TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri, Sokak Sağlıklaştırma, Çevre Düzenleme Projeleri ve Bunların Uygulamaları ile Değerlendirme, Muhafaza...(Tebliğ No:2009/1)

*27/02/2009 tarih, 27154 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU KAPSAMINDAKİ KÜLTÜR VARLIKLARININ RÖLÖVE, RESTORASYON, RESTİTÜSYON PROJELERİ, SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMA, ÇEVRE DÜZENLEME PROJELERİ VE BUNLARIN UYGULAMALARI İLE DEĞERLENDİRME, MUHAFAZA, NAKİL İŞLERİ VE KAZI ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN MAL VE HİZMET ALIMLARINDA PARASAL LİMİTLERİN GÜNCELLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/1)

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 18/6/2005 tarihli ve 25849 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri, Sokak Sağlıklaştırma, Çevre Düzenleme Projeleri ve Bunların Uygulamaları ile Değerlendirme, Muhafaza, Nakil İşleri ve Kazı Çalışmalarına İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Yönetmelik’in "Güncelleme" başlıklı 26 ncı maddesine dayanılarak Yönetmelikte yer alan parasal limitlerin Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan 2008 yılının Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) oranları esas alınarak güncellenmesidir.

             Dayanak

             MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 18/6/2005 tarihli ve 25849 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri, Sokak Sağlıklaştırma, Çevre Düzenleme Projeleri ve Bunların Uygulamaları ile Değerlendirme, Muhafaza, Nakil İşleri ve Kazı Çalışmalarına İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Yönetmelik’in 26 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Güncellenen hususlar

             MADDE 3 – (1) "İhalenin ilanı ve şekli" başlıklı 14 üncü maddenin;

             (a) bendinde belirtilen 310.620 YTL (Üçyüzonbin altıyüzyirmi Yeni Türk Lirası), 335.811,00 TL (Üçyüzotuzbeşbin sekizyüzonbir Türk Lirası), 1.242.482 YTL (Birmilyon ikiyüzkırkikibin dörtyüzsekseniki Yeni Türk Lirası), 1.343.247,00 TL (Birmilyon üçyüzkırküçbin ikiyüzkırkyedi Türk Lirası)

             (b) bendinin 1 nolu alt bendinde belirtilen 310.620 YTL (Üçyüzonbin altıyüzyirmi Yeni Türk Lirası), 335.811,00 TL (Üçyüzotuzbeşbin sekizyüzonbir Türk Lirası), 621.242 YTL (Altıyüzyirmibirbin ikiyüzkırkiki Yeni Türk Lirası), 671.625,00 TL (Altıyüzyetmişbirbin altıyüzyirmibeş Türk Lirası), 1.242.482 YTL (Birmilyon ikiyüzkırkikibin dörtyüzsekseniki Yeni Türk Lirası), 1.343.247,00 TL (Birmilyon üçyüzkırküçbin ikiyüzkırkyedi Türk Lirası), 2.484.966 YTL (İkimilyon dörtyüzseksendörtbin dokuzyüzaltmışaltı Yeni Türk Lirası), 2.686.497,00 TL (İkimilyon altıyüzseksenaltıbin dörtyüzdoksanyedi Türk Lirası),

             (b) bendinin 2 nolu alt bendinde belirtilen 621.242 YTL (Altıyüzyirmibirbin ikiyüzkırkiki Yeni Türk Lirası), 671.625,00 TL (Altıyüzyetmişbirbin altıyüzyirmibeş Türk Lirası), 2.484.966 YTL (İkimilyon dörtyüzseksendörtbin dokuzyüzaltmışaltı Yeni Türk Lirası), 2.686.497,00 TL (İkimilyon altıyüzseksenaltıbin dörtyüzdoksanyedi Türk Lirası)

             2- “Pazarlık usulü” başlıklı 25 inci maddenin;

             (d) bendinde belirtilen 124.249 YTL (Yüzyirmidörtbin ikiyüzkırkdokuz Yeni Türk Lirası), 134.326,00 TL (Yüzotuzdörtbin üçyüzyirmialtı Türk Lirası)

             3- “Doğrudan temin” başlıklı 27 nci maddenin;

             (d) bendinde belirtilen 30.763 YTL (Otuzbin yediyüzaltmışüç Yeni Türk Lirası), 33.258,00 TL (Otuzüçbin ikiyüzellisekiz Türk Lirası), 10.253 YTL (Onbin ikiyüzelliüç Yeni Türk Lirası), 11.085,00 TL. (Onbirbin seksenbeş Türk Lirası)

             olarak güncellenmiştir.

             1 Şubat 2009 tarihinden itibaren geçerli olacak yukarıda belirtilen Parasal limitlere ilişkin değerler ayrıca tablo halinde ekte yer almaktadır.

             Yürürlük

             MADDE 4 – (1)Bu Tebliğ 1/2/2009 tarihinden geçerli olmak üzere yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

 

EK-1

 

KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU KAPSAMINDAKİ KÜLTÜR VARLIKLARININ

RÖLÖVE, RESTORASYON, RESTİTÜSYON PROJELERİ, SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMA, ÇEVRE

DÜZENLEME PROJELERİ VE BUNLARIN UYGULAMALARI İLE DEĞERLENDİRME,

MUHAFAZA, NAKİL İŞLERİ VE KAZI ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN MAL VE HİZMET

ALIMLARINA DAİR YÖNETMELİKTE GEÇEN PARASAL LİMİTLERİN

01.02.2009-31.01.2010 DÖNEMİNE AİT GÜNCELLENMİŞ

DEĞERLERİNE İLİŞKİN

TABLO

 

2008 YILI YÖNETMELİKTEKİ DEĞERİ

PARASAL LİMİTLER

01.02.2009-31.01.2010 DÖNEMİ DEĞERİ

PARASAL LİMİTLER

 

MADDE 14 (a)

YTL

TL

310.620,00

335.811,00

1.242.482,00

1.343.247,00

 

MADDE 14 (b)-1

310.620,00

335.811,00

621.242,00

671.625,00

1.242.482,00

1.343.247,00

2.484.966,00

2.686.497,00

 

MADDE 14 (b)-2

621.242,00

671.625,00

2.484.966,00

2.686.497,00

 

MADDE 25 (d)

124.249,00

134.326,00

 

MADDE 27 (d)

30.763,00

33.258,00

10.253,00

11.085,00