TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri, Sokak Sağlıklaştırma, Çevre Düzenleme Projeleri... Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hk. Tebliğ (Tebliğ No:2012/1)


Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri, Sokak Sağlıklaştırma, Çevre Düzenleme Projeleri Ve Bunların Uygulamaları İle Değerlendirme, Muhafaza, Nakil İşleri Ve Kazı Çalışmalarına İlişkin Mal Ve Hizmet Alımlarında Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğ

 

(TEBLİĞ NO: 2012/1)

Amaç

MADDE 1 – Bu Tebliğin amacı; 18/6/2005 tarihli ve 25849 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri, Sokak Sağlıklaştırma, Çevre Düzenleme Projeleri ve Bunların Uygulamaları ile Değerlendirme, Muhafaza, Nakil İşleri ve Kazı Çalışmalarına İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Yönetmelikte yer alan parasal limitlerin 2011 yılının Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) oranları esas alınarak güncellenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – Bu Tebliğ; 18/6/2005 tarihli ve 25849 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri, Sokak Sağlıklaştırma, Çevre Düzenleme Projeleri ve Bunların Uygulamaları ile Değerlendirme, Muhafaza, Nakil İşleri ve Kazı Çalışmalarına İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Yönetmeliğin 26 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Güncellenen hususlar

MADDE 3 – (1) “İhalenin ilanı ve şekli” başlıklı 14 üncü maddenin;

(a) bendinde belirtilen 387.276 TL (Üçyüzseksenyedibinikiyüzyetmişaltı Türk Lirası), 438.900 TL (Dörtyüzotuzsekizbin dokuzyüz Türk Lirası); 1.549.112 TL (Birmilyon beşyüzkırkdokuzbin yüzoniki Türk Lirası), 1.755.609 TL (Birmilyon yediyüzellibeşbin altıyüzdokuz Türk Lirası)

(b) bendinin 1 nolu alt bendinde belirtilen 387.276 TL (Üçyüzseksenyedibinikiyüzyetmişaltı Türk Lirası), 438.900 TL (Dörtyüzotuzsekizbin dokuzyüz Türk Lirası); 774.557 TL (Yediyüzyetmişdörtbin beşyüzelliyedi Türk Lirası), 877.805 TL (Sekizyüzyetmişyedibin sekizyüzbeşTürk Lirası); 1.549.112 TL (Birmilyon beşyüzkırkdokuzbin yüzoniki Türk Lirası), 1.755.609 TL (Birmilyon yediyüzellibeşbin altıyüzdokuz Türk Lirası); 3.098.228 TL (Üçmilyon doksansekizbin ikiyüzyirmisekiz Türk Lirası), 3.511.222 TL (Üçmilyon beşyüzonbirbin ikiyüzyirmiiki Türk Lirası),

(b) bendinin 2 nolu alt bendinde belirtilen 774.557 TL (Yediyüzyetmişdörtbinbeşyüzelliyedi Türk Lirası), 877.805 TL (Sekizyüzyetmişyedibin sekizyüzbeşTürk Lirası); 3.098.228 TL (Üçmilyon doksansekizbin ikiyüzyirmisekiz Türk Lirası), 3.511.222 TL (Üçmilyon beşyüzonbirbin ikiyüzyirmiiki Türk Lirası),

(2) “Pazarlık usulü” başlıklı 25 inci maddede belirtilen;

288.314 TL (İkiyüzseksensekizbinüçyüzondört Türk Lirası), 326.746 TL (Üçyüzyirmialtıbin yediyüzkırkaltıTürk Lirası)

(3) “Doğrudan temin” başlıklı 27 nci maddenin;

(d) bendinde belirtilen 115.325 TL. (Yüzonbeşbinüçyüzyirmibeş Türk Lirası), 130.698 TL (Yüzotuzbin altıyüzdoksansekiz Türk Lirası),

olarak güncellenmiştir.

1 Şubat 2012 tarihinden itibaren geçerli olacak yukarıda belirtilen parasal limitlere ilişkin değerler ayrıca tablo halinde ekte yer almaktadır.

Yürürlük

MADDE 4 – Bu Tebliğ 1/2/2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

 

EK

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri, Sokak Sağlıklaştırma, Çevre Düzenleme Projeleri ve Bunların Uygulamaları ile Değerlendirme, Muhafaza, Nakil İşleri ve Kazı Çalışmalarına İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Yönetmelikte geçen parasal limitlerin 1/2/2012-31/1/2013 dönemine ait güncellenmiş değerlerine ilişkin tablo aşağıda gösterilmiştir. 

 

 

 

01.02.2011–31.01.2012 Dönemi Parasal

Limitler ve Tutarlar

01.02.2012–31.01.2013 Dönemi Parasal

Limitler ve Tutarlar

 

Madde 14 (a)

TL

TL

387.276

438.900

1.549.112

1.755.609

 

Madde 14 (b)-1

387.276

438.900

774.557

877.805

1.549.112

1.755.609

3.098.228

3.511.222

 

Madde 14 (b)-2

774.557

877.805

3.098.228

3.511.222

 

Madde 25

288.314

326.746

 

Madde 27 (d)

115.325

130.698