TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Fikri Hak Alımları Yönergesi

(Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.)DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FİKRİ HAK ALIMLARI YÖNERGESİ  


Amaç ve kapsam
 

Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün (Kurum) sahnelerinde temsil edilen yerli ve yabancı Fikir ve Sanat Eserlerini meydana getiren eser sahipleri ile bu eserleri icra eden veya yorumlayan icracı sanatçıların ürünleri üzerindeki manevi ve mali haklarını belirlemek ve korumaktır. 

Bu Yönerge fikir ve sanat eserlerini meydana getiren eser sahipleri ile bu eserleri icra eden veya yorumlayan icracı sanatçıların ürünleri üzerindeki manevi ve mali haklarını, bu haklara ilişkin tasarruf esas ve usulleri ile Kurumun yetki ve sorumluluğunu kapsamaktadır. 

Dayanak 

Madde 2- Bu Yönerge 14.12.2007 tarihli ve 5724 sayılı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli (E) işaretli cetvelin 46 ncı paragrafına dayanılarak hazırlanmıştır.        

Yerli eserlere ilişkin fikri hak alımları

Madde 3- Yerli eserlere ilişkin telif hakları aşağıda belirlenen esaslar çerçevesinde ödenir:

a) Operabestecilerine hasılatın %60’ı, metin yazarlarına  %30’u,

b) Müzikal, operet ve diğer müzikli sahne eserleri bestecilerine hasılatın %40’ı, metin yazarlarına %30’u,

c) Bale eserlerinde bestecilerine hasılatın %40’ı, koreograflarına  %40’ı, metin yazarlarına  %10’u.

Sahnelenen bir etkinlik birden fazla eserden oluştuğu takdirde, o etkinlikteki temsilde yer alan eserlerin saat/dakika itibariyle etkinlik süresi içinde oynama süreleri, (% oranları )  tespit edilir. Bu yüzde oranlarına göre eserin her birine gişe hasılatından, bu maddenin (a),(b),(c) bentlerinde belirtilen esas ve oranlarda telif hakkı ödenir.

Yerli müzik eserlerinde telif hakkı ödemesi,bu maddede belirtilen oranları aşmamak üzere eserin sahibi veya yetkili ajansı yada meslek birliği ile Kurum arasında yapılacak sözleşmeye göre de yapılabilir.

Yabancı eserlere ilişkin fikri hak alımları 

Madde 4- Yabancı eserlere ilişkin telif hakları aşağıda belirlenen esaslar çerçevesinde ödenir:

a) Yabancı opera eserlerinin Türkçeye uygulanması için çevirisini ve müzikle adaptasyonunu yapanlara hasılatın %20 si,

b) Yabancı oratoryo, müzikal, operet, bale eseri ve diğer müzikli sahne eserlerinin metin, çeviri, prozodi ve adaptasyonunu yapanlara hasılatın %15’i,

c) Yabancı oratoryo, müzikal operetin yalnızca metin çeviri ve diğer müzikli sahne eserlerinin metin çevirisi ve uygulanmasını yapanlara hasılatın % 10’u.

Sahnelenen bir etkinlik birden fazla eserden oluştuğu takdirde; o etkinlikteki temsilde yer alan eserlerin saat/dakika itibariyle etkinlik süresi içindeki oynama süreleri, (% oranları) tespit edilir. Bu yüzde oranlarına göre eserin her birine gişe hasılatından bu maddenin (a),(b),(c) bentlerinde belirtilen esas ve oranlarda  telif hakkı ödenir. 

Yabancı müzik  eserlerinde telif hakkı ödemesi bu maddede belirtilen oranları aşmamak üzere eserin sahibinin ve yetkili yurtdışı ve yurtiçi ajansı ya da meslek birliği ile Kurum arasında yapılacak sözleşmelere göre de yapılabilir. 

Telif hakkı ödemesi

Madde 5- Telif hakkı ödemelerinin, eserin sahibine, yetkili yurtiçi veya yurtdışı ajansına ya da meslek birliğine mi yapılacağı kurum ile yapılacak sözleşmelerde açıkça belirtilir.

Telif hakkı bakımından 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 27 nci maddesi uyarınca zaman aşımı süresini doldurmuş ve alenileşmiş eserlere telif hakkı ödenmez.

Domain Puplic’e düşmüş bütün eserlerin telif hakları kuruma kalır. 

Madde 6- Kurumca oluşturulacak bir komisyon tarafından ihtiyaca uygun her türlü müzik ve sahne (bale, opera, oratoryo v.b.) eseri satın alınabilir veya kiralanabilir

Madde 7- Oynanmasında zaruret görülen ancak orkestra partisyonu bulunmayan eserlerin, elde mevcut materyalinden (şan piyano partisinden ve piyano özel notalarından) orkestra şefi partitürü, orkestra ve koro partisyonu çıkartma ücretleri, bale dans partisyon ücretleri, piyano özetinden orkestra partisyonu küçültme ücretleri, yapılacak turnelerde orkestra çukuru bulunmayan sahneler için hazırlanacak büyük operaların küçük kadrolara göre orkestra ve koro adaptasyonu için yapılan küçültme ücretleri, kurumca oluşturulacak bir komisyon marifetiyle tespit edilir. 

Madde 8- Nota yazdırma ücretleri Kurumca oluşturulacak bir komisyon tarafından tespit edilir. 

Yürürlük 

Madde 9-  Bu Yönerge Kültür ve Turizm Bakanınca onaylandığı tarihte yürürlüğe girer. 

Yürütme 

Madde 10-  Bu Yönergeyi Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü yürütür.