür.